Boligudvalget 2010-11 (1. samling)
B 114 Bilag 2
Offentligt
1000656_0001.png
1000656_0002.png
Til beslutningsforslag nr.Bforslagsnummer
Folketinget -NaN (x. samling)
Beretning afgivet af den 24. maj 2011
Udkasttil
Beretningover
forslag til folketingsbeslutning om forrentning af lejers indbetalinger tildepositum, forudbetalt leje og udvendig og indvendig vedligeholdelse[af Thomas Jensen (S) m. fl. ]Høringen skal især belyse:– Baggrund for at lejerne ikke tidligere har fået forrentetindbetalt depositum/beboerindskud m.v.– Hvilke konsekvenser kan det få for lejerne/udlejerne,hvis forrentning af depositum mv./ beboerindskud mv.frem over udbetales til lejerne?Møder– Hvordan kan en sådan udbetalingsordning udformes, såUdvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.lejere ikke beskattes årligt af de renter der måtte løbe påde indestående beløb (depositum, forudbetalt leje m.v.).2. Politiske bemærkningerIdet høringen skal belyse bl.a. ovennævnte punkter, til-Udvalget er nået til enighed om, at der ved det nye folke-stræbes et ekspertpanel bestående af bl.a.:tingsårs begyndelse afholdes en høring på baggrund af B– Boligselskabernes Landsforening (BL)114, vedrørende forrentning af lejernes depositum mv. i for-– Ejendomsforeningen Danmarkbindelse med privat udlejning og om forrentning af lejernes– Lejernes Landsorganisation (LLO)beboerindskud mv. i den almene boligsektor. Det er således– Skatteretsekspertvæsentligt, dels at få belyst fordele og ulemper ved beslut-– Repræsentant fra et administrationsselskabningsforslagets elementer og dels at få belyst forudsætnin-– Repræsentant fra pengeinstitutternegerne for en ensartet behandling af lejerne i den almene bo-Det tilstræbes desuden, at høringen finder sted i uge 41ligsektor og i private lejemål.2011.P. u. v.[NANNA WESTERBY][Udvalgsformand]1. UdvalgsarbejdeBeslutningsforslaget blev fremsat den 1. april 2011 ogvar til 1. behandling den 3. maj 2011. Beslutningsforslagetblev efter 1. behandling henvist til behandling i Boligudval-get.
DocIDJournalnummer
2
Bilag 1Oversigt over bilag vedrørende B 114Bilagsnr. Titel1Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget