Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 407
Offentligt
998014_0001.png
998014_0002.png
998014_0003.png
998014_0004.png
998014_0005.png
N O T AT TI L FE U
Dato 1 maj 201116.J.nr. 1604/11171604/1117-0165Ref. SHO/LAN
Komitésag - Kommissionens forordning om etableringen af et unionsregister for den kvotehakvotehan-delsperiode, der starter den 1. januar 2013, og efterfølgende handelsperioder, under unionenskvotehandelsordning i medfør af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (kvotedEuropa-Parlamentets(kvotedi-rektivet), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF) og om ændring af foParlamentetsfor-ordningerne 2216/2004/EF og 920/2010/EUrne920/2010/EU.

Resumé:

Kommissionen har den 5. maj fremsendt forslag til ny registerforordning. Forordningen har til formål atsikre, at det fælles EU-register for CO2-kvoter tilpasses til den nye kvotehandelsperiode, som starter den1. januar 2013. Herudover indeholder forordningen bl.a. nogle sikkerhedselementer for det fælles EUEU-register, som træder i kraft tidligere.Forslaget behandles i komitéprocedure efter reglerne i artikel 5a i Komitologiforordningen (foartikel(for-skriftsprocedure med kontrol). Forslaget er sat til afstemning i Klimakomitéen den 19. maj 2011.Forslaget omhandler en lang række tekniske aspekter, som ikke er nøjere beskrevet i notatet, men heruherud-over er der visse sikkerhedsmæssige bestemmelser af relevans, herunder om transaktionsforsinkelser,skærpede dokumentationskrav og ejerskabet til kvoter.Forslaget har ingen konsekvenser for miljøbeskyttelsesniveauet.Regeringen er positivt indstillet over for forslaget, so vil øge sikkerheden i det europæiske registerssomeregistersy-stem, og agter at stemme for forslaget,forslaget.
1. BaggrundEuropa-Kommissionen har fremlagt udkast til en ny registerforordning for det fælles EUKommissionenEU-register. For-ordningen skal træde i kraft straks, men regulerer hovedsageligt driften af det fælles EUEU-register i rela-tion til tredje kvotehandelsperiode (2013(2013-2020). Visse bestemmelser, herunder de fleste af sikkerhedsikkerheds-bestemmelserne, vil dog få virkning fra 1. januar 2012, hvor d fælles EU-register etableres.detregisterKommissionen har fremlagt det endelige forordningsudkast den 5. maj 2011 og forordningen er sat pånendagsordenen for det kommende møde i Kommissionens Klimakomité den 19. maj 2011 med henblikpå vedtagelse.Forslaget, der kun foreligger på engelsk, er fremsat med hhjemmel i:Side 1
Artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ord-ning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (kvotedirektivet), hvorefterKommissionen vedtager en forordning om et standardiseret og sikkert registersystem.Artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning Nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemfø-relse af Kyoto-protokollen, hvorefter Fællesskabet og dets medlemsstater opretter og fører registre.Sagen behandles i komitologiprocedure (forskriftsproceduren med kontrol), jf. art. 5a i Rådets afgørel-se af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser,der tillægges Kommissionen (1999/468/EF), som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF.2. Formål og indholdDe europæiske kvoteregistres to primære formål er at holde regnskab med, at de virksomheder, der er om-fattet af kvotedirektivet (som i Danmark er gennemført ved lov om CO2-kvoter), overholder deres forplig-telser, samt at opfylde de krav i Kyotoprotokollen, der kræver, at alle lande med en reduktionsforpligtelsehar et kvoteregister, hvor landets samlede kvote- og kreditbeholdning står.Kvoteregistrene overvåger, at virksomhederne returnerer kvoter svarende til deres CO2-udledninger. Kvo-teregisteret registrerer endvidere kontohavere, som ønsker at handle med CO2-kvoter på markedet, dissesejerskab til kvoter samt kvotetransaktioner. Betingelserne for at kunne få oprettet en konto i kvoteregistre-ne er angivet i registerforordningen.De europæiske kvoteregistre vil den 1. januar 2012 teknisk set blive samlet i et fælles EU-register, somdrives af Europa-Kommissionen, men hvert medlemsland skal fortsat administrere sit eget kvoteregister.Det fremlagte forordningsudkast tilpasser teknisk set det fælles EU-register, og dermed de nationale kvo-teregistre, til tredje kvotehandelsperiode (2013-2020), herunder til den nye auktioneringsinfrastruktur,som etableres i medfør af auktioneringsforordningen (1031/2010/EU).Der er hovedsageligt tale om en teknisk forordning, som regulerer en lang række tekniske forhold, der ervigtige for driften af et kvoteregister, herunder tekniske krav til registersystemet, administration af konti,transaktioner i registeret, registeroplysninger, fortrolighed, rapporter og gebyrer. De tekniske aspekter vilikke blive behandlet yderligere i dette dokument.Forordningsudkastet indeholder også en række nye sikkerhedsbestemmelser af væsentlig betydning, derfremsættes som opfølgning på den økonomiske kriminalitet og de cyber-angreb, som har været rettet modde europæiske kvoteregistre.Forordningen:A. indfører 24-timers transaktionsforsinkelse på alle overførsler i registeret. Overførsler kan endvi-dere kun igangsættes mandag-fredag mellem kl. 8.00 og 18.00 dansk tid. (Artikel 36). I dag er deringen begrænsninger på overførsler. Bestemmelsen giver kontohavere mulighed for inden for 24timer at anmode registeradministratoren om at annullere transaktioner, som er igangsat svigagtigt,fx ved hackerangreb.B. skærper minimumskravene for den dokumentation, der kræves fra kontohavere, således at der vedansøgning om en konto i tillæg til den dokumentation, som allerede kræves (dokumentation forSide 2
identitet og bopælsadresse; bankoplysninger, selskabsoplysninger mv.), tillige bl.a. skal indhenteskopi af straffeattest fra kontohavere, som er fysiske personer, samt fra direktionsmedlemmerne ide selskaber (juridiske personer), som er kontohavere i registrene - samt fra kontohavernes repræ-sentanter i registrene. (Bilag III og VII). Dette indføres, fordi registeradministratorerne kan afviseen kontohaver (artikel 20) eller kontorepræsentant (artikel 22), hvis ansøgeren undersøges for el-ler i de foregående 5 år er dømt for svindel med CO2-kvoter eller kreditter, hvidvask, terrorfinan-siering eller anden alvorlig kriminalitet, hvor en registerkonto kan anvendes som instrument.C. indfører obligatorisk dokumentationsgennemgang af alle eksisterende personkonti før overgangentil det fælles EU-register i 2012. (Artikel 88, nr. 13). Bestemmelsen sikrer, at alle nationale regi-stre har hjemmel til at kræve opdateret dokumentation fra eksisterende kontohavere og forpligterde nationale registre til at opkræve denne dokumentation, hvis det er nødvendigt.D. indfører nye kontokategorier og tilhørende rettigheder, sådan at beholdningskonti kun kan overfø-re kvoter og kreditter til en foruddefineret liste over konti, som kontohaveren har tillid til. Hvis enkontohaver ønsker at overføre til en anden konto, skal kontohaveren enten anmode registeradmi-nistratoren om at ændre listen over konti, som kontohaveren har tillid til, eller overføre kvoternetil en handelskonto, hvor der som udgangspunkt ikke er begrænsninger på, hvilke konti, som kon-tohaveren kan overføre til. Kontohaveren kan dog anmode om, at samme begrænsning også skalgælde for handelskonti (Artikel 24, 60 og 61). Bestemmelserne sikrer kontohavere mod, at kvoteroverføres til uautoriserede konti.E. giver flere organer bedre muligheder for at indhente oplysninger fra det fælles EU-register, her-under EUROPOL, som gives permanent læseadgang til alle data i det fælles EU-register. (Artikel83).F. giver registeradministratorerne mulighed for midlertidigt at suspendere konti, brugeradgange ellerspecifikke kvoter eller kreditter, hvis der er mistanke om, at disse er involveret i svindel, hvid-vask, terrorfinansiering eller anden alvorlig kriminalitet (Artikel 31 og 71).G. skjuler CO2-kvoter og kreditters serienumre (Artikel 83). Bestemmelsen skal give markedet mu-lighed for at handle i god tro i forhold til evt. påståede stjålne kvoter, som måtte være i omløb.H. fastslår, at CO2-kvoter og kreditter altid ejes af ihændehaveren, og at overførsel af en kvote ellerkredit i sig selv er tilstrækkeligt bevis for, at ejerskabet er skiftet (Artikel 37). Bestemmelsen for-søger at harmonisere de nationale formueretlige regler om ejerskab til kvoter, herunder regler for,hvem der ejer kvoter i tilfælde af tyveri eller anden uautoriseret overførsel.3. Europa-Parlamentets udtalelserEuropa-Parlamentet inddrages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol, jf. art. 5a i Rå-dets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelses-beføjelser, der tillægges Kommissionen (1999/468/EF), som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF.4. NærhedsprincippetSpørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant, da der er tale om et forordningsudkast, som udmønteren hjemmel i direktiv 2003/87/EF. Der er således i forbindelse med vedtagelsen af direktivet taget stillingtil spørgsmålet om nærhedsprincippet.Side 3
5. Gældende dansk retDen gældende registerforordning nr. 2216/2004/EF ændres ved forordningsudkastet. Forordningsudkastetændrer også registerforordning nr. 920/2010/EU, som den 1. januar 2012 erstatter registerforordning2216/2004/EF.Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) og senere ændringer hertil er gennemført i dansk lovgivningved lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010.6. KonsekvenserForslaget har ikke nogen lovgivningsmæssige konsekvenser for dansk lovgivning.Forslaget har ingen væsentlige statsfinansielle konsekvenser, administrative konsekvenser for det of-fentlige eller konsekvenser for EU’s budget.Forslaget skønnes ikke at have væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser.Forslaget medfører ingen nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet.Forslaget har ingen konsekvenser for miljøbeskyttelsesniveauet.7. HøringSagen har været sendt i høring i Klima- og Energipolitisk Specialudvalg d. 16. maj 2011.Der er indkommet høringssvar fra Dansk Fjernvarme, Forsvarsministeriet, Økologisk Råd og Land-brug & Fødevarer.Dansk Fjernvarme, Forsvarsministeriet og Økologisk Råd har ingen bemærkninger.Landbrug og Fødevarer finder den korte tidsfrist beklagelig, idet det kunne have været nyttigt at få be-lyst konsekvenserne af forordningen for de kvotebelagte virksomheder i medlemskredsen, hvilket ikkehar været muligt med den korte tidsfrist. Herudover er Landbrug & Fødevarer enige med regeringensforeløbige generelle holdning, og finder det positivt at rammerne for registersystemet gøres mere ef-fektive, samt at sikkerheden i registersystemet øges..
8. Generelle forventninger til andre landes holdningerDe andre medlemslande forventes generelt at støtte den nye registerforordning. Visse lande har udtryktbekymring for harmoniseringen af de formueretlige regler om ejerskab til kvoter, ligesom enkelte lan-de er bekymrede for, om forsinkelsen på transaktioner kan forstyrre markedet.9. Regeringens foreløbige generelle holdningRegeringen lægger vægt på, at rammerne for registersystemet er effektive, herunder at systemet eradministrerbart og mindst muligt bureaukratisk.Regeringen finder det positivt, at Kommissionen tager en række initiativer, som samlet set vil øge sik-kerheden i registersystemet som opfølgning på de tilfælde af kriminalitet, der har været i de europæi-ske kvoteregistre. Regeringen lægger vægt på, at det europæiske registersystem har så høj sikkerhed,som praktisk muligt, og agter at stemme for forslaget.Side 4
10. Tidligere forelæggelse for Folketingets EuropaudvalgSagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Registerforordning 920/2010/EUblev forelagt udvalget den 9. februar 2010 (EUU alm. del 2009-10, bilag 243).
Side 5