Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7
Offentligt
912038_0001.png
912038_0002.png
912038_0003.png
912038_0004.png
912038_0005.png
912038_0006.png
912038_0007.png
912038_0008.png
912038_0009.png
912038_0010.png
912038_0011.png
912038_0012.png
912038_0013.png
912038_0014.png
912038_0015.png
912038_0016.png
912038_0017.png
912038_0018.png
912038_0019.png
912038_0020.png
912038_0021.png
Bilag 1 til svar på spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget (L 7)Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen m.v.)Parallelopstilling mellem lovforslaget som sendt i ekstern høring den 19. august 2010 (venstre spalte) og som fremsat afbeskæftigelsesministeren den 6. oktober 2010 (højre spalte).Lovforslaget som sendt i ekstern høring19. august 2010UDKAST tilForslag tilLov om ændring af lov om arbejdsmiljø(Omprioritering af partsindsatsen)§1I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgendeændringer:1.§ 14, stk. 1,affattes således:”Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet,jf. § 66, stk. 2, 2. pkt., et antal branchearbejdsmiljøråd, der skal biståbranchens virksomheder med information og branchevejledning omarbejdsmiljø.”2.§ 14, stk. 6,affattes således:”Stk.6.Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal hvert år tilArbejdsmiljørådet sende1)en plan og et budget for branchearbejdsmiljørådets virksomhed i detkommende år og2)en redegørelse om og et regnskab for branchearbejdsmiljørådets virk-somhed i det forløbne år.”3.§ 14 a, stk. 1,affattes således:Forslag tilLov om ændring af lov om arbejdsmiljø(Omprioritering af partsindsatsen m.v.)§1I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,foretages følgende ændringer:1.§ 14, stk. 1,affattes således:»Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet,jf. § 66, stk. 2, 3. pkt., et antal branchearbejdsmiljøråd, der skal bistå en ellerflere branchers virksomheder med information og branchevejledning omarbejdsmiljø.«2.§ 14 a, stk. 1,affattes således:»Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område biståbranchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø.Det enkelte branchearbejdsmiljøråd kan iværksætte og deltage i særligevirksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen.«Lovforslaget som fremsatLovforslag nr. L 7 Folketinget 2010-11Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)
1
Lovforslaget som sendt i ekstern høring”Det enkelte branchearbejdsmiljøråd har inden for rådets område til opgaveat bistå branchens virksomheder med information og vejledning omarbejdsmiljø. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd kan deltage i særligevirksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen.”4.§ 14 a, stk. 2,ophæves.Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5.

§ 66, stk. 1,affattes således:”Arbejdsmiljørådet deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af densamlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministerenog afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om:1)overordnede mål for og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,2)fordeling af midler, der er tilvejebragt efter § 68, mellem Arbejdsmiljø-rådet, branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø,3)en plan og et budget for det enkelte branchearbejdsmiljøråds virksomhedi det kommende år, jf. § 14, stk. 6, nr. 1, og4)opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.6.I§ 66indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:”Stk. 5.Arbejdsmiljørådet afgiver hvert år en redegørelse til beskæftigelses-ministeren om branchearbejdsmiljørådenes virksomhed.”7.Overskriftentil kapitel 12 a affattes således:”Finansiering af parternes arbejdsmiljøindsats m.v.”8.§ 68, stk. 1,affattes således:”Midler til staten samt til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets aktiviteter ogbranchearbejdsmiljørådenes og Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats tilforbedring af arbejdsmiljøet tilvejebringes ved bidrag, jf. stk. 2 og 3, fra1)staten,2)Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,3)forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, samt4)kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnetforsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring.”9.I§ 68indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:”Stk.7.Af bidragene efter stk. 2 og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligt
Lovforslaget som fremsat
3.§ 14 a, stk. 2,ophæves.Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.4.§ 66, stk. 1,affattes således:»Arbejdsmiljørådet deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af densamlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministerenog afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om1)overordnede mål for og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,2)fordeling af midler, der er tilvejebragt efter § 68, mellem Arbejdsmiljø-rådet, branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø og3)opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.«
5.Overskriftentil kapitel 12 a affattes således:»Finansiering af parternes arbejdsmiljøindsats m.v.«6.§ 68, stk. 1,affattes således:»Midler til staten, jf. stk. 7, samt til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets ak-tiviteter og branchearbejdsmiljørådenes og Videncenter for Arbejdsmiljøsindsats til forbedring af arbejdsmiljøet tilvejebringes ved bidrag, jf. stk. 2 og3, fra1)staten,2)Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,3)forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, samt4)kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnetforsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring.«7.I§ 68indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:»Stk.7.Af bidragene efter stk. 2 og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligt staten.«
2
Lovforslaget som sendt i ekstern høringstatskassen.”Stk. 7 bliver herefter stk. 8.10.§ 68 a,affattes således:”§68 a.Beskæftigelsesministeren fordeler efter indstilling fra Arbejdsmil-jørådet de tilvejebragte midler efter § 68 og melder tilskudsrammer ud tilArbejdsmiljørådet, de enkelte branchearbejdsmiljøråd og Videncenter forArbejdsmiljø.Stk. 2.Beskæftigelsesministeren fastlægger nærmere vilkår for midlernesanvendelse.Stk. 3.Arbejdsmiljørådet træffer inden for den udmeldte tilskudsramme og defastlagte vilkår bestemmelse om, hvilke aktiviteter der skal gennemføres.Stk. 4.På baggrund af Arbejdsmiljørådets indstilling, jf § 66, stk. 1, nr. 2,godkender beskæftigelsesministeren plan og budget for det enkeltebranchearbejdsmiljøråds virksomhed. Det enkeltebranchearbejdsmiljøråd gennemfører aktiviteter inden for den udmeldtetilskudsramme, den godkendte plan og de fastlagte vilkår.Stk. 5.Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud tilbageholdes,bortfalder eller kræves tilbagebetalt, såfremt vilkår for midlernes anvendelseikke overholdes.Stk. 6.Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte tilskud efterstk. 3, indgår i en fornyet fordeling efter reglerne i stk. 1.Stk. 7.Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetalingaf tilskud, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v.Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud kan udbetales a conto.Revisionen af regnskaberne varetages af rigsrevisor efter reglerne i lov omrevisionen af statens regnskaber m.m.”
Lovforslaget som fremsatStk. 7 bliver herefter stk. 8.8.§ 68 a,affattes således:»§68 a.Beskæftigelsesministeren fordeler efter indstilling fra Ar-bejdsmiljørådet de tilvejebragte midler efter § 68 til gennemførelse afarbejdsmiljøindsatsen og melder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådetsaktiviteter, de enkelte branchearbejdsmiljøråd og Videncenter forArbejdsmiljø.Stk. 2.Beskæftigelsesministeren fastlægger nærmere vilkår for midlernesanvendelse.Stk. 3.Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd træffer indenfor den udmeldte tilskudsramme og de fastlagte vilkår bestemmelse om,hvilke aktiviteter der skal gennemføres.Stk. 4.Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud tilbageholdes,bortfalder eller kræves tilbagebetalt, såfremt vilkår for midlernes anvendelseikke overholdes.Stk. 5.Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte tilskud efterstk. 4, indgår i en fornyet fordeling efter reglerne i stk. 1.Stk. 6.Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling aftilskud, udarbejdelse af planer for branchearbejdsmiljørådenes virksomhed,regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. Beskæftigelsesministeren kanbestemme, at tilskud kan udbetales a conto. Revisionen af regnskabernevaretages af rigsrevisor efter reglerne i lov om revisionen af statensregnskaber m.m.«
11.§ 81, stk. 6,affattes således:”Stk. 6. Klage over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til regler9.I§ 81, stk. 6,ændres »§ 68, stk. 7, og § 68 a, stk. 5,« til: »§ 14 a, stk. 2, §udstedt i medfør af § 14 a, stk. 2, § 68, stk. 8, og § 68 a, stk. 7, kan indbringes 68, stk. 8, og § 68 a, stk. 6,«.for beskæftigelsesministeren inden fire uger efter, at afgørelsen er meddeltden pågældende.”§2Loven træder i kraft den 1. januar 2011.§2Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
3
Lovforslaget som sendt i ekstern høring
Lovforslaget som fremsat
Bemærkninger til lovforslagetAlmindelige bemærkningerIndholdsfortegnelse
Bemærkninger til lovforslagetAlmindelige bemærkningerIndholdsfortegnelse1. Indledning2. Lovforslagets nærmere indhold2.1 Branchearbejdsmiljørådenes opgaver2.1.1. Gældende ret2.1.2. Overvejelser2.1.3. Den foreslåede ordning2.2. Midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats og procedure for tildeling afmidlerne2.2.1 Gældende ret2.2.2. Overvejelser2.2.3. Den foreslåede ordning2.3. Klageadgang2.3.1 Gældende ret2.3.2. Overvejelser2.3.3. Den foreslåede ordning3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet5. De administrative konsekvenser for borgerne6. De miljømæssige konsekvenser7. Forholdet til EU-retten8. Hørte myndigheder og organisationer9. Sammenfattende skema1. IndledningSom led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning afdansk økonomi er der aftalt en omprioritering af arbejdsmarkedets partersindsats på arbejdsmiljøområdet. I forbindelse hermed er det aftalt, at midlernetil parternes arbejdsmiljøindsats reduceresmed 50,4 mio. kr. årligt.I aftalen henvises til, at styringen og koordineringen af partsindsatsen på
1. IndledningSom led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning afdansk økonomi er der aftalt en omprioritering af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet. I forbindelse hermed er det aftalt, at midlerne tilparternes arbejdsmiljøindsats reduceres med 50,4 mio. kr. årligt.Aftalen herom skal ses på baggrund af, at styringen og koordineringen afpartsindsatsen ikke fuldt ud er målrettet indsatsen på arbejdspladserne.
4
Lovforslaget som sendt i ekstern høringDer er behov for en mere klar strategisk forankring af de projekter, sombranchearbejdsmiljørådene gennemfører. Det vil medvirke til at skabekontinuitet og sammenhæng i branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter. Måletmed lovændringen er, at indsatsen i højere grad bliver målrettet de enkeltevirksomheder.
Lovforslaget som fremsatarbejdsmiljøområdet ikke fuldt ud er målrettet indsatsen på arbejdspladserne.Der er således behov for at få fokuseret det enkelte branchearbejdsmiljørådsindsats, så den primært retter sig mod arbejdspladserne i de relevantebrancher. Der er behov for en mere klar forankring af de projekter, sombranchearbejdsmiljørådene gennemfører. Det vil medvirke til at skabekontinuitet og sammenhæng i branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter. Måletmed lovændringen er, at indsatsen i højere grad bliver målrettet de enkeltevirksomheder.Branchearbejdsmiljørådenes indsats skal i højere grad end i dag målrettes deenkelte virksomheder og koncentreres om virksomhedsrettede aktiviteter,herunder information og vejledning til virksomhederne om, hvordan manlever op til arbejdsmiljølovgivningens krav inden for de enkelte branchersamt om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i branchen.Branchearbejdsmiljørådene skal især fokusere på de arbejdsmiljøforhold,som regeringen har prioriteret, og de særlige forhold, der gør sig gældendeinden for brancherne.For at understøtte en mere klar forankring af branchearbejdsmiljørådenesaktiviteter og for at understøtte, at branchearbejdsmiljørådenes indsats støtterop om den øvrige arbejdsmiljøindsats, foreslås en ny procedure, hvorefterudbetalingen af midler forenkles. Fremover skal de enkelte branchearbejds-miljøråd udarbejde en plan for deres aktiviteter i det kommende år. Tilgengæld skal de ikke længere have en konkret godkendelse af enkelteprojekter.Endelig indebærer omprioriteringen af partsindsatsen på arbejds-miljøområdet, at 50,4 mio. kr. af de midler, der hvert år opkræves efterarbejdsmiljølovens § 68, tilfalder staten.
2. Lovforslaget indholdBranchearbejdsmiljørådenes indsats skal i højere grad målrettes de enkeltevirksomheder og koncentreres om vejledning af virksomhederne om, hvordanman lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav inden for de enkeltebrancher. Her skal branchearbejdsmiljørådene især have de prioriteredeområder på arbejdsmiljøområdet for øje, og de særlige forhold, der gør siggældende inden for brancherne.Endvidere lægges der op til at styrke styringen og koordineringen afpartsindsatsen på arbejdsmiljøområdet. For at sikre, atbranchearbejdsmiljørådenes indsats er strategisk forankret og støtter op omden øvrige arbejdsmiljøindsats, foreslås det således, at Arbejdsmiljørådet fåren mere styrende rolle i forhold til branchearbejdsmiljørådene.For at forenkle styringen og koordineringen af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet foreslås en ny proces, hvorefter alle branchearbejds-miljørådene fremover hvert år skal udarbejde en strategisk plan for detkommende års indsats. Processen vil indebære en forenkling af procedurernefor udbetaling af midler, idet branchearbejdsmiljørådene ikke længere skalhave en konkret godkendelse af de enkelte projekter.Endelig tilvejebringer omprioriteringen af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet 50,4 mio. kr. af de midler, der hvert år opkræves tilparternes arbejdsmiljøindsats efter arbejdsmiljølovens § 68. Midlernetilfalder efter omprioriteringen statskassen.2.1. Branchearbejdsmiljørådenes opgaver2.1.1. Gældende retIfølge arbejdsmiljølovens § 14 skal branchearbejdsmiljørådene medvirke ved
2. Lovforslagets nærmere indhold2.1. Branchearbejdsmiljørådenes opgaver2.1.1. Gældende retBeskæftigelsesministeren godkender et antal branchearbejdsmiljøråd, der
5
Lovforslaget som sendt i ekstern høringløsning af sikkerheds og sundhedsspørgsmål inden for en eller flere brancher.Efter § 14 a skal branchearbejdsmiljørådene bistå virksomheder ved atudarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brugfor virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, at kortlæggebranchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen afbranchedokumentation og at udvikle og gennemføre oplysnings- oguddannelsesaktiviteter.Derudover kan branchearbejdsmiljørådene udtale sig om eller stille forslag tilArbejdsmiljørådet om ændrede og nye regler, deltage i og gennemføreindsatser og kampagner samt danne og deltage i lokale arbejdsmiljøfora.Endvidere afgiver det enkelte branchearbejdsmiljøråd hvert år en redegørelseom sin virksomhed til beskæftigelsesministeren.Midler til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet tilvejebringes efter § 68gennem bidrag fra forskellige aktører. Beskæftigelsesministeren fordeler detilvejebragte midler efter § 68 efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet ogmelder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådet og til de enkeltebranchearbejdsmiljøråd. Desuden fastlægger ministeren nærmere vilkår formidlernes anvendelse.Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd bestemmer inden forde udmeldte tilskudsrammer og de fastlagte vilkår, hvilke aktiviteter der skalgennemføres.2.1.2. OvervejelserBranchearbejdsmiljørådene har i dag mulighed for at iværksætte en langrække aktiviteter, der spænder fra virksomhedsrettede tiltag til fx oprettelseog vedligeholdelse af netværk omkring arbejdsmiljø.Branchearbejdsmiljørådene udfører i dag således en række aktiviteter, somikke har et direkte virksomhedsrettet fokus. Branchearbejdsmiljørådene harbl.a. til opgave at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer ogmedvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation, at udtale sig om ellerstille forslag til Arbejdsmiljørådet om ændrede eller nye regler, at deltage iog gennemføre indsatser og kampagner, og at danne og deltage i lokalearbejdsmiljøfora.
Lovforslaget som fremsatbestår af medlemmer udpeget af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerinden for de brancher, som det enkelte branchearbejdsmiljøråd dækker.Branchearbejdsmiljørådene skal medvirke ved løsning af sikkerheds- ogsundhedsspørgsmål inden for en eller flere brancher, jf. arbejdsmiljølovens §14.Efter § 14 a skal branchearbejdsmiljørådene bistå virksomheder ved bl.a. atudarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brugfor virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, at kortlæggebranchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen afbranchedokumentation og at udvikle og gennemføre oplysnings- oguddannelsesaktiviteter. Derudover kan branchearbejdsmiljørådene udtale sigom eller stille forslag til Arbejdsmiljørådet om ændrede og nye regler,deltage i og gennemføre indsatser og kampagner samt danne og deltage ilokale arbejdsmiljøfora.Det enkelte branchearbejdsmiljøråd afgiver hvert år en redegørelse om sinvirksomhed til beskæftigelsesministeren, jf. arbejdsmiljølovens § 14, stk. 6.
2.1.2. OvervejelserBranchearbejdsmiljørådene har således i dag mulighed for at iværksætte enlang række aktiviteter, der spænder fra virksomhedsrettede tiltag tilaktiviteter, som ikke har et direkte virksomhedsrettet fokus.Der er imidlertid gennemført evalueringer af branchearbejdsmiljørådenesindsats, senest i 2008, som viser, at der er behov for en mere klar strategiskforankring af de projekter, som branchearbejdsmiljørådene gennemfører, bl.a.for at skabe kontinuitet og sammenhæng i branchearbejdsmiljørådenesaktiviteter samt for at reducere risikoen for overlap både i forhold til deforskellige branchearbejdsmiljøråds projekter og i forhold til andre aktører påarbejdsmiljøområdet.
6
Lovforslaget som sendt i ekstern høringDer er imidlertid gennemført evalueringer af branchearbejdsmiljørådenesindsats, senest i 2008, som viser, at der er behov for en mere klar strategiskforankring af de projekter, som branchearbejdsmiljørådene gennemfører, bl.a.for at skabe kontinuitet og sammenhæng i branchearbejdsmiljørådenesaktiviteter samt for at reducere risikoen for overlap både i forhold til deforskellige branchearbejdsmiljøråds projekter og i forhold til andre aktører påarbejdsmiljøområdet.På den baggrund bør branchearbejdsmiljørådenes opgaver begrænses, såindsatsen koncentreres om branchearbejdsmiljørådenes kerneopgave, nemligat bistå branchens enkelte virksomheder med information ogbranchevejledning.2.1.3. Den foreslåede ordningMed forslaget lægges op til, at branchearbejdsmiljørådenes opgaveromprioriteres, så brancearbejdsmiljørådenes opgaver fremover bliver merefokuseret på opgaver som udarbejdelse af branchevejledninger oginformationsmaterialer, som kan bruges direkte i virksomhederne.Branchearbejdsmiljørådene vil således fremover alene kunne deltage isærlige virksomhedsrettede aktiviteter inden for branchen.2.2. Midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats og procedure for anvendelse afmidlerne2.2.1. Gældende retEfter § 68 tilvejebringes midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats gennem enårlig bevilling, som består af¶ et bidrag på 45 mio. kr. årligt, som er fordelt på de bidragspligtige: Staten,Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, forsikringsselskaber, der tegnerarbejdsskadeforsikring samt selvforsikrede arbejdsgivere, og¶ et bidrag, der udgør to procent af de godtgørelser for mén og erstatninger forerhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt iarbejdsulykkessager. De bidragspligtige ved to procents bidraget er: staten,forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring samt selvforsikredearbejdsgivere, og¶ et årligt bidrag fra staten (udover bidragene til de to ovennævnte bidrag),som fastsættes af beskæftigelsesministeren.
Lovforslaget som fremsatFor at imødekomme ønsket om en bedre styring afpartsindsatsen på arbejdsmiljøområdet bør branchearbejdsmiljørådenesopgaver begrænses, så indsatsen koncentreres om virksomhedsrettedeaktiviteter, herunder branchearbejdsmiljørådenes kerneopgave, nemlig atbistå branchens virksomheder med information og branchevejledning.
2.1.3. Den foreslåede ordningMed forslaget lægges op til, at branchearbejdsmiljørådenes opgaverfokuseres, så brancearbejdsmiljørådenes opgaver fremover vil værevirksomhedsrettede opgaver som gennemførelse af fx informations- ogvejledningsaktiviteter og virksomhedsrettede kampagner.
2.2. Midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats og procedure for tildeling afmidlerne2.2.1. Gældende retEfter § 68 tilvejebringes midlerne til arbejdsmarkedets partersarbejdsmiljøindsats gennem en årlig bevilling, som består af:– Et bidrag på 45 mio. kr. årligt, som er fordelt på de bidragspligtige: Staten,Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, forsikringsselskaber, der tegnerarbejdsskadeforsikring, samt selvforsikrede arbejdsgivere.– Et bidrag, der udgør to procent af de godtgørelser for mén og erstatningerfor erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsenhar tilkendt i arbejdsulykkessager. De bidragspligtige ved to procentsbidraget er:Staten, forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, samtselvforsikrede arbejdsgivere.– Et årligt bidrag fra staten (udover bidragene til de to ovennævnte bidrag),
7
Lovforslaget som sendt i ekstern høringBevillingen udgjorde i 2010 90 mio. kr.
Lovforslaget som fremsatsom fastsættes af beskæftigelsesministeren.I 2010 udgjorde bevillingen 90 mio. kr.
Efter § 66 deltager Arbejdsmiljørådet i tilrettelæggelsen og gennemførelsenaf den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelses-ministeren. Arbejdsmiljørådet afgiver blandt andet indstilling til ministerenom fordeling af midler tilvejebragt efter § 68 mellem branchearbejdsmiljø-rådene og Arbejdsmiljørådet.En del af de midler, som fordeles til Arbejdsmiljørådet, afsættes i dag tilVidencenter for Arbejdsmiljø, arbejdsmiljøforskning i regi afArbejdsmiljøforskningsfonden samt sekretariatsbetjening afArbejdsmiljørådet.Efter § 68 a træffer Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd -inden for de tilskudsrammer, som beskæftigelsesministeren udmelder, og devilkår, som ministeren fastsætter for midlerne anvendelse - selv bestemmelseom, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. Det enkelte branchearbejds-miljøråd afgiver hvert år en redegørelse om sin virksomhed tilbeskæftigelsesministeren.Udover midler til den almindelige drift ansøger det enkelte branchearbejds-miljøråd løbende beskæftigelsesministeren om midler til konkrete projekter,der bevilges efter en konkret vurdering på baggrund af et budget for og enbeskrivelse af projektet.
Statens bidrag til bidraget på 45 mio. kr. samt til bidraget på to procent ydesaf staten som arbejdsgiver.Efter § 66 deltager Arbejdsmiljørådet i tilrettelæggelsen og gennemførelsenaf den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelses-ministeren. Arbejdsmiljørådet afgiver blandt andet indstilling til ministerenom fordeling af midler tilvejebragt efter § 68 mellem branchearbejdsmiljø-rådene og Arbejdsmiljørådet.En del af de midler, som fordeles til Arbejdsmiljørådet, afsættes i dag tilVidencenter for Arbejdsmiljø, arbejdsmiljøforskning i regi afArbejdsmiljøforskningsfonden samt sekretariatsbetjening afArbejdsmiljørådet.Efter § 68 a træffer Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd -inden for de tilskudsrammer, som beskæftigelsesministeren udmelder, og devilkår, som ministeren fastsætter for midlerne anvendelse – selv bestemmelseom, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. Det enkelte branchearbejds-miljøråd afgiver hvert år en redegørelse om sin virksomhed tilbeskæftigelsesministeren.Udover midler til den almindelige drift ansøger det enkelte branchearbejds-miljøråd løbende Arbejdstilsynet om midler til konkrete projekter, derbevilges efter en konkret vurdering på baggrund af et budget for og enbeskrivelse af projektet, jf. bekendtgørelse nr. 1476 af 20. december 2004 omArbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats.Arbejdstilsynet varetager opgaven med udbetaling af midler til branche-arbejdsmiljørådene samt gennemgang af branchearbejdsmiljørådenesregnskaber.
2.2.2. OvervejelserDet er regeringens opfattelse, at styringen og koordineringen afpartsindsatsen på arbejdsmiljøområdet ikke i tilstrækkelig grad er målrettetindsatsen på arbejdspladserne. På den baggrund lægges der op til at ændrestyringen af partsindsatsen for at understøtte en mere klar strategisk
2.2.2. OvervejelserDet er regeringens opfattelse, at styringen og koordineringen afpartsindsatsen på arbejdsmiljøområdet ikke i tilstrækkelig grad er målrettetindsatsen på arbejdspladserne. På den baggrund lægges der op til at ændrestyringen af partsindsatsen for at understøtte en mere klar forankring af de
8
Lovforslaget som sendt i ekstern høringforankring af de projekter, som branchearbejdsmiljørådene gennemfører.Det kan bl.a. sikres ved, at de enkelte branchearbejdsmiljøråd udarbejder enstrategisk plan for deres aktiviteter, og at disse planer godkendes afArbejdsmiljørådet. Ved udarbejdelse af og opfølgningen på planerne kan dersikres et øget fokus også på effekten af branchearbejdsmiljørådenesaktiviteter.Det vil være hensigtsmæssigt, at Arbejdsmiljørådet bliver det forum, dersikrer en sådan strategisk forankring. Baggrunden herfor er bl.a., atArbejdsmiljørådet er sammensat af repræsentanter for en række af deorganisationer, der er repræsenteret i branchearbejdsmiljørådene. Endvidereer det allerede i dag en del af rådets opgaver at deltage i den samledearbejdsmiljøindsats samt at redegøre for udviklingen på området tilministeren. Rådet har derfor alle muligheder for at sikre den strategiskeforankring, da rådet vil kunne danne sig et samlet overblik over disse aktørersindsats.Arbejdsmiljørådet får på den baggrund en styrende rolle i forhold tilbehandling af branchearbejdsmiljørådenes planer og redegørelser for rådenesarbejde.Som følge af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning afdansk økonomi er der aftalt en omprioritering af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet. I forbindelse hermed er det aftalt, at midlerne tilpartsindsatsen reduceres med 50,4 mio. kr. årligt.2.2.3. Den forslåede ordningDet foreslås, at midlerne efter § 68 fremover fortsat fordeles mellemArbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejds-miljø. Samtidig forudsættes det, at der af Arbejdsmiljørådets andel som hidtilafsættes midler til forskning i regi af Arbejdsmiljøforskningsfonden samt tilsekretariatsbetjening af Arbejdsmiljørådet. Det er fortsat beskæftigelsesmini-steren, der fordeler midlerne efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet.For at imødekomme den ønskede styrkelse af styringen og koordineringen afpartsindsatsen på arbejdsmiljøområdet foreslås en ny proces, hvorefter allebranchearbejdsmiljørådene fremover hvert år skal udarbejde en strategiskplan for det kommende års indsats. Planen skal sikre, at
Lovforslaget som fremsatprojekter, som branchearbejdsmiljørådene gennemfører.De enkelte branchearbejdsmiljøråd skal derfor udarbejde en plan og et budgetfor deres virksomhed i det kommende år. Plan og budget skal sendes tilArbejdstilsynet og danner grundlag for Arbejdstilsynets udbetaling af midlertil branchearbejdsmiljørådene. Ved udarbejdelse af og opfølgningen påplanerne kan der sikres et øget fokus også på effekten afbranchearbejdsmiljørådenes aktiviteter.Som følge af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning afdansk økonomi er der aftalt en omprioritering af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet, så det enkelte branchearbejdsmiljøråds indsatsfokuseres og dermed primært rettes mod arbejdspladserne i de relevantebrancher. I forbindelse hermed er det aftalt, at midlerne til partsindsatsenreduceres med 50,4 mio. kr. årligt.
2.2.3. Den foreslåede ordningDet foreslås, at midlerne efter § 68 til gennemførelse af arbejdsmiljøindsatsenfordeles mellem Arbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene og Viden-center for Arbejdsmiljø. Samtidig forudsættes det, at der af Arbejdsmiljø-rådets andel som hidtil bliver afsat midler til forskning i regi af Arbejdsmiljø-forskningsfonden samt til sekretariatsbetjening af Arbejdsmiljørådet. Det vilfortsat være beskæftigelsesministeren, der fordeler midlerne efter indstillingfra Arbejdsmiljørådet.For at imødekomme den ønskede styrkelse af styringen af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet foreslås, at der med hjemmel i bemyndigelsen i § 68 a,stk. 6, fastsættes en ny procedure, hvorefter alle branchearbejdsmiljøråd
9
Lovforslaget som sendt i ekstern høringbranchearbejdsmiljørådenes arbejde er virksomhedsrettet og relevant. Medplanen skal følge et budget.Plan og budget indsendes til Arbejdsmiljørådet. Beskæftigelsesministerengodkender plan og budget på baggrund af Arbejdsmiljørådets indstilling.Plan og budget danner herefter baggrund for udbetaling af årets tilskud til detenkelte branchearbejdsmiljøråd.Efter årets afslutning afgiver hvert branchearbejdsmiljøråd en redegørelse tilArbejdsmiljørådet om branchearbejdsmiljørådets virksomhed i det forløbneår. På grundlag heraf afgiver Arbejdsmiljørådet en redegørelse ombranchearbejdsmiljørådenes samlede virksomhed tilbeskæftigelsesministeren.Endvidere skal det enkelte branchearbejdsmiljøråd aflægge regnskab tilArbejdstilsynet for de udbetalte midler. Regnskaber revideres som hidtil afRigsrevisionen.Den foreslåede proces forventes at forenkle af procedurerne for udbetaling ogafregning af midler til branchearbejdsmiljørådene.Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse om, at der årligt tilfalderstatskassen 50,4 mio. kr. af de lovpligtige bidrag efter § 68 for at udmønteden aftalte reduktion af midlerne til området.
Lovforslaget som fremsatfremover hvert år skal udarbejde en plan og et budget for det kommende årsvirksomhed. Planen skal sikre, at branchearbejdsmiljørådenes arbejde ervirksomhedsrettet, sammenhængende og relevant. Den foreslåede procedurevil samtidig indebære en væsentlig forenkling af udbetaling af midler ogafrapportering fra branchearbejdsmiljørådene, idet planen vil skulle erstattede konkrete projektansøgninger, som branchearbejdsmiljørådene hidtil harskullet udarbejde.Efter forslaget skal planen for branchearbejdsmiljørådets virksomhed i detkommende år fremsendes til Arbejdstilsynet, der skal vurderebranchearbejdsmiljørådenes planer enkeltvis og i forhold til hinanden. Planog budget vil herefter danne baggrund for udbetaling af årets tilskud til detenkelte branchearbejdsmiljøråd.Efter årets afslutning vil branchearbejdsmiljørådene skulle aflægge etårsregnskab, som vil erstatte de regnskaber, der i dag skal indsendes for hvertprojekt, årsregnskabet for grundtilskud samt det samlede årsregnskab.Årsregnskabet foreslås indsendt til Arbejdstilsynet. Årsregnskabet vil somhidtil blive revideret af Rigsrevisionen.Desuden vil hvert branchearbejdsmiljøråd ligesom i dag skulle afgive enredegørelse til beskæftigelsesministeren om branchearbejdsmiljørådetsvirksomhed i det forløbne år.Efter forslaget skal ministeren udstede nærmere regler om den beskrevneprocedure, herunder de nærmere krav til plan m.v., udbetaling af tilskud ogregnskabsaflæggelse.På baggrund af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning afdansk økonomi og den her aftalte omprioritering af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i § 68,stk. 7, om, at der årligt tilfalder statskassen 50,4 mio. kr. af de lovpligtigebidrag efter § 68 for at udmønte den aftalte reduktion af midlerne til området.
2.3. Klageadgang2.3.1. Gældende retMed hjemmel i de gældende § 68, stk. 7, og § 68 a, stk. 5, er der udstedtbekendtgørelser med nærmere regler for beregning, opkrævningsperiode ogindbetaling af bidrag samt regler om udbetaling og tilbagebetaling af tilskud,
2.3. Klageadgang2.3.1. Gældende retMed hjemmel i § 68, stk. 7, og § 68 a, stk. 5, er der udstedt bekendtgørelsermed nærmere regler for beregning, opkrævningsperiode og indbetaling afbidrag samt regler om udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, regnskabs-
10
Lovforslaget som sendt i ekstern høringregnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. Afgørelser truffet af Arbejds-tilsynet efter disse bekendtgørelser kan efter § 81, stk. 6, påklages tilbeskæftigelsesministeren.Med hjemmel i den gældende § 14 a, stk. 3, er der i bekendtgørelse omArbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes indsats fastsat nærmereregler om branchearbejdsmiljørådenes opbygning, sammensætning ogvirksomhed, herunder om rådenes opgaver og funktion. Efter dennebekendtgørelse er der bl.a. fastsat regler om, hvilke aktiviteterbranchearbejdsmiljørådene kan varetage og få tilskud til.
Lovforslaget som fremsataflæggelse og efterregulering m.v. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efterdisse bekendtgørelser kan efter § 81, stk. 6, påklages til beskæftigelsesmini-steren. Der vil typisk være tale om afgørelser om, hvorvidt et branchearbejds-miljøråd er berettiget til tilskud til en bestemt aktivitet.Med hjemmel i § 14 a, stk. 3, er der i bekendtgørelse nr. 1476 af 20.december 2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenesindsats fastsat nærmere regler om branchearbejdsmiljørådenes opbygning,sammensætning og virksomhed, herunder om rådenes opgaver og funktion.Efter denne bekendtgørelse er der bl.a. fastsat regler om, hvilke aktiviteterbranchearbejdsmiljørådene kan varetage. Også efter denne bekendtgørelse vilder således typisk være tale om afgørelser om, hvorvidt etbranchearbejdsmiljøråd er berettiget til tilskud til en bestemt aktivitet.2.3.2. OvervejelserDe afgørelser, som Arbejdstilsynet træffer med hjemmel i regler udstedt ihenhold § 14 a, stk. 3, vedrører, ligesom afgørelser truffet efter regler fastsat imedfør af § 68 a, fastlæggelse af rammerne for branchearbejdsmiljørådenesvirksomhed. Det bør derfor direkte fremgå af loven, at beskæftigelsesmini-steren også skal være klageinstans i relation til Arbejdstilsynets afgørelserom, hvilke aktiviteter branchearbejdsmiljørådene kan varetage inden forrammerne af de regler, der udstedes efter § 14 a. Der er ikke tilsigtet nogenændring af gældende praksis eller retstilstand.2.3.3. Den foreslåede ordningDet foreslås, at lovens § 14 a, stk. 2, - den gældende stk. 3 - bliver omfattet af§ 81, stk. 6, således at der bliver udtrykkelig hjemmel i loven til, atbeskæftigelsesministeren er klageinstans for alle afgørelser, som Arbejdstil-synet træffer om branchearbejdsmiljørådene og de midler, som de får anvist.3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentligeLovforslaget medfører en budgetforbedring for staten på 50,4 mio. kr. årligtfra 2011 og frem.Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for detoffentlige som arbejdsgiver.4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivetLovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for
2.3.2. OvervejelserDe afgørelser, som Arbejdstilsynet træffer med hjemmel i regler udstedt ihenhold § 14 a, stk. 3, vedrører, ligesom afgørelser truffet efter regler fastsat imedfør af § 68 a, fastlæggelse af rammerne for branchearbejdsmiljørådenesvirksomhed. Det bør derfor fremgå af loven, at beskæftigelsesministeren ogsåer klageinstans i relation til Arbejdstilsynets afgørelser om, hvilke aktiviteterbranchearbejdsmiljørådene kan varetage og få tilskud til inden for rammerneaf de regler, der udstedes efter § 14 a. Der er ikke tilsigtet nogen ændring afgældende praksis eller retstilstand.2.3.3. Den foreslåede ordningDet foreslås, at lovens § 14 a, stk. 2 - den gældende stk. 3 - bliver omfattet af§ 81, stk. 6, således at der bliver udtrykkelig hjemmel i loven til, atbeskæftigelsesministeren er klageinstans for alle afgørelser, som Arbejdstil-synet træffer om branchearbejdsmiljørådene og de midler, som de får anvist.3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentligeLovforslaget medfører en budgetforbedring for staten på 50,4 mio. kr. årligtfra 2011 og frem.Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for detoffentlige som arbejdsgiver.4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivetLovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for
11
Lovforslaget som sendt i ekstern høringerhvervslivet.5. De administrative konsekvenser for borgerneForslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.6. De miljømæssige konsekvenserLovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.7. Forholdet til EU-rettenLovforslaget har ingen EU-retlige konsekvenser.8. Hørte myndigheder og organisationerRigsrevisionen, Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklagenævnet,Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og TjenestemændenesFællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening,Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere og Landbrugsrådet,Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL(Kommunernes Landsforening), Danske Regioner, Business Danmark,Danmarks Frie Fagforening, Den Kooperative Arbejdsgiver- ogInteresseorganisation i Danmark, Frie Funktionærer, KristeligArbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse og Producentforeningen.
Lovforslaget som fremsaterhvervslivet.5. De administrative konsekvenser for borgerneForslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.6. De miljømæssige konsekvenserLovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.7. Forholdet til EU-rettenLovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.8. Hørte myndigheder og organisationerLovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder ogorganisationer m.v.: Rigsrevisionen, Arbejdsmiljørådet,Arbejdsmiljøklagenævnet, Landsorganisationeni Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening,Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere og Landbrugsrådet,Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne, KL, Danske Regioner,Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Den KooperativeArbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark, Frie Funktionærer,Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse ogProducentforeningen.9. Sammenfattende skemaDe økonomiske konsekvenser for det offentlige- Positive konsekvenser/ mindreudgifterLovforslaget medfører en budgetforbedring for staten på 50,4mio. kr. årligt fra 2011 og frem.Negative konsekvenser/merudgifterIngenDe administrative konsekvenser for det offentlige- Positive konsekvenser/ mindreudgifterIngen
10. Sammenfattende skemaDe økonomiske konsekvenser for det offentlige- Positive konsekvenser/- mindreudgifterLovforslaget medfører en budgetforbedring for staten på 50,4 mio. kr. årligtfra 2011 og frem. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for detoffentlige som arbejdsgiver.- Negative konsekvenser/- merudgifterIngenDe administrative konsekvenser for det offentlige- Positive konsekvenser/- mindreudgifterIngen
12
Lovforslaget som sendt i ekstern høring- Negative konsekvenser/- merudgifterIngenDe økonomiske konsekvenser for erhvervslivet- Positive konsekvenser/- mindreudgifterIngen- Negative konsekvenser/- merudgifterIngenDe administrative konsekvenser for erhvervslivet- Positive konsekvenser/- mindreudgifterIngen- Negative konsekvenser/- merudgifterIngenDe administrative konsekvenser for borgerne- Positive konsekvenser/- mindreudgifterIngen- Negative konsekvenser/- merudgifterIngenDe miljømæssige konsekvenser- IngenForholdet til EU-retten- Lovforslaget har ingen EU-retlige konsekvenser.Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelserTil § 1Til nr. 1Den foreslåede ændring af § 14, stk. 1, præciserer, at formålet medbranchearbejdsmiljørådene er inden for den enkelte branche at understøttevirksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.
Lovforslaget som fremsat- Negative konsekvenser/ merudgifterIngenDe økonomiske konsekvenser for erhvervslivet- Positive konsekvenser/ mindreudgifterIngen- Negative konsekvenser/ merudgifterIngenDe administrative konsekvenser for erhvervslivet- Positive konsekvenser/ mindreudgifterIngen- Negative konsekvenser/ merudgifterIngenDe administrative konsekvenser for borgerne- Positive konsekvenser/ mindreudgifterIngen- Negative konsekvenser/ merudgifterIngenDe miljømæssige konsekvenser- IngenForholdet til EU-retten- Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelserTil § 1Til nr. 1Den foreslåede ændring af § 14, stk. 1, indebærer, at branchearbejdsmiljø-rådenes opgave vil være at bistå branchens virksomheder med information ogbranchevejledning om arbejdsmiljø, hvor de i dag skal medvirke vedløsningen af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for en eller flerebrancher.
13
Lovforslaget som sendt i ekstern høringDer henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.Til nr. 2Med den foreslåede ændring af § 14, stk. 6, fastsættes det, at branchearbejds-miljørådene fremover både skal udarbejde en plan og et budget for rådetsvirksomhed i det kommende år.Formålet med den foreslåede ændring er at sikre, at der bliver grundlag for enbedre styring og koordinering af branchearbejdsmiljørådenen indsats samt atforenkle administrationen af fordelingen af midler til branchearbejdsmiljø-rådene. Forenklingen indebærer, at branchearbejdsmiljørådene får udbetaltmidler på baggrund af den foreslåede plan og budget, hvor de i dag skal søgeom støtte til konkrete aktiviteter.Branchearbejdsmiljørådene skal som i dag udarbejde en redegørelse områdets virksomhed i det forløbne år, men denne skal fremover sendes tilArbejdsmiljørådet, som skal sikre den strategiske forankring afbranchearbejdsmiljørådenes arbejde. Hermed får Arbejdsmiljørådet enstyrende og koordinerende rolle i forhold til branchearbejdsmiljørådenesarbejde og opgaver.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1. og 2.2.Til nr. 3Den foreslåede ændring af § 14 a, stk. 1, beskriver branchearbejdsmiljø-rådenes opgave, som fremover er at bistå branchens enkelte virksomhedermed information og branchevejledninger og at deltage i særlige virksom-hedsrettede aktiviteter inden for branchen.Med ændringen præciseres, at indsatsen på arbejdsmiljøområdet skalmålrettes arbejdspladserne. Arbejdspladserne skal understøttes medoverskuelig information, der i form og indhold er afpasset målgruppen, ogsom er relevant og aktuel for den enkelte branche.Ændringen tager desuden højde for, at der fremover vil være færre midler tilbranchearbejdsmiljørådene, herunder til iværksættelse af opgaver.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.
Lovforslaget som fremsatDer henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.
Til nr. 2Den foreslåede ændring af § 14 a, stk. 1, beskriver branchearbejdsmiljørå-denes opgaver. Fremover vil de enkelte branchearbejdsmiljøråd skulle biståbranchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø.De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte og deltagei særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen.Hermed tænkes fx på virksomhedsrettede kampagner om bestemte arbejds-miljøproblemer i branchen.Det følger af den foreslåede ændring af § 14 a, at branchearbejdsmiljørådenesindsats fremover skal målrettes virksomhederne. Branchearbejdsmiljørådenesaktiviteter vil inden for de enkelte brancher skulle bidrage til at løse ellerforebygge arbejdsmiljøproblemer.De aktiviteter, som branchearbejdsmiljørådene iværksætter, vil især skulle
14
Lovforslaget som sendt i ekstern høring
Lovforslaget som fremsathave fokus på de prioriterede arbejdsmiljøområder, men rådenes aktiviteterkan også handle om andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer i denpågældende branche.Branchearbejdsmiljørådenenes centrale opgave bliver at bistå virksomhe-derne med information og vejledning, dels om hvordan virksomhederne kanleve op til arbejdsmiljølovgivningens krav inden for de enkelte brancher, delsom hvordan virksomhederne kan forebygge arbejdsmiljøproblemer i bran-chen. Branchearbejdsmiljørådenes information og vejledning skal i form ogindhold afpasses målgruppen og være relevant og aktuel for den enkeltebranche. Det kan fx være i form af virksomhedsrettede kampagner ellerindsatser.De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte andresærlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen,ligesom de kan deltage i aktiviteter af denne karakter, som andre aktøreriværksætter.Branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter forventes baseret på viden fra bl.a.Videncenter for Arbejdsmiljø, Det Nationale Forskningscenter forArbejdsmiljø, Arbejdstilsynet samt Arbejdsmiljøforskningsfonden.Branchearbejdsmiljørådene vil dog selv kunne foretage en kortlægning af etarbejdsmiljøproblem, som ikke allerede er kortlagt af de ovennævnte aktører,hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret virksomhedsrettetaktivitet.Forslaget tager højde for, at der fremover vil være færre midler tilbranchearbejdsmiljørådene, herunder til iværksættelse af forskelligeaktiviteter.Branchearbejdsmiljørådene vil, forudsat de løser de opgaver, der fremgår af §14 a, stk. 1, fortsat også kunne gennemføre aktiviteter, der falder uden forrammerne af § 14 a, stk. 1, forudsat aktiviteterne finansieres af de deltagendeparter selv, eller af andre bidragydere. Sådanne aktiviteter vil ikke skulleindgå i branchearbejdsmiljørådenes planer.Branchearbejdsmiljørådene vil fortsat kunne afholde udgifter af de udbetaltemidler til drift af et samlet sekretariat (for både arbejdstagerne,arbejdsgiverne og arbejdslederne) for et eller flere branchearbejdsmiljøråd.
15
Lovforslaget som sendt i ekstern høring
Lovforslaget som fremsatDer henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.
Til nr. 4§ 14 a, stk. 2, foreslås ophævet, da branchearbejdsmiljørådenes opgaver erbegrænset til de opgaver, der fremgår af forslaget til ny affattelse af § 14 a,stk. 1. Der henvises til nr. 3.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.
Til nr. 3§ 14 a, stk. 2, hvori der opregnes en række opgaver, som det enkeltebranchearbejdsmiljøråd kan udføre, foreslås ophævet, da branchearbejds-miljørådenes opgaver fremover vil være begrænset til de opgaver, derfremgår af den foreslåede § 14 a, stk. 1. Branchearbejdsmiljørådene vil dogogså fremover kunne iværksætte kampagner og indsatser, forudsat at der ertale om virksomhedsrettede aktiviteter omfattet af den foreslåede af § 14 a,stk. 1. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 2.Medlemmer af de enkelte branchearbejdsmiljøråd vil fortsat – påArbejdsmiljørådets foranledning – kunne inddrages i regeludvalg underArbejdsmiljørådet ved behandling af udkast til nye eller ændrede regler.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.
Til nr. 5Med den foreslåede ændring af § 66, stk. 1, nr. 2, præciseres, at midlerne,som er tilvejebragt efter § 68, skal fordeles mellembranchearbejdsmiljørådene, Arbejdsmiljørådet og Videncenter forArbejdsmiljø, således at det nu direkte fremgår, at Videncenter forArbejdsmiljø skal have en andel af partsmidlerne.Videncenter for Arbejdsmiljø er etableret med hjemmel i arbejdsmiljølovens§ 67, stk. 9. Formålet med Videncentret for Arbejdsmiljø er som hidtil atsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe énindgang til arbejdsmiljørelevant information og viden. Centeret skal derforfortsat varetage tværgående formidlings- og informationsaktiviteter m.v. påarbejdsmiljøområdet.For at fremme styringen og koordineringen af partsindsatsen påarbejdsmiljøområdet foreslås det, at der indsættes som ny § 66, stk. 1, nr. 3,at Arbejdsmiljørådet på grundlag af bidrag fra de enkeltebranchearbejdsmiljøråd, jf. den foreslåede § 14, stk. 6, nr. 1, skal afgive enindstilling til beskæftigelsesministeren med en plan og et budget for detenkelte branchearbejdsmiljøråds virksomhed i det kommende år.
Til nr. 4Med den foreslåede ændring af § 66, stk. 1, nr. 2, ændres bestemmelsensåledes, at midlerne, som er tilvejebragt efter § 68, vil skulle fordeles mellembranchearbejdsmiljørådene, Arbejdsmiljørådet og Videncenter forArbejdsmiljø. Det fremgår herefter direkte af bestemmelsen, at Videncenterfor Arbejdsmiljø vil skulle have en andel af partsmidlerne.Videncenter for Arbejdsmiljø er etableret med hjemmel i arbejdsmiljølovens§ 67, stk. 9. Formålet med Videncentret for Arbejdsmiljø er som hidtil atsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe énindgang til arbejdsmiljørelevant information og viden. Centeret skal derforfortsat varetage tværgående formidlings- og informationsaktiviteter m.v. påarbejdsmiljøområdet.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.
16
Lovforslaget som sendt i ekstern høringDer henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.Til nr. 6Som konsekvens af rådets nye rolle for at styrke styringen ogkoordineringens af den partsstyrede indsat, foreslås det, at der i § 66indsættes et nyt stk. 5, hvorefter Arbejdsmiljørådet hvert år skal udarbejdeen selvstændig redegørelse til beskæftigelsesministeren ombranchearbejdsmiljørådenes virksomhed. Redegørelsen udarbejdes påbaggrund af bidrag fra de enkelte branchearbejdsmiljøråd, jf. denforeslåede § 14, stk. 6, nr. 2,Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.Til nr. 7.Overskriften til kap. 12 a foreslås ændret som konsekvens af forslaget omindsættelse af et nyt stk. 7 i § 68. Der henvises til nr. 10.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.
Lovforslaget som fremsat
Til nr. 5.Overskriften til kapitel 12 a foreslås ændret som konsekvens af forslaget omindsættelse af et nyt stk. 7 i § 68, hvorefter en del af de opkrævede midlerfremover vil tilgå staten. Herefter vil kapitlet omhandle mere end finansieringaf parternes arbejdsmiljøindsats. Der henvises til nr. 7.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.
Til nr. 8Den foreslåede ændring er en redaktionel ændring, hvorefter det tydeliggøres,hvem der yder bidrag til gennemførelse af partsindsatsen. Desudenpræciseres det, hvilke aktører, der får del i midlerne.
Til nr. 6.Det fremgår af den ændrede bestemmelse, at en del af de midler, deropkræves efter bestemmelsen, fremover vil tilgå staten. Som en konsekvensaf den foreslåede formulering af § 68 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs §1, nr. 8, foreslås det endvidere, at det kommer til at fremgå eksplicit afbestemmelsen, at en del af de midler, der opkræves til partsindsatsen, vilskulle afsættes til Videncenter for Arbejdsmiljø.Til nr. 7.Det foreslås, at der i § 68 indsættes et nyt stk. 7, hvorefter 50,4 mio. kr. af demidler, der opkræves efter § 68, tilfalder staten med henblik på at opfylde»Aftale om genopretning af dansk økonomi«.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.Til nr. 8.Den foreslåede ændring af § 68 a, stk. 1, fastslår, at midlerne til
Til nr. 9Det foreslås, at der i § 68, indsættes et nyt stk. 7, hvorefter 50,4 mio. kr. af demidler, der opkræves efter § 68, tilfalder til staten med henblik på at opfylde”Aftale om genopretning af dansk økonomi”.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.Til nr. 10Den foreslåede ændring af § 68 a, stk. 1, fastslår, at midlerne til
17
Lovforslaget som sendt i ekstern høringpartsindsatsen skal fordeles til både Arbejdsmiljørådets aktiviteter, de enkeltebranchearbejdsmiljøråd og Videncenter for Arbejdsmiljø, således at det nudirekte fremgår, at Videncenter for Arbejdsmiljø skal have en andel afpartsmidlerne.Samtidig flyttes sidste led af den gældende § 68 a, stk. 1, om atbeskæftigelsesministeren fastsætter nærmere vilkår for midlernes anvendelsetil en selvstændig bestemmelse i et nyt stk. 2.Bemyndigelsen til ministeren til at fastlægge vilkår for midlernes anvendelsefremgår allerede af de gældende regler, men foreslås flyttet til en særskiltbestemmelse. Ligesom i dag skal beskæftigelsesministeren fastlæggenærmere vilkår for midlernes anvendelse. Disse vilkår udmøntes ibekendtgørelse, der beskriver på hvilket grundlag midlerne kan anvendes, oghvordan der skal aflægges regnskab for midlernes anvendelse.Den foreslåede proces med henblik på at styrke styringen og koordineringenaf partsindsatsen forventes at kunne danne grundlag for en forenkling afprocedurerne for udbetaling og afregning af midler tilbranchearbejdsmiljørådene. De nærmere regler herom vil blive fastsat i denbekendtgørelse, som udstedes med hjemmel i denne bestemmelse.I relation til Arbejdsmiljørådet forudsættes det, at en del af Arbejdsmiljø-rådets andel af partsmidlerne som hidtil afsættes dels til forskning i regi afArbejdsmiljøforskningsfonden, dels til sekretariatsbetjening af Arbejds-miljørådet.Det foreslås, at der i § 68 a, indsættes et nyt stk. 4, hvorefterbeskæftigelsesministeren godkender plan og budget for det enkeltebranchearbejdsmiljøråds virksomhed efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet.Bestemmelsen er en del af den foreslåede styrkelse af koordinering ogstyringen af partsindsatsen, hvorefter Arbejdsmiljørådet får en mere styrenderolle i forbindelse med branchearbejdsmiljørådenes arbejde.
Lovforslaget som fremsatpartsindsatsen skal fordeles til både Arbejdsmiljørådets aktiviteter, de enkeltebranchearbejdsmiljøråd og Videncenter for Arbejdsmiljø, således at det nudirekte fremgår, at Videncenter for Arbejdsmiljø skal have en andel afpartsmidlerne.I relation til Arbejdsmiljørådet forudsættes det, at en del afArbejdsmiljørådets andel af partsmidlerne som hidtil afsættes dels tilforskning i regi af Arbejdsmiljøforskningsfonden, dels tilsekretariatsbetjening af Arbejdsmiljørådet.Bemyndigelsen til ministeren til at fastlægge vilkår for midlernes anvendelsefremgår allerede af de gældende regler, jf. arbejdsmiljølovens § 68 a, stk. 1,men foreslås flyttet til en særskilt bestemmelse, jf. den nu foreslåede § 68 a,stk. 2. Ligesom i dag vil beskæftigelsesministeren skulle fastlægge nærmerevilkår for midlernes anvendelse. Disse vilkår vil blive udmøntet i enbekendtgørelse, der vil beskrive på hvilket grundlag midlerne kan anvendes,og hvordan der skal aflægges regnskab for midlernes anvendelse.Efter den foreslåede § 68 a, stk. 3, der er en videreførelse af den nuværendestk. 2, vil Arbejdsmiljørådet og branchearbejdsmiljørådene inden for denudmeldte tilskudsramme og de af beskæftigelsesministeren fastlagte vilkårkunne træffe bestemmelse om, hvilke aktiviteter henholdsvisArbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd skal gennemføre.Arbejdstilsynet vil varetage myndighedsopgaven med udbetaling af midler tilbranchearbejdsmiljørådene samt gennemgang af branchearbejdsmiljørådenesregnskaber.Det vil således være op til branchearbejdsmiljørådene, hvilke aktiviteter devil gennemføre i det kommende år inden for rammerne af lovgivningen.Aktiviteterne vil skulle beskrives i den plan, som branchearbejdsmiljørådenevil skulle fremsende til Arbejdstilsynet som grundlag for Arbejdstilsynetsudbetaling af midler til branchearbejdsmiljørådene. Bestemmelsen om, atbranchearbejdsmiljørådene selv bestemmer, hvilke aktiviteter de viliværksætte, vil dog være med forbehold for Arbejdstilsynets vurdering afbranchearbejdsmiljørådenes planer, herunder om de planlagte aktiviteterfalder inden for rammerne af lovgivningen.
Branchearbejdsmiljørådene skal, jf. forslaget til § 14, stk. 6, udarbejde enplan og et budget for rådets virksomhed i det kommende år tilDe nuværende § 68 a, stk. 3 og 4, videreføres uændret, men bliver dog til stk.Arbejdsmiljørådet, som herefter afgiver en indstilling herom tilbeskæftigelsesministeren, som godkender branchearbejdsmiljørådenes planer. 4 og 5.
18
Lovforslaget som sendt i ekstern høringBranchearbejdsmiljørådenes aktiviteter gennemføres herefter inden forudmeldte tilskudsramme, den godkendte plan og de fastlagte vilkår.Bestemmelsen i § 68a, stk. 7, giver beskæftigelsesministeren hjemmel til atfastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen. Ministeren får medbestemmelsen endvidere bemyndigelse til at træffe nærmere bestemmelse omforskudsvis a conto udbetaling af tilskud. Det er præciseret, at statensrevisionsmyndighed reviderer branchearbejdsmiljørådenes regnskaber.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.
Lovforslaget som fremsatDet foreslås, at det i § 68 a, stk. 6, beskrives, at beskæftigelsesministerenfastsætter nærmere regler om tilskudsadministrationen. Med ændringen vildet blive klart, at der altid skal fastsættes nærmere regler.Bemyndigelsen er i dag udnyttet til at fastsætte regler om, at der udbetalesmidler til almindelig drift samt til konkrete projekter efter en vurdering påbaggrund af et budget for og en beskrivelse af det enkelte projekt.Bemyndigelsen vil fremover bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler om enny procedure, hvorefter branchearbejdsmiljørådene udover det grundbeløb,som de får i dag, vil modtage et yderligere beløb på grundlag af den plan ogdet budget, som de vil skulle sende til Arbejdstilsynet. Dette yderligere beløbvil blive fordelt mellem branchearbejdsmiljørådene efter de kriterier og denvægtning, der allerede gælder i dag, jf. bekendtgørelse nr. 250 af 6. april2001, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1245 af 6. december 2006 ombidrag til Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenesarbejdsmiljøindsats.Der vil i den forbindelse blive fastsat nærmere regler om den plan og detbudget for det kommende års virksomhed, samt det regnskab, som de enkeltebranchearbejdsmiljøråd hvert år skal udarbejde og sende til Arbejdstilsynet.Branchearbejdsmiljørådene vil i planen skulle angive de virksomhedsrettedearbejdsmiljøproblemer, som de vil arbejde med det kommende år. Planen vildesuden skulle angive konkrete mål for indsatsen og redegøre for deaktiviteter, som branchearbejdsmiljørådene vil iværksætte for at nå disse mål,herunder hvordan de planlagte aktiviteter er virksomhedsrettede. Derudovervil planen skulle indeholde oplysninger om, hvilke effektmålbranchearbejdsmiljørådet har opstillet, og hvilke metoder der skal anvendestil måling af effekten. Endelig vil planen skulle følges af et budget, hvorafskal fremgå, at de planlagte aktiviteter kan gennemføres inden for den afbeskæftigelsesministeren udmeldte tilskudsramme.Der vil desuden blive fastsat nærmere regler om, at Arbejdstilsynet vilvurdere branchearbejdsmiljørådenes planer enkeltvis og i forhold tilhinanden. Arbejdstilsynet vil ved vurderingen af branchearbejdsmiljørådenesplaner bl.a. skulle påse, at de aktiviteter, som branchearbejdsmiljørådeneønsker at iværksætte, ligger inden for rammerne af lovgivningen og deoverordnede mål for arbejdsmiljøindsatsen.
19
Lovforslaget som sendt i ekstern høring
Lovforslaget som fremsatBranchearbejdsmiljørådene vil desuden skulle aflægge årsregnskab tilArbejdstilsynet, som vil skulle påse, at midlerne er anvendt inden forbevillingens formål. Regnskaberne vil som hidtil blive revideret afRigsrevisionen.Med denne nye procedure vil der blive grundlag for en bedre styring ogkoordinering af branchearbejdsmiljørådenes indsats. Samtidig bliveradministrationen af udbetalingen af midler til branchearbejdsmiljørådeneforenklet. Forenklingen indebærer, at branchearbejdsmiljørådene får udbetaltmidler på baggrund af plan og budget, hvor de i dag skal søge om støtte tilkonkrete aktiviteter.Da planer og budgetter for branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter i 2011 ikkekan forventes udarbejdet og godkendt inden årets start, vil der ibekendtgørelsen blive fastsat en overgangsordning for 2011.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2.
Til nr. 11Det foreslås, at lovens § 14 a, stk. 3, som herefter bliver stk. 2, bliveromfattet af § 81, stk. 6, således at der er udtrykkelig hjemmel i loven til atArbejdstilsynets afgørelser om, hvilke aktiviteter branchearbejdsmiljørådeneskan varetage og få tilskud til, kan påklages til beskæftigelsesministeren.Desuden konsekvensændres bestemmelsen, da de gældende § 68, stk. 7, og §68 a, stk. 5, nu ændres til henholdsvis § 68, stk. 8, og § 68 a, stk. 7.
Til nr. 9.Det foreslås, at regler udstedt i medfør af lovens § 14 a, stk. 3, som medlovforslaget bliver stk. 2, bliver omfattet af § 81, stk. 6, således at detkommer til at fremgå udtrykkeligt at Arbejdstilsynets afgørelser om, hvilkeaktiviteter branchearbejdsmiljørådenes kan varetage, vil kunne påklages tilbeskæftigelsesministeren.Desuden foreslås bestemmelsen konsekvensændret, da de gældende § 68, stk.7, og § 68 a, stk. 5, efter forslaget ændres til henholdsvis § 68, stk. 8, og § 68a, stk. 6.Til § 2Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Til § 2Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2011.
20
21