Europaudvalget 2010
KOM (2010) 0679
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450111_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 13.12.2010
KOM(2010) 798 endelig
2010/0330 (NLE)
Ændret forslag til
RÅDETS FORORDNING
om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af bidraget fra Den Europæiske Unions
tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen
SEK(2010) 1607 endelig
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450111_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Rådet træffer hvert år efter forslag fra Kommissionen afgørelse om tilpasning af satsen
for bidrag til pensionsordningen med virkning fra den 1. juli.
Generel baggrund
I henhold til artikel 83a, stk. 4, i vedtægten forelægger Kommissionen hvert år Rådet
en ajourført beregning af den aktuarmæssige vurdering af pensionsordningen, der
foretages hvert femte år, jf. bilag XII til vedtægten.
I henhold til artikel 13 i bilag XII til vedtægten har Eurostat fremlagt rapporten om
denne vurdering, hvori den bidragssats, der er nødvendig for at sikre den
aktuarmæssige balance i pensionsordningen, fastlægges.
For at efterleve den dom, der blev afsagt af Den Europæiske Unions Domstol den
24. november 2010 (sag C-40/10), har Rådet vedtaget Kommissionens forslag om
tilpasning af vederlag og pensioner for 2009 (KOM(2009) 629). Da der i Eurostats
beregning af bidragssatsen tages hensyn til værdien af tilpasningen af vederlag og
pensioner for 2009, skal det tidligere beregnede bidrag til pensionsordningen revideres.
Eurostat har udarbejdet et tillæg til Eurostats rapport fra 1. september 2010 om
resultatet af 2010-ajourføringen af den aktuarmæssige vurdering for 2008.
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Der skal hvert år fremlægges et forslag om tilpasning af bidragssatsen for
pensionsordningen.
Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Ikke relevant.
2.
RESULTATER AF HØRINGERNE AF INTERESSEREDE PARTER OG
KONSEKVENSANALYSE
Høring af interesserede parter
211
Høringsmetoder, vigtigste målsektorer og respondenternes generelle profil
De enkelte elementer i forslaget er blevet diskuteret med personalerepræsentanterne i
overensstemmelse med de gældende procedurer.
212
Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem
I forslaget tages der hensyn til de udtalelser, som de hørte parter har fremsat.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ekspertbistand
229
Beregningen af pensionsbidraget er blevet godkendt af en aktuar (ekstern konsulent).
Konsekvensvurdering
Formålet med forslaget er at tilpasse Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige
ansattes bidrag til pensionsordningen af hensyn til ordningens aktuarmæssige balance.
De er ikke andre alternativer i henhold til de gældende bestemmelser.
230
3.
FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Resumé af forslaget
Eurostat har i henhold til bilag XII til vedtægten fremlagt en rapport og et tillæg hertil
om den aktuarmæssige vurdering af pensionsordningen. Det fremgår af denne
vurdering, at bidraget af hensyn til den aktuarmæssige balance i pensionsordningen bør
være på 11,6 % af grundlønnen.
Hvis vurderingen i henhold til artikel 83a, stk. 4, i vedtægten viser en afvigelse på
mindst 0,25 point mellem den gældende bidragssats (11,3 %) og den, der er nødvendig
for at opretholde den aktuarmæssige balance (11,6 %), undersøger Rådet, om der er
grund til at ændre satsen efter de nærmere regler, der er fastsat i bilag XII.
I henhold til artikel 2, stk. 1, i bilag XII må tilpasningen ikke føre til et bidrag, der er
over et procentpoint højere eller lavere end den gældende sats året før.
Kommissionen foreslår derfor, at bidragssatsen fastsættes til 11,6 % med virkning fra
den 1. juli 2010.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83a og bilag XII.
Subsidiaritetsprincippet
Forslaget
vedrører
et
område,
hvor
Unionen
Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:
Ifølge artikel 83a i vedtægten træffer Rådet afgørelse herom med en forordning.
Forslaget har ingen finansiel virkning på udgifterne. Anvendelse af den
tilpasningsmetode, der er omhandlet i vedtægten, har direkte virkning for indtægterne.
Reguleringsmiddel/reguleringsform
har
enekompetence.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Foreslået reguleringsmiddel: Forordning.
Andre reguleringsmidler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde:
- Ifølge artikel 83a i vedtægten træffer Rådet afgørelse herom med en forordning.
4.
BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Det beskrives udførligt i finansieringsoversigten i bilaget, hvilken virkning en
tilpasning af bidragssatsen for pensionsordningen vil have for indtægterne.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2010/0330 (NLE)
Ændret forslag til
RÅDETS FORORDNING
om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af bidraget fra Den Europæiske Unions
tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, der er fastsat ved
forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, særlig artikel 83a og bilag XII til vedtægten,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I henhold til artikel 13 i bilag XII til vedtægten har Eurostat fremlagt en rapport og et
tillæg hertil om den aktuarmæssige vurdering for 2010 af pensionsordningen, hvorved
parametrene i nævnte bilag ajourføres. Det fremgår af denne vurdering, at bidraget af
hensyn til den aktuarmæssige balance i pensionsordningen bør være på 11,6 % af
grundlønnen.
For at sikre den aktuarmæssige balance i pensionsordningen for tjenestemænd og
øvrige ansatte ved Den Europæiske Union bør der derfor ske en tilpasning af bidraget,
så det udgør 11,6 % af grundlønnen —
(2)
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Det bidrag, der er omhandlet i artikel 83, stk. 2, i vedtægten, fastsættes med virkning fra den
1. juli 2010 til 11,6 %.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formanden
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450111_0008.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG
1.
FORSLAGETS BETEGNELSE
Ændret forslag til Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af
bidraget fra Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen.
2.
BUDGETPOSTER:
Kapitel og artikel:
400 Beskatning af vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte
Budgetteret beløb for det pågældende år (budgettet for 2010):
602,4 mio. EUR
410 Personalets bidrag til finansiering af pensionsordningen
Budgetteret beløb for det pågældende år (budgettet for 2010):
430,5 mio. EUR
3.
FINANSIELLE VIRKNINGER
Forslaget har ingen finansielle virkninger
Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende finansielle
virkninger for indtægterne:
(i mio. EUR, 1 decimal)
Budgetpost
Indtægt
Seksmånedersperiode
fra 1.7.2010
egne
-1,2
2011
Artikel 400
Artikel 410
Virkning
indtægter
Virkning
indtægter
for
EU's
-2,4
for
EU's
egne
5,7
11,4
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450111_0009.png
Efter foranstaltningens iværksættelse
2011
2012
-2,4
11,4
2013
-2,4
11,4
2014
-2,4
11,4
2015
-2,4
11,4
Artikel 400
Artikel 410
-2,4
11,4
4.
ANDRE BEMÆRKNINGER
Beregningsmåde:
Pensionsbidrag = nyt bidrag – gennemførelse i indeværende år
Nyt bidrag = gennemførelse x ny sats/gældende sats
Virkningen af den reducerede skatteindtægt = 21 % af forhøjelsen af pensionsbidraget.
DA
8
DA