Retsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 280
Offentligt
910024_0001.png
910024_0002.png
FolketingetLovsekretariatetChristiansborg1218 København K
Civil- og Politiafdelingen
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
3. november 2010Politikontoret2010-152-1844LBN43775
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 280, som medlem af Folke-tinget Pernille Vigsø Bagge (SF) har stillet til justitsministeren den 29.oktober 2010.
Lars Barfoed/Carsten Kristian Vollmer
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 280 fra medlem af Folketinget Pernille Vigsø Bagge

(SF):

”Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at Midt- ogVestjyllands politikreds' særlige ordning vedrørende uden-landske prostituerede, som med succes er bragt til krisecenterfrem for i fængsel, nu pludselig er bragt til ophør og vil mini-steren forklare, om nedlæggelsen af en ordning, som har fun-geret godt og skabt tillid og kontakt til de udsatte kvinder, eret udtryk for, at regeringen primært anser denne gruppe kvin-der som illegale indvandrere og ikke som ofre?”

Svar:

Spørgsmålet kan kun besvares fyldestgørende, hvis der til brug for besva-relsen gennem Rigspolitiet indhentes en udtalelse fra Midt- og Vestjyl-lands Politi.Spørgsmålet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælderfor S-spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden § 20, stk. 1 og2, som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. 167 af 1. juni 2007.Det tilføjes, at Folketingets Retsudvalg ved spørgsmål nr. 36 (Alm. del)af 13. oktober 2010 og nr. 73-75 (Alm. del) af 19. oktober 2010 harspurgt til samme emne. Justitsministeriet har i den forbindelse anmodetRigspolitiet om en udtalelse til brug for besvarelsen.
2