Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 58 Spørgsmål 14
Offentligt
929038_0001.png

Miljø- og Planlægningsudvalget

Til:

Dato:

Miljøministeren7. december 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 58

Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov omændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andrelove. (Differentieret klagegebyr).Af miljøministeren (Karen Ellemann)

Spørgsmål 14

Kan ministeren oplyse, hvordan den procentvise fordeling af klager i Naturkla-genævnet er for så vidt angår a) naboklager og klager fra ansøgere og b)klageberettigede organisationer og deres lokalafdelinger?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ida Auken (SF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Ida.Auken@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Ida Aukenformand
1/1