Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 533
Offentligt
1023441_0001.png
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 3 5 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
Sted:
Fredag den 10. juni 2011
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
Den 14. oktober 2015
1. Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om håndtering af brugt nukleart
brændsel og radioaktivt affald
-
Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med
henblik på vedtagelse.
KOM (2010) 0618
Forelæggelse ved indenrigs- og sundhedsministeren
KOM (2010) 0618 – bilag 2 (aktuelt notat)
KOM (2010) 0618 – bilag 1 (Grund- og nærhedsnotat af 2/12-10)
2. Rådsmøde nr. 3098 (transport, telekommunikation og energi –
transportdelen) den 16. juni 2011
Forelæggelse ved transportministeren
FO
3. Rådsmøde nr. 3099 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 17. juni 2011
Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 og 3-6
Socialministeren forelægger dagsordenspunkterne 2 og 7-10
4
Eventuelt
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 2 og 3
nævnte møder.
L
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
1410
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
1411
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – transportdelen)
den 16. juni 2011
Dagsorden, 3. udgave
1. Oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning)
-
Generel indstilling
KOM (2010) 0475
Rådsmøde 3098 – bilag 4 (samlenotat side 2)
KOM (2010) 0475 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 18/10-
10)
KOM (2010) 0475 – spørgsmål 1
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (10) – bilag 435 (foreløbigt referat af
Europaudvalgets møde 1/6-11, hvor sagen blev forelagt til
forhandlingsoplæg)
EUU alm. del (10) – bilag 156 (side 306, behandlet i EUU 19/11-
10)
2. Kommissionens hvidbog – En køreplan for et fælles europæisk
transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt
transportsystem
-
Politisk drøftelse
KOM (2011) 0144
Rådsmøde 3098 – bilag 4 (samlenotat side 20)
KOM (2011) 0144 – bilag 1 (Grund- og nærhedsnotat af 15/4-11)
KOM (2011) 0144 – bilag 2 (Supplerende grund- og
nærhedsnotat af 10/5-11)
EU-note (10) – E 45 (notat af 5/5-11)
3. Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den
Europæiske Union og Den Mellemstatslige Organisation for Internationale
jernbanebefordringer om tiltrædelse af Den Europæiske Union, til
konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj
1980, som ændret ved Vilnius-protokollen af 3. juni 1999
-
Vedtagelse
KOM (2009) 0441
Rådsmøde 3098 – bilag 4 (samlenotat side 53)
4. Udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at
indlede forhandlinger om en samlet luftfartsaftale med Republikken
Moldova
-
Vedtagelse
KOM (2011) 0240
Rådsmøde 3098 – bilag 4 (samlenotat side 57)
1412
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
5. Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af
lufttransportaftalen mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og Den Føderative Republik Brasilien på
den anden side
-
Vedtagelse
KOM (2011) 0253
Rådsmøde 3098 – bilag 4 (samlenotat side 59)
KOM (2010) 0210 – bilag 1 (Grund- og nærhedsnotat af 30/6-10)
udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (10) – bilag 55 (side 13, senest behandlet i EUU
8/10-10)
6. Eventuelt
Alle dagsordenspunkterne hører under Transportministeriets ressort.
1413
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 17. juni 2011
Dagsorden, 3. udgave
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af
sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide,
som lige har født eller som ammer
-
Fremskridtsrapport
-
Orienterende debat
KOM (2008) 0637
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2008) 0637 – bilag 1 (Grundnotat af 16/1-09)
KOM (2008) 0637 – svar på spørgsmål 1
KOM (2008) 0637 – svar på spørgsmål 2
KOM (2008) 0637 – svar på spørgsmål 3
KOM (2008) 0637 – svar på spørgsmål 4
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (10) – bilag 170 (side 466, senest behandlet i EUU
3/12-10)
EUU alm. del (08) – bilag 476 (side 1331, behandlet i
EUU 4/6-09)
EUU alm. del (08) – bilag 393, side 1184 (samråd med
beskæftigelsesministeren om graviditetsdirektivet den 14/5-09)
2. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om
ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller
seksuel orientering
-
Fremskridtsrapport
KOM (2008) 0426
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 9)
KOM (2008) 0426 – bilag 4 (Grundnotat af 8/9-08)
KOM (2008) 0426 – bilag 3 (Henvendelse af 28/8-08 fra Dansk
Arbejdsgiverforening)
KOM (2008) 0426 – bilag 7 (Udtalelse fra EUU til Kommissionen)
KOM (2008) 0426 – bilag 8 (Kommissionens svar til EUU)
KOM (2008) 0426 – bilag 5 (Henvendelse af 14/10-08 fra
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske)
KOM (2008) 0426 – bilag 6 (Henvendelse af 30/11-08 fra
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske)
KOM (2008) 0426 – svar på spørgsmål 1
KOM (2008) 0426 – svar på spørgsmål 2
Udvalgsmødereferater:
1414
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
EUU alm. del (10) – bilag 170 (side 506, senest behandlet i EUU
3/12-10)
3. Forslag til Rådets og Parlamentets beslutning om at gøre 2012 til
Europæisk. År for Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationer
-
Orientering fra formandskabet
KOM (2010) 0462
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 41)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (10) – bilag 170 (side 469, senest behandlet i EUU
3/12-10)
FO
4. Kommissionens forslag til ændring af Europaparlamentets og Rådets
forordning nr. 883/04 om koordination af de sociale sikringsordninger og
forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af
forordning nr. 883/04
-
(Evt.) generel indstilling/politisk enighed
KOM (2010) 0794
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 43)
KOM (2010) 0794 – bilag 1 (Grund- og nærhedsnotat af 19/1-11)
5. Implementering af EU2020-strategien
-
Politisk debat
a) Bidrag til Det europæiske Råd den 23.-24. juni 2011
i. Landespecifikke henstillinger under art. 148
- Politisk vedtagelse
ii. Eksaminering af de nationale reformprogrammer for 2011
Godkendelse af fælles udtalelse fra EMCO og SPC
iii. ”Employment Performance Monitor”
-
Godkendelse af EMCO’s udtalelse
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 47)
Det Europæiske Råd 23-24/06-11 – bilag 1 (udkast til
kommenteret dagsorden)
b) En dagsorden for nye færdigheder og jobs: Et europæisk bidrag til fuld
Beskæftigelse
-
Godkendelse af EMCO’s udtalelse
KOM (2010) 0682
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 49)
6. Unges beskæftigelse,
a) Fremme af unges beskæftigelse for at nå EU2020-målene
1415
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
- Vedtagelse af rådskonklusioner
b) Struktureret dialog med unge om unges beskæftigelse
- Information fra formandskabet
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 52)
7. Udtalelse fra Komitéen for Social Beskyttelse om opstramning af den
åbne koordinationsmetode i lyset af Europa 2020-strategien
-
Godkendelse af SPC-udtalelse
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 54)
8. Demografiske udvikling og familiepolitik
-
Udveksling af synspunkter
a) Balance mellem familie- og arbejdsliv i lyset af den demografiske
udvikling
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
- Præsentation af trio-deklaration
b) Uformelt rådsmøde for minister med ansvar for familiepolitik
- Orientering fra formandskabet
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 56)
9. Håndtering af børnefattigdom og fremme af børns trivsel
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 59)
10. Forslag til udkast til rådskonklusion om støtte til gennemførelse af Den
Europæiske
Handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden
barrierer
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
KOM (2010) 0636
Rådsmøde 3099 – bilag 1 (samlenotat side 61)
KOM (2010) 0636 – bilag 1 (Grund- og nærhedsnotat af 21/1-11
om EU’s handicapstrategi)
11. Eventuelt
12. Siden sidst
a) Orientering om en verserende sag ved EU-domstolen: C-155/10,
British Airways mod Williams m.fl.
EUU alm. del (09) – bilag 491 (notat om afgivelse af dansk
indlæg i sag)
1416
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 533: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
Dagsordenspunkterne 1 og 3-6 samt 12 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 2 og 7-10 hører under Socialministeriets ressort.
1417