Retsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 124 Bilag 6
Offentligt
969881_0001.png
969881_0002.png
969881_0003.png
Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011
Udkasttil
Betænkningover
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven(Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner)[af justitsministeren (Lars Barfoed)]1. UdvalgsarbejdetLovforslaget blev fremsat den 27. januar 2011 og var til 1.behandling den 4. februar 2011. Lovforslaget blev efter 1. be-handling henvist til behandling i Retsudvalget.MøderUdvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.HøringEt udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen væretsendt i høring, og justitsministeren sendte den 22. december2010 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 162.Den 26. januar 2011 sendte justitsministeren de indkomnehøringssvar og et notat herom til udvalget.SpørgsmålUdvalget har stillet 6 spørgsmål til justitsministeren tilskriftlig besvarelse, som denne har besvaret.2. Indstillinger og politiske bemærkninger<>Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldiog Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningensafgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget oghavde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger ellerpolitiske udtalelser i betænkningen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt ibetænkningen.
Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF)fmd.Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen(DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro (S) Mogens Jensen (S)Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)nfmd.Manu Sareen (RV) Line Barfod (EL)Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)Socialdemokratiet (S)Dansk Folkeparti (DF)Socialistisk Folkeparti (SF)Det Konservative Folkeparti (KF)Radikale Venstre (RV)
47452423179
Liberal Alliance (LA)Kristendemokraterne (KD)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldi (T)Sambandsflokkurin (SP)
311111
DocIDJournalnummer
2
Enhedslisten (EL)
4
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2
3
Bilag 1Oversigt over bilag vedrørende L 124Bilagsnr.123456TitelHøringssvar og høringsnotat, fra justitsministerenSupplerende høringssvar, fra justitsministerenUdkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslagetTidsplan for udvalgets behandling af lovforslagetSupplerende høringssvar, fra justitsministeren1. udkast til betænkning
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 124Spm.nr.12TitelSpm. om kommentar til høringssvaret fra Amnesty International, til justitsmini-steren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvilke planer ministeren har for at sikre, at landets retsbygninger erindrettet på en måde, der sikrer, at retterne kan benytte sig af anonymitet forvidner i de sager, hvor det skønnes nødvendigt, til justitsministeren, og ministe-rens svar herpåSpm. om ministeren mener, det er en mulighed at benytte videotransmission i debygninger, som i dag af bygningsmæssige årsager ikke egner sig til sager, hvorvidnet skal anonymiseres, og hvor vidnet i stedet kan afgive forklaring fra etandet sted end i rettens bygninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at der afgives en årligberetning om brugen af anonyme vidner generelt og i forhold til udvidelsen, tiljustitsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvor stort et antal sager med brug af anonyme vidner udvidelsen for-ventes at medføre årligt, til justitsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om kommentar til høringssvar fra Vestre Landsret, til justitsministeren, ogministerens svar herpå
3
4
56