Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 899
Offentligt
947149_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
J.nr. NST-401-00077
Den 21. januar 2011
Folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) har den 14. januar 2011
stillet følgende spørgsmål nr. S 899, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. S 899
Er ministeren enig i, at Danmark skal gøre brug af muligheden i de eksiste-
rende regler for EU's landbrugspolitik for at anvende en større andel af den
direkte landbrugsstøtte til naturfremmende projekter, muligheden for frivillig
modulation?
Svar
EU's landbrugspolitik sorterer under Fødevareministeren. Men jeg kan
nævne, at det er korrekt, at EU's landbrugspolitik rummer mulighed for at
stille op til 10 procent af den direkte landbrugsstøtte til rådighed for miljø-
formål – de såkaldte artikel 68-midler.
Der blev med Grøn Vækst lagt op til at anvende uudnyttede midler fra den
direkte landbrugsstøtte, som ellers ville tilfalde EU, aktuelt svarende til ca.
1,6 procent af midlerne eller ca. 120 mio. kroner årligt. Disse midler er i
2010-2013 prioriteret til ordningerne ekstensivt landbrug, naturpleje samt
etablering af flerårige energiafgrøder.
I forbindelse med den kommende reform af den fælles landbrugspolitik ar-
bejder regeringen for at ændre landbrugsstøtten, så den i højere grad kan
gå til betaling af offentlige goder, så som bedre miljø.
Karen Ellemann
/
Agnete Thomsen
Miljøministeriet • Højbro Plads 4 • 1200 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk