Skatteudvalget 2010-11 (1. samling)
L 76 Bilag 21
Offentligt
928689_0001.png
928689_0002.png
J.nr. 2010-353-0034Dato:6. december 2010
TilFolketinget - Skatteudvalget
L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pen-sionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af ratepen-sionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordnin-ger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkend-te udenlandske pensionsordninger m.v.).
Hermed sendes kommentar til henvendelse af 2. december 2010 fra ÆldreSagen (L 76 – bilag 13).
Troels Lund Poulsen/ Carsten Vesterø
Ældre Sagen er blevet opmærksom på, at der i den foreslåede ændring af pensionsbeskat-ningslovens § 30 stk. 1, er indsat en bestemmelse, der betyder, at det ikke er muligt atholde pause i udbetalingerne fra en livsvarig livrente. Ældre Sagen har forståelse for, atder skal være værnsregler, der forhindrer at pensionsordninger anvendes til andet endpensionsformål. Efter Ældre Sagens opfattelse er det imidlertid ikke oplagt, at der kan skeskattetænkning ved, at udbetalingerne fra en livsvarig pension i en periode stilles i bero,mod at udbetalingen resten af livet bliver lidt højere. For en pensionist, der har mulighedfor at arbejde i en periode, kan det fx være en mulighed for at sikre lidt højere pension re-sten af livet.I mange tilfælde vil samme skattemæssige virkning som ved en berostillelse af udbetalin-gen kunne opnås ved, at pensionisten indbetaler til en ny pensionsordning (med fradrags-ret eller bortseelsesret), men det vil typisk være forbundet med større omkostninger, endhvis pensionsordningen giver mulighed for pauser i udbetalingen fra den eksisterendeordning.Ældre Sagen finder ikke, at den foreslåede stramning er nødvendig og opfordrer til, at denikke gennemføres. Den vil forhindre, at pensionsordninger giver større fleksibilitet formedlemmer, der fx ønsker at supplere pensionen ved at arbejde efter, at udbetalingen afen livsvarig pension er påbegyndt. Dermed modvirker den ønsket om højere arbejdsud-bud fra pensionister, som der ellers er bred politisk ønske om og opbakning til.Jeg kan overordnet henvise til min kommentar til henvendelsen af 26. november 2010 fraForsikring & Pension (L 76 - bilag 10) om samme emne.For så vidt angår Ældre Sagens kommentar om, at den skattemæssige virkning ved en be-rostillelse af udbetalingen i mange tilfælde vil kunne opnås ved, at pensionisten indbeta-ler til en ny pensionsordning bemærkes, at den samme skattemæssige virkning netop ikkevil kunne opnås for personer med store pensionsudbetalinger, jf. lofterne for indbetalingpå kapital- og ratepension/ophørende livrenter og de regler, som regulerer fradraget forindbetalinger til livsvarige livrenter. På denne måde er lovforslaget fleksibelt, således atpersoner med mindre pensionsudbetalinger har mulighed for at indrette sig således, ateventuelle skattemæssige barrierer for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet begræn-ses. For så vidt angår udligningsskatten, er det særligt værd at bemærke, at den med enpause i udbetalingerne kan undgås/minimeres, mens det ikke er tilfældet, såfremt den på-gældende person foretager fradragsberettiget pensionsopsparing. Grundlaget for udlig-ningsskatten påvirkes således ikke af fradragsberettigede pensionsindbetalinger.Til Ældre Sagens bemærkning om, at det typisk vil være forbundet med større omkost-ninger at foretage supplerende pensionsopsparing, end hvis pensionsordningen giver mu-lighed for pauser i udbetalingen fra den eksisterende ordning, henledes opmærksomhedenpå, at der jo trods alt også er usikkerhed og meromkostninger forbundet med at stoppeudbetaling fra en livsvarig livrente, jf. Forsikring & Pensions henvendelse af 26. novem-ber 2010.Som jeg også anfører i min kommentar til Forsikring & Pensions henvendelse, er jeg dogindstillet på i samarbejde med pensionsbranchen i foråret 2011 at undersøge, om der vilkunne tilvejebringes fleksible regler på området.Side 2