Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 11
Offentligt
921027_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren24. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 11

Ministeren bedes sende udvalget en redegørelse for den indsats branchear-bejdsmiljørådet har lavet på stilladsområdet, herunder hvilke af de gennemførteinitiativer som ikke ville kunne gennemføres efter lovforslagets vedtagelse.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Line.Barfod@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1