Finansudvalget 2010-11 (1. samling)
KOM (2010) 0526
Offentligt
902003_0001.png
Folketingets Europaudvalg
Christiansborg
Finansministeren
13. oktober 2010
Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 af 8. oktober 2010
(KOM(2010)0526) stillet efter ønske fra Kim Mortensen (S).
Spørgsmål:
Hvilke dele af Kommissionens lovgivningspakke om bedre styring af de offentlige
finanser og de makroøkonomiske forhold – som blev fremlagt 29. september
2010 – kan regeringen tilslutte sig?
Svar:
Kommissionens forslag forventes først at komme på finansministrenes dagsorden
efter Det Europæiske Råd den 28.-29. oktober, hvor Taskforcens endelige rapport
forventes endosseret. Regeringen er ved at vurdere Kommissionens forslag, og
regeringens holdning vil blive forelagt Europaudvalget i henhold til de normale
procedurer, når den konkrete behandling af forslagene skal finde sted i EU.
Den foreløbige og overordnede linje er imidlertid, at regeringen støtter formålet
og hovedprincipperne i Kommissionens forslag, jf. regeringens holdning til Task-
forcens arbejde, der generelt vurderes at ligge på linje med Kommissionens for-
slag. Regeringen støtter således initiativer, der styrker det finanspolitiske samar-
bejde i EU med henblik på at sikre sunde og holdbare offentlige finanser. Rege-
ringen støtter på den baggrund overordnet forslagene om at øge fokus på den
offentlige gæld og finanspolitisk holdbarhed i Stabilitets- og Vækstpagten og læg-
ger især vægt på at styrke den forebyggende del af Pagten med stærkere fokus på
at opnå de mellemfristede budgetmål. Regeringen kan ligeledes støtte en styrkelse
af de eksisterende sanktioner for eurolande i Stabilitets- og Vækstpagten samt nye
sanktionsmuligheder for alle EU-lande, som er relateret til EU’s budget.
Regeringen støtter endvidere en bredere fokus på makroøkonomiske ubalancer i
det finanspolitiske samarbejde og støtter også en styrkelse af de nationale finans-
politiske rammer og fælles principper eller krav til de nationale finanspolitiske
rammer, men lægger vægt på, at der er en vis fleksibilitet ift. hvordan der sikres
overensstemmelse mellem de nationale finanspolitiske rammer og EU’s fælles
spilleregler for finanspolitikken.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
Finansministeriet • Christiansborg Slotsplads 1 • 1218 København K • T 33 92 33 33 • E fm@fm.dk • www.fm.dk