Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 343
Offentligt
976250_0001.png
976250_0002.png
976250_0003.png
976250_0004.png
Lovafdelingen
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
29. marts 2011EU-kontoret2011-6170-0242KRA40992

NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0076 >

2011/0082 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direkti-

ver

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 27. januar 2011, ref. SG-Greffe (2011) D/1463, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelser ved-rørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver i dansk ret.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0076 vedrørende Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens

sikkerhed

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 19. december2010.Direktivet er gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelse:Bekendtgørelse nr. 1126 af 8. september 2010 om forvaltning af vejinfra-strukturens sikkerhed.Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 19. december 2010.Der skete desværre ikke notifikation i overensstemmelse med direktivetsartikel 14. Kommissionen blev notificeret den 9. februar 2011.
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Åbningsskrivelse nr. 2011/0077 vedrørende Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2008/110/EF af 16. december 2008 om ændring af

Rådets direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU

Fristen for gennemførelse i dansk ret var den 24. december 2010.Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 23.november 2010 om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet.Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 14. december 2010. Kommissionenmodtog underretning herom den 18. februar 2011.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0078 vedrørende Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles stan-

darder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tred-

jelandsstatsborgere med ulovligt ophold

Frist for gennemførelsen af direktiv 2008/115/EF var den 24. december2010.Direktivet blev gennemført i dansk ret gennem vedtagelse af lovforslagnr. L 107 (forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændringer somfølge af direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaternefor tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold)) den22. marts 2011. Loven træder i kraft den 1. april 2011.Kommissionen vil modtage notifikation umiddelbart efter lovens ikraft-træden.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0079 vedrørende Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv

94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dæknings-

niveau og udbetalingsfrist og åbningsskrivelse nr. 2011/0080 vedrø-

rende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj

2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i beta-

lingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv

2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt an-

går forbundne systemer og gældsfordringer

2
Fristen for rettidig implementering af direktiverne 2009/14/EF og2009/44/EF var den 31. december 2010 og den 30. december 2010 re-spektive.Disse direktiver er blevet gennemført i dansk lovgivning.Med vedtagelsen af lov nr. 338 fra 1. maj 2009 om ændring af lov om engarantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet oglov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, blev alle ikke-alleredeimplementerede forhold i direktivet 2009/14/EF vedtaget i dansk lovgiv-ning. Loven trådte endeligt i kraft 31. december 2010.Videre har Danmark med vedtagelsen af lov nr. 1556 af 21. december2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggendeforanstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme,lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love gen-nemført direktivet 2009/44/EF. Denne lovgivning er trådt i kraft 1. januar2011.Danmark har efterfølgende notificeret Kommissionen om implemente-ringen af disse direktiver, og Kommissionen har den 3. marts 2010 kvit-teret for begge notifikationer.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0081 vedrørende Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009 om ændring af di-

rektiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sank-

tioner for overtrædelser

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 16. november2010.Det er den danske regerings opfattelse, at den materielle del af direktiv2009/123/EF allerede var indeholdt i dansk lovgivning.
Kommissionen modtog underretning herom den 13. december 2010.
3

Åbningsskrivelse nr. 2011/0082 vedrørende Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for

fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede pro-

dukter

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 20. november2010. Da dette var en lørdag, udløb fristen dog først med udgangen afmandag den 22. november 2010.Gennemførelsen af direktivet forudsatte en ændring i lov om miljøvenligtdesign af energirelaterede produkter. Ændringen er sket ved lov nr. 540af 26. maj 2010, som er trådt i kraft den 1. juni 2010.Direktivet er herefter gennemført ved klima- og energiministerens be-kendtgørelse nr. 1274 af 19. november 2010 om miljøvenligt design afenergirelaterede produkter. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 20. no-vember 2010.Danmark har efterfølgende notificeret Kommissionen om gennemførel-sen af direktivet, og Kommissionen har den 22. november 2010 kvitteretfor notifikationen.
Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelser i overens-stemmelse med det ovenfor anførte.
4