Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7
Offentligt
912037_0001.png
912037_0002.png
912037_0003.png
912037_0004.png
Bilag 2 til svar på spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget (L 7)Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen m.v.)Parallelopstilling mellem de nugældende lovregler, forslag til ændring af de enkelte lovbestem-melser som sendt i ekstern høring den 19. august 2010 og forslaget som fremsat af beskæftigel-sesministeren den 6. oktober 2010.Gældende reglerForslag – i ekstern høring§11.§ 14, stk. 1,affattes således:”Beskæftigelsesministeren god-kender efter udtalelse fra Arbejds-miljørådet, jf. § 66, stk. 2, 2. pkt.,et antal branchearbejdsmiljøråd,der skal bistå branchens virksom-heder med information og bran-chevejledning om arbejdsmiljø.”2.§ 14, stk. 6,affattes således:”Stk.6.Det enkelte branche-arbejdsmiljøråd skal hvert år tilArbejdsmiljørådet sende1) en plan og et budget forbranchearbejdsmiljørådetsvirksomhed i det kommendeår og2) en redegørelse om og etregnskab for branchearbejds-miljørådets virksomhed i detforløbne år.”3.§ 14 a, stk. 1,affattes således:”Det enkelte branchearbejds-miljøråd har inden for rådetsområde til opgave at bistå bran-chens virksomheder medinformation og vejledning omarbejdsmiljø. Det enkelte bran-chearbejdsmiljøråd kan deltage isærlige virksomhedsrettedearbejdsmiljøaktiviteter inden forbranchen.”Forslag – som fremsat§11.§ 14, stk. 1,affattes således:»Beskæftigelsesministeren god-kender efter udtalelse fra Arbejds-miljørådet, jf. § 66, stk. 2, 3. pkt.,et antal branchearbejdsmiljøråd,der skal bistå en eller flere bran-chers virksomheder med infor-mation og branchevejledning omarbejdsmiljø.«(Som den gældende stk. 6)
§ 14.Beskæftigelsesministerengodkender efter udtalelse fraArbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 2,2. pkt., et antal branchearbejds-miljøråd, der skal medvirke vedløsning af sikkerheds- og sund-hedsspørgsmål inden for en ellerflere brancher.Stk. 6.Det enkelte branche-arbejdsmiljøråd afgiver hvert åren redegørelse om sin virksomhedtil beskæftigelsesministeren.
§ 14 a.Det enkelte branchear-bejdsmiljøråd har inden for rådetsområde til opgave at biståbranchens enkelte virksomhederved løsning af arbejdsmiljømæs-sige spørgsmål, herunder1) at udarbejde information ogbranchevejledninger, her-under vejledninger til brug forvirksomhedernes udarbejdelseaf arbejdspladsvurderinger,2) at kortlægge branchenssærlige arbejdsmiljøproble-mer og medvirke ved udar-bejdelsen af branchedoku-mentation og3) at udvikle og gennemføreoplysnings- og uddannelses-aktiviteter.Stk. 2.Det enkelte branchear-
2.§ 14 a, stk. 1,affattes således:»Det enkelte branchearbejds-miljøråd skal inden for rådetsområde bistå branchens virksom-heder med information ogvejledning om arbejdsmiljø. Detenkelte branchearbejdsmiljørådkan iværksætte og deltage isærlige virksomhedsrettedearbejdsmiljøaktiviteter inden forbranchen.«
4.§ 14 a, stk. 2,ophæves.
3.§ 14 a, stk. 2,ophæves.
1
Gældende reglerbejdsmiljøråd kan1) udtale sig om eller stilleforslag til Arbejdsmiljørådetom ændrede og nye regler,2) deltage i og gennemføreindsatser og kampagner og3) danne og deltage i lokalearbejdsmiljøfora.Stk. 3.Beskæftigelsesministerenfastsætter nærmere regler ombranchearbejdsmiljørådenesopbygning, sammensætning ogvirksomhed, herunder om rådenesopgaver og funktion.Stk. 4.Efter forhandling medmiljøministeren kan rådenesopgaver udvides til at omfattemiljøspørgsmål i direktetilknytning til virksomhederne.Beskæftigelsesministeren kanfastsætte nærmere regler, dersikrer løsningen afvirksomhedernes arbejds-miljøspørgsmål.§ 66.Arbejdsmiljørådet deltager itilrettelæggelsen og gennemførel-sen af den samlede arbejdsmiljø-indsats gennem rådgivning af be-skæftigelsesministeren og afgiverindstilling til beskæftigelsesmini-steren om1) overordnede mål for ogprioritering af arbejdsmiljø-indsatsen,2) fordeling af midler, der ertilvejebragt efter § 68, mellembranchearbejdsmiljørådene ogArbejdsmiljørådet,3) opfølgning på Arbejdsmiljø-rådets indsats.
Forslag – i ekstern høringStk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2og 3.
Forslag – som fremsatStk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2og 3.

5.

§ 66, stk. 1,affattes således:”Arbejdsmiljørådet deltager itilrettelæggelsen og gennemførel-sen af den samlede arbejdsmiljø-indsats gennem rådgivning af be-skæftigelsesministeren og afgiverindstilling til beskæftigelsesmini-steren om:1) overordnede mål for ogprioritering af arbejdsmiljø-indsatsen,2) fordeling af midler, der ertilvejebragt efter § 68, mellemArbejdsmiljørådet, branche-arbejdsmiljørådene og Viden-center for Arbejdsmiljø,3) en plan og et budget for detenkelte branchearbejdsmiljø-råds virksomhed i det kom-mende år, jf. § 14, stk. 6, nr.1, og4) opfølgning på Arbejdsmiljø-rådets indsats.6.I§ 66indsættes efter stk. 4 somnyt stykke:”Stk. 5.Arbejdsmiljørådet afgiverhvert år en redegørelse til beskæf-tigelsesministeren om branchear-bejdsmiljørådenes virksomhed.”
4.§ 66, stk. 1,affattes således:»Arbejdsmiljørådet deltager itilrettelæggelsen og gennemførel-sen af den samlede arbejdsmiljø-indsats gennem rådgivning af be-skæftigelsesministeren og afgiverindstilling til beskæftigelsesmini-steren om1) overordnede mål for ogprioritering af arbejdsmiljø-indsatsen,2) fordeling af midler, der ertilvejebragt efter § 68, mellemArbejdsmiljørådet, branche-arbejdsmiljørådene og Viden-center for Arbejdsmiljø og3) opfølgning på Arbejdsmiljø-rådets indsats.«
2
Gældende reglerKapitel 12 aFinansieringen m.v. af parternesarbejdsmiljøindsats§ 68.Midler til gennemførelse afArbejdsmiljørådets aktiviteter ogbranchearbejdsmiljørådenesindsats til forbedring af arbejds-miljøet tilvejebringes ved bidrag,jf. stk. 2, 3 og 6, fra staten,Arbejdsmarkedets Erhvervssyg-domssikring, forsikringsselskaber,der tegner arbejdsskadeforsikring,samt kommuner, regioner ogandre arbejdsgivere, der ikke hartegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5,og § 88 i lov omarbejdsskadesikring.
Forslag – i ekstern høring7.Overskriftentil kapitel 12 aaffattes således:”Finansiering af parternesarbejdsmiljøindsats m.v.”8.§ 68, stk. 1,affattes således:”Midler til staten samt til gennem-førelse af Arbejdsmiljørådets ak-tiviteter og branchearbejdsmiljø-rådenes og Videncenter for Ar-bejdsmiljøs indsats til forbedringaf arbejdsmiljøet tilvejebringesved bidrag, jf. stk. 2 og 3, fra1) staten,2) Arbejdsmarkedets Erhvervs-sygdomssikring,3) forsikringsselskaber, dertegner arbejdsskadeforsikring,samt4) kommuner, regioner og andrearbejdsgivere, der ikke hartegnet forsikring, jf. § 48, stk.1-5, og § 88 i lov om arbejds-skadesikring.”9.I§ 68indsættes efter stk. 6 somnyt stykke:”Stk.7.Af bidragene efter stk. 2og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligtstatskassen.”Stk. 7 bliver herefter stk. 8.
Forslag – som fremsat5.Overskriftentilkapitel 12 aaffattes således:»Finansiering af parternesarbejdsmiljøindsats m.v.«6.§ 68, stk. 1,affattes således:»Midler til staten, jf. stk. 7, samttil gennemførelse af Arbejdsmil-jørådets aktiviteter og branche-arbejdsmiljørådenes og Viden-center for Arbejdsmiljøs indsatstil forbedring af arbejdsmiljøettilvejebringes ved bidrag, jf. stk. 2og 3, fra1) staten,2) Arbejdsmarkedets Erhvervs-sygdomssikring,3) forsikringsselskaber, der teg-ner arbejdsskadeforsikring,samt4) kommuner, regioner og andrearbejdsgivere, der ikke hartegnet forsikring, jf. § 48, stk.1-5, og § 88 i lov om arbejds-skadesikring.«7.I§ 68indsættes efter stk. 6 somnyt stykke:»Stk.7.Af bidragene efter stk. 2og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligtstaten.«Stk. 7 bliver herefter stk. 8.8.§ 68 a,affattes således:»§68 a.Beskæftigelsesministerenfordeler efter indstilling fra Ar-bejdsmiljørådet de tilvejebragtemidler efter § 68 til gennemførel-se af arbejdsmiljøindsatsen ogmelder tilskudsrammer ud til Ar-bejdsmiljørådets aktiviteter, deenkelte branchearbejdsmiljøråd ogVidencenter for Arbejdsmiljø.Stk. 2.Beskæftigelsesministerenfastlægger nærmere vilkår formidlernes anvendelse.Stk. 3.Arbejdsmiljørådet og deenkelte branchearbejdsmiljørådtræffer inden for den udmeldtetilskudsramme og de fastlagtevilkår bestemmelse om, hvilkeaktiviteter der skal gennemføres.
§ 68 a.Beskæftigelsesministerenfordeler efter indstilling fra Ar-bejdsmiljørådet de tilvejebragtemidler efter § 68 og melder til-skudsrammer ud til Arbejdsmil-jørådets aktiviteter og til de enkel-te branchearbejdsmiljøråd samtfastlægger nærmere vilkår formidlernes anvendelse.Stk. 2.Arbejdsmiljørådet og deenkelte branchearbejdsmiljørådtræffer inden for de udmeldtetilskudsrammer og de fastlagtevilkår bestemmelse om, hvilkeaktiviteter der skal gennemføres.
10.§ 68 a,affattes således:”§68 a.Beskæftigelsesministerenfordeler efter indstilling fra Ar-bejdsmiljørådet de tilvejebragtemidler efter § 68 og melder til-skudsrammer ud til Arbejdsmil-jørådet, de enkelte branchear-bejdsmiljøråd og Videncenter forArbejdsmiljø.Stk. 2.Beskæftigelsesministerenfastlægger nærmere vilkår formidlernes anvendelse.Stk. 3.Arbejdsmiljørådet træfferinden for den udmeldte tilskuds-ramme og de fastlagte vilkår be-stemmelse om, hvilke aktiviteterder skal gennemføres.Stk. 4.På baggrund af Arbejds-miljørådets indstilling, jf § 66,stk. 1, nr. 2, godkender beskæf-
3
Forslag – i ekstern høringtigelsesministeren plan og budgetfor det enkelte branchearbejdsmil-jøråds virksomhed. Det enkeltebranchearbejdsmiljøråd gennem-fører aktiviteter inden for den ud-meldte tilskudsramme, den god-kendte plan og de fastlagte vilkår.Stk. 3.BeskæftigelsesministerenStk. 5.Beskæftigelsesministerenkan bestemme, at tilskud tilbage-kan bestemme, at tilskud tilbage-holdes, bortfalder eller krævesholdes, bortfalder eller kræves til-tilbagebetalt, såfremt vilkår forbagebetalt, såfremt vilkår for mid-midlernes anvendelse ikke over-lernes anvendelse ikke overhol-holdes.des.Stk. 4.Uforbrugte midler, herun-Stk. 6.Uforbrugte midler, herun-der bortfaldne eller tilbagebetalte der bortfaldne eller tilbagebetaltetilskud efter stk. 3, indgår i entilskud efter stk. 3, indgår i enfornyet fordeling efter reglerne ifornyet fordeling efter reglerne istk. 1.stk. 1.Stk. 5.BeskæftigelsesministerenStk. 7.Beskæftigelsesministerenkan fastsætte nærmere regler omkan fastsætte nærmere regler omudbetaling af tilskud, regnskabs-udbetaling af tilskud, regnskabsaf-aflæggelse og efterregulering m.v. læggelse og efterregulering m.v.Beskæftigelsesministeren kan be- Beskæftigelsesministeren kan be-stemme, at tilskud kan udbetales a stemme, at tilskud kan udbetales aconto. Revisionen af regnskaberne conto. Revisionen af regnskabernevaretages af rigsrevisor eftervaretages af rigsrevisor efterreglerne i lov om revisionen afreglerne i lov om revisionen afstatens regnskaber m.m.”statens regnskaber m.m.
Gældende regler
Forslag – som fremsat
Stk. 4.Beskæftigelsesministerenkan bestemme, at tilskud tilbage-holdes, bortfalder eller krævestilbagebetalt, såfremt vilkår formidlernes anvendelse ikke over-holdes.Stk. 5.Uforbrugte midler, herun-der bortfaldne eller tilbagebetaltetilskud efter stk. 4, indgår i enfornyet fordeling efter reglerne istk. 1.Stk. 6.Beskæftigelsesministerenfastsætter nærmere regler omudbetaling af tilskud, udarbejdelseaf planer for branchearbejdsmiljø-rådenes virksomhed, regnskabs-aflæggelse og efterregulering m.v.Beskæftigelsesministeren kan be-stemme, at tilskud kan udbetales aconto. Revisionen af regnskabernevaretages af rigsrevisor efter reg-lerne i lov om revisionen af sta-tens regnskaber m.m.«9.I§ 81, stk. 6,ændres »§ 68, stk.7, og § 68 a, stk. 5,« til: »§ 14 a,stk. 2, § 68, stk. 8, og§ 68 a, stk. 6,«.
§ 81Stk. 6.Klage over afgørelsertruffet af Arbejdstilsyneti henhold til regler udstedt imedfør af § 68, stk. 7, og § 68 a,stk. 5, kan indbringes forbeskæftigelsesministeren indenfire uger efter, at afgørelsen ermeddelt den pågældende.
11.§ 81, stk. 6,affattes således:”Stk. 6. Klage over afgørelsertruffet af Arbejdstilsynet i hen-hold til regler udstedt i medfør af§ 14 a, stk. 2, § 68, stk. 8, og § 68a, stk. 7, kan indbringes for be-skæftigelsesministeren inden fireuger efter, at afgørelsen er med-delt den pågældende.”§2Loven træder i kraft den 1. januar2011.
§2Loven træder i kraft den 1. januar2011.
4