Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 (1. samling)
L 142 Bilag 5
Offentligt
983264_0001.png
983264_0002.png
983264_0003.png
Til lovforslag nr.L forslagsnummer
Folketinget -NaN (x. samling)
Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 00. april 2011
2. udkasttil
Betænkningover
Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.)[af klima- og energiministeren (Lykke Friis)]1. ÆndringsforslagKlima- og energiministeren har stillet 2 ændringsforslagtil lovforslaget2. UdvalgsarbejdetLovforslaget blev fremsat den 9. februar 2011 og var til1. behandling den 25. februar 2011. Lovforslaget blev efter1. behandling henvist til behandling i Det EnergipolitiskeUdvalg.MøderUdvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.HøringEt udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen væretsendt i høring, og klima- og energiministeren sendte den 4.november 2010 dette udkast til udvalget, jf. EPU alm. del –bilag 41. Den 10. februar 2011 sendte klima- og energimini-steren de indkomne høringssvar og et notat herom til udval-get.3. Indstillinger[Udvalget indstiller lovforslaget tilvedtagelsemed destillede ændringsforslag. ]Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit,Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktetfor betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med med-lemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at kom-me med indstillinger eller politiske udtalelser i betænknin-gen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykti betænkningen.4. Ændringsforslag med bemærkningerÆndringsforslagAfklima- og energiministeren,tiltrådt afudvalget:Til § 11)I den undernr. 6foreslåede affattelse af§ 3, stk. 5,æn-dres »§§ 4-18« til: »§§ 5-18«.[Præcisering af henvisning]2)I det undernr. 7foreslåede§ 3, stk. 6,ændres »§§4-37« til: »§§ 5-37«.[Præcisering af henvisning]BemærkningerTil nr. 1Det foreslås som en lovteknisk præcisering, at § 4, somdefinerer visse begreber i loven, ikke nævnes i den foreslåe-de § 3, stk. 5. Klima- og energiministeren får i § 3, stk. 5,hjemmel til at udstede regler om, at de bestemmelser, som eranført i § 3, stk. 5, skal finde anvendelse på aktiviteter medtilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyrm.v. på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i§ 3, stk. 3 og 4, og som ikke er omfattet af definitionen påoffshoreanlæg, i det omfang aktiviteterne er direkte eller in-direkte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter.Definitionerne i § 4 gælder, selv om der ikke i § 3, stk. 5,henvises til § 4, og dermed er henvisningen overflødig.
DocIDJournalnummer
2
Til nr. 2Det foreslås som en lovteknisk præcisering, at § 4, somdefinerer visse begreber i loven, ikke nævnes i den foreslåe-de § 3, stk. 6. Klima- og energiministeren får i § 3, stk. 6,hjemmel til at udstede regler om, at de bestemmelser, som eranført i § 3, stk. 6, skal finde anvendelse på eksempelvis
lagring af CO2og naturgas, som er af sikkerheds- og sund-hedsmæssig betydning. Definitionerne i § 4 gælder eksem-pelvis for lagring af CO2og naturgas, selv om der ikke i § 3,stk. 6, henvises til § 4, og dermed er henvisningen overflø-dig.
Eyvind Vesselbo (V) Jens Kirk (V)fmd.Lars Christian Lilleholt (V) Kristian Pihl Lorentzen (V)Anne-Mette Winther Christiansen (V) Ellen Trane Nørby (V) Per Dalgaard (DF) Tina Petersen (DF)Jørgen S. Lundsgaard (KF) Mette Gjerskov (S) Ole Vagn Christensen (S) Kim Mortensen (S) Ole Hækkerup (S)Anne Grete Holmsgaard (SF) Trine Mach (SF) Margrethe Vestager (RV)nfmd.Per Clausen (EL)Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer iudvalget.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)Socialdemokratiet (S)Dansk Folkeparti (DF)Socialistisk Folkeparti (SF)Det Konservative Folkeparti (KF)Radikale Venstre (RV)Enhedslisten (EL)
474524231794
Liberal Alliance (LA)Kristendemokraterne (KD)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldi (T)Sambandsflokkurin (SP)Uden for folketingsgrupperne (UFG)
3111112
3
Bilag 1Oversigt over bilag vedrørende L 142Bilagsnr. Titel1Høringssvar, høringsnotat og Energistyrelsens udvidede relevan-stest af forslaget til ændring af offshoresikkerhedsloven, fra kli-ma- og energiministeren2Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget3Ændringsforslag fra klima- og energiministeren41. udkast til betænkning