Erhvervsudvalget 2010
KOM (2010) 0350
Offentligt
912287_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALSEKRETARIAT
Bruxelles, den 9.7.2010
SG-Greffe(2010) D/ 10494
Folketinget
Folketinget Internationale Sekretariat
Christiansborg,
DK-1240 Copenhagen K.
Fremsendelse i henhold til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Vedr.: COM(2010) 350 final, 30.6.2010
Kommissionen skal herved meddele, at alle sprogversionerne af ovennævnte udkast til
lovgivningsmæssig retsakt er blevet sendt til medlemsstaternes nationale parlamenter og disses
kamre.
Ved nærværende brev indledes proceduren i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet
og proportionalitetsprincippet.
Inden otte uger
1
fra dette brevs dato kan De sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen en begrundet udtalelse om, hvorfor De mener, at det pågældende udkast ikke
er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
På generalsekretærens
vegne
Jordi AYET PUIGARNAU
Direktør
1
Perioden mellem den 1. og 31. august medregnes ikke i otteugers perioden.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel.
Telephone: (32-2) 299 11 11.