Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 522
Offentligt
1021585_0001.png
1021585_0002.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
400.K.Jur.0.400.N.Jur.0.400.T.Jur.0.400.V.Jur.0.
EU-retskontoret
26. juli 2011

ÅBNINGSSKRIVELSE

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, atUdenrigsministeriet den 18. juli 2011 har modtaget Kommissionens åb-ningsskrivelser nr. 2011/0744, 2011/0745, 2011/0746, 2011/0747,2011/0748 og 2011/0749 (dokumentnr. SG-Greffe(2011)D/11935).Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0744Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets ogRådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring afkuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF,2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr.1013/2006.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0745Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 omangivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourcefor-brug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysnin-ger.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0746Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om
2
transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådetsdirektiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF,84/527/EØF og 1999/36/EF.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0747Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensdirektiv 2010/36/EU af 1. juni 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsreg-ler og -standarder for passagerskibe.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0748Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensdirektiv 2010/61/EU af 2. september 2010 om den første tilpas-ning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de viden-skabelige og tekniske fremskridt.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0749Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensgennemførelsesdirektiv 2011/38/EU af 11. april 2011 om æn-dring af bilag V til direktiv 2004/33/EF for så vidt angår maksi-mums-pH-værdier for trombocytkoncentrater ved udløbet afholdbarhedsperioden.