Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 1329
Offentligt
970861_0001.png
Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Mim@im.dkWwww.im.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 17. marts 2011Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: SUMHMSags nr.: 1103312Dok nr.: 473167
Medlem af Folketinget Julie Skovsby (S) har den 10. marts 2011 stillet følgen-de spørgsmål nr. S 1329 til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermedbesvares.Spørgsmål S 1329:”Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at mange kommuner er såpressede økonomisk, at de må skære i det forebyggende sundhedsarbejde,herunder hjemmebesøg hos nybagte forældre, selv om det måske er en dårligforretning på længere sigt, jf. TV2 Fyn, den 7. marts 2011, ”Babyer får mindrehjælp”?
Svar:Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for de kommunale sundhedsordninger forbørn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen, og for at alle børn ogunge får de tilbud, der fremgår af sundhedslovgivningen.De kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyg-gende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, derretter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte påbørn med særlige behov. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækstog skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.I forhold til småbørn yder sundhedsplejersken funktionsundersøgelser i bar-nets hjem samt individuel rådgivning efter henvendelse, ligesom der kan tilby-des gruppeaktiviteter i form af forældregrupper, åbent-hus-arrangementer,temaaftener, mødre-, fædre- og familiegrupper af forskellig karakter, aftaltkonsultation herunder telefonkonsultationer mv.Jeg forventer, at kommunerne – med de tilpasninger i tilbud til småbørnsprofy-laksen, som de måtte foretage - fortsat vil leve op til deres ansvar efter sund-hedslovgivningen, herunder forpligtelsen til at føre tilsyn med det enkelte barnsfysiske og psykiske helbredstilstand.
Med venlig hilsen
Bertel Haarder / Helle Hyllehøj