Europaudvalget 2009-10
KOM (2010) 0379 Bilag 2
Offentligt
891912_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
21. september 2010
KOM (2010) 0379
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde
Østrigs Nationalrat afgiver negativ udtalelse om Kommissionens forslag
til direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og
ophold med henblik på sæsonarbejde
Resumé af forslaget
Forslaget fastsætter en hurtig indrejseprocedure for sæsonarbejdere fra
tredjelande, der er baseret på en fælles definition og fælles kriterier, navn-
lig krav om, at der skal foreligge en arbejdskontrakt eller et bindende job-
tilbud, som specificerer en løn, der ligger på eller over et vist minimumsni-
veau. Sæsonarbejdere vil få udstedt en opholdstilladelse, der gør det mu-
ligt for dem at arbejde i en specificeret maksimumsperiode pr. kalenderår.
Det gøres også lettere for sæsonarbejderne på ny at opnå indrejse en
efterfølgende sæson.
For at forebygge udnyttelse og beskytte sikkerheden og sundheden for
sæsonarbejdere fra tredjelande fastsættes der klare retlige bestemmelser
om arbejdsvilkårene. Arbejdsgiverne skal desuden dokumentere, at sæ-
sonarbejderne har passende indkvartering under deres ophold, og at kla-
geadgangen lettes.
For at forhindre, at sæsonarbejderne bliver for længe, er der fastsat en
maksimal opholdsperiode pr. år og en udtrykkelig forpligtelse til at vende
tilbage efter denne periodes udløb. Der er ikke mulighed for at ændre sta-
tus.
1/2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Resumé af den østrigske nærhedsudtalelse
Østrigs Nationalrat har den 14. september 2010 afgivet en
negativ udtalelse
om forslagets overholdelse af nærhedsprincippet (se vedlagte). Nationalrat
angiver bl.a. følgende grunde til sin afvisning af forslaget:
-
Ifølge TEUF art. 79, stk. 5 bestemmer medlemsstaterne selv, hvor mange
tredjelandsborgere, der må rejse ind i landet. Derfor knytter den foreslåe-
de indrejseprocedure sig ikke til noget grænseoverskridende problem,
som kun kan løses ved fælles regler (punkt 3 i begrundelsen).
Et af formålene med forslaget er ifølge Kommissionen at begrænse social
dumping. Ifølge Nationalrat mangler der imidlertid et grænseoverskriden-
de element, idet alle medlemsstater i dag frit kan vælge at give sæsonar-
bejdere (fra tredjelande) de samme rettigheder som deres egne borgere.
Det niveau af mindsterettigheder, som forslaget sikrer sæsonarbejdere, er
desuden så lavt, at social dumping ikke forhindres. I øvrigt er bestemmel-
serne om brug af kollektive overenskomster meget uklar og utilfredsstil-
lende. Derfor er forslaget ikke egnet til at begrænse social dumping
(punkt 5 i begrundelsen).
Kommissionens argument om at ensartede regler vil fremme samarbejdet
med tredjelande er ikke relevant ift overholdelsen af nærhedsprincippet
og de tilsigtede virkninger er desuden klart uproportionale med de negati-
ve virkninger (punkt 6 i begrundelsen).
(Formaliteten): I strid med art. 5 i protokol nr. 2 om nærhedsprincippet
mangler forslaget en passende beskrivelse af forslagets økonomiske og
administrative konsekvenser for regeringen, og for lokale og regionale
myndigheder mv. (punkt 10 i begrundelsen).
-
-
-
Udtalelsen indeholder også nogle kommentarer til forslagets indhold.
Med venlig hilsen
Thomas Fich
2/2