Erhvervsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 20 Spørgsmål 12
Offentligt
919098_0001.png

Erhvervsudvalget

Til:

Dato:

Økonomi- og erhvervsministeren22. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 20

Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virk-somhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte ogfinansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler. (Gennemførelse afe-penge-direktivet m.v.).Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Spørgsmål 12

Kan ministeren i forlængelse af besvarelsen af L 20 spørgsmål 3 forsikre, at denpågældende centerorganisation, der udsteder gavekort til butikkerne i et center,ikke vil opleve flere administrative og økonomiske byrder i forhold til den nuvæ-rende lovgivning?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Colette L. Brix (DF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 23. november 2010.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Colette.Brix@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helge Sanderformand
1/1