Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 12
Offentligt
932802_0001.png
Folketingets Miljø- og PlanlægningsudvalgChristiansborg1240 København K
J.nr. MST-106-00869Den 10. december 2010
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 17. november 2010stillet følgende spørgsmål nr. 41 (L 12), som hermed besvares.

Spørgsmål 41 (L 12)

Vil ministeren sikre, at eksisterende husdyrbrug, der ligger tæt på eller inaturfølsomt område, kan udvide eller foretage ændringer, hvis der samletset ikke er tale om en forøgelse af ammoniakbelastningen fra husdyrbru-get?

Svar

Beskyttelsesniveauet for ammoniak efter husdyrgodkendelsesloven afhæn-ger af, hvilket naturfølsomt område, som husdyrbruget ligger tæt på ellerindenfor.Eksisterende husdyrbrug, der ligger tæt på eller i et ammoniakfølsomt na-turområde, og som allerede har en miljøgodkendelse efter den gældendehusdyrgodkendelseslov, vil – ligesom det er tilfældet i dag - kunne udvideeller foretage ændringer, hvis det overholder det beskyttelsesniveau forammoniakdeposition, som fastlægges i den reviderede husdyrgodkendel-sesbekendtgørelse - naturligvis under forudsætning af, at alle andre krav ogbetingelser i gældende lovgivning også er opfyldt.Også efter den gældende husdyrgodkendelseslov er der krav om, at forhusdyrbrug, der første gang meddeles godkendelse efter husdyrgodkendel-sesloven, skal hele husdyrbruget samt bedriftens arealer indgå i godkendel-sen.
Karen Ellemann/Claus Torp
Miljøministeriet • Højbro Plads 4 • 1200 København KTlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk