Europaudvalget 2010
KOM (2010) 0623
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 27.10.2010
KOM(2010) 623 endelig
VOL. I
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG
REGIONSUDVALGET
Kommissionens arbejdsprogram for 2011
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
Indledning .................................................................................................................... 3
Genskabelse af vækst og arbejdspladser: Hurtigt frem mod 2020............................... 4
Styrkelse af økonomisk styring og indledning af det europæiske halvår..................... 4
Finansiel regulering: færdiggørelse af reformen.......................................................... 4
Intelligent vækst ........................................................................................................... 5
Bæredygtig vækst......................................................................................................... 5
Inklusiv vækst .............................................................................................................. 6
Udnyttelse af vækstpotentialet i det indre marked....................................................... 6
Fortsættelse af dagsordenen for borgerne: frihed, sikkerhed og retfærdighed............. 7
En omfattende handelspolitik....................................................................................... 8
EU's udvidelse, naboskab, udviklingspolitikker og humanitær bistand....................... 9
Fra input til virkning: bedst mulig udnyttelse af EU-politikker................................... 9
Et moderne budget for Europas fremtid....................................................................... 9
Fremme af smart regulering ....................................................................................... 10
Igangværende arbejde ................................................................................................ 10
Konklusion ................................................................................................................. 11
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0004.png
1.
I
NDLEDNING
Denne Kommission præsenterer sit arbejdsprogram for 2011 på et tidspunkt med særligt
mange udfordringer for EU. Der er klare tegn på økonomisk opsving efter den værste krise i
de seneste årtier – men opsvinget har endnu ikke fået fodfæste. Derfor er der i de nye
initiativer, som Kommissionen vil foreslå og sætte i gang i 2011, stærk fokus på at sætte skub
i opsvinget. 2011 bør være det år, hvor Europa 2020-strategien kommer til at udgøre rygraden
i bestræbelser på EU-plan og nationalt plan for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst. Der bør opnås fuld enighed om den omfattende nye reguleringsramme for den
finansielle sektor, lanceringen af det første europæiske halvår med koordinering af den
økonomiske politik og en række praktiske foranstaltninger, der kan fremme forandring. Midt i
2011 vil Kommissionen, når den fremsætter forslag til den næste flerårige finansielle ramme
for EU, udstikke, hvordan EU-budgettet skal efter indrettes Europa 2020-strategien. Dette
arbejdsprogram er bygget op om de fem politiske hovedprioriteter for EU, som formanden
José Manuel Barroso fastsatte i den første tale om Unionens tilstand, som blev holdt for
Europa-Parlamentet i september 2010
1
:
– Håndtering af den økonomiske krise og tilførsel af dynamik i opsvinget.
– Genopretning af vækst og jobskabelse ved at fremskynde reformdagsordenen for Europa
2020.
– Opbygning af et område med frihed, retfærdighed og sikkerhed.
– Indledning af forhandlinger om et moderne EU-budget.
– Fremme af EU' vægt på den globale scene.
Arbejdsprogrammet er det første, der skal vedtages under den nye programmeringscyklus, der
startede med Kommissionens formands politiske retningslinjer, og som fremgår af
rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen. Arbejdsprogrammet kan også
inspirere til en ny måde at programmere fælles EU-prioriteter på, som fastsat i
Lissabontraktaten.
Kommissionens arbejdsprogram fokuserer naturligvis på tiltag, der skal gennemføres i 2011.
Men set i det nye flerårige perspektiv for programmeringscyklussen danner Kommissionens
årlige arbejdsprogram også ramme for en vurdering af igangværende politikker, og der peges
på områder, hvor det er nødvendigt at tage politiske initiativer for at gennemføre de
langsigtede politiske strategier, der skal til for at nå EU's mål.
Da der er et presserende behov for at færdiggøre EU's arbejde med centrale forslag på
områder inden for økonomisk styring og finansiel regulering, vil Kommissionen sammen med
Europa-Parlamentet og Rådet se nærmere på, hvordan der kan ske en prioritering, så der
hurtigt kan vedtages et bestemt, begrænset antal særligt hastende forslag.
1
Se talen om Unionens tilstand i 2010 fra 7. september 2010.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0005.png
2.
2.1.
G
ENSKABELSE AF VÆKST OG ARBEJDSPLADSER
: H
URTIGT FREM MOD
2020
Styrkelse af økonomisk styring og indledning af det europæiske halvår
Kommissionen har for nylig lagt en omfattende pakke af forslag på bordet, som skal styrke
redskaberne til økonomisk styring og udvide dem til at omfatte koordinering af økonomiske
politikker og budgetpolitikker
2
. De nye forslag vil betyde en bredere, øget overvågning af
budgetpolitikker på EU-plan samt en bedre koordinering af makroøkonomiske politikker, som
kan afhjælpe mangler i gældende lovgivning, blandt andet gennem fremadrettede tiltag over
for makrofinansielle ubalancer. Med nye håndhævelsesmekanismer vil man kunne forhindre
overforbrug eller korrigere herfor, så Europas budgetmæssige eller finansielle stabilitet ikke
lider skade. For at opretholde dynamikken opfordrer Kommissionen EU's lovgivere til at
sørge for, at den politiske beslutningstagning foregår i et hurtigt tempo.
I første halvdel af 2011 vil det europæiske halvår med politisk koordinering blive den centrale
struktur for EU's fælles bestræbelser på at fremme vækst og jobskabelse. I januar 2011 vil
Kommissionen vedtage den første årlige vækstundersøgelse, som skal indlede det europæiske
halvår. I den årlige vækstundersøgelse vil den økonomiske situation i Unionen blive
analyseret, herunder potentielle ubalancer og systemiske risici. Der vil især blive set på, hvor
EU står i forhold til de fem mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien, således at vi kan
starte med at sætte benchmark for EU's omdannelse til et intelligent, bæredygtigt og
rummeligt samfund.
2.2.
Finansiel regulering: færdiggørelse af reformen
Der blev i juni 2010 fremlagt en omfattende tidsplan for gennemførelsen af forslag til
færdiggørelse af EU's finansielle reform
3
. I begyndelsen af 2011 vil Kommissionen forelægge
de resterende forslag til færdiggørelse af reformen af den finansielle sektor.
De fleste af de forslag, der skal løse problemerne i forbindelse med krisen, er allerede
godkendt eller forelagt, og de seneste aftaler om den finansielle tilsynspakke er en milepæl
her. I første halvdel af 2011 vil Kommissionen følge dette op med endnu flere forbedringer af
reglerne om bankernes kapitalgrundlag (CRD IV) for i EU at få implementeret resultatet af
det internationale arbejde i Baselkomitéen for Banktilsyn, ændringer af direktivet om
markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og direktivet om markedsmisbrug for at
afslutte arbejdet hen imod mere gennemsigtige og sikre derivatmarkeder, et forslag om
kreditvurderingsbureauer samt lovgivning om fastlæggelse af en ramme for styring og løsning
af bankkriser, der kan give de relevante myndigheder et sammenhængende sæt af værktøjer,
herunder bankafviklingsfonde.
Der vil især blive fokuseret på beskyttelse af småinvestorer og almindelige forbrugere: Blandt
initiativerne vil der være lovgivning om basale bankydelser og tiltag for at fremme ansvarlig
långivning og låntagning i forbindelse med prioritetslån.
Disse og andre forslag vil være de sidste i Kommissionens ambitiøse reformprogram for den
finansielle sektor. De europæiske institutioner bør have som mål at få hele reformen godkendt
inden udgangen af 2011, således at vi får et avanceret system til finansiel regulering, der kan
2
3
KOM(2010) 522, KOM(2010) 523, KOM(2010) 524, KOM(2010) 525, KOM(2010) 526, KOM(2010)
527 af 29. 9.2010.
KOM(2010) 301 af 2.6.2010.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0006.png
fungere som en af grundstenene for sund, jobskabende vækst. Indtil da vil EU fortsætte sine
bestræbelser på at fremme en stærk, koordineret global tilgang, blandt andet ved aktivt at
deltage i G20. Kommissionen vil fortsat forsøge at få den finansielle sektor til at yde sit
bidrag hertil.
2.3.
Intelligent vækst
Gennem Europa 2020's flagskibsinitiativer om Innovation i EU
4
, Unge på vej
5
og den digitale
dagsorden
6
, har Kommissionen vist, hvordan EU kan sætte ind på mange fronter for at
fremme Europas potentiale hvad angår intelligent vækst. I løbet af 2011 vil de konkrete
forslag, der blev annonceret i flagskibene, blive forelagt og gennemført gennem supplerende
tiltag på europæisk og nationalt plan.
Med den stadige udvikling af internettet får audiovisuelle producenter og sendestationer nye
muligheder, men det giver nye udfordringer hvad angår beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder. En grænseoverskridende og paneuropæisk licensordning inden for den
audiovisuelle sektor vil kunne stimulere kreativiteten og være til fordel for unionsborgerne.
Europæiske standarder bør spille en større rolle som platforme for vore virksomheders globale
konkurrenceevne, især for små og mellemstore virksomheder. IKT-sektoren er en af de
sektorer, der har et enormt potentiale. I 2011 vil der blive fremlagt en pakke af forslag, som
skal skabe et mere integreret europæisk standardiseringssystem.
Kommissionen vil også fastslå, hvordan EU kan være med til at modernisere højere
uddannelse, og fremlægge sin vision for, hvad der fremover kan gøres for at fremme viden og
innovation.
2.4.
Bæredygtig vækst
Som annonceret i Europa 2020-strategien vil Kommissionen fremlægge sin vision for
"Ressourceeffektivitet" som et flagskibsinitiativ i 2011. Det vil åbne nye veje for integreret
politisk beslutningstagning på EU-plan. Formålet hermed vil være gradvis at få opbygget en
ramme baseret på ressourceeffektivitet, som kan støtte skiftet til et CO2-
lavemissionssamfund, hvor der føres sektorspecifikke politikker om energi, transport og
forvaltning af naturressourcer, f.eks. landbrug og fiskeri, inden for en langsigtet bæredygtig
ramme. Dette arbejde vil tage lang tid, og i første omgang skal der findes en overordnet
tilgang, der viser, hvordan vi ved i dag at sætte ind på områder som energi, transport og
fremme af et CO2-lavemissionssamfund kan ændre EU's økonomi inden 2050. I disse
indbyrdes forbundne initiativer vil der blive vist mellem- og langsigtede scenarier, som kan
give et solidt grundlag for beslutningstagning og give mere forudsigelige vilkår for store
investeringer. Det skal også understøttes af en bred tilgang til, hvordan ressourceeffektivitet
kan blive en del af den måde, som det europæiske samfund udvikler sig på i fremtiden.
Der vil i 2011 især blive fokuseret på energiinfrastruktur og -effektivitet, som giver en
umiddelbar gevinst for miljø, økonomi og energisikkerhed, herunder i form af et enormt
potentiale for jobskabelse.
4
5
6
KOM(2010) 546 af 6.10.2010.
KOM(2010) 477 af 15.9.2010.
KOM(2010) 245 af 19.5.2010.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0007.png
I hvidbogen om den fremtidige transportpolitik vil det blive undersøgt, hvor langt man er
kommet med det europæiske transportområde, som skal blive en effektiv, sømløs infrastruktur
omkring et kernenetværk og bygge på innovation for at opnå transport med lav CO2-
emission.
At fremme bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og frigive det innovative potentiale i
sektorer som landbrug og fiskeri vil være et centralt emne for Kommissionens forslag til
revision af den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik i den periode, som den nye
flerårige finansielle ramme dækker.
I 2011 vil Kommissionen fortsætte med at bekæmpe klimaforandring. Kommissionen vil
fortsætte med at presse på med internationale bestræbelser for at opnå en ambitiøs, global
aftale og vil også arbejde nært sammen med bilaterale partnere og udveksle ideer og udvikle
fælles projekter på områder som ren teknologi, handel med CO
2
og vedvarende energi. 2011
bliver også et travlt år med den mere omfattende miljødagsorden. Rio+20-topmødet i 2012 vil
nemlig stå højt på dagsordenen, og Kommissionen vil vurdere resultaterne af det sjette
miljøhandlingsprogram og se på de tematiske strategier om affaldsforebyggelse og
-genanvendelse.
2.5.
Inklusiv vækst
Inden udgangen af 2010 vil Kommissionen offentliggøre den femte samhørighedsrapport og
foreslå endnu to Europa 2010-flagskibe – om "nye færdigheder og jobs" og "en platform mod
fattigdom". Der vil i 2011 blive fastsat en række konkrete foranstaltninger, som kan fremme
inklusiv vækst. I nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil Kommissionen forelægge
lovgivningsforslag, der kan forbedre gennemførelsen af udstationeringsdirektivet og opdatere
arbejdstidsdirektivet efter nye realiteter. Kommissionen vil også arbejde hen imod en
kvalitetsramme, hvor der fuldt ud tages hensyn til, at tjenesteydelser af almen økonomisk
interesse er af en speciel art, og hvor opdateringen af statsstøttereglerne er et vigtigt skridt. At
sikre inklusiv vækst betyder også, at der skal tages fat om samfundsmæssige udfordringer
som for eksempel befolkningens aldring. Kommissionen vil støtte medlemsstaterne i deres
bestræbelser på at give borgerne rimelige og bæredygtige pensioner ved hjælp af konkrete
foranstaltninger, som vil blive fastlagt efter de høringer, der er blevet igangsat i 2010. At
fremme en ambitiøs dagsorden for økonomisk, social og territorial samhørighed vil blive et
centralt emne for revisionen af samhørighedspolitikken i forslagene i den nye flerårige
finansielle ramme.
2.6.
Udnyttelse af vækstpotentialet i det indre marked
Det indre marked skal til stadighed uddybes og opdateres for at udnytte dets potentiale. Under
nedturen modstod Unionen fristelsen til kortsigtethed og isolering. Men uden et
velfungerende indre marked vil der ikke være nogen langsigtet jobvækst i Europa. Nu er
øjeblikket kommet til at skubbe markedsintegration op i nye højder og tage fat om de store
vedvarende mangler, som er blevet identificeret af professor Mario Monti i den seneste
rapport, som han har udarbejdet for Kommissionen
7
.
På grundlag af dette arbejde har Kommissionen netop foreslået en lang række konkrete
forslag, der kan genlancere det indre marked – i en akt for det indre marked
8
– og Europa
7
8
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf.
KOM(2010) 608 af 27.10.2010.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0008.png
2020-flagskibsinitiativet om industripolitik
9
. I begge understreges det, at det er nødvendigt at
indrette samfundet som helhed for at kunne udnytte potentialet i det indre marked og fremme
de overordnede vilkårene for de erhvervsdrivende i Europa.
Kommissionen vil fortsætte med at øge markedsadgangen for europæiske selskaber, især små
og mellemstore virksomheder. Et vigtigt aspekt er forelæggelsen i 2011 af forslag til
modernisering af reglerne om offentlige indkøb og til etablering af fælles regler for
koncessionskontrakter. Af andre konkrete initiativer til fordel for smv'er i 2011 vil der være
en forordning om grænseoverskridende gældsinddrivelse.
Kommissionen vil tage en række konkrete skridt, blandt andet fremlægge forslag til en
alternativ tvistbilæggelsesordning, der kan gøre det lettere at løse forbrugerproblemer i EU,
og fortsætte arbejdet med kollektiv søgsmålsadgang på grundlag af den offentlige høring, der
blev indledt i 2010.
Inden for beskatning er der et forslag til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag
(CCCTB), som har til formål at give selskaberne mulighed for at vælge et system, hvor
skattereglerne er mere enkle, hvor omkostningerne ved at efterleve reglerne er mindre, og
hvor selskaberne kan undgå de skatteproblemer, som de lider under for øjeblikket, når de
arbejder hen over grænserne, uden at de nuværende skattesatser må blive påvirket heraf.
Kommissionen vil også offentliggøre en meddelelse om en kommende momsstrategi, som
skal rette op på de svagheder, der er i det nuværende system, ved at modernisere og forenkle
det, så de administrative byrder i forbindelse med moms bliver mindre for virksomhederne.
Der vil komme en lufthavnspakke, som skal forbedre konkurrencen såvel som
forbrugerrettigheder og miljø i denne vigtige sektor. I pakken vil der blive taget fat om
lufthavnskapacitet, tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter og ground-handling, hvilket
skal føre til en optimal udnyttelse af det europæiske lufthavnsnet.
3.
F
ORTSÆTTELSE
RETFÆRDIGHED
AF DAGSORDENEN FOR BORGERNE
:
FRIHED
,
SIKKERHED OG
EU-borgerskab bør være en mærkbar realitet for borgerne i EU. Borgernes rettigheder er fast
forankret i EU-retten. Men der er stadigvæk problemer mellem reglerne i traktaten og den
virkelighed, som borgerne står over for i deres dagligdag – som privatpersoner, forbrugere,
studerende eller som politiske aktører.
I rapporten om unionsborgerskab
10
, der netop er blevet vedtaget af Kommissionen, peges der
på en række områder, hvor det vil være berettiget med tiltag, for at de individuelle rettigheder,
der eksisterer på EU-plan, også får praktisk betydning. Disse bestræbelser foregår samtidig
med foranstaltninger, der træffes i forbindelse med implementeringen af handlingsplanen for
Stockholmprogrammet (2010-2014) om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
11
,
og udnytter i fuldt omfang det videre hjemmelsgrundlag, traktaten giver.
Som led i sine bestræbelser på at styrke borgernes rettigheder i 2011 vil Kommissionen
foreslå et retligt instrument om europæisk aftaleret.
9
10
11
KOM(2010) 614 af 27.10.2010.
KOM(2010) 603 af 27.10.2010.
KOM(2010) 171 af 20.4.2010.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
På straffelovsområdet vil Kommissionen foreslå et direktiv om rettighederne for ofre for
kriminalitet for at sikre, at der bliver adgang til tilstrækkelig juridisk bistand, adgang til
domstolene og beskyttelse for borgere i alle medlemsstater. For at fremme den gensidige tillid
mellem de retslige myndigheder og borgere vil Kommissionen også fortsat fremlægge
lovgivningsforslag om minimumsstandarder for retspleje i straffesager, især hvad angår
juridisk bistand og retshjælp.
Kommissionen vil også fremsætte lovgivningsforslag vedrørende et program om registrerede
rejsende og et indrejse-/udrejsesystem for tredjelandsstatsborgere. Formålet er at blive ved
med at holde EU åben for alle og samtidig bekæmpe ulovlig indvandring og forebygge
organiseret kriminalitet. I et åbent Europa må vi også forhindre kriminelle i at udnytte vores
økonomiske system. Blandt de foranstaltninger, der vil blive foreslået næste år, vil der være
en ordning for konfiskation og inddrivelse af ulovlige aktiver og meddelelser om en
omfattende strategi til bekæmpelse af korruption og svig.
Tilsvarende vil en revision af lovgivningen om civilbeskyttelse kunne forbedre EU's kapacitet
inden for katastrofeberedskab og –forebyggelse. Endelig vil Kommissionen fortsætte sit
arbejde sammen med den højtstående repræsentant om et forslag til gennemførelse af
traktatens artikel 222.
4.
Europa i verden: større vægt på den internationale scene
Nu hvor EU's nye strukturer for den eksterne politik er på plads, har vi mulighed for at tage
fat på en omfattende og sammenhængende politik for de eksterne udfordringer, vi står over
for, og vise, at EU er en stærk og pålidelig partner, der har klare mål, som alle
medlemsstaterne står bag og bakker op om. Kommissionen vil fortsat støtte den nye Tjeneste
for EU's Optræden Udadtil og være med til at udvikle en ny fase i vores eksterne politikker.
EU har allerede fokuseret på behovet for at have en klar vision for vores forbindelser med
strategiske partnere og en stærk og sammenhængende holdning i internationale forhandlinger.
Det betyder, at vi få mest muligt ud af de politikker, som Kommissionen er ansvarlig for,
blandt andet udvikling, handel, udvidelse, humanitær hjælp og de eksterne aspekter af interne
politikker, og at vi skal koordinere dem med arbejdet i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,
for at vi kan give et samlet billede af EU's bilaterale forbindelser.
4.1.
En omfattende handelspolitik
En succesrig handelspolitik er en af de bærende søjler i Europa 2020-strategien. Med
udgangspunkt i den handelsstrategi, der blev offentliggjort i november 2010, vil
Kommissionen fortsætte de igangværende forhandlinger med vores handelspartnere, blandt
andet ved at presse på for at få indgået de mange store bilaterale aftaler som planlagt i 2011
og for at få et gennembrud i WTO-forhandlingerne. Samtidig vil EU tage andre konkrete
skridt for at få placeret europæiske virksomheder på den globale markedsplads.
Kommissionen vil i 2011 forelægge et lovgivningsforslag om et EU-instrument, der skal
forbedre adgangen til markederne for offentlige indkøb i udviklede økonomier og i store
vækstøkonomier, og som tager udgangspunkt i gennemførelsen af vores internationale
forpligtelser. Kommissionen vil også foreslå foranstaltninger, der skal støtte europæiske
smv'er, så de kan udvikle deres aktiviteter uden for EU.
I denne omfattende strategi vil vi også se på, hvordan vores handelspolitik bedst kan tjene
udviklingslandene og få dem integreret i den globale økonomi. Kommissionen vil fremsætte
et lovgivningsforslag til en ny forordning om den generelle toldpræferenceordning, som skal
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0010.png
maksimere den positive indvirkning på bæredygtig udvikling og på de lande, der har størst
brug herfor.
4.2.
EU's udvidelse, naboskab, udviklingspolitikker og humanitær bistand
I 2011 vil EU fortsætte med at styre udvidelsesprocessen. De fremskridt, der gøres i
forhandlingerne, også i nye forhandlinger, som måtte blive indledt efter forelæggelsen af
udtalelserne om medlemskab senere i 2010, vil blive sat i forhold kandidatlandenes
vedvarende fremskridt, især hvad angår retsstatsprincippet.
Den europæiske naboskabspolitik har i de seneste fem år vist, at EU er i stand til at overføre
sine værdier og principper til nabolandene og at bidrage til deres politiske stabilitet og
økonomiske udvikling – hvilket er en strategisk prioritet for EU. Kommissionen vil fortsat
bidrage til at uddybe EU's særlige forbindelser med disse naboer, blandt andet ved at foretage
en revision af EU's naboskabspolitik, så der i 2011 kan blive fremlagt forslag til yderligere
udvikling heraf både bilateralt og multilateralt (Østpartnerskabet, Middelhavsunionen).
En effektiv udviklingsbistand er et af nøglemålene for EU, som er verdens største donor på
udviklingsområdet. Med en partnerskabstilgang vil det bedst kunne sikres, at EU bidrager
mest muligt til virkeliggørelsen af millenniumudviklingsmålene, og der må hertil udformes en
ny generation af programmer til støtte for udvikling. Der vil især blive lagt vægt på en
opfølgning af grønbogen om fremtiden for EU's udviklingspolitik, som vil blive forelagt hen
mod slutningen af 2010, og hvor Unionens udviklingsinstrumenter vil blive evalueret for at få
fokuseret indsatsen dér, hvor den kan gøre en virkelig forskel for dem, der lider nød.
At hjælpe dem, der rammes af humanitære katastrofer, er også en central del af EU's
verdensomspændende engagement. Grundlaget for disse bestræbelser på at redde liv vil blive
styrket gennem et forslag til en revision af Rådets forordning om humanitær bistand.
5.
F
RA INPUT TIL VIRKNING
:
BEDST MULIG UDNYTTELSE AF
EU-
POLITIKKER
Med det omfang og den fart, som verden ændrer sig på, bliver EU nødt til at handle hurtigt,
ansvarligt og beslutsomt. I 2011 vil vi se frugten af vores overvejelser over, hvordan EU kan
modernisere sine politiske og finansielle instrumenter og finde måder at arbejde på, som
maksimerer merværdien af EU-tiltag.
5.1.
Et moderne budget for Europas fremtid
I "Budgetrevisionen"
12
, der blev forelagt i sidste uge, er der gjort rede for Kommissionens
ideer til formålet med, arkitekturen i og gennemførelsen af et nyt EU-budget efter 2013.
Europa er som helhed inde i en periode, hvor der kræves besparelser på de offentlige finanser.
EU-budgettet må rettes mod politikker og områder, hvor der kan gøres en virkelig forskel ved
at støtte mellem- og langsigtet investering og bibringes en virkelig merværdi til støtte for
Unionens politiske mål – og EU-budgettet vil naturligt være et af nøgleredskaberne til
gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Budgettet må gennemføres på en sådan måde, at
virkningen heraf bliver så omfattende som muligt. I juni 2011 vil Kommissionen forelægge sit
formelle forslag til den næste flerårige finansielle ramme (FFR), som både omfatter udgifter
og finansiering af budgettet. For så vidt angår udgifterne vil det af forslaget fremgå, hvordan
12
KOM(2010) 700 af 19.10.2010.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0011.png
og hvor Kommissionen mener, at den kan bruge budgettet til at gennemføre EU's politikker
mest effektivt. For så vidt angår finansiering vil Kommissionen fremsætte et forslag til en ny
afgørelse om egne indtægter. Disse forslag vil bygge på en detaljeret analyse af, hvordan EU
kan anvende sine midler, så de giver den størst mulige merværdi, og hvordan dette kan blive
et magtfuldt redskab for gennemførelsen af fælles EU-mål. Og forslagene kan give et nyt syn
på den måde, budgettet skal finansieres på.
I de kommende måneder vil Kommissionen udsende en række meddelelser og rapporter om
politiske nøgleområder, især reformen af den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik
og den kommende samhørighedspolitik. De vil også tjene som politisk grundlag for
budgetforslagene til FFR. Kommissionen vil forelægge detaljerede lovforslag vedrørende
specifikke finansielle instrumenter og programmer til den nye FFR. De vil blive forelagt i en
række lovpakker fra sommeren 2011 til udgangen af 2011.
5.2.
Fremme af smart regulering
Kommissionens dagsorden for bedre regulering har ført til betydelige forbedringer af den
politiske beslutningstagning på EU-plan og nationalt plan. Den nye lovgivning vil være
baseret på synspunkter fra interessenter og på indsigt, der er opnået gennem brede høringer og
konsekvensanalyser, som ifølge eksterne vurderinger har højnet kvaliteten af forslagene.
Samtidig har Kommissionen foretaget en gennemgribende forenkling af eksisterende
lovgivning, og har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at mindske administrative
byrder og bistå medlemsstaterne i deres gennemførelse af EU-retten.
Med disse erfaringer er Kommissionen nu klar til at gå videre til en ny fase i smart
regulering
13
. Den politiske cyklus skal ses som en helhed: fra udformning, gennem
anvendelsesfasen og indtil lovgivningen bliver evalueret og revideret. Med udgangspunkt i
dette arbejdsprogram skal der i princippet være en positiv udtalelse fra
Konsekvensanalyseudvalget, før der kan fremlægges et forslag til en kommissionsafgørelse.
Kommissionen vil fortsætte med at arbejde sammen med Europa-Parlamentet, Rådet og
medlemsstaterne for at sikre, at dagsordenen bliver fulgt af alle, både under lovgivningsfasen
og under gennemførelsen af lovgivningen.
Og endelig vil borgerne og andre interessenter kunne komme mere til orde, idet
høringsperioden vil blive forlænget fra 8 til 12 uger fra 2012, Kommissionens høringspolitik
vil blive revideret i 2011, og det skal blive lettere på forhånd at kende til Kommissionens
planlagte forslag og arbejde med efterfølgende evaluering, så interessenter kan forberede
deres indlæg på et langt tidligere stadium.
Med disse tre søjler i smart regulering vil det overordnede mål kunne nås, nemlig at få en
relevant, effektiv EU-lovgivning af høj kvalitet, hvormed de fastsatte mål kan opfyldes, og
som er til gavn for borgere og erhvervsliv.
5.3.
Igangværende arbejde
Nye foranstaltninger med fokus på de politiske prioriteter er kun ét aspekt af Kommissionens
arbejde. Kommissionen vil året igennem være ansvarlig for gennemførelse og tilsyn med
godkendte politikker, for rapportering og opgørelse over eksisterende strategier og
13
KOM(2010) 543 af 7.10.2010.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0012.png
handlingsplaner, for deltagelse i internationale forhandlinger, for bidrag til konferencer og
større politiske begivenheder. Kommissionen forvalter en bred vifte af finansielle programmer
og operationelle opgaver. Hvad angår ansvaret for gennemførelsen af EU's driftsbudget, så
forsøger Kommissionen at gøre bedst mulig brug af de begrænsede midler for at sikre EU's
mål og få mest muligt ud af pengene under fuld respekt for principperne om forsvarlig
finansiel forvaltning. Meget af dette igangværende arbejde vil resultere i vedtagelsen af
rapporter og dokumenter, som ikke er medtaget i bilaget til dette dokument – selv om arbejdet
med gennemførelsen og overvågningen tager en stor del af Kommissionens menneskelige og
finansielle ressourcer, fokuseres der i dette arbejdsprogram på områder, hvor Kommissionen
har et politisk valg, og ikke så meget på, hvor den har sit ansvar som udøvende magt.
I de seneste år har Kommissionen udvist mere opmærksomhed over for og viet flere
ressourcer til gennemførelsen af EU-retten. Det tidligere lancerede EU-pilotforsøg
14
er nu ved
at give resultater, og der er sat betydelige kræfter ind på at fremskynde behandlingen af
traktatbrudssager. Der er ved at blive foretaget en mere systematisk analyse af årsagerne til
for sen eller urigtig gennemførelse af EU-retten i national ret, som skal indgå i det
igangværende forenklingsprogram og også bliver benyttet ved revisionen af eksisterende
lovgivning. Alt dette arbejde skal bidrage til at give EU et mere moderne, opdateret
retsgrundlag, som er "klar til brug", således at EU kan holde sine løfter til borgerne.
6.
K
ONKLUSION
I dette arbejdsprogram er der anført nye nøgleinitiativer, som Kommissionen vil færdiggøre i
2011
15
, og initiativer, som den vil arbejde med i 2011 og i årene fremover
16
, herunder forslag
til forenklinger og til ophævelser
17
. Med denne planlægning forsøger Kommissionen at give
alle interessenter et forudsigeligt og gennemskueligt redskab for deres arbejde, men samtidig
skal der være åbenhed og fleksibilitet, så der kan ske tilpasning, hvis forholdene ændrer sig.
Kommissionen vil naturligvis samtidig fortsætte sit arbejde med andre områder, som kræver
hurtig handling, eller med langsigtet forberedelse til fremtiden. Kommissionen vil nu arbejde
nært sammen med Europa-Parlamentet og Rådet samt med interessenter, blandt andet
nationale parlamenter, for at sikre, at de initiativer, der vil blive fremsat i de kommende år, er
baseret på solid konsensus om, hvordan EU skal leve op til borgernes forventninger til et
ambitiøst og effektivt Europa.
14
15
16
17
KOM(2007) 502 – Lanceret i april 2008.
Se bilag I.
Se bilag II.
Se bilag III og V.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0014.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 27.10.2010
KOM(2010) 623 endelig
VOL. II
BILAG
til
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG
REGIONSUDVALGET
Kommissionens arbejdsprogram 2011
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0015.png
Bilag I: Strategiske initiativer, der planlægges vedtaget i 2011
Titel
Initiativtype
Formål
Forventet
vedtagelse
Genskabelse af vækst og arbejdspladser: Hurtigt frem mod 2020
Styrkelse af den økonomiske styring og indledning af det europæiske semester
1
Årlig vækstoversigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
Som led i opfølgningen af Kommissionens meddelelse om Europa 2020 vil Kommissionen
fremlægge en årlig vækstoversigt ledsaget af en meddelelse, der skal danne hovedgrundlaget
for drøftelserne på Det Europæiske Råds forårsmøde. Oversigten kommer til at omfatte såvel
en gennemgang af udviklingen som en fremadrettet del med strategiske politikretningslinjer for
alle medlemsstaterne.
Opfølgning af Kommissionens forslag af 29. september 2010 om styrkelse af de europæiske
finanspolitiske rammer og udbygning af den makroøkonomiske overvågning af skadelige
makroøkonomiske ubalancer.
Baggrunden for dette initiativ er, at investorer, låntagere og offentlige myndigheder i alt for høj
grad baserer sig på kreditvurderinger, mangelen på konkurrence i kreditvurderingsbranchen,
problemer i forbindelse med "udstederen betaler"-modellen og de særlige forhold, der gør sig
gældende for kreditvurderinger af statsobligationer.
At fremme samarbejde og koordination mellem de relevante myndigheder, give dem et
komplet sæt værktøjer og indføre banksaneringsfonde.
Det overordnede formål er at få afpasset lovgivningsrammerne endnu bedre efter
markedsforholdene og dermed øge den finansielle stabilitet, varetage kreditorernes og
skatteydernes interesser, fremme ens spilleregler på globalt plan og samtidig sikre EU-
bankernes internationale konkurrenceevne og yderligere fremme integrationen i det indre
marked, med ens spilleregler overalt i EU.
Dette initiativ tager sigt på i) at få bragt nye markeder/instrumenter ind under forbuddet mod
kursmanipulation og insiderhandel, ii) øge markedsmisbrugsdirektivets afskrækkende
virkninger ved at fremme en mere effektiv og konsekvent håndhævelse af det fra de
kompetente administrative myndigheders side, især i relation til sanktioner, og iii) nå videre
hen imod et fælles regelsæt ved at afklare visse regler, reducere valgmulighederne og
skønsbeføjelserne, hvor det er hensigtsmæssigt, og mindske de administrative byrder, navnlig
for SMV.
At øge investorernes tillid samt realisere det overordnede mål om ens spilleregler for øget
effektivitet og gennemsigtighed.
At bidrage til skabelse af et integreret indre marked på realkreditområdet ved at øge forbrugertilliden
og forbrugerbeskyttelsen, fremme grænseoverskridende låntagning og konkurrence. At fremme den
finansielle stabilitet overalt i EU ved at sikre, at den måde, realkreditmarkederne fungerer på, ikke
fører til for stor gældsætning og for mange tilfælde af insolvens og tvangsauktioner. Skal følges op af
1. kvartal
2011
2
Styrkelse af den økonomiske styring - opfølgning
Lovgivningsmæssigt
1. kvartal
2011
Finansforordningen: fuldførelse af reformen
3
Ændring af forordningen om
kreditvurderingsbureauer
Lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
4
5
Lovgivningsinitiativ angående krisestyring og
kriseløsning i banksektoren
Ændringer af kapitalkravdirektiverne (CRD IV)
(Videreført fra 2010)
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
2. kvartal
2011
6
Revision af direktivet om markedsmisbrug
(Videreført fra 2010)
Lovgivningsmæssigt
1. kvartal
2011
7
8
Revision af direktivet om markeder for finansielle
instrumenter (MiFID)
Direktiv om ansvarlig långivning og låntagning
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
1. kvartal
2011
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0016.png
en meddelelse om bedste praksis på realkreditområdet og en henstilling om finansiel inklusion.
9
Lovgivningsforslag om adgang til basale
banktjenester
Lovgivningsmæssigt
Generelt at inddrage alle EU-borgere i det indre marked og i særdeleshed sikre dem adgang til
at købe via internettet. Helt konkret er formålet at sikre, at alle, der er borgere eller bor i EU,
har adgang til basale banktjenester, herunder også et minimum af elektroniske
betalingsfaciliteter.
Initiativet tager sigte på at fremskynde og modernisere standardiseringen for at fremme
interoperabilitet og innovation på hurtigt voksende globale markeder.
Formålet er at revurdere og foreslå nye mål for fremtiden på dette område. Der kan bl.a. blive
tale om forslag angående gennemsigtighed og klassificering af højere uddannelsesinstitutioner.
Meddelelsen herom vil indeholde en tidsplan for overgangen til en kulstoffattig økonomi i EU
inden 2050, med milepæle i 2030, med det formål at øge EU's energisikkerhed og fremme
bæredygtig vækst og beskæftigelse og samtidig sikre, at de foranstaltninger, der træffes, er de
mest omkostningseffektive og ikke har negative fordelingsvirkninger. Den vision om struktur-
og teknologiændringer, der er behov for, skal bidrage til flagskibsinitiativet "Et
ressourceeffektivt Europa" i Europa 2020-strategien.
Køreplanen vil opstille en række mulige modeller for udvikling af EU's energisystem frem til
2050, i retning af lavere kulstofindhold og mere effektiv ressourceudnyttelse, for at
tilvejebringe et bedre vurderingsgrundlag for konsekvenserne af de beslutninger, der træffes i
dag, og fremme en bedre forståelse for den strategiske betydning af disse beslutninger (f.eks. i
forbindelse med infrastrukturplanlægning).
Som led i flagskibsinitiativet om et Energieffektivt Europa skal der med afsæt i og som
supplement til andre forslag under dette initiativ opstilles en køreplan, som skal udgøre en
sammenhængende ramme om de politikker og foranstaltninger på en lang række områder, som
er nødvendige for en overgang til en ressourceeffektiv økonomi. Formålet er at øge
ressourceproduktiviteten og få afkoblet den økonomiske vækst fra ressourceforbrug og
ressourceforbruget fra dets miljøvirkninger, fremme konkurrenceevnen, øge EU's
forsyningssikkerhed og mindske ressourceafhængigheden.
Meddelelsen herom skal identificere de nøgleforanstaltninger, der må iværksættes for at
realisere det omkostningseffektive energisparepotentiale på 20 % inden 2020 i alle sektorer,
herunder byggeri, forsyningsnet, transport og industri. Sideløbende hermed en analyse af
erfaringerne fra den første energieffektivitetshandlingsplan.
Dette initiativ skal følge op på den europæiske energieffektivitetsplan. Det skal tilvejebringe
bedre ramme om medlemsstaternes energieffektivitets- og energisparepolitikker, med angivelse
af mål, de nationale handlingsplaners rolle, det offentliges rolle som forbillede, finansiering,
forbrugeroplysning. Direktivet skal desuden indeholde foranstaltninger til udvikling af
markedet for energitjenester og definere energiselskabernes rolle med hensyn til fremme af
energibesparelser i hele energiforsyningskæden, herunder også forsyninger til slutbrugerne. Det
1. kvartal
2011
Intelligent vækst
10
Meddelelse om et mere integreret europæisk
standardiseringssystem og lovgivningsforslag om
standardisering, bl.a. i ikt-sektoren
Meddelelse om modernisering af videregående
uddannelser
Køreplan for en kulstoffattig økonomi i 2050
Ikke-
lovgivningsmæssigt/
Lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
1. kvartal
2011
3. kvartal
2011
1. kvartal
2011
11
Bæredygtig vækst
12
Ikke-lovgivningsmæssigt
13
Energikøreplan 2050
Ikke-lovgivningsmæssigt
3. kvartal
2011
14
Køreplan for et ressourceeffektivt Europa
Ikke-lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
15
Den europæiske energieffektivitetsplan frem til
2020
Ikke-lovgivningsmæssigt
1. kvartal
2011
16
Direktiv om energieffektivitet og energibesparelser
Lovgivningsmæssigt
3. kvartal
2011
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0017.png
17
Hvidbog om fremtidens transport (Videreført fra
2010)
Ikke-lovgivningsmæssigt
skal opstille rammebetingelserne for en mere effektiv produktion, transmission og distribution,
herunder bl.a. øget kombineret kraft-varmeproduktion og fjernvarme og -køling. Det skal være
afløseren for direktiv 2006/32/EF om energitjenester.
Hvidbogen skal skitsere transportpolitikken frem til 2020, med sigte på et indre marked for
transport, innovation og moderne infrastrukturer. Den skal fastlægge de overordnede rammer
om de foranstaltninger, der skal træffes i løbet af de kommende ti år inden for
transportinfrastrukturer, lovgivning om det indre marked, nedbringelse af kulstofindholdet i
transportsektoren, trafikreguleringsteknologi, rene biler og brug af standardisering,
markedsbaserede instrumenter og incitamenter.
Formålet er generelt at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af direktiv 96/71/EF om
udstationering af arbejdstagere. Mere specifikt drejer det sig om at sikre, at de udstationeredes
rettigheder overholdes i praksis, og klarlægge de nationale myndigheders og virksomhedernes
pligter. Formålet er endvidere at forbedre samarbejdet mellem nationale myndigheder og
informationen til virksomheder og arbejdstagere, sikre en effektiv håndhævelse af direktivet
gennem sanktioner m.v. og forebygge, at reglerne omgås eller misbruges.
Formålet er at tilpasse direktivet til de nye realiteter, som udviklingen i arbejdsmønstrene har
skabt, og afklare direktivets regler bl.a. i relation til tilkaldevagter. Revisionens omfang skal
fastlægges i lyset af udfaldet af høringen af arbejdsmarkedets parter.
Både rammebestemmelserne og afgørelsen udløber i november 2011. Formålet med revisionen
er at evaluere de nuværende bestemmelser og undersøge mulighederne for at tilpasse og
forbedre reglerne.
1. kvartal
2011
Inklusiv vækst
18
Lovgivningsinitiativ om udstationering
Lovgivningsmæssigt
4. kvartal
2011
19
Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88)
(Videreført fra 2010)
Revision statsstøttereglerne om tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse:
- Rammebestemmelserne for statsstøtte ydet som
kompensation for offentlig tjeneste
- Kommissionens afgørelse om anvendelse af
artikel 106, stk. 2, i TEUF på statsstøtte i form af
kompensation for offentlig tjeneste
Hvidbog om pensioner
Lovgivningsmæssigt
3. kvartal
2011
4. kvartal
2011
20
Ikke-lovgivningsmæssigt
21
Ikke-lovgivningsmæssigt
Befolkningens aldring er ved at blive et presserende problem, som stiller pensionssystemerne
overfor både øjeblikkelige og mere langsigtede udfordringer. Hvis EU skal kunne støtte og
supplere medlemsstaternes bestræbelser på at sikre borgerne rimelige og bæredygtige
pensioner, er det nødvendigt at tage hele det europæiske system med politikkoordinering og
regulering op til fornyet overvejelse. Hvidbogen skal være en opfølgning af de omfattende
høringer, der blev sat i gang med grønbogen (7. juli 2010), og tage fat på nogle af eller alle de
spørgsmål, der kom frem under høringen.
At tilvejebringe klare, stabile rammer om grænseoverskridende forvaltning af ophavsrettigheder. Et
øget udbud af grænseoverskridende tjenester vil give forbrugerne større valgmuligheder.
3. kvartal
2011
Udnyttelse af vækstpotentialet i det indre marked
22
23
Lovgivningsforslag om kollektiv
rettighedsforvaltning
Lovgivningsforslag om et fælles konsolideret
selskabsbeskatningsgrundlag (CCCTB)
Meddelelse om den fremtidige momsstrategi
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
1. kvartal
1. kvartal
2011
4. kvartal
24
Ikke-lovgivningsmæssigt
Forslaget skal tage sigte på at forenkle skattereglerne, mindske virksomhedernes omkostninger
ved at overholde reglerne og fjerne de skattemæssige hindringer, virksomhederne i dag stilles
overfor, når de vil operere på tværs af grænserne.
Formålet med meddelelsen vil være at indkredse, hvilke foranstaltninger der bør iværksættes
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0018.png
25
Opfølgning af høringen om kollektiv klageadgang
Ikke-lovgivningsmæssigt
26
Lovgivningsforslag om alternativ konfliktløsning i
EU
Lovgivningsmæssigt
27
Lufthavnspakken: 1) Måling og evaluering af
lufthavnes kapacitet, 2) Revision af
slotforordningen, 3) Revision af groundhandling-
direktivet, 4) Revision direktivet om flystøj
Lovgivningsinitiativ om europæisk aftaleret
Lovgivningsmæssigt/
Ikke-lovgivningsmæssigt
for at mindske de administrative byrder, bekæmpe svig samt modernisere og forenkle det
nuværende system.
Formålet med meddelelsen er at opstille de overordnede principper for kollektiv klageadgang
og skitsere den fremtidige politik på området, som opfølgning af den offentlige høring, der blev
sat i gang i 2010.
Sådanne konfliktløsningsordninger giver forbrugerne mulighed for billigt, enkelt og hurtigt at
få deres klager behandlet. De kan have central betydning for bevarelsen af en virksomheds
omdømme og forbrugernes tillid. Alternativ konfliktløsning har endnu ikke nået sit fulde
potentiale. Ikke alle forbrugertvister kan løses via sådanne ordninger, fordi der i mange
sektorer ikke findes nogen ordning. Forbrugerne og virksomhederne er ikke tilstrækkeligt
bevidste om de muligheder, disse ordninger rummer. Fremme af alternative
konfliktløsningsordninger kan øge forbrugernes tillid og gøre dem mere trygge ved at handle
på tværs af grænserne og derigennem bringe det indre marked til at fungere bedre.
Der skal udsendes en meddelelse, hvori der gøres status over lufthavnspolitikken. Den skal
ledsages af lovgivningsforslag om groundhandling, slots og støj samt et nyt forslag om måling
og evaluering af lufthavnskapacitet.
2011
4. kvartal
2011
4. kvartal
2011
2. kvartal
2011
Fortsættelse af dagsordenen for borgerne: frihed, sikkerhed og retfærdighed
28
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ er en opfølgning af grønbogen fra 2010. Det kommer til at afspejle den model,
Kommissionen har valgt for at imødegå de problemer med store transaktionsomkostninger,
usikkerhed for erhvervslivet og manglende tillid til det indre marked hos forbrugerne, som
skyldes forskellene mellem de nationale lovgivninger.
Initiativet skal tage sigte på at tilvejebringe en ensartet tilgang i alle medlemsstater med hensyn
til grænseoverskridende inddrivelse af fordringer gennem arrest i bankindeståender for derved
at gøre det lettere for kreditorer i grænseoverskridende tvister at få inddrevet deres fordringer i
andre EU-lande.
Dette initiativ tager sigte på at få udviklet et omfattende sæt foranstaltninger til beskyttelse af
ofre for forbrydelser, bl.a. sikre, at de får den fornødne bistand (juridisk, psykologisk osv.) i
alle EU-lande, at de har domstolsadgang og informeres om deres rettigheder, og at de beskyttes
tilstrækkeligt mod trusler.
Forslaget tager sigte på at øge sikkerheden ved vore grænser og samtidig sikre, at Europa
forbliver åbent over for rejsende ved at bruge moderne teknologi inden for
grænseforvaltningen. De oplysninger, der registreres i dette ind- og udrejsesystem, skal gøre
det lettere at identificere og pågribe ulovlige indvandrere (især dem, der er blevet længere, end
de har tilladelse til) og dermed modvirke ulovlig indvandring. Det skal desuden bidrage til at
fastholde et højt sikkerhedsniveau ved at samle oplysninger, der kan være med til at forebygge
terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet og gøre det lettere at pågribe personer, der mistænkes
for terrorhandlinger eller forbrydelser.
Dette program skal på sin side gøre det lettere for tredjelandsborgere, der rejser hyppigt og er
forhåndskontrollerede og -godkendte, at passere EU's ydre grænser, samtidig med at den
4. kvartal
2011
29
Forordning om forbedring af effektiviteten i
fuldbyrdelsen af domme i EU: grænseoverskridende
inddrivelse af fordringer
Direktiv om kriminalitetsofres rettigheder og om
støtte til dem
Lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
30
Lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
31
Intelligente grænser:
- Lovgivningsforslag om indførelse af et ind- og
udrejsesystem
- Lovgivningsforslag om et program for registrerede
rejsende
- Lovgivningsforslag om ændring af Schengen-
grænsekodeksen
Lovgivningsmæssigt/
Ikke-lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0019.png
- Meddelelse om muligheden for at indføre et
elektronisk system for rejsetilladelser i EU
overordnede sammenhæng i EU's grænsepolitik tilgodeses. Sammen med ind- og
udrejsesystemet vil dette program derfor fremme den integrerede grænseforvaltning og bevirke,
at personer med ret til at rejse ind i EU vil kunne gøre det lettere og hurtigere, samtidig med at
det vil udgøre et vigtigt middel til bekæmpelse af ulovlig indvandring og sikkerhedstrusler.
Det vil være nødvendigt at ændre Schengen-grænsekodeksen for at tage hensyn til de tekniske
ændringer, de førstnævnte to forslag vil medføre.
Efter at USA og Australien har indført et elektronisk system for rejsetilladelser (ESTA) vil
Kommissionen i denne meddelelse se på, om EU også bør indføre et sådant system, inden for
rammerne af sin integrerede grænseforvaltning og som et supplement til sin visumpolitik.
At beskytte den legale økonomi er et af de prioriterede mål, der skal sikre, at EU realiserer
Europa 2020-strategien. I meddelelsen om en helhedspolitik mod korruption vil Kommissionen
se på mulighederne for at indføre en evalueringsmekanisme til vurdering af den indsats, der
gøres for at bekæmpe korruption i EU, og for at etablere et samarbejde herom med GRECO
(Europarådets gruppe af stater mod korruption).
Forslaget om nye lovgivningsrammer, der skal gøre det lettere at beslaglægge og inddrive
udbytte af kriminelle handlinger i EU, tager sigte på at forbedre de nuværende redskaber og
blive i stand til at gribe mere effektivt ind over for udbyttet af kriminalitet.
Der er tale om en omfattende strategi for bekæmpelse af svig, der kan danne et bedre grundlag
for at beskytte EU's finansielle interesser på alle de forskellige politikområder.
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ tager sigte på at modernisere det eksisterende system for beskyttelse af
personoplysninger på alle de områder, hvor EU er aktiv, for at fastholde den effektive
håndhævelse af databeskyttelsesprincipperne og forbedre den nugældende datalovgivning, så
den bedre tilgodeser globaliseringen, ny teknologi og krav fra offentlige myndigheder.
Hovedformålet vil være at styrke EU's katastrofeberedskabs- og -forebyggelseskapacitet (bl.a.
gennem øget koordinering og bedre ordninger, der kan sikre, at vitale civilbeskyttelsesaktiver
altid er til stede), på linje med de forslag, der var indeholdt i meddelelsen fra november 2010
om styrkelse af EU's katatastrofeberedskabskapacitet.
2. kvartal
2011
32
Initiativer angående beskyttelse af den legale
økonomi
Meddelelse om en helhedspolitik mod
korruption
Forslag om nye lovgivningsrammer om
beslaglæggelse og inddrivelse af udbytte af
kriminelle handlinger
Meddelelse om en strategi for bekæmpelse af
svig
Ikke-
lovgivningsmæssigt/
Lovgivningsmæssigt
2. kvartal
2011
33
En ny samlet lovgivningsramme om beskyttelse af
personoplysninger i EU (Videreført fra 2010)
34
Forslag om fornyelse af
civilbeskyttelseslovgivningen
Lovgivningsmæssigt
4. kvartal
2011
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0020.png
Europa i verden: større vægt på den internationale scene
En samlet handelspolitik
35
Forslag om øget støtte til EU's små og
mellemstore virksomheder på markeder uden
for EU
Ikke-lovgivningsmæssigt
Hovedformålene med erhvervsstøtten på EU-plan er at tilvejebringe den yderligere støtte, de små og
mellemstore virksomheder har brug for til at komme ind på og ekspandere på de vigtigste markeder uden
for EU, hvor en sådan støtte kan give en reel merværdi. Alt efter hvilke eksisterende eller potentielle
markeder, der er tale om, kan der være behov for EU-støtte til at hjælpe dem ind på markedet eller støtte i
IPR-, standardiserings- eller reguleringsspørgsmål. Denne hjælp skal tilpasses efter de behov, som EU's
små og mellemstore virksomheder har, og som skal identificeres lokalt for hvert konkret marked, og efter
den støtte, der allerede er til rådighed lokalt andetsteds fra, bl.a. fra medlemsstaterne eller de EU-
erhvervsorganisationer, der allerede er til stede i mange tredjelande. EU's støtte skulle supplere, forstærke
og arbejde sammen med denne anden støtte.
Det centrale formål med en forordning herom er at give EU-virksomheder bedre muligheder for at
konkurrere om offentlige kontrakter uden for EU. EU-virksomheder står i dag over for en restriktiv
udbudspraksis i mange af EU's vigtigste handelspartnerlande. Forslaget tager derfor sigte på at sætte EU i
stand til inden for rammerne af den fælles handelspolitik at skride effektivt ind over for restriktiv
udbudspraksis i nogle af vore partnerlande.
Formålet med den nye forordning er at forny og forbedre den nugældende GSP-forordning ved at gøre
den mere enkel og forudsigelig og samtidig sikre, at den kan yde det størst mulige bidrag til en
bæredygtig udvikling og til de dårligst stillede udviklingslande.
4.
kvartal
2011
36
Initiativ om adgang til EU's offentlige
indkøbsmarked for virksomheder og varer fra
tredjelande (MASP - Market Access Scheme
for Procurement)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
vedtagelse af en forordning om anvendelse af
det generelle toldpræferencesystem fra
1. januar 2014
Initiativ med henblik på modernisering af
EU's udviklingspolitik
Lovgivningsmæssigt
3.
kvartal
2011
37
Lovgivningsmæssigt
1.
kvartal
2011
EU's udvidelse, naboskab, udviklingspolitikker og humanitær bistand
38
Ikke-lovgivningsmæssigt
Der er tale om at fastlægge nye politiske retningslinjer på udviklingsområdet, bl.a. med udgangspunkt i
udfaldet af den høring, der blev sat i gang med grønbogen om EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv
og bæredygtig vækst, og grønbogen om budgetstøtte. Det skal følges op med initiativer om "Fremme af
vækst og investeringer (jobskabelse i partnerskab med den private sektor)", "Budgetstøtte" og
"Bæredygtig udvikling: klimaændringer og energi som drivkraft for vækst".
Hovedformålet med at revidere Rådets forordning 1257/96 om humanitær bistand vil være at tilpasse
lovgivningen til det nye politiske og institutionelle miljø.
4.
kvartal
2011
39
Modernisering af den humanitære bistand
Lovgivningsmæssigt
4.
kvartal
2011
Fra input til virkning: bedst mulig udnyttelse af EU's politikker
Et moderne budget for Europas fremtid
40
Forslag til ny flerårig finansiel ramme, med
forslag for de forskellige politikområder
Lovgivningsmæssigt /
Ikke-lovgivningsmæssigt
Der er tale om at opstille de prioriterede mål for budgettet og foreslå den nye flerårige finansielle ramme
for den kommende periode, og pakken består af:
1) Meddelelse fra Kommissionen om den næste flerårige finansielle ramme
2) Forslag til rådsforordning om en ny flerårig finansiel ramme
3) Forslag til en ny afgørelse om egne indtægter
4) Forslag til en ny interinstitutionel aftale om sund økonomisk forvaltning og samarbejde i budgetspørgsmål.
2.
kvartal
2011
Med udgangspunkt i de indgående drøftelser med de andre institutioner om gennemgangen af EU's
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0021.png
budget og de høringer, Kommissionen vil foretage, især om den fælles landbrugspolitik, den fælles
fiskeripolitik, samhørighedspolitikken og forskningspolitikken, vil Kommissionen også fremlægge
ambitiøse forslag til den næste generation af finansielle programmer og instrumenter for at få bragt EU's
budget i bedre overensstemmelse med de prioriterede mål, især Europa 2020-strategien. Forslagene
kommer til at indgå i flere pakker og fremlægges i anden halvdel af 2011. Blandt de vigtige
politikområder, der kommer til at indgå i den finansielle ramme, vil bl.a. være landbrug, klimaændringer,
samhørighed, konkurrenceevne, beskæftigelse, miljø, ikt-, energi-, TEN-T- og transportinfrastrukturer,
fiskeri og maritime anliggender, samarbejde om retlige og indre anliggender, forskning og innovation.
Også varetagelse af EU's interesser i verden er et af de områder, der vil indgå heri. Den nuværende
opbygning af budgettet skal strømlines og forenkles, med større vægt lagt på finansieringsteknik og
løftestangseffekter for at optimere forvaltningen og maksimere virkningen.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0022.png
Bilag II: Vejledende liste over initiativer er under overvejelse
* Initiativerne er grupperet om politikområder. Initiativer markeret med (*) drejer sig om blød lovgivning.
2011
Nr.
Titel
Initiativtype
Formål
Konkurrence
1
Revision af
rammebestemmelserne for
statsstøtte til skibsbygning
Kommissionsmeddelelse om
vurdering af skader i
konkurrencesager
Retningslinjer for statsstøtte til
søtransport
Retningslinjer for visse
statsstøtteforanstaltninger i
forbindelse med ordningen for
handel med kvoter for
drivhusgasemissioner
Retningslinjer for rednings- og
omstruktureringsstøtte til
pengeinstitutter
Ikke-lovgivningsmæssigt
Der skal tages stilling til, om der fortsat er behov for særlige regler i denne sektor, og i så fald hvorvidt nogle af de
nugældende regler bør ændres.
I hvidbogen fra 2008 om erstatningssøgsmål blev der bebudet ikke-bindende og pragmatiske retningslinjer til nationale
domstole og parter om, hvordan skader i civile søgsmål skal opgøres. Kommissionen har til hensigt at udsende en
meddelelse om den økonomiske vurdering af skader forårsaget af konkurrenceskadelig praksis og om almindeligt
anvendte metoder til opgørelse af sådanne skader.
Der er tale om at revidere retningslinjerne for statsstøtte til søtransport.
Der er behov for retningslinjer på dette område for at få fastlagt regler for behandling af statsstøtte i forbindelse med
kvotehandelssystemet.
2
Ikke-lovgivningsmæssigt
3
4
Ikke-lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
5
Ikke-lovgivningsmæssigt
I forbindelse med finanskrisen vedtog Kommissionen i 2009 en meddelelse om omstrukturering af banker, hvori den
opstillede de særlige betingelser, bankerne skal opfylde i relation til kriserelateret statsstøtte til pengeinstitutter på
grundlag af artikel 107, stk. 3, litra b). Der er tale om at fastlægge nye retningslinjer for rednings- og
omstruktureringsstøtte til pengeinstitutter i lyset af erfaringerne fra krisen og få indført en ny ordning for finanssektoren
på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra c).
Der er tale om en revision af direktiv 2003/98/EF med hensyn til 1) direktivets anvendelsesområde, 2) loft over gebyrerne
for videreanvendelse af information fra den offentlige sektor, 3) præcisering af princippet om, at alt materiale, der er
almindeligt tilgængeligt, også må anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål.
Under revisionen af telepakken blev der rejst en række spørgsmål i relation til beskyttelse af brugerne af elektronisk
kommunikation. I særdeleshed har EP efterlyst større klarhed om IP-adressers retlige status, adfærdsbaseret annoncering
på internet, beskyttelse af privatlivets fred i Web 2.0-applikationer som f.eks. sociale netværkstjenester, og beskyttelse af
brugerne af private netværker. Meddelelsen skulle være et supplement til revisionen af EU's databeskyttelsesregler.
Henstilling til medlemsstaterne om mobilnetoperatørernes viderestilling af eCall, herunder minimumsdatasæt fra
køretøjsmonterede systemer til alarmcentralerne. Retningslinjerne skulle baseres på et fælles europæisk alarmnummer,
Digital agenda
6
Revision af direktivet om
videreanvendelse af den offentlige
sektors informationer (direktiv
2003/98/EF)
Meddelelse om beskyttelse af
privatlivets fred og tilliden i det
digitale Europa: fremme af
borgernes tillid til de nye tjenester
Kommissionshenstilling om
eCall*
Lovgivningsmæssigt
7
Ikke-lovgivningsmæssigt
8
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0023.png
9
10
Forslag til en rådshenstilling om
fremme af netværks- og
informationssikkerheden gennem
standarder og retningslinjer for
offentlige indkøbskontrakter*
Handlingsplan for webadgang
med mulighed for at lokalisere opkald (E112), og et sæt standarder for viderestilling af eCall, bl.a. en eCall-indikator i
mobilnettene (eCall fane).
Rådshenstilling om it-sikkerhedsstandarder i offentlige indkøbskontrakter.
Kommissionsforanstaltning
11
12
Eventuel revision/ afklaring af
forsyningspligtreglerne i relation
til elektronisk kommunikation
Meddelelse om kollektiv brug af
radiospektrum
Lovgivningsmæssigt/ Ikke-
lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
Der er behov for en samordnet indsats for at sikre, at nyt elektronisk indhold også er fuldt tilgængeligt for handicappede.
Især bør offentlige websteder og onlinetjenester i EU, der er vigtige for at kunne deltage fuldt ud i samfundslivet,
indrettes efter internationale standarder for webtilgængelighed. Kommissionen vil efter en vurdering af mulighederne
senest i 2011 fremsætte forslag, der skal sikre, at den offentlige sektors websteder (og websteder, der tilbyder basisservice
til borgerne) er fuldt tilgængelige for alle senest i 2015.
Der er tale om at revidere forsyningspligtbestemmelserne (kapitel II i forsyningspligtdirektivet, direktiv 2002/22/EF) i
lyset af den teknologiske udvikling og udviklingen på markederne og i samfundet.
Inden for rammerne af radiofrekvenspolitikprogrammet er der planer om en meddelelse om kollektiv udnyttelse af
radiospektrum. Meddelelsen skal beskrive denne model for forvaltning af radiospektrum og dens rolle sammenlignet med
forskellige andre modeller. Den skal give et overblik over den nuværende kollektive brug af radiospektrum, forskelle og
ligheder i forhold til andre forvaltningsmodeller, fordele og ulemper ved denne model samt de problemer, der vil skulle
løses.
Handlingsplanen fra 2008 om e-signaturer og e-identifikation tog sigte på en fælles tilgang i EU til grænseoverskridende
brug af offentlige nettjenester. En statusrapport om handlingsplanen ventes udarbejdet i 2010. Kommissionen vil tage
stilling til, om der er behov for yderligere horisontale og/eller sektorspecifikke initiativer.
13
14
15
Revision af direktivet om
elektronisk signatur efter
handlingsplanen om anvendelse
af e-signaturer og e-identifikation
for at lette offentlig service på
tværs af grænserne i det indre
marked; Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv
1999/93 om en fællesskabsramme
for elektroniske signaturer
Gensidig anerkendelse af
elektronisk identifikation og
autentificering
Rapport om resultatet af
gennemgangen af
roamingforordningen
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
Der er tale om en afgørelse, der skal opstille et sæt minimumsprincipper for gensidig anerkendelse af nationale
mekanismer for elektronisk identifikation og autentificering i grænseoverskridende sammenhænge.
I henhold til den ændrede roamingforordning skal Kommissionen senest den 30. juni 2011 forelægge Europa-Parlamentet
og Rådet en rapport om, hvordan forordningen har fungeret, og om, hvorvidt målene er nået. I overensstemmelse med den
ændrede roamingforordnings artikel 11, stk. 1, skal rapporten bl.a. indeholde en gennemgang af udviklingen i engros- og
detailtaksterne for levering af taletelefoni- og datakommunikationstjenester, herunder SMS og MMS, til roamingkunder,
og af tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem der er et alternativ til roaming.
Meddelelsen herom skal:
1) give et overblik over udviklingen i medlemsstaterne inden for digitalisering og digital præservering
2) redegøre for udviklingen i Europas digitale bibliotek, Europeana
Ikke-lovgivningsmæssigt /
Lovgivningsmæssigt
16
Meddelelse om digitalisering og
digital præservering
Ikke-lovgivningsmæssigt
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0024.png
3) rapportere om, hvilke konklusioner refleksionsgruppen om digitalisering har draget
4) opfordre medlemsstaterne til at tage fat på de områder, hvor de endnu ikke har gjort tilstrækkeligt
5) skitsere de næste skridt, Kommissionen vil tage.
Økonomiske og monetære anliggender
17
Meddelelse om de offentlige
finanser i ØMU'en i 2011
Ikke-lovgivningsmæssigt
Meddelelsen om de offentlige finanser i ØMU'en 2011 skal sammenfatte de politiske implikationer/udfordringer, der kan
udledes af den årlige rapport om de offentlige finanser politiske implikationer/udfordringer. Den årlige rapport indeholder
en gennemgang af udviklingen i medlemsstaternes offentlige finanser og analyserer en række aktuelle spørgsmål i
relation til finanspolitik og finanstilsyn i EU.
Kommissionens gruppe om innovative finansielle instrumenter ventes at opstille principperne for udformningen og
anvendelsen af innovative finansielle instrumenter til støtte for Europa 2020 og foranstaltninger i relation til tredjelande
for årene 2014-2020. Desuden regner man også med at indgå aftale om nye fælles instrumenter med EIB og om andre
kapitalmarkedsinstrumenter som f.eks. projektobligationer eller finansielle instrumenter udviklet i samarbejde mellem
nationale offentlige pengeinstitutter og internationale finansieringsinstitutioner. Denne meddelelse skal orientere EP,
Rådet og de forskellige interessenter om disse principper og instrumenter. Den fremlægges i forlængelse af
Kommissionens forslag til en ny flerårig finansiel ramme.
Meddelelsen hænger sammen med initiativet om "Nye kvalifikationer til nye job" og tager sigte på at videreudvikle
nøglekompetencetilgangen inden for erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og videregående uddannelser, og den tager
afsæt i og videreudbygger henstillingen om nøglekompetencer fra 2006. Den skal støtte medlemsstaternes bestræbelser på
modernisere disse andre uddannelsesområder, især med hensyn til evaluerings- og valideringsspørgsmål og udvikling af
en fælles kompetenceholdning i uddannelsesmiljøet og erhvervslivet, bl.a. med forslag om et ekspertforum om
elementære kundskaber og om et europæisk kvalifikationspas.
Denne henstilling, der indgår i "Unge på vej"-initiativet, skal dreje sig om det bidrag, nationale referencerammer for
kvalifikationer bør yde til at fremme og lette valideringen af uformel og ikke-formel læring og øge permeabiliteten
mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser samt øge professionalismen hos og styrke anerkendelsen af
dem, der bibringer denne læring, bl.a. til unge.
Målet er at hjælpe med til at skabe det rette miljø for, at kulturindustrien og de kreative industrier kan blomstre op og yde
et bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Initiativet skal gøre det lettere for dem – og især for små og
mellemstore virksomheder – at skaffe finansiering, tilvejebringe et bedre overblik over deres behov, få dem indpasset
bedre i regionale udviklingsstrategier og få etableret "kreative partnerskaber" mellem dem og uddannelsesinstitutioner/
erhvervsliv/ offentlige myndigheder.
I henhold til EUF-traktatens artikel 148 skal Rådet efter forslag fra Kommissionen hvert år opstille retningslinjer, som
medlemsstaterne skal tage hensyn til i deres beskæftigelsespolitik. Kommissionen vil fremsætte sit forslag hvert år i
januar, første gang i 2011.
Ca. 7,5 mio. arbejdstagere i EU er udsat for passiv rygning på arbejdspladsen. Det kan forårsage lungekræft, hjerte-
karsygdomme og en lang række andre sundhedsproblemer. Det er dokumenteret, at passiv rygning på arbejdspladsen i
2002 resulterede i over 7 000 dødsfald i EU. Mange medlemsstater har allerede truffet foranstaltninger på området, men
der er ingen ensartet eller generel beskyttelse af arbejdstagerne i EU mod denne risiko. I december 2008 indledte
Kommissionen i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 154 første fase i høringen af arbejdsmarkedets parter om
18
Meddelelse om innovative
finansielle instrumenter under den
nye flerårige finansielle ramme
Ikke-lovgivningsmæssigt
Uddannelse, kultur og unge
19
Kommissionsmeddelelse om et
initiativ til fremme af nye
kompetencer
Ikke-lovgivningsmæssigt
20
Henstilling om fremme og
validering af uformel og ikke-
formel læring*
Frigørelse af kulturindustriens og
de kreative industriers potentiale
Ikke-lovgivningsmæssigt
21
Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion
22
Forslag til rådsafgørelse om
beskæftigelsesretningslinjer
(andenfase-) Høring af
arbejdsmarkedets parter om
beskyttelse af arbejdstagerne mod
risikoen ved passiv rygning på
arbejdspladsen
Lovgivningsmæssigt
23
Ikke-lovgivningsmæssigt
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0025.png
24
Forslag om ændring af flere
arbejdsretlige EU-direktiver med
henblik på at få søfarende
arbejdstagere eller fartøjer ind
under direktiverne
(førstefase)- Høring af
arbejdsmarkedets parter om
revisionen af Rådets direktiv
2001/86/EF af 8. oktober
2001 om
Lovgivningsmæssigt
25
Ikke-lovgivningsmæssigt
et muligt EU-initiativ om beskyttelse mod passiv rygning på arbejdspladsen.
Forslaget tager sigte på at sikre søfolk samme ansættelsesrettigheder som arbejdstagere, der arbejder på landjorden. En
række arbejdsretlige direktiver finder i dag ikke anvendelse på søfolk. Disse ændringer, der skal foretages i flere
direktiver, skal enten bringe søfolk ind under deres anvendelsesområde eller fastsætte særlige regler for søfolk, således at
de sikres en ækvivalent beskyttelse, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i denne
branche, og det generelle økonomiske miljø.
Formålet med høringen er at få overblik over, hvordan arbejdsmarkedets parter stiller sig til en revision af direktiv
2001/86 med det formål at forenkle reglerne om medarbejderrepræsentationen i europæiske selskaber og til revisionens
omfang. Høringen skal finde sted, efter at Kommissionen har udsendt en meddelelse om gennemførelsen af forordning
2157/2001.
fastsættelse af supplerende
bestemmelser til statut for det
europæiske selskab (SE) for så
vidt angår medarbejderindflydelse
26
(førstefase-) høring af
arbejdsmarkedets parter om en
revision af Rådets direktiv
2003/72/EF af 22. juli 2003 om
Ikke-lovgivningsmæssigt
Formålet med høringen er at få afklaret, hvordan arbejdsmarkedets parter stiller sig til en revision af direktiv 2003/72.
Høringen skal finde sted, efter at Kommissionen har udsendt en meddelelse om gennemførelsen af forordning 1435/2003
(statut for det europæiske andelsselskab).
supplerende bestemmelser til
statutten for det europæiske
andelsselskab for så vidt angår
medarbejderindflydelse
Energi
27
Initiativ til støtte for indførelsen
af intelligente net
Meddelelse om
energiforsyningssikkerhed og
internationalt samarbejde."
Udvidelsespakke 2011
Lovgivningsmæssigt
Formålet er at få etableret en ramme om indførelse af intelligente net i medlemsstaterne. Storskalaindførelse af intelligente net
har central betydning for at øge energieffektiviteten, støtte en øget elproduktion på basis af vedvarende energiformer og få
tilvejebragt en infrastruktur for elbiler. Der skal bl.a. fastlægges kvalitetskriterier for intelligente net og en forpligtelse til at
udvikle nationale planer.
28
Ikke-lovgivningsmæssigt
Meddelelsen vil indeholde en komplet analyse af den eksterne dimension af EU's energipolitik. Den vil desuden opstille
prioriterede mål for EU's eksterne energisamarbejde med henblik på realisering af EU's energipolitiske mål, jf. EUF-
traktatens artikel 194.
Kommissionen skal aflægge beretning om kandidatlandene og SAP-landene. Det strategipapir, den fremlægger, skal
danne grundlag for Det Europæiske Råds fastlæggelse af de overordnede strategiske retningslinjer i relation til udvidelse
ved udgangen af hvert år.
Vurdering af, om Serbien er parat til at opfylde Københavnskriterierne for EU-medlemskab og vilkårene for
stabiliserings- og associeringsprocessen, hvilke virkninger Serbiens optagelse kan få for relevante EU-politikker, samt en
henstilling til Rådet med henblik på dets svar til Serbien.
Der er tale om en meddelelse om de konklusioner, der kan drages af en strategisk gennemgang af naboskabspolitikken fem år
efter dens indførelse på basis af en omfattende høringsproces med deltagelse af medlemsstater, partnerlande og andre
interessenter. Den skal ledsages af 14 arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene (12 landerapporter, en sektorrapport
og en rapport om det østlige partnerskab med henblik på topmødet i dette partnerskab, der finder sted i første halvår 2011).
Udvidelse og naboskabspolitik
29
Ikke-lovgivningsmæssigt
30
31
Kommissionens udtalelse om
Serbiens ansøgning om optagelse
i EU
Årlig pakke om EU's
naboskabspolitik
Ikke-lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0026.png
Miljø
32
Revision af listen over
prioriterede stoffer i
vandrammedirektivet
Meddelelse om gennemførelsen
af EU's miljø og miljøpolitik: en
fælles udfordring
Lovgivningsmæssigt
I henhold til vandrammedirektivet skal Kommissionen hvert fjerde år revidere listen over prioriterede stoffer. Der er tale
om stoffer, der indebærer en risiko for eller via vandmiljøet på EU-plan. De indgår i grundlaget for EU's strategi for
bekæmpelse af kemisk forurening i EU's vandmiljøer.
Meddelelsen vil gennemgå manglerne i gennemførelsen af miljølovgivningen og foreslå en fremadrettet strategi samt udforske
en række muligheder for at få udfyldt de aktuelle huller i EU-reglerne. Der kan bl.a. være tale om at skabe bedre sammenhæng i
lovgivningen, styrke håndhævelsen af reglerne, øge effektiviteten af kontrolbesøg og styrke de nationale dommeres rolle i
håndhævelsen af EU-lovgivningen.
33
Ikke-lovgivningsmæssigt
Sundhed og forbrugere
34
Forslag til revision af afgørelsen
om overførbare sygdomme
kombineret med et initiativ om
forebyggelse af og kontrol med
andre alvorlige
grænseoverskridende
sundhedsrisici på EU-plan
(Sundhedssikkerhed i Den
Europæiske Union)
Revision af direktiv 2001/95/EF
om produktsikkerhed i
almindelighed
Lovgivningsmæssigt
Sundhedssikkerhedsinitiativet tager sigte på at revidere og opdatere den eksisterende EU-lovgivning om overførbare
sygdomme (afgørelse 2119/98 og gennemførelsesafgørelserne hertil) og styrke samarbejdet på EU-plan om alvorlige
grænseoverskridende sundhedstrusler i et helhedsperspektiv ("all-hazards approach", under hensyntagen til de
eksisterende strukturer og mekanismer på EU-plan).
35
Lovgivningsmæssigt
36
37
38
Meddelelse om en
forbrugerpolitisk strategi (2014-
2020)
Forslag til revision af
tobaksdirektivet, direktiv
2001/37/EF om fremstilling,
præsentation og salg af
tobaksvarer
Meddelelse om den anden EU-
strategi for dyrebeskyttelse og
dyrevelfærd (2011-2015)
Ikke-lovgivningsmæssigt
I sin rapport fra 2009 om gennemførelsen af produktsikkerhedsdirektivet identificerede Kommissionen en rækker
områder, hvor direktivet kunne forbedres. Erfaringerne med håndtering af tilbagevendende produktsikkerhedsproblemer,
vanskelighederne ved at opstille meningsfulde sikkerhedsbenchmarks og globaliseringsudfordringerne er de vigtigste
motiver til en revision. Et indre marked med sikre produkter til forbrugerne kræver enklere og klarere regler, som kan
håndhæves mere effektivt. Erhvervslivet fortjener, at spillereglerne er ens for alle. En bedre samordning mellem de
nationale myndigheders indgreb er nøglen til forbedringer. RAPEX-systemet er allerede bredt anerkendt, men det kunne
yde et endnu større bidrag til at sikre, at alle europæere nyder godt af det samme sikkerhedsniveau, hvis lovgivningen
blev strammet op.
Den aktuelle forbrugerpolitiske strategi dækker perioden 2007-2013. Den nye strategi (2014-2020), der skal præsenteres i
en meddelelse, bør fastlægges tidsnok til, at der er tid nok til at udarbejde programmet for denne strategi.
Der er sket en betydelig udvikling i reguleringen af tobaksvarer. Det er derfor nødvendigt at opdatere direktivet for at
målrette det bedre mod unge og sårbare grupper.
Lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
Formålet med dette initiativ er at få samlet fremtidige EU-politikker på dette område i et strategipapir, der kan sikre, at
fremtidige foranstaltninger på området integreres og forstås både i og uden for EU. Denne strategi skal imødekomme
interessenternes og EP's ønsker om at udvikle EU-politikker på dyrevelfærdsområdet med behørig hensyntagen til de
samlede omkostninger og deres virkninger for branchens konkurrencedygtighed.
Meddelelsen har til formål at give stødet til "anden fase" i den fælles integrationsdagsorden med sigte på at forbedre de
eksisterende redskaber til samordning af integrationspolitikker og udvikle nye instrumenter, bl.a. "europæiske
Indre anliggender
39
Meddelelse om en EU-dagsorden
for integration af
Ikke-lovgivningsmæssigt
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0027.png
tredjelandsborgere, med udvikling
af en koordineret mekanisme
40
Direktiv om brug af
passagernavnelister til
håndhævelsesformål (Europæisk
PNR-system)
Meddelelse om en styrket
solidaritet inden for EU
Europæisk program for sporing af
terrorfinansiering (Europæisk
TFTP-program)
Lovgivningsmæssigt
integrationsmoduler". Det falder i tråd med det politiske mål om en bedre integration af indvandrere, som er fastlagt i EU
2020-strategien, og det skal ske på grundlag af det nye retsgrundlag, vi har fået med Lissabontraktaten (EUF-traktatens
artikel 79, stk. 4), der udelukker harmonisering af lovgivning, men åbner mulighed for støtteforanstaltninger.
Omarbejdning af forslaget til rammeafgørelse om et europæisk PNR-system efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Ifølge
forslaget skal flyselskaberne have pligt til at stille PNR-data om deres passagerer til rådighed for medlemsstaternes
retshåndhævende myndigheder.
Meddelelsen skal tage sigte på at skabe en sammenhængende global ramme for en bedre fordeling af ansvaret for
asylsøgere og personer under international beskyttelse overalt i EU.
Aftalen mellem EU og USA om TFTP-programmet for sporing af finansiering af terrorisme giver anledning til en
langsigtet ambition om at få etableret et EU-system svarende til TFTP-systemet, hvilket vil kræve en mere målrettet
overførsel af data i fremtiden og mulighed for at kunne udtrække data på europæisk grund. I artikel 2 i rådsafgørelsen om
indgåelsen af aftalen mellem EU og USA blev Kommissionen opfordret til senest 1. august 2011 at fremlægge forslag til
juridiske og tekniske rammer om udtræk af data inden for EU.
Formålet med EUROSUR er at styrke kontrollen med de eksterne Schengen-grænser, især de sydlige grænser til søs og de
østlige grænser til lands. EUROSUR vil give de myndigheder i medlemsstaterne, der har til opgave at overvåge grænserne
(grænsevagter, kystvagter, politi, toldvæsen og flåde), mulighed for at udveksle operationel information og samarbejde med
hinanden og med FRONTEX om at nedbringe antallet af dødsfald til søs og antallet af illegale indvandrere, der slipper ind i EU,
og at øge den interne sikkerhed ved at forebygge grænseoverskridende kriminalitet som terrorisme, menneskehandel, smugling
af våben og narkotika osv. Med det formål at få etableret de tekniske og operationelle rammer om EUROSUR vil
lovgivningsforslaget fokusere på de opgaver og funktioner, de nationale koordinationscentre skal have, etablering af decentrale
kommunikationsnetværker og fælles regler om informationsudveksling mellem de nationale koordinationscentre og med
FRONTEX.
41
42
Ikke-lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
43
Lovgivningsforslag om etablering
af et europæisk
grænseovervågningssystem
(EUROSUR)
Lovgivningsmæssigt
44
Meddelelse om evaluering af den
samlede migrationsstrategi og
dens fremtidige udvikling
Ikke-lovgivningsmæssigt
45
Forslag til revision af direktiv
2006/24/EF (datalagring)
Forordning om indførelse af en
procedure for indefrysning af
midler tilhørende personer, der
mistænkes for terroraktivitet
inden for EU
Meddelelse om en strategi for
bæredygtig konkurrenceevne i
EU's byggesektor
Lovgivningsmæssigt
46
Lovgivningsmæssigt
I overensstemmelse med Stockholmprogrammet og på grundlag af det hidtidige arbejde skal denne meddelelse bidrage til
videreudvikling og konsolidering af den samlede migrationsstrategi. Den skal udarbejdes i en bred, samarbejdsorienteret
proces med inddragelse af alle interessenter, og den skal bidrage til at fremme koordination, sammenhæng og synergi
samt en mere strategisk og velovervejet brug af virkemidlerne. Meddelelsen vil blive ledsaget af tre arbejdsdokumenter
fra tjenestegrenene, om klimaændringernes virkninger for migration, forbindelsen mellem migration og udvikling samt
mangel på arbejdskraft.
Efter en evaluering af det eksisterende datalagringsdirektiv og en række domme, der for nylig er afsagt ved
forfatningsdomstole i medlemsstaterne, skal denne revision skabe bedre balance mellem datalagringsforpligtelser og
retshåndhævelsesbehov, beskyttelse af persondata (privatlivets fred) og virkningerne for det indre marked (fordrejninger).
De eksisterende regler om indefrysning af midler tilhørende bestemte personer og grupper i terrorforebyggelses- og
bekæmpelsesøjemed, som stammer fra tiden før Lissabontraktaten, er behæftet med en række mangler, bl.a. fordi de på
grund af manglende lovhjemmel ikke åbner mulighed for registrering af personer, der mistænkes for terroraktiviteter
inden for EU. For at udfylde dette hul er der i Lissabontraktaten indføjet en ny bestemmelse (EUF-traktatens artikel 75),
på grundlag af hvilken der er behov for at få indført en registreringsprocedure for interne terrorister.
Kommissionen vil opstille en strategi for styrkelse af konkurrenceevnen i den europæiske byggesektor, som samtidig skal
tilgodese de aktuelle og fremtidige udfordringer frem til 2020. Den vil fremlægge en række prioriterede foranstaltninger,
der skal iværksættes af nøgleaktørerne i sektoren (EU-plan, medlemsstaternes myndigheder, erhvervslivet), og som skal
Erhvervsliv og iværksættere
47
Ikke-lovgivningsmæssigt
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0028.png
48
49
50
Revision af Rådets direktiv
89/105/EØF om gennemsigtighed i
prisbestemmelserne for lægemidler
til mennesker og disse lægemidlers
inddragelse under de nationale
sygesikringsordninger
Indregistrering af motorkøretøjer,
der tidligere har været
indregistreret i en anden
medlemsstat
Forslag til forordning om tilladt
støjniveau og udstødningssystemer
i motorkøretøjer
Lovgivningsmæssigt
bane vej for konkrete fremskridt hen imod de fastlagte mål. For at opnå den størst mulige virkning skal der desuden
skabes de rette forudsætninger for samordning. Målene og foranstaltningerne skal i fuldt omfang tage højde for de
forskellige forhold, der gør sig gældende i de forskellige medlemsstater, de forskellige undersektorer i byggesektoren,
aktørernes forskellige roller og størrelse samt konjunkturbestemte faktorer.
Det politiske formål sigte med denne revision er at bringe det indre marked for lægemidler til at fungere bedre. Formålet
er derfor at se på, om det er hensigtsmæssigt at opdatere et direktiv, der stammer tilbage fra 1989, i betragtning af EU-
Domstolens retspraksis, resultaterne af sektorundersøgelsen i medicinalindustrien og markedsovervågningen samt
udviklingen på markedet og de nationale pris- og tilskudsordninger.
Lovgivningsmæssigt
Det overordnede politiske formål er at bringe det indre marked til at fungere bedre ved at fjerne de hindringer for frie
varebevægelser, fri udveksling af tjenesteydelser og fri bevægelighed, der beror på forskellige administrative formaliteter og
krav i forbindelse med indregistrering af motorkøretøjer, der tidligere har været indregistreret i en anden medlemsstat.
Hovedformålet med dette initiativ er at få nedbragt de støjgener, motorkøretøjer udsætter de europæiske borgere for. Det
specifikke formål er at ændre og forbedre de gældende krav inden for det europæiske typegodkendelsessystem for
motorkøretøjer med hensyn til støjemissioner. Det skal gælde for alle nye typer personbiler, lastbiler, varevogne og busser,
som godkendes, efter at denne forordning er trådt i kraft.
Formålet er generelt at få afklaret de tredjepartsansvarsregler, der gælder for EU's GNSS, og som er et af de finansielle
aspekter, der vil være afgørende for en videreudbygning af EU's GNSS. Specifikt er formålet at få indført ensartede
ansvarsregler, der på afbalanceret vis tilgodeser alle interessenterne
- brugerne og tredjeparterne, som potentielle sagsøgere
- og alle aktørerne i GNSS-kæden, som potentielle sagsøgte.
Det operationelle sigte er at få fastlagt regler, der stemmer overens med de særlige træk ved EU's GNSS.
Det overordnede politiske mål er at konsolidere og styrke det indre marked inden for motorkøretøjer ved at sikre, at alle
bestemmelser er på plads for en effektiv og ensartet gennemførelse og håndhævelse af rammelovgivningen i
motorkøretøjessektoren.
Forslaget tager sigte på at sikre, at alle motorkøretøjer samt alle systemer, komponenter og særskilte tekniske enheder til
disse køretøjer, som markedsføres på EU's marked, opfylder de gældende krav, for derigennem at sikre et højt sikkerheds- og
miljøbeskyttelsesniveau og ens spilleregler for de implicerede aktører.
Lovgivningsmæssigt
51
Forordning om indførelse af regler
om tredjepartsansvar i forbindelse
med EU's globale
satellitnavigationssystem (GNSS)
Lovgivningsmæssigt
52
Forslag til direktiv om ændring af
rammedirektiv 2007/46/EF om
typegodkendelse af motorkøretøjer
(med indføjelse af
markedsovervågningsbestemmelse
rne fra det nye rammedirektiv om
markedsføring)
Modernisering af EU-
lovgivningen om offentlige
indkøbsaftaler
Lovgivningsmæssigt
Indre marked og tjenesteydelser
53
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ tager sigte på at modernisere og forenkle den eksisterende EU-lovgivning om offentlige indkøbsaftaler
(direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF). Samtidig med at principperne om gennemsigtighed og ikke-diskrimination fastholdes,
er formålet at optimere EU's regler om offentlige indkøb efter principperne for intelligent lovgivning, således at man opnår
de bedst mulige resultater med så få transaktionsomkostninger og administrative byrder som muligt. Kommissionen vil også
tage fat på spørgsmål om bl.a. forenkling af indkøbsprocedurerne, opdatering af elektroniske udbudssystemer, samarbejde
mellem offentlige instanser og muligheden for at bruge offentlige indkøb til at realisere andre politikmål.
Lovgivningsforslag (direktiv) om forsikringsgarantiordninger med det formål at sikre, at der findes sådanne ordninger i alle
54
Direktiv om
Lovgivningsmæssigt
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0029.png
55
forsikringsgarantiordninger
Forordning om europæiske fonde
Lovgivningsmæssigt
56
57
58
59
60
Initiativ angående koncessioner
Direktiv om
investorinformation
forud for indgåelse af aftaler og
salgspraksis for pakkeprodukter
til private investorer (PRIP)
Grønbog om direktivet om
erhvervsmæssige kvalifikationer:
vejen mod en eventuel reform
Meddelelse og rapport om
resultaterne af gennemførelsen af
tjenesteydelsesdirektivet og den
"gensidige evalueringsproces"
Grønbog om et rammeinitiativ
om corporate governance
Initiativ om virksomhedernes
sociale ansvar
EU-ramme for tilnærmelse af
sanktionsordninger i
finanssektoren
Værdipapirdirektiv
Forordning om
værdipapircentraler
Ændring af UCITS-direktivet
med hensyn til reglerne om
UCITS-depositarer og deres
vederlag
Revision af direktivet om
arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser
Opfølgning af grønbogen om
corporate governance i
pengeinstitutter
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
medlemsstater, og at de opfylder visse minimumskrav med hensyn til deres udformning.
Formålet er at tage fat på de problemer, fonde (og muligvis andre filantropiske organisationsformer) og deres donorer stilles
overfor i forbindelse med grænseoverskridende aktivitet, bl.a. i relation til administrative byrder eller juridiske
begrænsninger.
At skabe retlig sikkerhed og forudsigelighed i reglerne om tildeling af koncessioner.
At sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved at indføre krav om en tilstrækkelig og sammenlignelig produktinformation
og sammenlignelige salgsvilkår for samme produkttyper
Ikke-lovgivningsmæssigt
At fremlægge en evalueringsrapport baseret på en ex post-evaluering af, hvordan direktivet fungerer, og en
grønbogshøring om behovet for yderligere reform af direktivet.
Meddelelsen/ rapporten vil beskrive den gensidige evalueringsproces og situationen på det indre marked efter
gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet samt skitsere mulighederne for en opfølgning (bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt
der er behov for yderligere – lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige – foranstaltninger på visse områder).
Formålet er at tage fat på en række corporate governance-spørgsmål, bl.a. måden hvorpå virksomhedsbestyrelser
fungerer, beskyttelse af minoritetsaktionærer, aktionærernes og investorernes engagement og generelle spørgsmål i
relation til "comply or explain"-systemet og tilsynet i alle medlemsstaterne.
At fremme social ansvarlighed hos virksomhederne i det indre marked.
Initiativet tager sigte på en ensartet styrkelse af nationale sanktionsordninger og en bedre håndhævelse af dem.
Ikke-lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
61
62
Ikke-lovgivningsmæssigt/
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
63
Lovgivningsmæssigt
Det overordnede politiske mål er at opnå forenklinger med hensyn til besiddelse af og handel med værdipapirer gennem en
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning. Der er tale om materielle lovbestemmelser såvel som lovkonfliktaspektet.
Dernæst er formålet også at få afskaffet regler, der lægger hindringer i vejen for deponering i en værdipapircentral i en anden
medlemsstat.
64
Lovgivningsmæssigt
At højne investorbeskyttelsen og fremme ens spilleregler for UCITS-investorer overalt i Europa ved at indføre udførlige
regler for depositarinstitutionernes forvaring af værdipapirer.
65
Lovgivningsmæssigt
At opretholde ens spilleregler på basis af Solvens II og fremme grænseoverskridende aktiviteter på området for
derigennem at hjælpe med til at imødegå problemerne med demografisk aldring og offentlig gæld.
At få forbedret corporate governance-mekanismerne i pengeinstitutterne for at undgå en gentagelse af de problemer i
banker og andre pengeinstitutter, der var med til at forårsage finanskrisen i 2008.
66
Lovgivningsmæssigt
Retfærdighed, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab
67
Forslag til en forordning om
Lovgivningsmæssigt
I denne forordning vil der blive opstillet objektive kriterier for, hvilken lov der finder anvendelse på formueforholdet
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0030.png
68
69
lovvalgsregler vedrørende
formueforholdet mellem
ægtefæller, herunder spørgsmålet
om retlig kompetence og gensidig
anerkendelse, og en forordning
om de formueretlige
konsekvenser af opløsningen af
papirløse forhold
EU-ramme om nationale
strategier for integration af
romaer
Forslag til direktiv om retten til en
advokat i straffesager
Lovgivningsforslag om ændring
af afgørelse 1995/553/EF om
gennemførelse af retten til
konsulær beskyttelse
Lovgivningsforslag om
forbedring af den finansielle
godtgørelse for konsulær
beskyttelse i krisesituationer
Revision af Rådets direktiv
90/314/EØF om pakkerejser,
herunder pakkeferier og pakketure
Meddelelse om vildledende og
sammenlignende reklame
Direktiv
Meddelelse om uddannelse af
jurister inden for europæisk ret
mellem ægtefæller i internationale ægteskaber, også i tilfælde, hvor ægtefællernes aktiver befinder sig i forskellige
medlemsstater. Desuden kommer forordningen også til at indeholde regler om, hvilken national domstol der er
kompetent, samt en ordning for anerkendelse og fuldbyrdelse af domme mellem forskellige medlemsstater.
Ikke-lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
70
Lovgivningsmæssigt
71
Lovgivningsmæssigt
Med udgangspunkt i den første fase i arbejdet i roma-taskforcen vil Kommissionen bl.a. vurdere effektiviteten i
medlemsstaternes brug af EU-midler til at støtte integrationen af romaer. Den vil pege på mangler og foreslå, hvordan de
kan afhjælpes.
Dette initiativ tager sigte på at sikre mistænkte og sigtede i straffesager en ensartet og tilstrækkelig adgang til en advokat
overalt i EU. Forslaget indgår som led i køreplanen for styrkelse af mistænktes og sigtedes processuelle rettigheder i
straffesager.
Enhver EU-borger, der befinder sig i et land, hvor vedkommendes medlemsstat ikke er repræsenteret, har ret til effektiv
konsulær bistand fra ethvert andet EU-lands ambassade eller konsulat på samme vilkår som det andet EU-lands egne
borgere. Forslaget, som tager sigte på at hjælpe medlemsstaterne med at varetage denne opgave, indeholder konkrete
foranstaltninger, der skal sikre, at EU-borgerne kender deres rettigheder, og afklarer omfanget af den konsulære
beskyttelse.
Forslaget har til formål at få indført et godtgørelsessystem mellem medlemsstaterne i krisesituationer, på linje med
Kommissionens handlingsplan 2007-2009 for effektiv konsulær beskyttelse i tredjelande.
72
Lovgivningsmæssigt
Formålet med forslaget er at modernisere de nugældende forbrugerbeskyttelsesregler i relation til køb af pakkerejser, bl.a.
over internettet, og gøre det lettere at købe pakkerejser fra andre medlemsstater.
I denne meddelelse vil Kommissionen identificere og undersøge områder, hvor der er behov for en revision af direktivet.
73
Ikke-lovgivningsmæssigt
74
Ikke-lovgivningsmæssigt
75
76
77
Forordning om forældelsesfrister i
forbindelse med
grænseoverskridende
trafikulykker
Revision af rammeafgørelsen om
økonomiske sanktioner
Lovgivningsforslag om retten til
Lovgivningsmæssigt
I overensstemmelse med Stockholmprogrammet vil Kommissionen i denne meddelelse skitsere, hvordan man kan øge
antallet af jurister i medlemsstaterne, der er uddannet i EU-ret, støtte udviklingen og tilrettelæggelsen af
uddannelsesarrangementer inden for EU-ret på lokalt, nationalt eller europæisk plan og forbedre deres kvalitet samt støtte
udvikling og tilrettelæggelse af udvekslingsophold af Erasmus-typen
Dette initiativ tager sigte på at sikre, at ofre for grænseoverskridende trafikulykker ikke risikerer at miste deres ret til
skadeserstatning på grund af forskellige forældelsesfrister i de forskellige medlemsstater.
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
Der er tale om at sikre en ensartet gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af bøder pålagt i en anden medlemsstat, bl.a. for
overtrædelser af færdselsloven.
Dette initiativ har til formål at få indført ensartede, fælles minimumsregler om den ret, mistænkte og sigtede i straffesager
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0031.png
78
kommunikation med slægtninge,
arbejdsgivere og konsulære
myndigheder i straffesager
(første- og andenfase-)Høring af
arbejdsmarkedets parter om bedre
muligheder for at forene arbejde,
familie og privatliv (2011)
overalt i EU har til at få underrettet mindst en person om deres frihedsberøvelse. Forslaget indgår i køreplanen for
styrkelse af mistænktes og sigtedes processuelle rettigheder i straffesager.
Ikke-lovgivningsmæssigt
I overensstemmelse med kvindechartret fra 2010 og pakken herom fra 2008 vil Kommissionen høre arbejdsmarkedets
parter på EU-plan om, hvilke yderligere lovgivningsforanstaltninger der bør træffes for gøre det lettere at skabe en bedre
balance mellem arbejde og privatliv, bl.a. i relation til fædreorlov og plejeorlov. Disse foranstaltninger skal have et
dobbelt sigte, idet de både skal øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder, som jo har hovedsansvaret for børnene, og
hjælpe med til at imødegå de demografiske udfordringer. Afhængigt af høringens udfald vil Kommissionen eventuelt
fremsætte lovgivningsforslag herom, bl.a. med bestemmelser om fædre- og plejeorlov, i 2012.
Formålet er at sikre, at medlemsstaterne tilvejebringer en stabil, pålidelig og fremtidsorienteret helhedsplanlægning for en
optimal udnyttelse af havområder og farvande til fremme af den økonomiske udvikling og det maritime miljø og følger en
fælles tilgang, der kan lette grænseoverskridende fysisk planlægning.
Maritime anliggender og fiskeri
79
Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets vedtagelse af
lovgivning om fysisk planlægning
på det maritime område
Meddelelse om beskyttelse af Den
Europæiske Unions finansielle
interesser, bl.a. via strafferetten
Opfølgning af oplægget om en
reform af Det Europæiske Kontor
for Bekæmpelse af Svig (OLAF),
ændret forslag – ændringsforslag
til OLAF-forordning 1073/1999
og 1074/1999
Europæisk strategi og
handlingsplan for en bæredygtig
biobaseret økonomi inden 2020
Lovgivningsmæssigt
Beskyttelse af EU's finansielle interesser
80
Ikke-lovgivningsmæssigt
Formålet er at skitsere Kommissionens muligheder for at udnytte de nye beføjelser, Lissabontraktaten har givet den til at
beskytte EU's økonomiske interesser, med henblik på at få tilvejebragt en fremadrettet, sammenhængende strategi for
beskyttelsen af EU's økonomiske interesser, bl.a. via strafferetten.
Kommissionen har til hensigt at ændre sit forslag om ændring af forordning 1073/1999. Formålet er at øge effektiviteten
af OLAF's undersøgelser og kontorets ansvarlighed.
81
Lovgivningsmæssigt
Forskning og innovation
82
Ikke-lovgivningsmæssigt
Meddelelsen skal indeholde en vision og en handlingsplan for en bæredygtig og innovativ europæisk bioøkonomi inden
2020, med bl.a.:
- indførelse af et europæisk innovationspartnerskab og fuldførelse af det europæiske forskningsrum i biosektorerne
- forbedring af rammevilkårene for innovation, herunder fremme af videnoverførsel, forbedring af offentlig
indkøbspraksis og udvikling af standarder
- tilskyndelse til reformer i medlemsstaternes nationale F&U-systemer, for at fremme udvikling af bioøkonomi på
nationalt plan
Kommissionen vil fremlægge en meddelelse om, hvordan innovations- og forskningspartnerskaber (f.eks. mellem
offentlige og private og mellem forskellige offentlige instanser) kan være med til at bane vejen for realiseringen af EU
2020-strategien og innovationsunionen. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på
innovationspartnerskabskonceptet.
Opfølgning af meddelelsen fra 2007 om "Videnskabelig information i den digitale tidsalder", der blev udsendt som led i
initiativet angående digitale biblioteker. Det drejer sig om at gøre status over udviklingen med hensyn til adgangen til
videnskabelig information og skitsere, hvad Kommissionen agter at gøre på dette område. I meddelelsen vil der desuden blive
83
Meddelelse om "Forsknings- og
innovationspartnerskaber"
Ikke-lovgivningsmæssigt
84
Meddelelse om videnskabelig
information
Ikke-lovgivningsmæssigt
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0032.png
taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den frie informationsadgang skal udvides fra de nuværende pilotområder til at omfatte
hele 8. rammeprogram.
Beskatning og toldunion
85
Beskatning af finanssektoren
Lovgivningsmæssigt/ Ikke-
lovgivningsmæssigt
Dette initiativ er en opfølgning af meddelelsen fra 7. oktober, der opstillede en tostrenget model for beskatning af finanssektoren
for at imødegå globale og europæiske udfordringer. Kommissionen støtter tanken om en afgift på finansielle transaktioner på
globalt plan. En afgift på finansielle aktiviteter forekommer at være den bedste løsning i EU. Kommissionen vil fortsætte sin
vurdering af disse muligheder med sigte på at fremlægge initiativer om beskatning af finanssektoren i løbet af sommeren 2011.
Det er vigtigt at se nærmere på nye reglers kumulative virkninger for pengeinstitutterne og på mulighederne for bankafgifter, før
der fremlægges et nyt forslag.
86
Initiativ om grænseoverskridende
arveafgifter
Meddelelse om handel og
udvikling
Ikke-lovgivningsmæssigt
Formålet er at fremme en samordning af arvebeskatningen i EU-landene for at undgå dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-
beskatning i grænseoverskridende situationer og afgive henstillinger til medlemsstaterne herom.
Denne meddelelse er en opfølgning på EU 2020-strategien og Kommissionens meddelelse om den fremtidige
handelspolitik, som uddybes med klarere retningslinjer for den stærke udviklingsdimension, EU's fremtidige
handelspolitik skal have, og hvordan den skal tilgodese særlige udviklingsbehov og situationer i udviklingslande, bl.a. i
de mindst udviklede, for at hjælpe dem med at blive integreret i verdensøkonomien.
Forslaget er en opfølgning af rapporten om sikkerhedsscannere fra juni 2010 og går ud på at få vedtaget lovgivning om
brug af sikkerhedsscannere i EU's lufthavne, afhængigt af resultaterne af konsekvensanalysen.
Der er tale om at få drøftet forskellige "menneskelige aspekter" inden for søtransporten, især uddannelse og certificering
af søfolk (meddelelse om en social dagsorden for søtransport, forslag til direktiv om kontrol med overholdelsen af ILO-
konventionen, forslag om revision af direktiv 2008/106/EF om uddannelse af søfarende).
Denne meddelelse, som skal udarbejdes i fællesskab af GD ELARG, AIDCO og RELEX/EEAS, skal handle om
transportpolitikken i relation til nabolande og kandidatlande. Der er tale om en køreplan omfattende alle de forskellige
transportpolitikrelevante spørgsmål i relation til nabolande og kandidatlande, bl.a. med henblik på en bedre
sammenkædning med vores TEN-T-politik.
Planen skal danne en strategisk ramme om forskning og teknologisk udvikling og teknologiudbredelse på basis af
politiske behov og en vision om et integreret, effektivt og miljøvenligt transportsystem i år 2050.
Formålet med dette sæt lovgivningsforanstaltninger er at fremme udbredelsen af ny teknologi inden for alle
transportformer til støtte for et effektivt og bæredygtigt transportsystem, bl.a. integreret billetudstedelse, digitalt
tachometer, elektroniske bompengesystemer, integrerede maritime data osv.
Handel
87
Ikke-lovgivningsmæssigt
Transport
88
89
Forslag om sikkerhedsscannere
Pakke om den sociale maritime
dagsorden
Meddelelse om en international
transportpolitik overfor nabolande
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt/ Ikke-
lovgivningsmæssigt
Ikke-lovgivningsmæssigt
90
91
92
Strategiplan for
transportteknologi (STTP)
e-mobilitetspakke
Ikke-lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt/ Ikke-
lovgivningsmæssigt
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0033.png
2012-2014
Nr. Titel
Klimaindsats
1
Udvidelse af EU's forpligtelser til reduktion af drivhusgasemissioner til også at omfatte
emissioner fra søtransport, hvis der ikke opnås en international aftale
Initiativtype
Lovgivningsmæssigt
Formål
Ifølge EU's lovgivning på klima- og energiområdet
bør der tages skridt til at få emissioner fra søtransport
ind under EU's forpligtelser til reduktion af
drivhusgasser, hvis der ikke inden 2011 er indgået en
international aftale om reduktionsmål.
I henhold til artikel 30 i forordning 1083/2006 skal
Kommissionen fremlægge en strategirapport herom
senest 1. april 2013.
De nuværende rednings- og
omstruktureringsrammebestemmelser udløber i
oktober 2012. På grund af finanskrisen blev de
forlænget, men helt tilbage i 2007 begyndte man at
forberede en revision af dem, med sigte på at revidere
dem i 2009.
- De nuværende retningslinjer gælder indtil 31.
december 2013
- Der kan blive tale om en revision af reglerne om
afgrænsning af regioner, tilladte støtteintensiteter og
store investeringsprojekter.
De nugældende retningslinjer skal tages op til revision
inden den 30. september 2012.
Rådets afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske
landes og territoriers associering med Det Europæiske
Fællesskab ("associeringsafgørelsen") udløber den 31.
december 2013 og vil skulle erstattes af en ny
afgørelse.
Som en opfølgning af flagskibsinitiativet "En
dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" tager
denne kvalifikationsvurdering sigte på at evaluere det
nuværende og fremtidige udbud af kvalifikationer og
Vedtagelsesår
2012
Samhørighedspolitik
2
2. strategirapport om gennemførelse af samhørighedspolitikprogrammerne for 2007-
2013
Ikke-lovgivningsmæssigt
2013
Konkurrence
3
Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering
Ikke-lovgivningsmæssigt
2012
4
Revision af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte
Ikke-lovgivningsmæssigt
2012
5
Revision af retningslinjerne for statsstøtte til bredbåndsnet
Ikke-lovgivningsmæssigt
2012
Udvikling
6
Forslag til rådsafgørelse, som skal erstatte Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27.
november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det
Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelsen")
Lovgivningsmæssigt
2012
Beskæftigelse, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede anliggender, inklusion
7
Meddelelse om "Bedre overblik over behovet og styring af udbuddet af kompetencer:
på vej mod en kvalifikationsvurdering i EU"
Ikke-lovgivningsmæssigt
2012
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0034.png
8
Forslag til retsakt om håndhævelse af vandrende EU-arbejdstageres rettigheder i
relation til princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed
Kommissionsmeddelelse om en ny EU-strategi for sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen (2012)
Forslag til forordning om ændring af forordning 1612/68 (EURES)
Lovgivningsmæssigt
9
Ikke-lovgivningsmæssigt
10
Lovgivningsmæssigt
11
Lovgivningsforslag om ændring af direktiv 2004/37 om beskyttelse af arbejdstagerne
mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller
mutagener (2013)
Lovgivningsmæssigt
arbejdsmarkedets behov og implikationerne for
uddannelsessystemerne, Denne
kvalifikationsvurdering skulle gennemføres hvert
andet år.
Formålet er af fjerne de eksisterende barrierer for EU-
arbejdstageres mobilitet ved at fremme håndhævelsen
af deres traktatfæstede rettigheder
Der er tale om at opstille en ny rammestrategi for
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for årene
2013-2020.
Forslaget skal støtte gennemførelsen af
flagskibsinitiativet "Unge på vej". Det tager mere
specifikt sigte på at reformere EURES-nettet, forbedre
de allerede eksisterende informations- og
rådgivningsaktiviteter og udvide nettet til at omfatte
en mobilitetsordning for unge arbejdstagere
omfattende hele EU.
Formålet er at få revideret de nuværende regler med
hensyn til acceptabel kræftrisiko og risikostyring og
eventuelt udvide direktivets anvendelsesområde for at
tage højde for nye risikofaktorer og nye
reproduktionstoksiske stoffer.
Formålet er at få indført en ordning for overførsler af
nukleare materialer underlagt indberetningskrav i
henhold til tillægsprotokollerne til aftalerne om
nuklear sikkerhedskontrol mellem medlemsstaterne og
IAEA. I forbindelse med omarbejdningen af
forordningen om dobbelt anvendelse (forordning EF
428/2009) enedes medlemsstaterne om at tage listen
over nukleare materialer underlagt EU-eksportkontrol
op til revision.
Disse initiativer indgår som led i forberedelserne til
EU's undertegnelse og ratificering af en international
traktat om adgang til genetiske ressourcer og deling af
fordelene.
Undertegnelsen og ratificeringen af ABS-protokollen
bør ledsages af en meddelelse om, hvordan
Kommissionen vil gennemføre ABS-protokollen
2012
2012
2012
2013
Energi
12
Forordning om indberetning af overførsler af nukleare materialer inden for EU
Lovgivningsmæssigt
2012
Miljø
13
ABS-pakke i forbindelse med den internationale ordning for adgang til genetiske
ressourcer og deling af fordelene (ABS), med forslag til rådsafgørelser om
undertegnelse og ratificering af den internationale aftale om gennemførelsesinitiativer
på EU-plan.
Lovgivningsmæssigt/
Ikke-lovgivningsmæssigt
2012
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0035.png
14
Revision af direktivet om miljøkonsekvensanalyser
Lovgivningsmæssigt
15
Vandressourceplan
Lovgivningsmæssigt/
Ikke-lovgivningsmæssigt
16
Revision af strategien angående hormonforstyrrende stoffer
Ikke-lovgivningsmæssigt
inden for EU med lovgivnings- og andre
foranstaltninger.
Der er også planer om at følge op med foranstaltninger
til gennemførelse af ABS-protokollen i EU-
Det overordnede formål med revisionen er at bringe
direktivet til at fungere bedre ved at sikre en mere
sammenhængende og effektiv håndhævelse af
miljøkonsekvensanalyseprincippet og sikre
overensstemmelse med de internationale forpligtelser
ifølge Espoo-konventionen (herunder protokollen om
strategisk miljøvurdering).
Formålet er at sikre dækning af behovet for vand af
god kvalitet, både til vandøkosystemerne og til
bæredygtig forsyning af befolkningen og
erhvervslivet. Planen skal baseres på en gennemgang
af den eksisterende vandpolitik, bl.a. i relation til
mangel på vandressourcer, sårbarhed og tørke, og på
en vurdering af gennemførelsen af
vandrammedirektivet. Der anslås allerede nu at være
et potentiale for vandbesparelser på 40 % i EU. Man
kunne overveje et initiativ om vandeffektivitet for at
fremme vandbesparelser i offentlige og private
bygninger.
Denne revision, der skal bygge på 2010/11-rapporten
om den eksisterende strategi for hormonforstyrrende
stoffer, skal tage sigte på at undersøge mulighederne
for at skærpe kontrollen med og restriktionerne for
produktion, import, godkendelse og brug af stoffer,
der anses for at være hormonforstyrrende.
2012
2012
2012-2013
Sundhed og forbrugere
17
Pakke med:
1. Forslag om dyresundhedslovgivning
Lovgivningsmæssigt
Forslaget vil være baseret på erfaringerne fra
gennemførelsen af den eksisterende lovgivning og den
omfattende evaluering af EU's dyresundhedspolitik,
der er foretaget. Sigtet med den nye
dyresundhedslovgivning skal være at få skabt klarere
lovgivningsrammer om dyresundhed i EU og samle
flere retsakter i én samlet dyresundhedslovgivning.
Formålet med en revision af forordning 882/2004 er at
2012
2. Forslag til revision af forordning 882/2004 om offentlig kontrol i hele
Lovgivningsmæssigt
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0036.png
fødevarekæden, især med hensyn til finansieringen af den offentlige kontrol, kontrol
med veterinærmedicinrester (direktiv 96/23/EF) og principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrol med varer og dyr, der føres ind i EU fra tredjelande (direktiv 97/78/EF
og direktiv 91/496/EØF)
3. EU-lovgivning om plantesundhed
18
Pakke med
1) Forslag til revision af direktivet om veterinærmedicin
Lovgivningsmæssigt
tage hensyn til resultaterne af en række igangværende
evalueringer (gebyrer, reststoffer, importkontrol), med
det formål at gøre den offentlige kontrol i hele
fødevarekæden mere effektiv, bl.a. ved at se nærmere
på særligt regulerede områder (reststoffer) og på
skævheder og uoverensstemmelser (gebyrer) og
indføre en mere fleksibel, risikobaseret kontroltilgang.
Formålet er desuden at sikre et fuldt integreret
kontrolsystem omfattende såvel dyre- som
plantesundhed og forenkle samarbejdet om
regelhåndhævelsen mellem Kommissionen og
medlemsstaterne.
Desuden drejer det sig om at forenkle og rationalisere
de generelle rammer om Kommissionens og
medlemsstaternes samarbejde på dette område.
Dette initiativ afspejler behovet for at modernisere den
eksisterende plantesundhedsordning i
overensstemmelse med den nyligt gennemførte
evaluering. Med en forbedret forebyggelse af nye
skadegørere og sygdomme vil man kunne undgå
senere at skulle iværksætte bekostelige kampagner for
at udrydde eller kontrollere dem, samtidig med at det
vil fremme en bæredygtig produktion og
konkurrenceevne i landbruget og hjælpe med til at
sikre fødevaresikkerhed og beskyttelse af skove,
landskaber og haver. En bedre lovgivning og mere
harmoniserede gennemførelsesregler vil åbne
mulighed for mere effektivt at tilgodese
globaliseringens og klimaforandringernes
indvirkninger på plantesundheden.
Veterinærmedicinlovgivningen skal evalueres for at få
identificeret områder, hvor de administrative byrder er
for store, og få indkredset problemerne, f.eks.
mangelen på autoriseret veterinærmedicin til
behandling af sygdomme hos mindre dyrearter eller
sjældent forekommende sygdomme. Formålet med
denne revision er at forbedre adgangen til medicin på
markedet og mindske de administrative byrder for
virksomhederne ved at strømline proceduren for
godkendelses af veterinærmedicin og samtidig
tilgodese folkesundheds-, dyresundheds- og
miljøhensynene.
2012
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0037.png
2) Forslag til revision af foderlægemiddellovgivningen
19
Meddelelse om forbrugerrettigheder
Ikke-lovgivningsmæssigt
20
Forslag til revision af direktivet om kliniske forsøg med henblik på at fremme klinisk
forskning og innovation i lægemiddelsektoren
Lovgivningsmæssigt
21
Forslag til parlaments- og rådsdirektiv om medicinsk udstyr og ophævelse af direktiv
90/385/EØF og 93/42/EØF samt forslag til parlaments- og rådsdirektiv om medicinsk
udstyr til in vitro-diagnostik og ophævelse af direktiv 98/79/EF
Lovgivningsmæssigt
Formålet med dette initiativ er at få afklaret forholdet
mellem foderlægemiddellovgivningen og andre dele af
foderlovgivningen og lovgivningen om
veterinærmedicin samt forholdet mellem forvaltningen
af foderlægemiddellovgivningen og forvaltningen af
veterinærmedicinlovgivningen og undersøge
forskellige former for forvaltning af
veterinærmedicinlovgivningen i relation til
omkostninger, sikkerhed og effektivitet. Initiativet
sigter mod at skabe ens spilleregler overalt i EU og en
sikker og effektiv brug af foderlægemidler.
Markederne, markedsføringen, produkterne og
tjenesterne bliver stadigt mere komplekse og
avancerede. Det er svært for forbrugerne at foretage et
velovervejet valg og træffe beslutninger, der er i deres
interesse. På denne baggrund tager meddelelsen sigte
på at opstille en bedste praksis med hensyn til
forbrugernes ret til information, uddannelse, medier,
repræsentation og klageadgang. Der er bl.a. tale om at
få fastlagt bedste praksis for information af
forbrugerne om deres rettigheder, forbrugervejledning,
behandling af forbrugerklager, forbrugeruddannelse
og kapacitetsopbygning samt udarbejdelse af
retningslinjer for en gennemsigtig information om
priser og kvalitet/ydelse.
Der er tale om at revidere direktivet om kliniske
forsøg for at få afhjulpet de mangler, der er blevet
peget på under de mange evalueringer, Kommissionen
har foretaget i de forløbne år. Formålet er at styrke
viden og innovation inden for klinisk forskning.
Forslaget skal ses på baggrund af, at langt
størsteparten af de større kliniske forsøg foregår på et
paneuropæisk plan. Blandt de spørgsmål, der skal
tages fat på, kan nævnes afkortning af den tid, de
administrative formaliteter tager, før de kliniske
forsøg kan begynde, undgåelse af indbyrdes
modstridende afgørelser inden for EU og strømlining
af rapporteringsformaliteter.
Medicinsk udstyr: Formålet er at forenkle og styrke
reglerne for at sikre et højt
sundhedsbeskyttelsesniveau og samtidig bringe det
indre marked til at fungere bedre og fremme sektorens
2012
2012
2012
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0038.png
innovationskapacitet og konkurrenceevne. En
evaluering af de nugældende regler har vist, at der er
huller i reglerne i form af produkter, der ikke falder
ind under nogen konkrete EU-regler, og desuden er
der visse svagheder i systemet, der må afhjælpes.
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik: Formålet er at
forenkle og styrke reglerne for at sikre et højt
sundhedsbeskyttelsesniveau og samtidig bringe det
indre marked til at fungere bedre og fremme sektorens
innovationskapacitet og konkurrenceevne. En
evaluering af de nugældende regler har vist, at der er
visse spørgsmål, der bør afklares nærmere, visse
aspekter, der bør tages hensyn til, og visse områder,
hvor der er behov for at sikre en bedre
overensstemmelse med reglerne hos vore vigtigste
handelspartnere.
Indre anliggender
22
Europæisk strategi for identitetsforvaltning, med
lovgivningsforslag om kriminalisering af identitetstyveri
og om elektronisk identitet (eID) og sikre
autentificeringssystemer
Ikke-lovgivningsmæssigt/
Lovgivningsmæssigt
Forslag om
foranstaltninger, der kan
sikre identitetsdatas
integritet i hele
"identitetskæden", og om
kriminalisering af
identitetsrelateret svindel i
hele EU. Formålet er at
forhindre kriminelle
aktiviteter, der kan føre til
mere alvorlig kriminalitet.
En strafferetlig
kvalificering af
identitetstyveri og
identitetsmisbrug kunne
også lette efterforskning
og retsforfølgning af
identitetstyveri og
-misbrug på tværs af
grænserne.
Formålet med den
europæiske
informationsstyringsmodel
2012
23
Meddelelse om den europæiske
informationsudvekslingsmodel, fulgt op med en
handlingsplan
Ikke-lovgivningsmæssigt
2012
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0039.png
24
Ændring af CEPOL-afgørelsen
Lovgivningsmæssigt
25
Forslag til forordning om Den Europæiske Politienhed
(Europol)
Lovgivningsmæssigt
26
EU-indvandringskodeks
er at kortlægge, vurdere
og forslå måder til
forbedring af
grænseoverskridende
informationsudveksling
mellem retshåndhævende
myndigheder i EU.
Formålet er at udvide Det
Europæiske
Politikakademis (CEPOL)
beslutningsværktøjer
(akkreditering) og ændre
CEPOL's institutionelle
organisation (øgede
tilsynsbeføjelser til
Kommissionen og øget
autonomi til direktøren).
Ændring af
lovgivningsrammerne for
Europol efter
Lissabontraktatens
ikrafttræden (EUF-
traktatens artikel 88).
Formålet er at samle al
lovgivning på
indvandringsområdet i én
konsolideret retsakt,
begyndende med lovlig
indvandring, og eventuelt
udvidelse af de
foranstaltninger, der
allerede er indeholdt i
Stockholmprogrammet.
Der er tale om at
tilvejebringe rammer om
unge europæeres bidrag til
EU's humanitære
bistandsaktioner.
Lovgivningsarbejdet skal
forberedes med en ekstern
2013
2013
2013
Humanitær bistand og kriseindsats
27
Forslag til forordning om etablering af et europæisk
frivilligt korps for humanitær bistand
Lovgivningsmæssigt
2012
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0040.png
undersøgelse i 2011, der
skal undersøge de
forskellige muligheder.
Erhvervsliv og iværksættere/miljø
28
Revision af REACH
Ikke-lovgivningsmæssigt/
Lovgivningsmæssigt
Kommissionen skal i 2012
foretage en evaluering af
REACH-forordningen, der
bl.a. skal omfatte:
En gennemgang af
erfaringerne med denne
forordning og størrelsen
og fordelingen af de
midler, Kommissionen har
stillet til rådighed for
udvikling og evaluering af
alternative
afprøvningsmetoder
(forordningens artikel 117,
stk. 4).
En vurdering af, hvorvidt
der bør foretages
ændringer i forordningens
anvendelsesområde for at
undgå overlapninger med
andre relevante EU-
bestemmelser
(forordningens artikel 138,
stk. 6).
En gennemgang af Det
Europæiske
Kemikalieagentur
(forordningens artikel 75,
stk. 2).
Omfattende revision af det
eksisterende
standardiseringssystem,
bl.a. med sigte på at styrke
innovationsaspektet.
2012
Erhvervsliv og iværksættere
29
Revision af Europas standardiseringssystem
Lovgivningsmæssigt
2013
Indre marked og tjenesteydelser
30
Forslag om ændring af direktivet
Lovgivningsmæssigt
På grundlag af resultaterne af drøftelserne i Det
2012
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0041.png
om finansielle konglomerater
(direktiv 2002/87/EF)
31
Revision af lovgivningen om
erhvervskvalifikationer
Initiativ angående
venturekapitalfonde
Lovgivningsmæssigt
32
Lovgivningsmæssigt
33
Initiativer til fremme af privat
opsparing og private investeringer
Lovgivningsmæssigt
34
Evaluering af det europæiske
finanstilsynssystem
Evaluering af tilsynsreformen i
finanssektoren
Ikke-
lovgivningsmæssigt
Ikke-
lovgivningsmæssigt
35
Fælles Forum angående en revision af lovgivningen
om finansielle konglomerater (den endelige rapport
ventes at foreligge i november 2011) vil der blive
fremsat forslag til ændringer i direktivet med det
formål a) at få inddraget ikke-regulerede enheder i
tilsynet og b) sikre større ensartethed på tværs af de
forskellige sektorer på en række væsentlige punkter.
Efter en evaluering af de gældende regler på området
vil der blive fremlagt forslag til
lovgivningsændringer.
Kommissionen vil inden 2012 sikre, at
venturekapitalfonde etableret i en medlemsstat frit
vil kunne operere og investere overalt i EU, bl.a.
uden at blive stillet ringere skattemæssigt (om
fornødent via indførelse af nye regler).
Kommissionen vil undersøge, hvordan man kan
fremme en mere langsigtet opsparing og private
investeringer i infrastrukturer og innovative
projekter.
Ved udgangen af Kommissionens embedsperiode
skal der foretages en evaluering af, hvordan de nye
tilsynsstrukturer i EU fungerer
Før udløbet af denne embedsperiode bør der
foretages en evaluering af den kriserelaterede
regulering i finanssektoren for at få afklaret, om
lovgivningen tjener sit formål.
Dette initiativ tager sigte på at få indført en ordning
for fremskaffelse af bevismateriale i straffesager
omfattende alle former for bevismateriale, med
fremsendelsesfrister og udtømmende
afvisningsgrunde.
Der er tale om at lette anerkendelsen af
bevismateriale i straffesager
2012
2012
2012
2012-2014
2012-2014
Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og borgerne
36
Lovgivningsforslag om en samlet
ordning for fremskaffelse af
bevismateriale i straffesager
baseret på princippet om gensidig
anerkendelse og omfattende alle
former for bevismateriale
Lovgivningsforslag om indførelse
af fælles standarder for
indhentning af bevismateriale for
at sikre, at det kan anerkendes
Lovgivningsforslag om en
ECRIS-TCN ordning for dømte
tredjelandsstatsborgere
Lovgivningsmæssigt
2012
37
Lovgivningsmæssigt
2012
38
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ tager sigte på at få indført et register
over tredjelandsstatsborgere, som er blevet dømt ved
en domstol i en medlemsstat.
2012
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0042.png
39
Revision af forordning (EF) nr.
1393/2007 om forkyndelse af
dokumenter i civilsager, evt. med
indførelse af fælles
minimumsstandarder
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ drejer sig om forordning (EF) nr.
1393/2007 om forkyndelse af dokumenter i
civilsager og vil især tage fat på spørgsmål om
effektiviteten hos de fremsendende og modtagende
myndigheder med fokus på, hvordan en anmodning
om fremsendelse af en forkyndelsesanmodning
efterkommes i praksis.
Det drejer sig om at sikre, at der i straffesager overalt i
EU tages særligt hensyn til mistænkte eller tiltalte
personer, der ikke kan forstå eller følge indholdet af
processen, f.eks. på grund af deres alder, mentale eller
fysiske tilstand. Forslaget indgår som led i køreplanen
for styrkelse af mistænktes og tiltaltes processuelle
rettigheder i straffesager.
2012
40
Lovgivningsforslag om særlige
forholdsregler i straffesager til
beskyttelse af sårbare mistænkte
eller tiltalte personer
Lovgivningsmæssigt
2012
41
Forordning om en EU-hotline til
meldinger om forsvundne børn
Lovgivningsmæssigt
42
44
Lovgivningsforslag om styrkelse
af Eurojust og om Eurojusts
fremtid
Lovgivningsforslag om gensidig
anerkendelse af virkningerne af
visse civilstandsdokumenter
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
45
Lovgivningsforslag om fritagelse
for krav om legalisering af
dokumenter mellem medlemsstater
Lovgivningsmæssigt
46
Lovgivningsforslag om gensidig
anerkendelse af
rettighedsfrakendelser
Forslag til forordning om ændring
af forordning (EF) nr. 2201/2003
om retternes kompetence og om
Lovgivningsmæssigt
47
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ er en opfølgning på meddelelsen om
116-nummeret fra 2010 og tager sigte på at sikre, at
116-linjerne fungerer efter hensigten i alle
medlemsstaterne.
Der er tale om at udvikle og styrke Eurojust og
Eurojusts kapacitet til at bekæmpe kriminalitet rettet
mod EU's finansielle interesser
Opfølgning på grønbogen om fri bevægelighed for
dokumenter, dokumenter om civilstand og officielt
bekræftede dokumenter og forenkling af
lovgivningen. Forslaget herom skal omfatte gensidig
anerkendelse af virkningerne af visse
civilstandsdokumenter (f.eks. fødsels- og
dåbsattester, adoptionsbeviser, navnebeviser,
dødsattester).
Opfølgning på grønbogen om fri bevægelighed for
dokumenter, dokumenter om civilstand og officielt
bekræftede dokumenter og forenkling af
lovgivningen. Der er tale om opstilling af betingelser
for dispensation fra kravet om legalisering af
dokumenter mellem medlemsstater.
Dette initiativ tager sigte på gensidig anerkendelse af
rettighedsberøvelser pålagt ved en straffedom,
således de kan fuldbyrdes i andre medlemsstater end
domslandet.
Efter en rapport om anvendelsen af forordning (EF)
nr. 2201/2003 tager dette forslag sigte på at ændre
2012
2013
2013
2013
2013
2013
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0043.png
anerkendelse og fuldbyrdelse af
domme i ægteskabssager og i sager
vedrørende forældreansvar, bl.a.
med indførelse af fælles
minimumsstandarder for
anerkendelse af afgørelser om
forældreansvar
forordningen og indføre fælles
minimumsstandarder
for anerkendelse af afgørelser om forældreansvar med
det formål at få afskaffet eksekvaturproceduren.
Maritime anliggender og fiskeri
48
Nye kilder til vækst i have og
oceaner: Kommissionsmeddelelse
om "Blå vækst" – en ny vision om
bæredygtig vækst i kystområder
og havområder
Forslag til parlaments- og
rådsforordning om fremme af
vækst og bæredygtighed gennem
øget viden om havet
Kommissionsmeddelelse om
integrering af havovervågning
og
Forslag til parlaments- og
rådslovgivning om et fælles
informationudvekslingssystem
Ikke-
lovgivningsmæssigt
Meddelelsen vil tage udgangspunkt i en
undersøgelse af potentielle fremtidige
vækstscenarier i kyst- og havområder, med særlig
vægt på positive beskæftigelsesmuligheder.
At finansiere et mere effektivt europæisk system for
viden om havet.
2012
49
Lovgivningsmæssigt
2013
50
Ikke-
lovgivningsmæssigt /
Lovgivningsmæssigt
Kommissionen er blevet opfordret til at klarlægge de
finansielle implikationer af indførelsen af et fælles
informationsudvekslingssystem
2013
Beskyttelse af EU's finansielle interesser
51
Lovgivningsforslag om beskyttelse
af EU's finansielle interesser, bl.a.
strafferetligt
Lovgivningsmæssigt
Dette initiativ er en opfølgning af meddelelsen om
beskyttelse af EU's finansielle interesser, bl.a.
strafferetligt, med hjemmel i traktatens artikel 325, stk.
4.
2013
Forskning og innovation
52
Rammedirektiv om det
europæiske forskningsrum
Lovgivningsmæssigt
Som bebudet i flagskibsinitaitivet om
"innovationsunionen" vil Kommissionen fremlægge
forslag til et rammedirektiv om et europæisk
forskningsrum, med foranstaltninger til fjernelse af
hindringerne for mobilitet og grænseoverskridende
samarbejde.
Dette initiativ skal bygge på protokol nr. 26 til
traktaten.
2012
Forsyningspligtydelser
53
Meddelelse om en kvalitetsramme
for forsyningspligtydelser
Ikke-
lovgivningsmæssigt
2012
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0044.png
Beskatning og toldunion
54
Status over toldunionen
Ikke-
lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
Samlet vurdering af, hvordan toldunionen fungerer,
som grundlag for fremtidige initiativer på området og
med henblik på fremtidige behov.
I sin rapport (KOM (2009) 709) pegede
Kommissionen på risikoen for misbrug af lægemidler
indeholdende narkotikaprækursorer. Rådet opfordrede
Kommissionen til at foreslå lovgivningsændringer på
området (Rådets konklusioner om anvendelsen og
gennemførelsen af EU's lovgivning om
narkotikaprækursorer, 25. maj 2010 – 3016. møde om
konkurrenceevne)
Formålet er at foreslå mulige løsninger på
problemerne med, at udbytte udbetalt til
porteføljeinvestorer beskattes i den medlemsstat, hvor
det udloddende selskab er hjemmehørende. Kildeskat
spiller en væsentlig rolle i beskatningen af
grænseoverskridende udbytter, men kan rejse både
juridiske og økonomiske problemer i relation til
dobbeltbeskatning og dermed skabe fordrejninger til
skade for det indre marked.
Formålet med en revision af forordningen om
flypassagerers rettigheder er at gøre nogle af de
gældende regler mere klare.
Revision af markedsordningen på jernbanemarkedet,
herunder markedet for indenlandsk
passagerbefordring.
Forslag om at udvide ERA's beføjelser til også at
omfatte sikkerheden.
2012
55
Forslag om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 111/2005 af
22. december 2004 om
regler for
2012
overvågning af handel med
narkotikaprækursorer mellem
Fællesskabet og tredjelande
56
Meddelelse om
grænseoverskridende kildeskat
af udbytte udloddet til
porteføljeinvestorer og
investeringsforeninger
Ikke-
lovgivningsmæssigt
2012
Transport
57
Lovgivningsforslag om revision
af forordning (EF) 261/2004 om
flypassagerers rettigheder
Meddelelse og
lovgivningsforslag om adgang
til jernbanemarkedet
Revision af forordningen om
oprettelse af Det Europæiske
Jernbaneagentur
Lovgivningsmæssigt
2012
58
59
Lovgivningsmæssigt/
Ikke-
lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
2012
2012
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0045.png
Kommissionens arbejdsprogram for 2011 – Bilag III
Det rullende forenklingsprogram og initiativer til mindskelse af administrative byrder
Ansvarligt
GD
Fulde titel
Proces
Formål
Ventes
vedtaget i
1
AGRI
Kommissionsmeddelelse
med
formel
anerkendelse af, at visse retsakter er blevet
forældede, bl.a.:
Kommissionens forordning (EF) nr.
1412/2003 af 7. august 2003 om suspension
af forordning (EF) nr. 934/2003 om åbning
af en licitation over restitutionen ved
udførsel af blød hvede til visse tredjelande
Kommissionens forordning (EF) nr.
1323/2002 af 22. juli 2002 om fravigelse af
forordning (EF) nr. 800/1999 for så vidt
angår udførsel af kornprodukter til
tredjelande undtagen Ungarn
Kommissionens forordning (EF) nr.
1677/2002 af 20. september 2002 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1151/2002 for så vidt
angår importlicenser for havre og byg med
oprindelse i Republikken Estland
Ophævelse
Der er tale om at ophæve en række forældede tekster, som ikke længere har nogen praktisk
relevans eller bredere interesse, for derved at bidrage til at opdatere og forenkle EU-
lovgivningen. Fjernelsen af disse retsakter vil gøre det klart, hvilke akter der er aktive og
fortsat almindeligt gældende.
Initiativet omfatter alle landbrugssektorer, hvor der findes forældede retsakter.
2011
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0046.png
2
CLIMA
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en
mekanisme til overvågning af emissioner af
drivhusgasser i Fællesskabet og til
gennemførelse af Kyoto-protokollen
+ Kommissionens beslutning 2005/166/EF om
gennemførelsesregler til beslutning nr.
280/2004/EF
EU-initiativ om sygdomme i bevægeapparatet
(opfølgning af anden fase i høringen af
arbejdsmarkedets parter)
Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990
om minimumsforskrifter for sikkerhed og
sundhed i forbindelse med manuel håndtering
af byrder, som kan medføre risiko for især ryg-
og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i
direktiv 89/391/EØF)
Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990
om minimumsforskrifter for sikkerhed og
sundhed i forbindelse med arbejde ved
skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold
til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001
om supplerende bestemmelser til statutten for
det europæiske selskab med hensyn til
medarbejderindflydelse
Revision
Lovgivningen om overvågning og indberetning af emissioner af drivhusgasser bør revideres,
bl.a. under hensyntagen til erfaringerne med gennemførelsen af Kyotoprotokollen og
vedtagelsen af klima- og energipakken. Initiativet tager også sigte på at forenkle den
gældende lovgivning og eliminere unødige administrative byrder, især ved at indføre klarere
og enklere indberetningsregler og -værktøjer.
2011
3
EMPL
Omarbejdning
Formålet med dette initiativ er at få samlet alle bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere
mod risikoen for arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet i ét samlet direktiv. Disse
bestemmelser findes i dag spredt i Rådets direktiv 90/269/EØF og 90/270/EØF.
2011
4
EMPL
Revision
Formålet vil være at forenkle reglerne om medarbejderindflydelse i SE (Societas Europea)
og løse de problemer, der blev peget på i Kommissionens meddelelse KOM(2008) 591 (hvad
der sker med medarbejderindflydelsen i tilfælde af ændringer i SE efter dets oprettelse,
medbestemmelsesret på koncernplan, "før og efter"-princippet og den komplicerede
procedure i forbindelse med medarbejderindflydelse) og i den rapport, der snart vil blive
udsendt om SE-forordningen (den komplicerede procedure for medarbejderindflydelse). Med
hensyn til revisionens omfang, hvorom der skal foregå en høring af arbejdsmarkedets parter,
jf. EUF-traktatens artikel 154, kan der blive tale om artikel 2, 3, 5, 11 og 12.
Formålet er at undersøge mulighederne for at forenkle reglerne om medarbejderindflydelse,
når evalueringsrapporten om forordning (EF) nr. 1435/2003 (statut for det europæiske
andelsselskab) er helt færdig. Der kan først blive tale om en revision, når Kommissionen har
fået analyseret resultaterne af evalueringen og taget stilling til, hvordan forordningen
eventuelt skal revideres. Det skal koordineres med det arbejde, der eventuelt sættes i gang
med hensyn til forordningen om det europæiske andelsselskab samt SE-direktivet, direktiv
2001/86/EF.
2012
5
EMPL
Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om
supplerende bestemmelser til statutten for det
europæiske andelsselskab for så vidt angår
medarbejderindflydelse
Revision
2012
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0047.png
6
ENER
Rådets direktiv 96/29/EØF af 13. maj 1996 om
fastsættelse af grundlæggende
sikkerhedsnormer til beskyttelse af
befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod
de farer, som er forbundet med ioniserende
stråling
Omarbejdning
Formålet er at udvide direktivets krav til også at gælde medicinsk bestråling, eksterne
arbejdstagere og lukkede højaktive kilder ved at lægge fem direktiver sammen i ét. Det
overordnede formål er:
1. at opdatere Euratom-lovgivningen om strålingsbeskyttelse under hensyn til de nyeste
videnskabelige data og operationelle erfaringer
2. at forenkle og afklare strålingsbeskyttelseskravene (indførelse af et ensartet system for
beskyttelse af arbejdstagere, eksterne arbejdstagere, patienter og offentligheden, indførelse af
et ensartet sæt definitioner, fremme af eksterne arbejdstageres mobilitet, fremme af gensidig
anerkendelse af strålingsbeskyttelsesekspertise på tværs af grænserne)
3. at bringe direktivets krav i størst mulig overensstemmelse med grundlæggende
internationale sikkerhedsstandarder.
Denne gruppe bliver overflødig, når Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder
oprettes. Kommissionens afgørelse 2003/796 skal da ophæves.
Formålet med denne revision er at få fastlagt nye emissionsgrænser for alle maskintyperne
og udvide anvendelsesområdet til nye maskinkategorier. Et andet formål er at forenkle
afprøvningsprocedurerne på basis af internationale standarder og reducere disse
omkostninger for fabrikanterne.
Formålet er
- at få fjernet mange upraktiske og ineffektive administrative bestemmelser, som ikke åbner
mulighed for at identificere fabrikanter eller importører af en række masseproducerede
radioudstyrsprodukter med mere moderne elektroniske midler og
- at få skabt et mere innovationsfremmende miljø og reducere risiciene i forbindelse med
endnu ukendte interferensproblemer, især hvor der ikke findes nogen harmoniserede
standarder
2011
7
ENER
Kommissionens afgørelse 2003/796 om
oprettelse af gruppen af europæiske
tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af direktiv 97/68/EF om
emission af forurenende luftarter og partikler
fra forbrændingsmotorer til montering i mobile
ikke-vejgående maskiner
Direktiv om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999
om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig
anerkendelse af udstyrets overensstemmelse
Ophævelse
2011
8
ENTR
Revision
2011
9
ENTR
Revision
2011
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0048.png
10
ENTR
Tilpasning af ti direktiver til den nye
rammelovgivning (afgørelse 768/2008)
Direktiv 2006/95/EF om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om elektrisk
materiel bestemt til anvendelse inden for
visse spændingsgrænser
Rådets direktiv 2009/105/EF om
harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning simple trykbeholdere
Direktiv 2009/23/EF af 23. april 2009 om
ikke-automatiske vægte
Rådets direktiv 93/15/EØF om
harmonisering af bestemmelserne om
markedsføring af og kontrol med
eksplosivstoffer til civil brug
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om materiel
og sikringssystemer til anvendelse i
eksplosionsfarlig atmosfære
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv
95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om elevatorer
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
97/23/EF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om
trykbærende udstyr
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/22/EF om måleinstrumenter
Direktiv 2004/108/EF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om elektromagnetisk
kompatibilitet og om ophævelse af direktiv
89/336/EØF
Direktiv 2007/23/EF om markedsføring af
pyrotekniske artikler
Omarbejdning
Meddelelse og forslag om tilpasning af 10 eksisterende direktiver til varepakken og
Lissabontraktaten. Det overordnede formål er at sikre, at alle produkter på EU's marked er
sikre og opfylder alle krav til et højt beskyttelsesniveau. Initiativet tager desuden også sigte
på at forenkle produktlovgivningen og gøre den mere sammenhængende og brugervenlig for
de økonomiske aktører og nationale myndigheder.
Specifikke mål:
• at mindske antallet af produkter, der ikke opfylder kravene, især produkter, der ikke er sikre
• at sikre ligebehandling af sådanne produkter overalt på EU's marked og ligebehandling af
økonomiske aktører
• at sikre pålidelighed og høj kvalitet i de overensstemmelsesvurderinger, de bemyndigede
organer foretager, samt indføre en mere konsekvent terminologi og mere ensartede
procedurekrav i alle direktiverne for at gøre det lettere at fortolke og gennemføre dem.
2011
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0049.png
11
ENTR
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
gødninger og om ophævelse af forordning (EF)
nr. 2003/2003
Revision
Hovedformålet er:
– at få dækket det store antal produkter, der for øjeblikket kun er underlagt national
lovgivning, bl.a. organisk gødning, organisk-mineralsk gødning, vækstmedier og
jordforbedringsmidler.
– at mindske de administrative byrder for myndighederne (medlemsstaterne og
Kommissionen) og for virksomhederne ved en teknisk harmonisering af den nugældende
harmoniserede lovgivning.
– at forenkle reglerne og fremskynde procedurerne for at fremme en hurtigere markedsføring
af nye kombinationer af næringsstoffer og udspredningsmåder i overensstemmelse med
landbrugets behov i de forskellige dele af EU
– at øge markedsførte gødningsprodukters sikkerhed for mennesker og miljø (især i relation
til indhold af naturlige urenheder, kontaminerende stoffer og patogener)
– at sikre, at landmændene kan stole på den agronomiske effektivitet af de produkter, de
køber.
Revision og tilpasning til den nye markedsføringslovgivning.
Afklaring af direktivets anvendelsesområde for at gøre det lettere for producenterne,
markedstilsynsmyndighederne og de bemyndigede organer at følge det.
Forenkling af Bilag II om grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav for markedsføring af
produktet. Forenkling/ afklaring af overensstemmelsesvurderingsproceduren, især gennem
harmonisering af kravene til EF-typeafprøvningsattester.
Revision og tilpasning til den nye markedsføringslovgivning.
Forenkling af direktivets tekst med afklaring af væsentlige begreber og definitioner for at
skabe bedre sammenhæng i teksten og gøre den lettere at anvende for producenter, nationale
myndigheder og andre implicerede.
Formålet vil være at foretage en fuldstændig gennemgang af EU-direktiverne om
genanvendelse. Der er tale om at tilpasse den produktspecifikke affaldslovgivning (bl.a.
direktiverne om udrangerede køretøjer, batterier og emballage) til affaldsrammedirektivet.
Tanken er, at dette direktiv skal indgå i den samlede revision af direktiv 2008/50/EF i 2013
og få lagt de to direktiver sammen. Formålet er at få samlet alle luftkvalitetsmål i ét direktiv.
2012
12
ENTR
Direktiv 89/686/EF om personlige værnemidler
Revision
2012
13
ENTR
Direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til
personbefordring
Revision
2012
14
ENV
Lovgivningsforslag om bedre sammenhæng i/
forenkling af lovgivningen på affaldsområdet
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/107/EF om arsen, cadmium, kviksølv,
nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i
luften
Direktiv 1999/32/EF om begrænsning af
svovlindholdet i visse flydende brændstoffer
Revision
2012
15
ENV
Omarbejdning
2013
16
ENV
Omarbejdning
Der bliver muligvis tale om en kodificering, når der er vedtaget en revision af direktivet via
den fælles lovgivningsprocedure.
2013
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0050.png
17
ESTAT
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1221/2002 om ikke-finansielle
kvartalsregnskaber for den offentlige
forvaltning
Omarbejdning
Forordning 1221/2002 indeholder regler om indsendelse af data om den offentlige
forvaltnings ikke-finansielle regnskaber (STPFS - korttidsstatistikker for offentlige finanser,
tabel 25). Men efter vedtagelsen af forordning 1161/2005 (ikke-finansielle
kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer, QSA / tabel 801Q) er man nu begyndt at
indsamle stort set samme data for alle institutionelle sektorer, herunder også den offentlige
forvaltning. For at mindske byrderne for medlemsstaterne har Kommissionen planer om at
lægge de to tabeller sammen og indsamle STPFS-data via QSA-spørgeskemaet.
Formålet er at få kodificeret Schengen-grænsekodeksen efter de tekniske tilpasninger.
2014
18
HOME
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om
indførelse af en fællesskabskodeks for
personers grænsepassage (Schengen-
grænsekodeks)
EU-indvandringskodeks
Kodificering
2011
19
HOME
Konsolidering
Konsolidering af al lovgivning om indvandring, begyndende med de fem eksisterende
direktiver om lovlig indvandring, jf. Stockholmprogrammet. Formålet er at skabe bedre
sammenhæng mellem de forskellige direktiver og få indkredset eventuelle huller. Der vil
blive taget hensyn til resultaterne af de rapporter om gennemførelsen af de enkelte direktiver,
der er under udarbejdelse. Når alle regler om lovlig indvandring i EU bliver samlet i én tekst,
vil det også øge gennemsigtigheden.
Handlingsplanen fra 2008 om e-signatur / e-identifikation havde til formål at tilvejebringe en
EU-tilgang til grænseoverskridende brug af offentlige internettjenester. En statusrapport
ventes at foreligge i 2010. Kommissionen vil tage stilling til, om der er behov for yderligere
horisontale og/eller sektorrelaterede initiativer.
Denne revision tager sigte på at forbedre forbrugerbeskyttelsen i relation til ferierejser og
skabe større retlig sikkerhed for virksomhederne. Da direktivet indebar en
minimumsharmonisering, er der fortsat store forskelle mellem medlemsstaternes lovgivning,
hvilket indebærer betydelige omkostninger for virksomheder, der gerne vil sælge deres rejser
på tværs af grænserne, og også kan være til skade for forbrugere, der søger at hævde deres
rettigheder i en grænseoverskridende kontekst.
Ifølge denne afgørelse skulle Kommissionen senest den 12. maj 2009 forelægge Rådet og
Parlamentet en rapport med en vurdering af, hvad medlemsstaterne har gjort for at
efterkomme afgørelsen. Ved samme lejlighed kan der også blive tale om at undersøge
mulighederne for forenklinger.
Forslaget tager sigte på at mindske de administrative byrder for borgerne og de nationale
myndigheder i forbindelse med valg og effektivisere den nuværende fremgangsmåde for
håndhævelse af forbuddet mod at stemme i to medlemsstater ved de samme EP-valg
2013
20
INFSO
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1999/93/EF om en fællesskabsramme for
elektroniske signaturer
Rådets direktiv 90/314/EØF om pakkerejser,
herunder pakkeferier og pakketure
Revision
2011
21
JUST
Revision
2011
22
JUST
Afgørelse 2004/757/RIA om fastsættelse af
mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle
handlinger, og for straffene for ulovlig
narkotikahandel
Direktiv 93/109/EF om valg til Europa-
Parlamentet med henblik på at mindske
administrative byrder for borger og nationale
myndigheder
Revision
2012
23
JUST
Ændringsforslag
2012
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0051.png
24
MARE
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 1185/2003 om
fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer
(hajfinneforordningen)
Ændringsforslag
Formålet er:
- at forbedre gennemførelsen af hajfinneforbuddet
- at lette kontrollen hermed
- at lette indsamlingen af data
- at sikre EU-lovgivningens sammenhæng med de internationale regler.
Nogle af de muligheder, der er under overvejelse, kunne føre til betydelige forenklinger af
kontrollen ved at gøre det umuligt at fjerne hajfinner og ophæve de vægtsatser, der reelt
varierer alt efter arten, fangstpladsen og skæremetoden. De administrative byrder vil enten
forblive uændrede eller blive mindsket.
Der er tale om at ændre forvaltningen af fiskeriindsatsen i EU's vestlige farvande med
henblik på en forenklet, mere effektiv og gennemsigtig forvaltning og en prioritering af
indsatsen inden for udnyttelse af de disponible ressourcer med det maksimalt bæredygtige
udbytte. Medlemsstaterne vedtog dette som et mål, der skal virkeliggøres inden 2015, på
FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i 2002.
Revision af regnskabsdirektiverne – et ambitiøst forslag, der tager sigte på betydelige
forenklinger af lovgivningen og harmonisering af reglerne om regnskabsoplysninger med
særligt fokus på SMV. Der er tale om en helt anden tilgang til regnskabskravene for SMV
("tænk småt først").
2011
25
MARE
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 1954/2003 om
forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår
visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF
Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli
1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3,
litra g), om årsregnskaberne for visse
selskabsformer
Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni
1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3,
litra g), om konsoliderede regnskaber
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/101/EF af 16. september 2009 om
samordning af de garantier, som kræves i
medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48,
stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel
selskabsdeltagernes som tredjemands
interesser, med det formål at gøre disse
garantier lige byrdefulde
Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af
21. december 1989 om offentlighed vedrørende
filialer oprettet i en medlemsstat af visse
former for selskaber henhørende under en
anden stats retsregler
Ændringsforslag
2011
26
MARKT
Omarbejdning
2011
27
MARKT
Ændringsforslag
Initiativet tager sigte på at få fastsat yderligere lovgivningskrav til samarbejdet mellem
virksomhedsregistre, ikke blot med hensyn til samarbejdets omfang, men også hvilke
metoder/kanaler der skal benyttes. Netværket mellem virksomhedsregistre kan muligvis
forbedres ved at bruge ISA-programmet. Med ændringerne af de to direktiver vil der blive
indført nye elementer, som i sidste ende vil gøre livet lettere for virksomhederne.
2011
DA
38
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1449943_0052.png
28
MARKT
Direktiv om børsnoterede selskabers
oplysningspligt
Revision
Modernisering af direktivet for at gøre de "regulerede markeder" mere attraktive for mindre
børsnoterede selskaber, der søger at skaffe kapital, og gøre de eksisterende regler om
oplysninger om værdipapirudstedere klarere og mere effektive.
Initiativet skal ses på baggrund af de igangværende drøftelser i Rådet og Parlamentet om
ændring af tegningsprospektdirektivet (2003/71) og finanstilsynspakken.
Formålet er at opretholde ens spilleregler på basis af Solvens II og fremme
grænseoverskridende aktiviteter på området for dermed at bidrage til at imødegå
problemerne omkring demografisk aldring og offentlig gæld.
Nogle af de muligheder, der er under overvejelse – bl.a. revisionsmuligheden – som kan føre
til øget harmonisering i EU, vil resultere i forenklinger og mindske de administrative byrder
for arbejdsgivere, der ønsker at gå med i pensionsfonde i en anden medlemsstat.
Der forventes ingen særlige problemer med at gennemføre et revideret direktiv i konkrete
medlemsstater.
Formålet med denne revision er at forbedre harmoniseringen og retssikkerheden, lette
grænseoverskridende forsikringsformidling og afhjælpe de nuværende problemer med
gennemførelsen af det nugældende direktiv på nationalt plan.
Der er tale om at forenkle/ afklare de komplicerede regler for at nå frem til klarere og mere
stringente europæiske regler om forsikringsvirksomhed. Det skulle mindske de
administrative byrder for nogle selskaber (især dem, der opererer på flere markeder og i flere
sektorer). Men det vil også resultere i nye administrative byrder for de distributionskanaler,
der for øjeblikket ikke er underlagt nogen regulering (f.eks. forsikringsselskaber og deres
medarbejdere) og muligvis øge byrderne for andre distributører, der allerede er underlagt
regulering, men hvor der bliver tale om nye krav (f.eks. forsikringsformidlere underlagt nye
regler af MiFID-typen for pakkeprodukters vedkommende).
Formålet er at opgradere, strømline og modernisere både forordningen og direktivet, hvor det
er nødvendigt, og fremme samarbejdet mellem harmoniseringskontoret og de nationale
varemærkekontorer med det formål at gøre varemærkesystemet i Europa mere effektivt og
sammenhængende som helhed.
Eventuel forenkling af reglerne om etablering af et europæisk selskab og flytning af
hovedsæde.
Der er tale om at opdatere lovgivningen for at øge sikkerheden og funktionaliteten af de
fartskrivere, som erhvervschauffører skal bruge. Det vil mindske de administrative byrder for
virksomhederne og samtidig gøre kontrollen mere pålidelig og sikre en fair konkurrence
mellem vognmænd.
Forordning (EF) 216/2008 giver Kommissionen bemyndigelse til at vedtage tekniske krav og
administrative procedurer i forbindelse med pilotcertifikater. Formålet er at få fastlagt et sæt
bindende, ensartede krav og rettigheder for disse certifikater for at åbne mulighed for
gensidig anerkendelse af pilotcertifikater i hele EU.
2011
29
MARKT
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/41/EF af 3. juni 2003 om
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers
aktiviteter og tilsynet hermed
Revision
2011
30
MARKT
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/92/EF af 9. december 2002 om
forsikringsformidling
Revision
2011
31
MARKT
Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-
varemærker (kodificeret udgave) og revision af
varemærkedirektivet
Forordning 2157/2001 om statutten for Det
Europæiske Selskab
Forordning (EF) nr. 3821/85 om
kontrolapparatet inden for vejtransport
Revision
2011
32
33
MARKT
MOVE
Revision
Omarbejdning
2012
2011
34
MOVE
Kommissionens forordning om pilotcertifikater
Ny forordning
2011
DA
39
DA