Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 6
Offentligt
905958_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren26. oktober 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 6

Ministeren bedes redegøre for, hvordan de aktiviteter som beskrives i L 7 - bilag2 finansieres i fremtiden, herunder hvilke der stadig vil kunne gennemføres, oghvilke der ikke vil. I forlængelse heraf ønskes oplyst, om besparelsen på 50,4mio. gennemføres efter salamimetoden, dvs. alle brancher skal bidrage, ellerdet bliver først til mølle-princippet, der kommer til at gælde i forhold til den sam-lede pulje?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart Damsbo-Andersen (S).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lennart.Damsbo-Ander-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1