Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010
KOM (2010) 0410
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449740_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 6.8.2010
KOM(2010)410 endelig
2010/0222 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik
Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas,
tjenestepas eller officielt pas
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449740_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
POLITISK OG JURIDISK BAGGRUND
I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 539/2001
1
har brasilianske statsborgere
adgang til visumfri indrejse i alle den Europæiske Unions medlemsstater for kortvarige
ophold. Brasilien bør anvende tilsvarende regler, men landet fastholder visumpligten for
borgere fra fire medlemsstater: Estland, Cypern, Malta og Letland.
Af forfatningsmæssige grunde kan Brasilien ikke ensidigt fritage de pågældende
medlemsstater fra visumpligten; det er derfor nødvendigt at indgå en visumfritagelsesaftale
med henblik på efterfølgende ratifikation i det brasilianske parlament.
Brasilien har bilaterale visumfritagelsesaftaler med medlemsstaterne, med undtagelse af de
nævnte fire. Disse bilaterale aftaler har meget forskelligt anvendelsesområde (f.eks. hvad
angår de personkategorier, der nyder visumfritagelse).
Det ligger i selve den fælles visumpolitiks natur og Den Europæiske Unions eksklusive
eksterne kompetence på dette område, at det kun er EU og ikke de enkelte medlemsstater, der
kan forhandle om og indgå en visumfritagelsesaftale. Den 18. april 2008 vedtog Rådet derfor
en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af
en aftale om visumfritagelse for korte ophold mellem Det Europæiske Union og Brasilien.
Forhandlingerne indledtes den 2. juli 2008.
I løbet af forhandlingerne enedes de kontraherende parter om at indgå to separate aftaler: en
om indehavere af almindeligt pas og en om indehavere af diplomat- og tjenestepas. Da den
brasilianske kongres ikke behøver at ratificere aftalen om indehavere af diplomat- og
tjenestepas, kan ratificeringen foregå hurtigere og holdes adskilt fra aftalen om indehavere af
almindeligt pas.
Forhandlingerne om visumfritagelsesaftalen for indehavere af diplomat- og tjenestepas
afsluttedes den 19. november 2009.
Medlemsstaterne er flere gange blevet orienteret og hørt inden for rammerne af Rådets
visumarbejdsgruppe.
Aftalen paraferedes den 28. april 2010.
For EU's vedkommende er retsgrundlaget for aftalen artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt
med artikel 218, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
2
.
Vedlagte forslag udgør de retlige instrumenter for undertegnelsen og indgåelsen af aftalen.
Rådet træffer sin afgørelse med kvalificeret flertal. Europa-Parlamentet skal godkende
aftalens indgåelse i overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, litra. a, nr. v, i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde.
1
2
EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.
Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, EUT C 115 af 9.5.2008, s. 47.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449740_0004.png
2.
FORHANDLINGSRESULTATER
Kommissionen finder, at de mål, Rådet opstillede i sine forhandlingsdirektiver, er nået, og at
udkastet til visumfritagelsesaftalen er acceptabelt for Unionen.
Nedenfor følger hovedtrækkene af den endelige visumfritagelsesaftale for indehavere af
diplomatpas, tjenestepas og officielt pas.
Formål og anvendelsesområde
Aftalen mellem EU og Brasilien giver på gensidigt grundlag visumfritagelse for kortvarige
ophold for alle brasilianske statsborgere og statsborgere fra EU, der er indehavere af
diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas.
Brasilien har allerede fritaget europæiske borgere fra visumpligt, med undtagelse af
statsborgere i Estland, Cypern, Malta og Letland. For at sikre ligebehandling mellem alle
statsborgere fra EU er der i aftalen indføjet en bestemmelse om, at Brasilien kun kan
suspendere eller opsige aftalen for alle Den Europæiske Unions medlemsstaters
vedkommende, og at EU ligeledes kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle sine
medlemsstaters vedkommende.
Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation er nævnt i præamblen.
Anvendelsesområde
Visumfritagelsen omfatter rejsende, der er indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller
officielt pas.
Opholdets varighed
De kontraherende parters statsborgere kan opholde sig på hinandens område i højst tre
måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter deres første indrejse i landet.
Aftalen tager hensyn til de medlemsstater, der endnu ikke i fuldt omfang anvender
Schengenreglerne. Så længe de pågældende medlemsstater (Cypern, Bulgarien og Rumænien)
ikke indgår i Schengenområdet uden indre grænser, giver visumfritagelsesaftalen brasilianske
statsborgere ret til tre måneders ophold i hver af disse medlemsstater uafhængigt af den
periode, der beregnes for hele Schengenområdet.
Andre bestemmelser
Ekspertudvalget, der nedsættes ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative
Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas
bilægger tvister om fortolkningen af aftalen eller anvendelsen af dens bestemmelser.
Aftalen indeholder en bestemmelse om udveksling af prøveeksemplarer af pas.
3.
KONKLUSIONER
På baggrund af ovenstående resultater foreslår Kommissionen, at Rådet
– efter at have indhentet Europa-Parlamentet godkendelse vedtager vedlagte aftale mellem
Den Europæiske Union og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for
indehavere diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449740_0005.png
2010/0222 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik
Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas,
tjenestepas eller officielt pas
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77,
stk. 2, litra a, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra. a, nr. v,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets samtykke
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Kommissionen har på vegne af Den Europæiske Union forhandlet sig frem til en aftale
med Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for
indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas..
Denne aftale undertegnedes på Den Europæiske Unions vegne den ….. 2010 med
forbehold af dens indgåelse, jf. Rådets afgørelse …..../…../EF af [……….].
Denne afgørelse er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som
Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj
2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige og Nordirland om at deltage i
visse bestemmelser i Schengen-reglerne
4
. Det Forenede Kongerige deltager derfor
ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Det Forenede Kongerige.
Denne afgørelse er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som
Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om
anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne
5
. Irland
deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og
ikke finder anvendelse i Irland —
(1)
(2)
(3)
3
4
5
EUT C…
EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449740_0006.png
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om
visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt
pas godkendes hermed på EU's vegne.
Teksten til aftalen er vedlagt denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 8, stk. 1, omhandlede meddelelser
6
.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
6
Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres [af Rådets generalsekretariat] i
Den Europæiske Unions
Tidende.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449740_0007.png
BILAG
AFTALE
mellem
Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien
om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere diplomatpas, tjenestepas eller
officielt pas
Den Europæiske Union, i det følgende benævnt "EU",
og
Den Føderative Republik Brasilien, i det følgende benævnt "Brasilien",
i det følgende benævnt "de kontraherende parter" —
1)
som ønsker at bevare princippet om gensidighed og gøre det lettere at rejse ved
at sikre alle statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og brasilianske
statsborgere, der er indehavere af gyldigt diplomatpas, officielt pas eller tjenestepas,
visumfritagelse for indrejse og kortvarige ophold,
2)
som bekræfter deres vilje til at sikre gensidig visumfritagelse så hurtigt som
afslutningen af de respektive parlamentariske og andre interne procedurer tillader,
3)
som ønsker yderligere at udbygge de venskabelige forbindelser og fortsat
styrke de tætte bånd mellem de kontraherende parter,
4)
som tager hensyn til protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands
stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union,
der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales
bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland —
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
Artikel 1 – Formål og anvendelsesområde
Statsborgere fra Den Europæiske Union og brasilianske statsborgere, som er indehavere af
gyldigt diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas, har ret til visumfri indrejse, gennemrejse
og ophold på den anden kontraherende parts område af højst tre måneders varighed i løbet af
en seksmånedersperiode i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.
Artikel 2 - Definitioner
I denne aftale forstås ved:
a) "medlemsstat" : enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Det
Forenede Kongerige og Irland
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
b) "statsborger i Den Europæiske Union" : en statsborger i en medlemsstat som defineret
under litra a)
c) "statsborger i Brasilien" : enhver, som har statsborgerskab i Brasilien
d) "Schengenområdet" : det område uden indre grænser, der omfatter territorier tilhørende de i
litra a) definerede medlemsstater, som i fuldt omfang anvender Schengenreglerne
e) "Schengenreglerne" : alle foranstaltninger, der sigter på at sikre den frie bevægelighed for
personer inden for et område uden indre grænser og i forbindelse hermed direkte tilknyttede
ledsageforanstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl og indvandring samt
foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.
Artikel 2 - Betingelser for visumfritagelse og ophold
1. Visumfritagelse efter denne aftale finder anvendelse, uden at dette berører de
kontraherende parters lovgivning om betingelser for indrejse og kortvarige ophold.
Medlemsstaterne og Brasilien forbeholder sig ret til at nægte indrejse og kortvarige ophold på
deres område, hvis en eller flere af sådanne betingelser ikke er opfyldt.
2.
De statsborgere fra Den Europæiske Union, som er omfattet af denne aftale, skal overholde
de love og bestemmelser, som er i kraft på brasiliansk område, under deres ophold.
3.
De statsborgere fra Brasilien, som er omfattet af denne aftale, skal overholde de love og
bestemmelser, som er i kraft på medlemsstatens område, under deres ophold.
4.
Visumfritagelsen gælder, uanset hvilket transportmiddel der anvendes til at passere de af de
kontraherende parters grænser, der er åbne for passagertrafik.
5.
Visumspørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, skal afgøres i henhold til EU-retten,
medlemsstaternes nationale ret og Brasiliens nationale ret, jf. dog artikel 6.
Artikel 4 – Opholdets varighed
1. Statsborgere fra Den Europæiske Unions, der er indehavere af gyldigt diplomatpas, officielt
pas eller tjenestepas, kan opholde sig i Brasilien i højst tre måneder i løbet af en
seksmånedersperiode efter deres første indrejse i landet.
2. Brasilianske statsborgere, der er indehavere af gyldigt diplomatpas, officielt pas eller
tjenestepas, kan opholde sig i Schengenområdet i højst tre måneder i løbet af en
seksmånedersperiode efter deres første indrejse i en medlemsstat, der i fuldt omfang anvender
Schengenreglerne. Ved beregning af denne tremånedersperiode i løbet af en
seksmånedersperiode tages der ikke hensyn til ophold i en medlemsstat, der endnu ikke i fuldt
omfang anvender Schengenreglerne.
Brasilianske statsborgere, der er indehavere af gyldigt diplomatpas, officielt pas eller
tjenestepas, kan opholde sig i højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter deres
første indrejse i en medlemsstat, der endnu ikke i fuldt omfang anvender Schengenreglerne
uden hensyntagen til den opholdsperiode, der er beregnet for Schengenområdet.
3.
Denne aftale berører ikke Brasilien og medlemsstaternes mulighed for at forlænge
opholdsperioden ud over tre måneder i overensstemmelse med national ret og EU-ret.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 5 - Forvaltning af aftalen.
1. Parterne anvender det ekspertudvalg ("udvalget"), der nævnes i aftalen mellem Den
Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige
ophold for indehavere af almindeligt pas, til at bilægge tvister om fortolkningen af aftalen
eller anvendelsen af dens bestemmelser.
2. Udvalget indkaldes efter behov på anmodning fra en af de kontraherende parter.
Artikel 6 – Forholdet mellem denne aftale og eksisterende bilaterale
visumfritagelsesaftaler mellem medlemsstaterne og Brasilien
Denne aftale har forrang for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning indgået
mellem enkelte medlemsstater og Brasilien, for så vidt deres bestemmelser omhandler
spørgsmål, der falder ind under denne aftale.
Artikel 7 - Udveksling af prøveeksemplarer af pas
1. Såfremt det ikke allerede er sket, udveksler Brasilien og medlemsstaterne ad diplomatiske
kanaler prøveeksemplarer af deres gyldige diplomatpas, officielle pas og tjenestepas senest 30
(tredive) dage efter aftalens undertegnelse.
2. Hvis der indføres nye diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas, eller de eksisterende
ændres, forelægger parterne ad diplomatiske kanaler hinanden prøveeksemplarer af sådanne
nye eller ændrede pas med specifikationer og oplysninger om anvendelse, senest 30 (tredive)
dage, før de tages i brug.
Artikel 8 - Afsluttende bestemmelser
1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter efter deres respektive
interne procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor de
kontraherende parter giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.
2. Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter reglerne i stk. 5.
3. Denne aftale kan ændres efter skriftlig aftale mellem de kontraherende parter. Ændringer
træder i kraft, efter at de kontraherende parter har givet hinanden meddelelse om, at de interne
procedurer, der er nødvendige herfor, er gennemført.
4. Hver af de kontraherende parter kan suspendere denne aftale eller dele af den. Afgørelsen
om suspension meddeles den anden kontraherende part senest to måneder før dens
ikrafttræden. Den kontraherende part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale,
underretter omgående den anden kontraherende part, når grundene til suspensionen ikke
længere består.
5. Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden
part. Aftalen ophører 90 dage efter denne opsigelse.
6. Brasilien kan kun suspendere eller opsige denne aftale for alle Den Europæiske Unions
medlemsstaters vedkommende.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7. Den Europæiske Union kan kun suspendere eller opsige denne aftale for alle sine
medlemsstaters vedkommende.
Udfærdiget i Bruxelles den ……… 2008 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk,
rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse
tekster har samme gyldighed.
For Den Europæiske Union For Den Føderative Republik Brasilien
DA
9
DA