Skatteudvalget 2010
KOM (2010) 0381
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449712_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 15.7.2010
KOM(2010)381 endelig
2010/0205 (CNS)
Forslag til
RÅDETS DIREKTIV
om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i
henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i
tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449712_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Rådets direktiv 2008/9/EF (tilbagebetalingsdirektivet) giver ikke-etablerede afgiftspligtige
personer mulighed for at få tilbagebetalt moms af driftsomkostninger, de har pådraget sig i en
anden medlemsstat (tilbagebetalingsmedlemsstaten) ved hjælp af en elektronisk webportal,
der er oprettet i deres egen medlemsstat (etableringsmedlemsstaten). Dette elektroniske
system erstattede det tidligere papirbaserede system, det forenkler processen for
virksomhederne og skaber en bedre retssikkerhed ved hjælp af stringente frister samt
tilbagebetalingsmedlemsstatens
pålæg
af
renter
ved
forsinkede
betalinger.
Tilbagebetalingsanmodningerne skal indgives til etableringsmedlemsstaten senest den 30.
september i kalenderåret efter tilbagebetalingsperioden.
Som følge af en række problemer, der er opstået ved den praktiske anvendelse af proceduren i
flere medlemsstater, fremsættes der forslag om at ændre tilbagebetalingsdirektivet for at give
de afgiftspligtige personer længere tid til at indgive anmodninger vedrørende
tilbagebetalingsperioder i 2009. Derfor skal fristen den 30. september 2010 til at indgive
anmodninger vedrørende tilbagebetalingsperioder i 2009 undtagelsesvis forlænges til den 31.
marts 2011. Dette anfægter ikke Kommissionens mulighed for at træffe andre foranstaltninger
med henblik på at sikre den korrekte anvendelse af EU-retten.
Ud over de ovennævnte problemer fremsættes der endvidere forslag om at give mulighed for
bestemte gennemførelsesforanstaltninger, som skal vedtages i henhold til proceduren i Rådets
forordning (EF) nr. 1798/2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift.
Medlemsstaterne og Kommissionen kan således aftale de nødvendige tekniske aspekter af
direktivets anvendelse og derved forbedre systemets funktion.
Generel baggrund
I henhold til tilbagebetalingsdirektivets artikel 15 skal anmodningerne indgives til
etableringsmedlemsstaten
senest
den
30.
september
i
kalenderåret
efter
tilbagebetalingsperioden. Da direktivet trådte i kraft den 1. januar 2010, skal alle anmodninger
vedrørende 2009 senest indgives til etableringsmedlemsstaten den 30. september 2010.
EU-ordningerne for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne er blevet klar til
tiden, men der er opstået problemer i forbindelse med portalerne i nogle af medlemsstaterne.
Nogle medlemsstater har åbnet deres webportaler meget sent (indtil midten af maj 2010), og
der har været forskellige tekniske problemer med funktionen af og adgangen til visse portaler.
Den manglende rådighed over webportaler inden for fristen udgør en væsentlig begrænsning
af den afgiftspligtige persons grundlæggende rettighed til fradrag, og derfor foreslår
Kommissionen at forlænge fristen for anmodninger vedrørende 2009, således at de
afgiftspligtige personer kan udøve denne rettighed fuldt ud.
Medlemsstaterne har også forskellige opfattelser af, hvordan systemet skal fungere rent
teknisk, hvilket først kom frem, da systemet var blevet funktionsdygtigt. De fælles it-
elementer er fastlagt på EU-plan, men de tekniske krav til elektronisk kommunikation med de
afgiftspligtige personer fastlægges af hver enkelt medlemsstat. Dette har også bidraget til
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forsinkelser og problemer i forbindelse med indgivelsen og behandlingen af anmodningerne.
Det er derfor nødvendigt, at Kommissionen kan vedtage de nødvendige
gennemførelsesforanstaltninger efter at have indhentet udtalelse fra Det Stående Udvalg
vedrørende Administrativt Samarbejde. Disse områder vedrører specifikt den elektroniske
anmodning til webportalen, bilagene til anmodningerne, den måde, hvorpå
etableringsmedlemsstaten bekræfter modtagelsen og videresendelsen af anmodningen, og den
måde, hvorpå tilbagebetalingsmedlemsstaten underretter ansøgeren om, at den har modtaget
anmodningen, eller beder om yderligere oplysninger.
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af
moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i
tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat.
Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde
vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2009 af 30. november 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til artikel 34a og 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 for
så vidt angår tilbagebetaling af merværdiafgift i henhold til Rådets direktiv 2008/9/EF.
2.
RESULTAT AF HØRINGERNE AF INTERESSEREDE PARTER OG AF
KONSEKVENSANALYSEN
Høring af interesserede parter
Der er blevet tilrettelagt uformelle høringer af erhvervsrepræsentanter (møder og konferencer
med erhvervsorganisationer), hvilket har gjort det muligt at indsamle feedback.
Erhvervsrepræsentanterne har navnlig givet udtryk for store bekymringer over fristen den 30.
september 2010 for anmodninger vedrørende 2009. Der kan på grund af uopsætteligheden
ikke tilrettelægges en formel høring af de foreslåede foranstaltninger
Konsekvensanalyse
Da foranstaltningen ikke ændrer væsentligt ved de eksisterende foranstaltninger, er der ikke
behov for en konsekvensanalyse.
3.
FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Resumé af forslaget
Forslaget vil undtagelsesvis forlænge fristen for indgivelser af anmodninger om
tilbagebetaling i henhold til direktiv 2008/9/EF til den 31. marts 2011 for anmodninger
vedrørende tilbagebetalingsperioder i 2009 og gøre det muligt at vedtage visse
gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003.
4.
BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Forslaget har ingen negative konsekvenser for EU's budget.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449712_0005.png
2010/0205 (CNS)
Forslag til
RÅDETS DIREKTIV
om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i
henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i
tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet
1
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2
,
efter en særlig lovgivningsprocedure og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling
af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er
etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat
3
(tilbagebetalingsdirektivet), trådte i kraft den 1. januar 2010.
I henhold til tilbagebetalingsdirektivet er medlemsstaterne forpligtet til at oprette en
webportal, gennem hvilken afgiftspligtige personer, som er etableret i en medlemsstat,
indgiver anmodninger om tilbagebetaling af moms, de har pådraget sig i en
medlemsstat, hvor de ikke er etableret. Webportalen skulle være funktionsdygtig på
den dato, hvor tilbagebetalingsdirektivet trådte i kraft.
En række væsentlige forsinkelser og visse tekniske problemer har påvirket udviklingen
og funktionen af webportalerne i nogle medlemsstater og hindrer derved i nogle
tilfælde, at anmodningerne indgives rettidigt. En anmodning skal indgives til
etableringsmedlemsstaten senest den 30. september i kalenderåret efter
tilbagebetalingsperioden. I betragtning af fristen og den omstændighed, at nogle af
webportalerne ikke er funktionsdygtige, risikerer nogle afgiftspligtige personer, at de
ikke kan udøve deres ret til at fradrage de udgifter, de har afholdt i 2009. Fristen bør
(2)
(3)
1
2
3
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449712_0006.png
derfor undtagelsesvis forlænges til den 31. marts 2011 for krav vedrørende
tilbagebetalingsperioder i 2009.
(4)
Afgiftspligtige personer møder også vanskeligheder som følge af en række tekniske
forskelle i den måde, hvorpå medlemsstaterne anvender tilbagebetalingsdirektivet. For
at undgå sådanne forskelle er det nødvendigt, at nogle af de nærmere bestemmelser om
den tekniske anvendelse af systemet fastsættes efter proceduren i artikel 44 i Rådets
forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde
vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92
4
.
De nærmere tekniske bestemmelser, der skal fastsættes, vedrører de elektroniske
anmodninger, bilag til anmodningerne, de måder, hvorpå etableringsmedlemsstaten
bekræfter modtagelsen og videresendelsen af anmodningen, og den måde, hvorpå
tilbagebetalingsmedlemsstaten underretter om, at den har modtaget anmodningen og
beder om yderligere oplysninger. Standardiserede henvisninger og fælles tekniske krav
er klart nødvendige for, at systemet fungerer korrekt.
De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af de detaljerede regler,
herunder om nødvendigt fælles former for de elektroniske indgivelser og meddelelser
som omhandlet i direktiv 2008/9/EF, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
5
.
For at sikre, at det ikke kræves af de afgiftspligtige personer, at de overholder fristen
den 30. september 2010 med hensyn til krav, der vedrører tilbagebetalingsperioder i
2009, bør dette direktiv træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Direktiv 2008/9/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —
(5)
(6)
(7)
(8)
VEDTAGET DETTE DIREKTIV:
Artikel 1
I direktiv 2008/9/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 15, stk. 1, indsættes følgende afsnit:
"Tilbagebetalingsanmodninger, som vedrører tilbagebetalingsperioder i 2009, skal indgives til
etableringsmedlemsstaten senest den 31. marts 2011".
2) Som artikel 27a indsættes:
"Artikel 27a
Kommissionen skal i overensstemmelse med den procedure, der er henvist til i artikel 44, stk.
2, i Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003, vedtage foranstaltninger, der fastlægger de
4
5
EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
detaljerede regler, herunder om nødvendigt de fælles former, for de elektroniske indgivelser
og meddelelser, der er henvist til i direktivets artikel 7 og 10, artikel 15, stk. 2, artikel 18, stk.
2, artikel 19, stk. 1, og artikel 20".
Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft
for at efterkomme dette direktiv senest den 1. oktober 2010. De tilsender straks
Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser
sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale
retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA