Europaudvalget 2010
KOM (2010) 0278
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 26.5.2010
KOM(2010)278 endelig
2010/0148 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles
toldtarifs autonome toldsatser for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
B
AGGRUND FOR FORSLAGET
Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål gennemgået alle
ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser fremsendt
af medlemsstaterne. Vedlagte forslag vedrører visse industri- og landbrugsprodukter samt
fiskevarer. Suspensionsansøgningerne vedrørende de ovenfor anførte produkter er blevet
vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome
toldsuspensioner og toldkontingenter (jf. EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2). Kommissionen
skønner på grundlag af denne gennemgang, at det vil være berettiget at suspendere
toldsatserne for de produkter, der er anført i bilag I til vedlagte forslag til forordning.
Produkter, for hvilke suspensionen ikke længere er i EU's økonomiske interesse, er trukket
tilbage. Bilag I til forordningen indeholder en liste over produkter, for hvilke der foreslås
suspension, eller hvis ordlyd skal ændres, og bilag II indeholder en liste over produkter, der er
fjernet fra bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, og de varebeskrivelser, der skal afløses af
de nye varebeskrivelser i bilag I. Foranstaltningen skal gælde fra 1. juli 2010 til
31. december 2014, så der kan foretages økonomiske undersøgelser af de individuelle
suspensioner i denne periode. Suspensioner, som det i henhold til Kommissionen og Gruppen
for Økonomiske Tarifspørgsmål er nødvendigt at annullere eller videreføre, ophæves eller
forlænges efter dette tidspunkt.
Det er i EU's interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome
toldsatser for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF)
nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse
industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer.
Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker inden for landbrug, handel, erhverv,
udvikling og eksterne forbindelser. Navnlig "koster" forslaget ikke noget for de lande, der har
indgået en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP, AVS-ordning og (mulige)
kandidatlande i det vestlige Balkan).
2.
H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer virksomhederne i de enkelte
medlemsstater, er blevet hørt. Alle opførte suspensioner afspejler, hvad der blev aftalt under
gruppens drøftelser.
Der blev ikke påpeget potentielt alvorlige risici med uoprettelige følger.
Forslaget fritager EU's industrivirksomheder for et toldbeløb på 29,2 mio. EUR om året og
styrker derved deres konkurrenceevne over for virksomheder i tredjelande, der leverer færdige
produkter til markedet i EU. Forslaget er i overensstemmelse med principperne i
Kommissionens meddelelse om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter. Den
foreslåede ændring bidrager til at bevare og oprette nye arbejdspladser i EU. Forslaget indgår
i Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram for 2010.
Forslaget vil blive lagt ud til åben høring.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Retsgrundlaget for forordningsforslaget er artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde.
Subsidiaritetsprincippet finder ikke anvendelse, fordi forslaget hører under EU's
enekompetence.
Foranstaltningerne er i tråd med principperne om forenkling af procedurerne for
erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med udenrigshandel, og er i overensstemmelse med
Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (C
128 af 25.4.1998, s. 2).
I henhold til artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal autonome
toldsuspensioner og toldkontingenter fastsættes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer
beslutning på forslag af Kommissionen.
4.
B
UDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Ikkeopkrævet told svarende til et samlet beløb på 29 175 000 EUR om året.
5.
Y
DERLIGERE OPLYSNINGER
Bilag I til forordningsforslaget indeholder en liste over nye toldsuspensioner. De udgåede
toldsuspensioner er anført i bilag II.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0005.png
2010/0148 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
af […]
om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles
toldtarifs autonome toldsatser for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Det er i EU's interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser for
en række nye produkter, der ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr.
1255/96
1
.
KN- og Taric-koderne 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60
og 9031 90 85 30 for fire produkter, der for tiden er opført i bilaget til forordning (EF)
nr. 1255/96, bør slettes, da det ikke mere er i EU's interesse at opretholde den fælles
toldtarifs autonome toldsatser for disse produkter.
Det er nødvendigt at ændre beskrivelsen af tolv suspensioner i bilaget til forordning
(EF) nr. 1255/96 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den
økonomiske udvikling på markedet. Disse suspensioner bør udgå af listen i bilaget og
genindsættes som nye suspensioner med nye beskrivelser. Af hensyn til klarheden bør
disse suspensioner markeres med en asterisk i første kolonne i bilag I og II til denne
forordning.
Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til
forordning (EF) nr. 1255/96 for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og
økonomiske udvikling. Det bør ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til
ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en økonomisk
begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens
meddelelse af 25. april 1998 om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter
2
.
Forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres.
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
EFT L 158 af 29.6.1996.
EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(6)
Da de i denne forordning fastsatte suspensioner skal have virkning fra den 1. juli 2010,
bør forordningen anvendes fra samme dato og straks træde i kraft —
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer:
1)
2)
rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til denne forordning, indsættes
rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II
til denne forordning, udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0007.png
BILAG I
Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
ex 1515 19 10
10
Linolie med et jodtal på 190og derover, målt efter ISO-standard 150-2006
0%
1.7.2010-
31.12.2010
ex 1516 20 96
10
Raffineret, bleget, hydrogeneret sojabønneolie i form af flager af den art, der 0 %
anvendes ved fremstilling af kosmetik
1.7.2010-
31.12.2010
ex 1516 20 96
20
Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere 0 %
kemisk behandling eller en tekstureringsproces
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2008 99 49
20
Tørrede tranebær, sødede
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2008 99 49
ex 2008 99 99
30
40
Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2805 30 90
20
Samarium af renhed på 99,90 vægtprocent eller derover
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2904 10 00
30
Natrium-p-styrensulfonat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2904 10 00
50
Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2905 19 00
40
2,6-Dimethylheptan-2-ol
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2905 29 90
20
Dec-9-en-1-ol
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2909 30 90
10
2-(Phenylmethoxy)naphthalen
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2909 30 90
20
1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2915 90 00
50
Allylheptanoat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2917 11 00
30
Cobaltoxalat
0%
1.7.2010-
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0008.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
31.12.2014
ex 2917 19 10
10
Dimethylmalonat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2917 19 90
30
Ethylenbrassylat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2918 99 90
20
Methyl-3-methoxyacrylat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2918 99 90
70
Allyl-(3-methylbutoxy)acetat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2921 19 50
ex 2929 90 00
10
20
Diethylaminotriethoxysilan
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2922 19 85
40
2-(Dimethylamino)ethylbenzoat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2922 49 85
15
DL-asparaginsyre til fremstilling af kosttilskud(1)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2922 50 00
20
1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2924 29 98
20
2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2926 90 95
70
Methacrylonitril
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2926 90 95
75
Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2929 10 00
15
3,3’-Dimethylbiphenyl-4,4’-diyldiisocyanat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2930 90 99
81
Dinatrium-hexamethylen-1,6-bisthiosulfatdihydrat
3%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2930 90 99
84
2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0009.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
ex 2931 00 99
92
Trimethylboran
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 39 99
20
Kobberpyrithionpulver
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 39 99
30
Fluazinam (ISO)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 39 99
45
5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol 0 %
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 39 99
47
(-)-Trans-4-(4’-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 39 99
48
Flonicamid (ISO)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 59 95
45
1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 59 95
50
2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 59 95
55
Thiopental (INNM)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 59 95
65
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 59 95
75
(2R,3S/2S,3R)-3-(6-chlor-5-fluor-pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorphenyl)-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochlorid
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 79 00
60
3,3-Pentamethylen-4-butyrolactam
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 99 80
32
5-[4’-(Brommethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2933 99 80
37
8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2934 10 00
60
Fosthiazat (ISO)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0010.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
ex 2934 99 90
20
Thiophen
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2934 99 90
30
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 2935 00 90
77
Ethylester
af
[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1- 0 %
yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbaminsyre
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3701 30 00
20
Lysfølsom plade bestående af et fotopolymerlag på en polyesterfolie med en 0 %
samlet tykkelse på over 0,43 mm, men ikke over 3,18 mm
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3707 10 00 35
ex 3707 90 90
70
Lysfølsom emulsion eller præparat, bestående af akrylat- og/eller 0 %
metakrylatpolymerer, indeholdende 7 vægtprocent og derunder lysfølsomme
syreprækursorer, der er opløst i et organisk opløsningsmiddel, som mindst
indeholder 2-methoxy-1-methylethylacetat
1.7.2010-
31.12.2011
ex 3707 10 00
55
Polyethylentereftalatfolie i ruller
belagt på den ene side med et tørt lag af en akryl-fotopolymerharpiks
dækket med en beskyttende polyesterfolie
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3707 90 90
40
Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af:
ikke over 2 % halogenfri alkylsulfonsyre
ikke over 5 % fluorpolymer
0%
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3808 92 90 30
Præparat bestående af en suspension i vand med indhold af pyrithionzink (INN) 0 %
på:
24 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent, eller
39 vægtprocent og derover, men ikke over 41 vægtprocent
1.7.2010-
31.12.2013
ex 3808 92 90
50
Præparater på basis af kobberpyrithion
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3808 93 23
10
Herbicid indeholdende flazasulfuron (ISO) som aktiv bestanddel
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0011.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
ex 3808 93 90
10
Præparat i form af granulat, med indhold af:
gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over
41,2 vægtprocent
gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke
over 10,5 vægtprocent
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
05
Blanding af monomer af methylmetakrylat og monomer af butylakrylat i en 0 %
opløsning af xylen og butylacetat, med et indhold af opløsningsmidler på over
54 vægtprocent, men ikke over 56 vægtprocent
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
06
Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % og derover
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
08
Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold 0 %
af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over
80 vægtprocent
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
11
Blanding af phytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af:
beta-sitosteroler på 40 vægtprocent og derover, men ikke over
58 vægtprocent
campesteroler på 20 vægtprocent og derover, men ikke over
28 vægtprocent
stigmasteroler på 14 vægtprocent og derover, men ikke over
23 vægtprocent
andre steroler på 0 vægtprocent og derover, men ikke over
15 vægtprocent
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
21
Blanding
af
2-propensyre-(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxy-2,1- 0 %
ethandiyloxy-2,1-ethandiyl)ester med 2-propensyre-(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-
1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethandiylester
og
1-hydroxycyclohexyl-
phenylketon, opløst i methylethylketon og toluen
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
23
Blanding af urethanakrylater, tripropylenglycoldiakrylat, ethoxyleret bisphenol 0 %
A-akrylat og poly(ethylenglycol) 400-diakrylat
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3824 90 97 44
Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af:
—75 vægtprocent steroler eller derover
—ikke over 25 vægtprocent stanoler
til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (1)
0%
1.7.2010-
31.12.2012
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0012.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
ex 3824 90 97
66
Blanding af primære
tert-alkylaminer
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3824 90 97
88
Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1’- 0 %
oxybis(2-chlorethan)
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3901 10 90 20
Polyethylen, i form af granulat, med en densitet på 0,925 (± 0,0015), et 0 %
smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemt til
fremstilling af blæst folie med en sløringsværdi på ikke over 6 % og
brudforlængelse (MD/TD) på 210/340(1)
1.7.2010-
31.12.2013
ex 3902 90 90
60
Ikke-hydogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn:
flydende ved stuetemperatur
fremstillet ved kationisk polymerisering af C
5
-alkenmonomerer
med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (± 50)
med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (± 100)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3906 90 90 35
Hvidt pulver af 1,2-ethandioldimethakrylat-methylmetakrylat-copolymer med 0 %
partikelstørrelse ikke over 18 µm, uopløseligt i vand
1.7.2010-
31.12.2013
ex 3907 91 90
10
Diallylftalatprepolymer, i form af pulver
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3907 99 90
70
Copolymer af poly(ethylentereftalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af 0 %
cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3910 00 00
60
Polydimetylsiloxan, også polyethylenglycol- og trifluorpropylsubstitueret, med 0 %
metakrylatendegrupper
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3916 20 00
91
Profiler af poly(vinylklorid) af den art, der anvendes til fremstilling af 0 %
spunsvægge og beklædninger, med indhold af følgende additiver:
titandioxid
poly(metylmetakrylat)
calciumkarbonat
bindemidler
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3919 10 80
23
Reflekterende folie, bestående af flere lag, herunder:
poly(vinylklorid)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0013.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
polyuretan, forsynet på den ene side med mærker mod forfalskning,
ændring eller udskiftning af data eller kopiering og på den anden side et lag
med glasmikrokugler
et lag indeholdende et sikkerhedsmærke og/eller et officielt mærke,
som skifter udseende efter betragtningsvinklen
aluminiummetallisering
og klæbemiddel, på den ene side dækket med en slipfolie
ex 3919 10 80
ex 3919 90 00
27
20
Polyesterfolie:
på den ene side belagt med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der
mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over
200 °C, og en beskyttende polyesterfolie og
på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt
akrylklæbemiddel eller med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister
klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og
en beskyttende polyesterfolie
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3919 10 80
32
Polytetrafluorethylenfolie
af tykkelse 110 µm eller derover
0%
1.7.2010-
31.12.2014
med en elektrisk overflademodstand mellem 10
2
og 10
14
ohm,
bestemt ved metoden i ASTM D 257
belagt på den ene side med et trykfølsomt akrylklæbemiddel
ex 3919 10 80
37
Polytetrafluorethylenfolie
af tykkelse 100 µm eller derover
med brudforlængelse ikke over 100 %
belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel
0%
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3919 10 80 40
* ex 3919 90 00 43
Sort poly(vinylklorid)folie:
med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D2457
0%
1.7.2010-
31.12.2011
også dækket på den ene side af en beskyttende
polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel
med kanaler og en slipfolie
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0014.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
* ex 3919 90 00 19
Transparent selvklæbende folie af poly(ethylentereftalat):
uden urenheder eller fejl
0%
1.7.2010-
31.12.2013
belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel
og en beskyttende folie og på den anden side med et antistatisk lag af en
ionbaseret organisk cholinforbindelse
også med et printbart, støvtæt lag af en modificeret organisk
langkædet alkylforbindelse
med en samlet tykkelse uden slipfolie på 54 µm og derover, men
ikke over 64 µm, og
en bredde på 1 295 mm og derover, men ikke over 1 305 mm
ex 3919 90 00
22
Sort polypropylenfolie
med en glans på ikke over 20 grader som bestemt ved metoden i
ASTM D2457
også dækket på den ene side af en beskyttende
polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel
med kanaler og en slipfolie
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3919 90 00
24
Reflekterende lamineret folie:
bestående af et epoxyakrylatlag, på en side præget med et
regelmæssigt mønster
på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale
på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3919 90 00
26
Ethylenvinylacetatfolie:
af tykkelse 100 µm eller derover
0%
1.7.2010-
31.12.2014
på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt
akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie
ex 3919 90 00
28
Folie af poly(vinylklorid) eller polyethylen eller enhver anden polyolefin:
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0015.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
af tykkelse 65 µm eller derover
på den ene side belagt med et UV-følsomt akrylklæbemiddel og en
beskyttende polyesterfolie
* ex 3919 90 00 37
UV-følsom folie af poly(vinylklorid):
af tykkelse 78 µm og derover
på en side dækket af et klæbelag og en slipfolie
med en klæbestyrke på 1 764 mN/25 mm og derover
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3920 59 90
20
Reflekterende laminatfolie, bestående af et epoxyakrylatlag, på den ene side 0 %
forsynet med et ensartet præget mønster, på begge sider forsynet med et eller
flere plastlag
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3920 62 19
ex 3920 62 19
24
26
Folie af poly(ethylentereftalat) af tykkelse 186 µm eller derover, men ikke over 0 %
191 µm, belagt på den ene side med et akryllag i et matrixmønster
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 3920 62 19 75
* ex 3920 62 19 77
Gennemsigtig polyethylentereftalatfolie:
belagt på begge sider med lag af akrylbaserede organiske stoffer af
tykkelse 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm
med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke
over 39 dyn/cm
med en lysgennemgang på mere end 93 %
med en uklarhedsværdi på ikke over 1,3 %
af samlet tykkelse 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm
af bredde 800 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm
0%
1.7.2010-
31.12.2013
ex 3920 91 00
51
Folie af poly(vinylbutyral) indeholdende 25 vægtprocent triisobutylphosphat, 0 %
men ikke over 28 vægtprocent, som blødgører
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3920 91 00
52
Poly(vinylbutyral)folie:
med
indhold
af
26 vægtprocent og derover,
blødgøringsmiddel
triethylenglycol-bis(2-ethylhexanoat)
men ikke over 30 vægtprocent, som
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0016.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
af tykkelse 0,73 mm og derover, men ikke over 1,50 mm
ex 3921 90 55
ex 7019 40 00
25
20
Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 3921 90 55
30
Prepreg-plader eller -ruller indeholdende bromeret epoxyharpiks, forstærket 0 %
med glasvæv, med
en flow-værdi på ikke over 3,6 mm (bestemt efter IPC-TM
650.2.3.17.2) og
en glasovergangstemperatur (Tg) over 170 °C (bestemt efter IPC-
TM 650.2.4.25)
til brug ved fremstilling af trykte kredsløbskort
(1)
1.7.2010-
31.12.2014
ex 6909 19 00
20
Kugler af siliciumnitrid (Si
3
N
4
)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 7019 19 10
55
Glastråd imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af K- eller U- 0 %
glasfilamenter, bestående af:
9 % og derover, men ikke over 16 % magnesiumoxid,
19 % og derover, men ikke over 25 % aluminiumoxid,
0 % og derover, men ikke over 2 % boronoxide
uden calciumoxid,
1.7.2010-
31.12.2014
med en latexbelægning, der mindst omfatter en resorcinol- formaldehydharpiks
og chlorsulfopolyethylen
ex 7325 99 10
20
Ankerhoved af varmgalvaniseret smedbart støbejern af den art, der anvendes til 0 %
fremstilling af jordankre
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 7410 21 00 30
Folie af polyimid, også indeholdende epoxidharpiks og/eller glasfiber dækket 0 %
på en eller begge sider med kobberfolie
1.7.2010-
31.12.2013
* ex 8108 20 00 20
Råblokke fra smeltning af titan og titanlegeringer, med en diameter på 380 mm 0 %
og derunder
1.7.2010-
31.12.2013
ex 8414 30 81
50
Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel 0 %
hastighed, med nominel effekt på 0,5 kW og derover, men ikke over 5 kW, med
cylindervolumen på 35 cm
3
og derunder, af den art, der anvendes til
kølemaskiner og lign
1.7.2010-
31.12.2014
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0017.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
ex 8418 99 10
50
Fordamper, bestående af aluminiumsfinner og en kobberrørslange, af den art, 0 %
der anvendes til kølemaskiner og lign
1.7.2010-
31.12.2014
ex 8418 99 10
60
Kondensator, bestående af to koncentriske kobberrør, af den art, der anvendes 0 %
til kølemaskiner og lign
1.7.2010-
31.12.2014
ex 8501 31 00
40
Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med:
en flerfaset vinding,
en ekstern diameter på 30 mm og derover, men ikke over 75 mm,
en omdrejningshastighed på 15000 rpm og derunder,
en effekt 45 W og derover, men ikke over 300 W, og
en forsyningsspænding på 9 V og derover, men ikke over 25 V
0%
1.7.2010-
31.12.2014
* ex 8504 40 90 40
Halvledereffektmoduler med:
effekttransistorer,
integrerede kredsløb,
også indeholdende dioder og med/uden termistorer,
en driftspænding på 600 V og derunder,
0%
1.7.2010-
31.12.2013
højst tre elektriske udtag, der hver indeholder to effektafbrydere
(enten MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) eller
IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) og interne drev,
og en RMS- (kvadratisk middel) strømstyrke på 15,7 A og derunder
ex 8516 90 00
60
Ventilationsenhed til en elektrisk friturekoger:
udstyret med en motor med effekt 8 W ved 4 600 rpm,
styret af et elektronisk kredsløb,
fungerer ved en omgivende temperatur på 110 °C og derover,
udstyret med en termostat
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 8521 90 00
20
Digital video-optager:
uden fast diskdrev,
også med DVD-RW,
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0018.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
med bevægelsesdetektor,
med USB seriel indgang,
til brug ved fremstilling af CCTV-overvågningssystemer(1)
ex 8522 90 49
ex 8527 99 00
ex 8529 90 65
60
10
25
Komponent med trykte kredsløb bestående af:
en radiotuner (der kan modtage og afkode radiosignaler og
rundsende disse signaler i komponenten) uden mulighed for at behandle
signalerne,
en mikroprocessor, der kan modtage fjernkontrolbeskeder og
kontrollere tunerchipsættet
til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg(1)
0%
1.7.2010-
31.12.2014
ex 8522 90 49
ex 8527 99 00
ex 8529 90 65
65
20
40
Komponent med trykte kredsløb bestående af:
en radiotuner, der kan modtage og afkode radiosignaler og
rundsende disse signaler i komponenten, med en signaldekoder,
en radiofrekvens(RF)-fjernkontrolmodtager,
en infrarød fjernkontrolsignalsender,
en SCART-signalgenerator
en TV-statorsensor
0%
1.7.2010-
31.12.2014
til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg(1)
ex 8525 80 19
25
Infrarødt fjernkamera (svarende til ISO/TS 16949) med:
en følsomhed i bølgelængdeområdet på 8 µm og derover, men ikke
over 14 µm,
en opløsning på 324 × 256 pixels,
en vægt på 400 g og derunder,
dimensioner på 70 mm × 67 mm × 75 mm og derunder,
et vandtæt kabinet og et automobilkvalificeret stik og
0%
1.7.2010-
31.12.2014
en afvigelse i udgangssignalet over hele arbejdstemperaturskalaen på
20 % og derunder
ex 8525 80 19
35
Billedskanderingskamera med:
0%
1.7.2010-
31.12.2014
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0019.png
KN-kode
TARIC Varebeskrivelse
Autonom
toldsats
Gyldighedsperiode
systemet „Dynamic overlay lines“
et NTSC-billedudgangssignal
en spænding på 6,5 V
en lysstyrke på 0,5 lux og dero
* ex 8704 23 91 20
Chassis med motor med kompressionstænding og slagvolumen på 8000 cm³ og 0 %
derover, udstyret med førerhus og 3, 4 eller 5 hjul, akselafstand på 480 cm og
derover, uden arbejdsredskaber
1.7.2010-
31.12.2012
(*)
Ændret KN- eller Taric-kode eller varebeskrivelse.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0020.png
BILAG II
Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2
KN-kode
TARIC
ex 1518 00 99
10
* ex 3707 10 00 35
* ex 3808 92 90 30
* ex 3824 90 97 44
* ex 3901 10 90 20
* ex 3906 90 90 35
ex 3907 20 20
91
* ex 3919 10 80 40
* ex 3919 90 00 19
* ex 3919 90 00 37
* ex 3919 90 00 43
* ex 3920 62 19 75
* ex 3920 62 19 77
ex 7410 11 00
10
* ex 7410 21 00 30
ex 7410 21 00
60
* ex 8108 20 00 20
* ex 8504 40 90 40
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0021.png
KN-kode
TARIC
* ex 8704 23 91 20
ex 9031 90 85
30
(*)
Suspension af en vare i bilaget til forordning nr. 1255/96, for hvilken KN- eller Taric-koden eller varebeskrivelsen er ændret ved
nærværende forordning.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0022.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ
BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE
1.
FORSLAGETS BETEGNELSE:
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om
midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-
og landbrugsprodukter samt fiskevarer.
2.
BUDGETPOSTER:
Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120.
Budgetteret beløb for det pågældende år: 14 079 700 000 EUR.
3.
FINANSIELLE VIRKNINGER:
Forslaget har ingen finansielle virkninger
X
Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende
finansielle virkninger for indtægterne:
(mio. EUR, 1 decimal)
Budgetpost
Artikel 120
Indtægter
3
Virkninger på EU's egne
indtægter
6 måneder fra den
1.7.2010
[Andet halvår af
2010]
-14,6
Situationen i de følgende år
[2011 - 2014]
Artikel 120
-29,2 om året
4.
FORHOLDSREGLER MOD SVIG
Kontrol af det særlige anvendelsesformål for nogle af de produkter, der er omfattet af
denne rådsforordning, vil blive foretaget i overensstemmelse med artikel 291 til 300 i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til
EF-toldkodeksen.
3
Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter og told), skal der være
tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449614_0023.png
5.
ANDRE BEMÆRKNINGER
For at undgå en videreførelse af suspensioner, der ikke mere er nødvendige, er der
fastsat en udløbsdato. Derved kan unødvendige budgetudgifter undgås, når der skal
tages hensyn til disse foranstaltninger.
Forslaget indeholder de ændringer, der må foretages i bilaget til den gældende
forordning, for at tage hensyn til følgende:
1.
2.
nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget
den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet, som
medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner.
Tilføjelse
Bilaget indeholder, foruden ændringer som følge af ændringer af varebeskrivelsen,
90 nye produkter. Ikkeopkrævet told svarende til disse suspensioner og beregnet på
basis af den forventede import i den anmodende medlemsstat udgør for andet halvår
af 2010 og perioden 2011 til 2014 i alt 22,1 mio. EUR om året.
På grundlag af de foreliggende statistikker for de foregående år må dette tal
imidlertid forhøjes med en gennemsnitsfaktor på 1,8 for at tage højde for import i
andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Dette betyder
et
indtægtstab på ca. 39,8 mio. EUR om året.
Tilbagetrækning
4 produkter er trukket tilbage fra bilaget, fordi der er genindført told. Dette betyder
en stigning i egne indtægter på 0,9 mio. EUR
beregnet på basis af anmodninger
om suspension eller foreliggende statistikker (2009).
Anslåede omkostninger ved foranstaltningen
På grundlag af de foreliggende statistikker (2009) kan det indtægtstab, der vil følge
af forordningen, således anslås til 39,8 – 0,9 = 38,9 mio. EUR (brutto inkl.
opkrævningsudgifter) x 0,75 =
29,2 mio. EUR om året for perioden 1.7.2010 -
31.12.2014.
Tabet af traditionelle egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på
basis af BNI.
DA
22
DA