Europaudvalget 2010
KOM (2010) 0562
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 15.10.2010
KOM(2010) 562 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET
OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
om gennemførelsen af Fællesskabets strategi vedrørende dioxiner, furaner og
polychlorerede biphenyler (KOM(2001) 593) - tredje statusrapport
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0003.png
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET
OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
om gennemførelsen af Fællesskabets strategi vedrørende dioxiner, furaner og
polychlorerede biphenyler (KOM(2001) 593) - tredje statusrapport
1.
Baggrund
Dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler (PCB) er en gruppe toksiske og stabile
kemiske stoffer, der indvirker på menneskers sundhed og miljøet. Når først disse organiske
forurenende stoffer er sluppet ud i miljøet, vil de forblive i jord, vand og luft i årtier og
dermed stadig være problematiske meget længe efter, at udslippet er standset. Disse stoffer
kan
skade
immunsystemet,
centralnervesystemet,
hormonsystemet
og
forplantningsfunktionerne og mistænkes desuden for at forårsage kræft. Fostre og nyfødte er
mest følsomme for eksponering. Man er blandt offentligheden og politikere og i
videnskabelige kredse opmærksom på de skadevirkninger, som lang tids udsættelse for selv
ganske små mængder af disse kemiske stoffer kan have for sundhed og miljø.
Det er lykkedes at få det generelle niveau for udslip af dioxiner, furaner og PCB i miljøet og
udsættelse af mennesker bragt ned, især ved at bekæmpe alle industrielle emissionskilder og
have strategier for nedbringelse af disse stoffers forekomst i foder og fødevarer. Mellem 1990
og 2007 faldt industriemissionerne af nydannede dioxiner, furaner og PCB i EU med 80 %
1
.
Blandt de største emissionskilder er fyringsanlæg i boliger, der tegner sig for 22 % af de
samlede emissioner
2
, mens de øvrige udslip stammer fra en række industrielle og
ikkeindustrielle kilder. En yderligere nedbringelse kræver en nøjere analyse af de lokale kilder
og synes bedre at kunne opnås ved hjælp af regionale og/eller nationale foranstaltninger.
For at mindske menneskers indtagelse er det vigtigt at reducere niveauet i hele fødekæden, da
indtagelse med føden er den vigtigste eksponeringsvej for mennesker. Eksempelvis kan
dioxiner, der slipper ud i luften, deponeres på jorden og planter eller i vand, hvorfra de
optages af dyr og fisk under fourageringen og ad den vej kommer ind i fødekæden. Derfor må
der både for miljøet og for fødevarer og foder træffes foranstaltninger til at mindske
udsættelsen for dioxiner, furaner og PCB.
For at gøre noget ved de sundheds- og miljøproblemer, som disse forurenende stoffer
afstedkommer, vedtog Kommissionen i 2001 en meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en strategi for Fællesskabet vedrørende
dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler
3
(dioxinstrategien). Dioxinstrategien består af
to dele, én del med tiltag, der kan nedsætte forekomsten af dioxiner, furaner og PCB i miljøet,
og en anden del med tiltag, der kan nedsætte forekomsten af dem i foderstoffer og fødevarer.
Rådet (miljøministrene) støttede alle dele af Kommissionens dioxinstrategi og bad
Kommissionen om at aflægge rapport om dens gennemførelse. Kommissionen fremlagde den
13. april 2004 sin første statusrapport, som dækker perioden 2002-2003
4
, og den 10. april
1
2
3
4
Rapportering til EMEP under konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande.
http://ec.europa.eu/environment/dioxin/pdf/brochure09.pdf.
KOM(2001) 593 endelig, 24.10.2001.
KOM(2001) 240 endelig.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0004.png
2007 sin anden statusrapport om perioden 2004-2006
5
. Nærværende meddelelse er den tredje
statusrapport, hvori Kommissionens aktiviteter i perioden 2007-2009 på de pågældende
områder er sammenfattet.
2.
2.1.
Dette er der gjort for at fjerne dioxiner og PCB fra miljøet
Deltagelse i og gennemførelse af multilaterale miljøaftaler
Forordning (EF) nr. 850/2004
6
om persistente organiske miljøgifte (forordningen) blev
vedtaget i april 2004 til gennemførelse af Stockholmkonventionen (konventionen) og POP-
protokollen af 1998 under konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store
afstande (POP-protokollen) i EU. Forordningen indeholder bestemmelser om produktion,
markedsføring og anvendelse af kemikalier, håndtering af lagre og affald og foranstaltninger
til reduktion af utilsigtede POP-udslip. Derudover skal medlemsstaterne opstille
udslipsfortegnelser over utilsigtet fremstillede POP og nationale gennemførelsesplaner og
oprette mekanismer for overvågning og udveksling af oplysninger.
POP-protokollen blev ændret på det 27. møde i forvaltningsorganet for konventionen om
grænseoverskridende luftforurening over store afstande i december 2009. Ved ændringen blev
der indført yderligere krav til reduktion af dioxiner, furaner og PCB i form af
emissionsgrænseværdier for fx affaldsforbrændingsanlæg, sintringsanlæg og sekundære
stålværker. Det bemærkes, at disse ændringer i vidt omfang er omfattet af gældende EU-
lovgivning. Ændringerne ventes derfor hovedsagelig at få en positiv virkning hos parter uden
for EU, så en ratificering er afgørende for, at der i FN/ECE-området opnås yderligere
reduktioner.
Ifølge forordningens artikel 12 skal medlemsstaterne årligt rapportere om den faktiske
fremstilling og anvendelse af POP'er og hvert tredje år om anvendelsen af forordningens
øvrige bestemmelser. Kommissionen skal sammenarbejde rapporterne med oplysninger fra
EPER
7
, E-PRTR
8
og oversigten over forurenende emissioner i EMEP-programmet
9
i en
sammenfattende rapport. Den første sammenfattende rapport blev udfærdiget af en kontrahent
på vegne af Kommissionen i 2009
10
baseret på treårsrapporterne for 2004-2006 og de årlige
rapporter fra 2006-2008. I en nylig rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og
Rådet
11
er der et resumé af den sammenfattende rapport og en redegørelse for, hvilke
fremskridt der er sket med gennemførelsen af EU's gennemførelsesplan
12
frem til udgangen af
2009. Rapportens vigtigste konklusioner er følgende:
5
6
7
8
9
10
11
12
KOM(2007) 396 endelig.
EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.
EPER (Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner) som fastsat i Kommissionens beslutning
2000/479/EF.
E-PRTR (europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer) oprettet ved
forordning (EF) nr. 166/2006.
EMEP (samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer
over store afstande i Europa).
http://ec.europa.eu/environment/pops/index_en.htm. Den kontrahent, der har forfattet rapporten, er
ansvarlig for dens indhold.
KOM(2010) 514: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af
forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte i overensstemmelse med artikel 12,
stk. 6, i forordningen.
SEK(2007) 341.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0005.png
Forordningens krav er i store træk opfyldt hvad angår forsætligt fremstillede POP'er.
Fremstilling, markedsføring og anvendelse er udfaset, og der er udarbejdet
lageropgørelser.
Udarbejdelse af nationale gennemførelsesplaner i henhold til konventionens krav og
den tilhørende udarbejdelse af nationale handlingsplaner med foranstaltninger til
identificering, beskrivelse og minimering af samtlige udslip af utilsigtet fremstillede
POP er endnu ikke færdiggjort eller er endda ikke påbegyndt i en række
medlemsstater. 19 medlemsstater har udarbejdet nationale gennemførelsesplaner og
tilhørende nationale handlingsplaner og indsendt dem til konventionens sekretariat.
Samtidig er der i de fleste medlemsstater indført overvågning af PCDD/F og PCB i
miljøet. Der er dog ingen database på EU-plan, der muliggør tidstrendanalyser i
miljøet, og medlemsstaternes oplysninger er ikke tilstrækkelige til, at politikkens
effektivitet kan evalueres på EU-plan. Der er behov for en mere fuldstændig og
detaljeret indsamling af sammenlignelige overvågningsdata på EU-plan og oprettelse
af et fælles informationssystem.
Kommissionen har ydet finansiel støtte til Stockholmkonventionens sekretariat til yderligere
udbygning af et standardiseret sæt værktøjer til identificering og kvantificering af dioxin- og
furanudslip ("Toolkit"). Disse værktøjer giver mulighed for identificering af kilder til
utilsigtet fremstillede POP (PCDD/F, PCB og hexachlorbenzen) og kvantificering af
emissionerne.
Under konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande er man i
gang med en ny større vurdering med henblik på at kvantificere omfanget af langtrækkende
og interkontinental transport af POP, deriblandt dioxiner, furaner og PCB. Indsatsen ledes af
Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution med EU (Europa-Kommissionen) og
USA (EPA - USA's "miljøstyrelse") i spidsen. Vurderingen i 2010 tager sigte på at
tilvejebringe et solidt videnskabeligt grundlag for, hvordan en fremtidig politik kan udformes
til at gøre noget ved den globale forurening med disse stoffer både inden for konventionen om
grænseoverskridende luftforurening over store afstande og FN's miljøprogram og på nationalt
plan. Taskforcen har konkluderet, at interkontinental transport er lille, men signifikant, og at
POP-forureningen i uberørte områder som fx Arktis domineres fuldstændigt af forurening, der
kommer udefra.
2.2.
Udviklingen i EU's miljøpolitik vedrørende emissioner af dioxiner, furaner og
polychlorerede biphenyler
Industrielle emissioner
På området for industrielle emissioner forelagde Kommissionen i december 2007 et
direktivforslag om industrielle emissioner
13
, som er en sammenarbejdning af direktiv
2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening
14
og seks sektordirektiver
om industrielle emissioner til en samlet overskuelig og sammenhængende retsforskrift.
Direktivet ventes at træde i kraft sidst i 2010 og at blive gennemført i medlemsstaterne fra
udgangen af 2012. Denne revision af lovgivningen vil nedbringe industriemissionerne,
herunder af dioxin, i EU som helhed og dermed være til stor gavn for miljøet og sundheden.
13
14
KOM(2007) 844 endelig
EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0006.png
For at opnå det ønskede resultat skal der især gøres bedre brug af den bedste tilgængelige
teknik (BAT) til at forebygge og bekæmpe emissioner. Vilkårene for godkendelse af
industrianlæg skal i fremtiden bygge på BAT-konklusionerne, som afledes af BAT-
referencedokumenterne (BREF) og vedtages af Kommissionen i forståelse med
medlemsstaterne.
Arbejdet med at udfærdige og ajourføre BAT for de industriaktiviteter, der er omfattet af
IPPC-direktivet, er videreført. Under revisionen af BREF-dokumenterne, som bestod i en
ajourføring med den nyeste information om BAT, er der lagt særlig vægt på, at samtlige
teknikker til forebyggelse og bekæmpelse af POP-emissioner er kommet med. Især er der ved
informationsudvekslingen op til revisionen af BREF-dokumenterne for nogle sektorer, fx
jern- og stålproduktion, cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrierne og ikke-
jernmetalindustrien, indsamlet en stor mængde ny information med relation til forebyggelse
og bekæmpelse af udslip af POP, især PCDD/F, i miljøet. Det har ført til nye eller ajourførte
konklusioner om BAT og dermed til bedre processer og strengere BAT-afledte
emissionsniveauer for disse forurenende stoffer.
En følge af en vellykket politik for bekæmpelse af industriemissioner er, at husholdningernes
relative bidrag til de samlede dioxinemissioner er steget gennem de sidste årtier.
Kommissionen har iværksat en informationsudveksling
15
for at bistå medlemsstaterne i deres
indsats for at mindske dioxinemissionerne og sikre, at viden og erkendelse får størst mulig
udbredelse i hele EU.
Emissioner til vand
For at opfylde kravet i artikel 16, stk. 4, i vandrammedirektivet (2000/60/EF) er
Kommissionen i øjeblikket ved at revidere listen over prioriterede stoffer i direktivets bilag X,
dvs. listen over stoffer, der frembyder en væsentlig risiko for vandmiljøet eller via
vandmiljøet. For disse stoffer skal der træffes foranstaltninger med sigte på en progressiv
reduktion af udledningerne eller – for prioriterede farlige stoffer – standsning eller udfasning
af udledningerne. Ifølge artikel 8 i direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for
vandpolitikken skal bl.a. de stoffer, der er nævnt i bilag III, behandles nærmere ved
revisionen. Dioxiner og PCB er blandt stofferne, og det overvejes derfor at optage dem på den
liste over prioriterede stoffer, som Kommissionen fremsætter forslag om i 2011.
Emissioner til jord
Dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler i jorden kan komme ind i føde- og foderkæder
og forurene vand. I dag er der ingen bestemmelser i EU-lovgivningen, der kræver, at
lokaliteter, der er forurenet med disse stoffer, udpeges.
I overensstemmelse med sjette miljøhandlingsprogram vedtog Kommissionen i 2006 en
temastrategi for jordbundsbeskyttelse, herunder et forslag til et rammedirektiv på området. Et
af forslagets formål er, at man over hele EU får identificeret arealer, som er forurenet med
relevante farlige stoffer, bl.a. dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler, efter en trinvis
procedure. Efter identificering af arealerne skulle medlemsstaterne sørge for oprydning af
disse arealer efter en national oprydningsstrategi. Vedtagelsen af forslaget er gået i stå
undervejs i proceduren. Så længe der ikke findes et sådant direktiv, gælder der ingen
http://ec.europa.eu/environment/dioxin/pdf/report09.pdf,
http://ec.europa.eu/environment/dioxin/pdf/brochure09.pdf
15
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0007.png
forpligtelse på EU-plan til at identificere og rydde op på arealer, der er forurenet med farlige
stoffer, herunder dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler.
Bortskaffelse af PCB og PCT
I overensstemmelse med direktiv 96/59/EF
16
om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og
polychlorterphenyler (PCB/PCT) fortsætter medlemsstaterne deres indsats for at bortskaffe
PCB og udstyr, der er forurenet med PCB. Når fristen er udløbet, vil Kommissionen
kontrollere gennemførelsen af denne bestemmelse og udarbejde en rapport.
3.
3.1.
Dette er der gjort for at fjerne dioxiner og PCB fra foder og fødevarer
Integreret tilgang til lovgivning om foder og fødevarer, således at forekomsten af
dioxiner, furaner og PCB i hele fødekæden reduceres
Der har siden 2002 været lovgivning med maksimalværdier og indgrebsværdier for dioxiner
og furaner i foder og fødevarer og siden 2006 for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB
17
.
De nugældende indgrebs- og maksimalværdier er fastsat på grundlag af WHO's
toksicitetsækvivalensfaktorer
(toxic
equivalency
factor,
TEF)
fra
1998.
Verdenssundhedsorganisationen WHO revurderede i 2005 toksicitetsækvivalensfaktorerne for
dioxiner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (PCB), og derefter har de gældende
maksimumsniveauer for dioxin og dioxinlignende PCB i foder og fødevarer været under
revurdering siden 2007. Ved revurderingen tages der ikke alene hensyn til ændringer som
følge af nye TEF-værdier, men også ny viden om forekomsten af dioxiner, furaner og
dioxinlignende PCB i foder og fødevarer og den opnåede reduktion heraf.
Med henblik på revurderingen har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
samlet alle foreliggende data om forekomst i rapporten "Results of the monitoring of dioxin
levels in food and feed"
18
, hvor de præsenteres beregnet på grundlag af de nye 2005-værdier
for TEF og til sammenligning beregnet på grundlag af de nugældende 1998-værdier for TEF.
Dataene i rapporten danner grundlag for drøftelserne med medlemsstaternes eksperter i
ekspertudvalget for persistente organiske miljøgifte (POP) i fødevarer, som er en
arbejdsgruppe under Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, sektionen for
toksikologisk sikkerhed i fødevarekæden. Drøftelserne af de nye maksimal- og
indgrebsværdier ventes afsluttet inden udgangen af 2010.
Det er imidlertid konstateret, at det med de foreliggende data ikke er muligt at foretage en
nøjagtig trendanalyse, og det anbefales at sikre en nøjagtig vurdering af forekomsten af
dioxiner og dioxinlignende PCB ved hjælp af kontinuerlig stikprøvekontrol af et tilstrækkeligt
16
17
EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer,
som ændret ved Kommissionens direktiv 2006/13/EF af 3. februar 2006 for så vidt angår dioxiner og
dioxinlignende PCB'er (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 44), hvad angår foder.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for
bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5) og Kommissionens henstilling
2006/88/EF af 6. februar 2006 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i
foderstoffer og fødevarer (EUT L 42 af 14.2.2006, s. 26), hvad angår fødevarer.
18
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed: Results of the monitoring of dioxin levels in food and
feed. EFSA Journal 2010; 8(3):1385 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1385. Tilgængelig online på:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1385.pdf
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449885_0008.png
antal foder- og fødevareprøver fra hele EU for dermed nå frem til en pålidelig vurdering af
eksponeringen.
Kommissionen har allerede sammen med EFSA taget initiativer til at forbedre dataindsamling
og rapportering, og EFSA har udviklet et fælles rapporteringsformat for data om dioxiner og
PCB
19
.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har gennemført en vurdering af, hvilke risici for
menneskers og dyrs sundhed der er forbundet med tilstedeværelsen af ikke-dioxinlignende
PCB i foder og fødevarer
20
. På grund af forskellige kontamineringskilder, forskellig
geografisk oprindelse for råvarer til foder og fødevarer og forskellige produktionsmetoder og
-vilkår er der kun lejlighedsvis fundet en entydig sammenhæng mellem tilstedeværelsen af
ikke-dioxinlignende PCB og dioxin og dioxinlignende PCB og da kun i tilfælde af specifik
veldefineret kontaminering eller inden for afgrænsede geografiske områder.
Foder og fødevarer, der har et højt indhold af ikke-dioxinlignende PCB, vil sædvanligvis også
have et højt indhold af dioxinlignende PCB, dioxiner og furaner. I så fald vil eksisterende
risikostyringsforanstaltninger, der reducerer forekomsten af dioxinlignende PCB og dioxiner
og furaner i foder og fødevarer, formentlig også beskytte dyr og mennesker mod høj
udsættelse for ikke-dioxinlignende PCB.
I særlige situationer, fx kontaminering med blandinger af lavt chlorerede PCB, hvor indholdet
af ikke-dioxinlignende PCB kan være højt, mens indholdet af dioxiner, furaner og
dioxinlignende PCB måske er lavt, vil foranstaltninger til at nedbringe forekomsten af
dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB ikke garantere, at befolkningen beskyttes mod
fødevarer med højt indhold af ikke-dioxinlignende PCB.
Derfor henstiller EFSA, at indsatsen for at reducere indholdet af ikke-dioxinlignende PCB i
foder og fødevarer fortsætter.
Med udgangspunkt i konklusionerne fra denne risikoanalyse har man indledt drøftelserne af
lovmæssige grænseværdier for indholdet af ikke-dioxinlignende PCB i foder og fødevarer.
Der er allerede opnået enighed med medlemsstaternes eksperter om at fastsætte
maksimalværdier for ikke-dioxinlignende PCB på grundlag af summen af seks ikke-
dioxinlignende indikatorstoffer (PCB 28, 52, 101, 138, 153 og 180) og at gøre brug af nylige
data om forekomsten. Eksisterende data om forekomsten af ikke-dioxinlignende PCB i foder
og fødevarer er indsamlet og sammenstillet af EFSA. Drøftelserne af maksimalværdierne for
ikke-dioxinlignende PCB i foder og fødevarer ventes afsluttet i 2010.
3.2.
Håndtering af en konkret sag med alvorlig forurening med dioxiner og PCB
I december 2008 fandt de irske myndigheder ved en rutinemæssig kontrol for forurenende
stoffer, at der var et højt indhold af polychlorerede biphenyler (PCB) i noget svinekød med
oprindelse i Irland. Da et så højt PCB-indhold kan være en indikator for uacceptabel
dioxinforurening, blev der omgående indledt yderligere undersøgelser for at bestemme
dioxinindholdet og indkredse den mulige forureningskilde. Analyseresultaterne bekræftede, at
svinekødet havde et meget højt indhold af dioxiner.
19
20
http://www.efsa.europa.eu/en/datexdata/docs/ReportingFormatDioxinPCBs.xls
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/284.pdf
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kilden viste sig at være brug af forurenet rasp fremstillet af bageriaffald. Forureningen
skyldtes den direkte opvarmning, hvor forbrændingsgassen kommer i direkte berøring med
det, der skal tørres. Det anvendte brændsel var tilsyneladende forurenet med PCB-
transformerolie, som ved forbrænding giver forbrændingsgassen et højt indhold af dioxiner,
som dernæst deponeres på det, der skal tørres.
Medlemsstaterne er blevet opfordret til at benytte de eksisterende lovgivningsværktøjer til at
oprette et overvågningssystem for foder- og fødevarevirksomheder, der benytter direkte
opvarmning, og at føre den fornødne kontrol med det.
4.
Forskningsaktiviteter
Der er med finansiering fra sjette og syvende forskningsrammeprogram gennemført en række
forskningsprojekter for at udfylde nogle af hullerne i den eksisterende viden om dioxiner,
furaner og PCB, og de har fokuseret på eksponering, biomonitorering, sundhedsvirkninger og
forbedring af den toksikologiske vurdering af dioxiner. Også Det Fælles Forskningscenter har
forsket i disse stoffer på følgende områder:
5.
generering af PCDD/F-emissionsfaktorer til støtte
gennemførelsen af Stockholmkonventionen om POP
for
overvågning
af
vurdering af, om dioxinindholdet i mælkefedt er egnet som indikator for integreret
miljø/eksponeringsovervågning
indholdet af PCDD/F og PCB i jorden som funktion af den hidtidige arealanvendelse
undersøgelse af miljøgifte, der er specifikke for bestemte flodbækkener, til støtte for
vandrammedirektivet - dioxiner og furaner i Elben, Donau og deres bifloder
påvisning af kilderne til et højt indhold af PCDD/F i den omgivende luft i nye
medlemsstater; støtte til udvidelse
PCDD/F's og andre POP's skæbne ved grænsefladen mellem luft og vand
overvågning af luftens indhold af PCDD/F og andre POP over landjorden og over
havet.
Konklusioner
Dioxinstrategiens overordnede mål er udvikling af en integreret tilgang, som kan reducere
tilstedeværelsen af dioxiner, furaner og PCB i miljøet og i foder og fødevarer, og det er i vid
udstrækning nået, idet industriemissionerne af disse miljøgifte er reduceret med ca. 80 % over
de seneste tyve år. Revideret lovgivning om industriemissioner ventes at nedsætte disse
emissioner yderligere.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
De øvrige kilder til dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler er temmelig spredte og
omfatter små industrielle kilder og ikke-industrielle kilder. Det synes mere effektivt at kunne
gribe ind over for disse kilder ved nationale, regionale og lokale foranstaltninger.
På nogle områder er der behov for yderligere analyse, nemlig bedre kendskab til forekomsten
af dioxiner i foder og fødevarer og sekundær udledning fra jord og vand på forurenede
arealer.
DA
9
DA