Kommunaludvalget 2010-11 (1. samling)
S 698
Offentligt
935567_0001.png
935567_0002.png
Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Mim@im.dkWwww.im.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 16. december 2010Enhed: KommunaløkonomiSagsbeh.: nmjSags nr.: 1010915Dok nr.: 388211
Medlem af Folketinget Meta Fuglsang (SF) har den 10. december 2010 stilletfølgende spørgsmål nr. S 698 til indenrigs- og sundhedsministeren, som her-med besvares.Spørgsmål S 698:”Mener ministeren, at rengøring en gang om måneden hos ældre kan betrag-tes som et rimeligt serviceniveau, jf. besparelserne på ældreområdet i Hørs-holm Kommune, som skyldes regeringens krav om nulvækst?”Svar:Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2011,der har givet mulighed for, at kommunernes høje budgetramme for 2010 kun-ne videreføres i 2011. I den forbindelse er budgetrammen blevet korrigeret forstigninger i priser og lønninger, opgaveændringer samt for stigende udgifter tiloverførselsindkomster, som kommunerne kompenseres for via budgetgaranti-en.Når der i et antal kommuner er gennemført besparelser i 2011 skal det ses isammenhæng med, at kommunerne i 2009 har overskredet budgetterne, og atder ligeledes forventes en overskridelse af budgetterne for 2010. Kommunernehar således haft en højere vækst end aftalt. Det er en vækst, der også erkommet ældreområdet til gavn.Jeg vil i den forbindelse gerne understrege, at det er den enkelte kommunesansvar at sikre balance i økonomien. Så længe kommunerne holder sig indenfor de aftalte rammer og lovgivningen, er det politikerne i den enkelte kommu-ne, som må vurdere, hvordan ressourcerne skal prioriteres.Med hensyn til det konkrete spørgsmål om niveauet for hjemmehjælp skal detbemærkes, at reglerne herom hører under Socialministeriets ressort. Men detskal nævnes, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter serviceniveauet iden enkelte kommune. Og kommunens afgørelser om hjemmehjælp til denenkelte person træffes ved en konkret og individuel vurdering af behovet forhjælp.
Med venlig hilsen
Bertel Harder / Nils Majgaard Jensen
Side 2