Europaudvalget 2010
KOM (2010) 0123
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 31.3.2010
KOM(2010)123 endelig
2010/0069 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig
antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse
færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken
Kina
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0003.png
BEGRUNDELSE
1)
110
B
AGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Dette forslag vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af
30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ("grundforordningen"), i proceduren
vedrørende importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med
oprindelse i Folkerepublikken Kina.
120
Generel baggrund
Forslaget er fremsat som led i gennemførelsen af grundforordningen og som resultat af
en undersøgelse, der blev foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og
proceduremæssige krav i grundforordningen.
139
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse
i Folkerepublikken Kina.
141
Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Ikke relevant.
2)
H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
Høring af interesserede parter
219
Ansøgerne og EU-erhvervsgrenen er blevet underrettet om resultaterne af
undersøgelsen og har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger i overensstemmelse
med grundforordningens bestemmelser.
Ekspertbistand
229
Der var ikke behov for ekstern ekspertbistand.
Konsekvensanalyse
Forslaget er et resultat af gennemførelsen af grundforordningen.
Grundforordningen foreskriver ikke en vurdering af de generelle virkninger, men
indeholder en udtømmende liste over de forhold, der skal vurderes.
230
3)
F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
305
Resumé af forslaget
Ved forordning (EF) nr. 1487/2005 (EUT L 240 af 16.9.2005, s. 1) indførte Rådet en
endelig antidumpingtold på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse
polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.
I forbindelse med den undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende
foranstaltninger, blev der på grund af det store antal eksporterende producenter af den
pågældende vare i Folkerepublikken Kina udtaget en stikprøve.
I henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 kan kinesiske
eksporterende producenter, som opfylder visse kriterier, blive indrømmet samme
behandling som de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår i stikprøven
("behandling som ny eksporterende producent").
En virksomhedsgruppe bestående af to virksomheder, som er involveret i produktion
og salg af den pågældende vare, har anmodet om behandling som ny eksporterende
producent, og deres påstande er blevet behandlet.
Det foreslås derfor, at Rådet vedtager vedlagte forslag til forordning, som indeholder
navnene og toldsatserne på de virksomheder, som indrømmes behandling som ny
eksporterende producent. Forordningen offentliggøres i
Den Europæiske Unions
Tidende.
310
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
("grundforordningen").
Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse
i Folkerepublikken Kina.
329
Nærhedsprincippet
Forslaget hører under Den Europæiske Unions enekompetence. Nærhedsprincippet
finder derfor ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:
331
Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse
i Folkerepublikken Kina giver ikke mulighed for nationale beslutninger.
Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der
pålægges EU, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende
og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål.
332
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Reguleringsmiddel/reguleringsform
341
Foreslåede reguleringsmidler: Forordning.
Andre reguleringsmidler er ikke hensigtsmæssige af følgende grund:
Ovennævnte grundforordning foreskriver ikke alternative muligheder.
342
4)
409
B
UDGETMÆSSIGE VIRKNINGER
Forslaget har ingen konsekvenser for EU's budget.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0006.png
2010/0069 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig
antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse
færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken
Kina
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab
1
, som ophæver Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab
2
("grundforordningen"), særlig artikel 9,
under henvisning til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005
3
af 12. september 2005
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse færdigforarbejdede stoffer
af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina
under henvisning til forslag forelagt af Europa-Kommissionen efter høring af det rådgivende
udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
1.
(1)
GÆLDENDE FORANSTALTNINGER
Ved forordning (EF) nr. 1487/2005 indførte Rådet en endelig antidumpingtold på
importen til Unionen af vævede stoffer af garn af endeløse syntetiske fibre med
indhold af teksturerede og/eller ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre på 85
vægtprocent eller derover, farvede (inklusive farvet hvide) eller trykte, med oprindelse
i Folkerepublikken Kina, som i øjeblikket tariferes under KN-koderne ex 5407 51 00,
5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 og ex
5407 69 90 ("den pågældende vare").
1
2
3
EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 51.
EUT L 240 af 16.9.2005, s. 1.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0007.png
(2)
I betragtning af det store antal samarbejdsvillige parter blev der udtaget en stikprøve af
kinesiske eksporterende producenter som led i den undersøgelse, der førte til
indførelsen af de gældende foranstaltninger.
De virksomheder, som indgik i stikprøven, blev omfattet af de individuelle toldsatser,
som blev fastsat i forbindelse med undersøgelsen. De samarbejdsvillige virksomheder,
der ikke indgik i stikprøven, som blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i
henhold til bestemmelser i artikel 2, stk. 7, litra c), i forordning (EF) nr. 384/96, blev
tildelt den vejede gennemsnitlige told på 14,1 %, som blev fastlagt for de
virksomheder i stikprøven, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling. De
samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven, som blev indrømmet
individuel behandling i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 5, i samme
forordning, blev tildelt den vejede gennemsnitlige told på 37,1 %, som blev fastlagt for
de virksomheder i stikprøven, der blev indrømmet individuel behandling. Der blev
indført en landsdækkende told på 56,2 % for alle andre virksomheder.
Efter en fornyet absorptionsundersøgelse i henhold til artikel 12 i Rådets forordning
(EF) nr. 384/96 øgede Rådet ved forordning (EF) nr. 1087/2007
4
den landsdækkende
told til 74,8 %. Kinesiske eksporterende producenter med individuelle toldsatser, som
ikke samarbejdede i forbindelse med den fornyede undersøgelse, blev således tildelt
højere antidumpingtold i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 3, i forordning
(EF) nr. 384/96.
I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1487/2005 kan kinesiske eksporterende
producenter, som opfylder de fire kriterier i denne artikel, blive indrømmet samme
behandling som den i betragtning 3 ovenfor nævnte for de samarbejdsvillige
virksomheder, der ikke indgår i stikprøven ("behandling som ny eksporterende
producent").
ANMODNING
PRODUCENT
OM
BEHANDLING
SOM
NY
EKSPORTERENDE
(3)
(4)
(5)
2.
(6)
En virksomhedsgruppe bestående af to forretningsmæssigt forbundne virksomheder,
nemlig AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd., og Jiaxing E. Boselli
Textile Trading Co. Ltd. ("ansøgeren"), anmodede om behandling som ny
eksporterende producent.
Der blev foretaget en undersøgelse med henblik på at fastslå, om ansøgeren opfylder
kriterierne for at blive behandlet som nye eksporterende producenter, jf. artikel 2, i
Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005, ved at sikre, at de:
a)
ikke eksporterede den pågældende vare til Den Europæiske Union i den
undersøgelsesperiode, som ligger til grund for foranstaltningerne (1. april 2003
til 31. marts 2004) (første kriterium)
ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller
producenter i Folkerepublikken Kina, som er genstand for de ved førnævnte
forordning indførte antidumpingforanstaltninger (andet kriterium)
(7)
b)
4
EUT L 246 af 21.9.2007, s. 51.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0008.png
c)
faktisk har eksporteret den pågældende vare til Den Europæiske Union efter
den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har
indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at eksportere en væsentlig
mængde af den pågældende vare til Den Europæiske Union (tredje kriterium)
driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår som fastsat i
grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), eller at de alternativt opfylder
betingelserne i grundforordningens artikel 9, stk. 5, for at blive indrømmet en
individuel told (fjerde kriterium).
d)
(8)
(9)
Der blev udsendt et spørgeskema til ansøgeren, som blev anmodet om at fremlægge
dokumentation for, at den opfyldte ovennævnte kriterier 1) til 3).
Det fjerde kriterium forudsætter, at ansøgerne indsender en anmodning om
markedsøkonomisk behandling og/eller individuel behandling, og derfor sendte
Kommissionen formularer til ansøgeren. Ansøgeren anmodede om markedsøkonomisk
behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7.
Til orientering er kriterierne for at opnå markedsøkonomisk behandling kort beskrevet
herunder:
a)
Erhvervsmæssige beslutninger træffes og omkostninger afholdes på
markedsvilkår og uden væsentlig indgriben fra statens side; i den sammenhæng
skal udgifterne til de vigtigste input i alt væsentligt afspejle markedsværdierne.
Virksomhederne har et klart sæt regnskaber, der revideres uafhængigt i
overensstemmelse med internationale standarder
5
og anvendes til alle formål.
Ingen væsentlige fordrejninger
markedsøkonomiske system.
er
overført
fra
det
tidligere
ikke-
(10)
b)
c)
d)
e)
(11)
Retssikkerhed og stabile forhold garanteres ved konkurslove og love om
ejendomsret.
Valutaomregninger finder sted til markedskurs.
Eksporterende producenter, der opfylder ovennævnte kriterier i betragtning 7, kan i
henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 indrømmes enten
toldsatsen på 14,1 %, som anvendes på virksomheder, der er indrømmet
markedsøkonomisk behandling i henhold til artikel 2, stk. 7, litra c), i forordning (EF)
nr. 384/96, eller den vejede gennemsnitlige toldsats på 37,1 %, som anvendes på
virksomheder, der er indrømmet individuel behandling i henhold til artikel 9, stk. 5, i
samme forordning.
5
Med internationale regnskabsstandarder menes der alle større anerkendte internationale regnskabsstandarder, såsom US-GAAP og
udgivelser fra International Accounting Standard Committee Foundation (ISACF), udarbejdet af International Accounting
Standards Board (IASB), som omfatter International Accounting Standard Board Framework (IASBF), de internationale
regnskabsstandarder (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og udgivelser fra International Financial
Reporting Interpretations Committee ('IFRIC').
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0009.png
(12)
Europa-Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså
for nødvendige for at tage stilling til fire kriterier, jf. artikel 2 i forordning
(EF) nr.1487/2005. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:
AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd., Jiaxing,
Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd., Jiaxing.
3.
(13)
RESULTATER AF UNDERSØGELSEN
Ansøgeren fremlagde tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at virksomheden
opfylder alle fire kriterier i betragtning 7 ovenfor. Ansøgeren fremlagde bevis for i) at
virksomheden ikke eksporterede den pågældende vare til Den Europæiske Union i
perioden fra den 1. april 2003 til den 31. marts 2004, ii) at virksomheden ikke er
forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i
Folkerepublikken Kina, som er genstand for de ved forordning (EF) nr. 1487/2005
indførte antidumpingforanstaltninger, iii) at virksomheden eksporterede en væsentlig
mængde af den pågældende vare til Den Europæiske Union fra 2008 og fremover, og
iv) at virksomheden opfylder samtlige betingelser for markedsøkonomisk behandling,
og kan derfor indrømmes en individuel told, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7,
litra c). Ansøgeren kan således omfattes af den vejede gennemsnitlige toldsats, der
gælder virksomheder, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, som fastsat
for de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven (dvs. 14,1 %), jf.
artikel 2, forordning (EF) nr. 1487/2005, og tilføjes på listen over eksporterende
producenter i samme forordnings artikel 1, stk. 2.
ÆNDRING AF LISTEN OVER VIRKSOMHEDER, DER ER OMFATTET AF
INDIVIDUELLE TOLDSATSER
På grundlag af resultaterne af undersøgelsen, jf. betragtning 13 ovenfor, konkluderes
det, at virksomhederne AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd., og Jiaxing
E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. bør tilføjes på listen over virksomheder i artikel 1,
stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 med en toldsats på 14,1%.
Ansøgeren og EU-erhvervsgrenen er blevet underrettet om resultaterne af
undersøgelsen og har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Der blev ikke
fremlagt supplerende oplysninger, som kunne ændre konklusionerne for ansøgeren —
4.
(14)
(15)
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1487/2005 ændres ved tilføjelse af følgende
virksomheder i tabellen over virksomheder med individuel told:
Virksomhed
Endelig
antidumping-
told
Taric-
tillægskode
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449465_0010.png
AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd.
Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd.
14,1 %
14,1 %
A617
A617
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
9
DA