Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
1029573_0001.png
Udkast
NOTAT
DEPARTEMENTET
Dato
J. nr.
13. september 2011
2011-3014
Internationalt Kontor
Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi)
d. 6. oktober 2011
Dagsordenspunkt 2: Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at
indlede forhandlinger om revisionen af aftalen om lejlighedsvis international
personbefordring med bus (Interbus-aftalen) .................................................... 2
Dagsordenspunkt 3: Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til
at indlede og gennemføre forhandlinger med den europæiske organisation for
lufttrafikkontrol (Eurocontrol) om en overordnet samarbejdsaftale .................. 4
Dagsordenspunkt 4: Kommissionens meddelelse om oprettelse af et fælles
luftfartsområde med Republikken Aserbajdsjan samt Kommissionens
henstilling til Rådet om at bemyndige den til at indlede forhandlinger med
Republikken Aserbajdsjan om en samlet luftfartsaftale ..................................... 6
Dagsordenspunkt 5: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om en ny strategi for transportsamarbejde mellem EU og dets
naboregioner ....................................................................................................... 8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0002.png
Dagsordenspunkt 2: Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommis-
sionen til at indlede forhandlinger om revisionen af aftalen om lej-
lighedsvis international personbefordring med bus (Interbus-
aftalen)
Der forefindes ikke et KOM-nr.
1. Baggrund og indhold
Kommissionen ønsker bemyndigelse til at indlede forhandling om udvidelse af
Interbus-aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus. Af-
talens geografiske område ønskes udvidet med interesserede tredjelande, lige-
som aftalen ønskes udvidet til tillige at omfatte rutekørsel. Forslaget fremsæt-
tes efter proceduren for indgåelse af aftaler med tredjelande, og der træffes af-
gørelse med kvalificeret lande (Traktatens artikel 91 og artikel 218, stk. 3 og 4,
jf. stk. 8.).
Interbus-aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus, der
trådte i kraft den 1. januar 2003, er indgået på Fælleskabsplan. Der er i henhold
til aftalen nedsat et fælles udvalg, der skal administrere aftalen og påse, at den
anvendes korrekt. Aftalen harmoniserer betingelserne for adgangen til erhver-
vet, for de tekniske specifikationer for busser og for det arbejde, der udføres af
det kørende personale i international vejtransport. Aftaleparter er for øjeblik-
ket EU og Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Moldova,
Montenegro og Tyrkiet. Aftalen er åben for tiltrædelse af lande, der har fuldt
medlemskab af CEMT (Den Europæiske Transportminister Konference).
2. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Lejlighedsvis buskørsel og rutekørsel er reguleret i bilaterale vejtransportaftaler
mellem Danmark og en række lande uden for EU. I tilfælde af, at et af disse
lande tiltræder Interbus-aftalen, vil denne få forrang for reguleringen i den bi-
laterale vejtransportaftale.
3. Høring
Høringen finder sted i forbindelse med fremlæggelsen af dette rammenotat i
EU-specialudvalget for Transport idet selve forhandlingsmandatet er fortroligt.
4. Statsfinansielle, samfundsøkonomiske og administrative konse-
kvenser af forslaget
Gennemførsel af indholdet i det foreliggende forslag har ikke statsfinansielle
konsekvenser for Danmark.
Side 2/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0003.png
Der må forventes en positiv samfundsøkonomisk og administrativ effekt ved, at
reglerne for buskørsel bliver mere gennemskuelige.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen mener ikke, at målene for forslaget vil kunne nås af medlems-
staterne enkeltvis. Det er desuden tale om en naturlig udvidelse af Interbus-
aftalen, hvor EU er aftalepart over for nabolandene. Regeringen deler denne
opfattelse og finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
6. Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark er positivt indstillet over for forslaget, da det udvider det geografiske
omfang af interbusaftalen, og aftalen forenkler reglerne for buserhvervet. Det
vurderes, at den danske busbranche vil kunne støtte forslaget, da det vil forenk-
le tilladelsesproceduren for international buskørsel.
Det er naturligt, at bilaterale aftaler erstattes af fælles internationale aftaler. I
den udstrækning man udvider reglernes omfang, bør de i høj grad ligne dem,
der gælder i EU.
7. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forslaget er under behandling i Rådets transportarbejdsgruppe. Flere lande er
skeptiske i forhold til den foreslåede procedure, og har foreslået at dele manda-
tet op i to, hvor Interbus-aftalens geografiske omfang forhandles på plads først,
hvorefter Kommissionen kan få et nyt mandat til at forhandle fælles regler for
international rutekørsel. Danmark har ikke specifikke ønsker til proceduren og
vil i givet fald kunne tilslutte sig en opdeling af mandatet.
Andre lande ønsker at indgå aftale på området i FN-regi frem for at udvide In-
terbus-aftalen i EU-regi.
8. Europa-Parlamentets udtalelser
Ikke relevant.
9. Tidligere forelæggelser for Europaudvalget
Den oprindelige aftale har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg
forud for transportrådsmødet den 7. december 1995 og den 20-21. december
2000.
Side 3/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0004.png
Dagsordenspunkt 3: Kommissionens henstilling til Rådet om be-
myndigelse til at indlede og gennemføre forhandlinger med den eu-
ropæiske organisation for lufttrafikkontrol (Eurocontrol) om en
overordnet samarbejdsaftale
KOM (2011) 333 endelig
1. Baggrund og indhold
Kommissionen henstiller, at den bemyndiges til at indlede forhandlinger med
den europæiske organisation for lufttrafikkontrol (Eurocontrol) om indgåelse
af en overordnet samarbejdsaftale. Henstillingen er fremsendt den 8. juni 2011,
og bemyndigelsen til forhandlinger skal vedtages på basis af den almindelige
lovgivningsprocedure og proceduren for indgåelse af aftaler med tredjelande og
internationale organisationer (Traktatens artikel 100, stk. 2 samt artikel 218,
stk. 3 og 4 og første del af stk. 8).
Eurocontrol er en fælles civil-militær organisation med 39 medlemslande,
hvoraf de 13 ikke er medlemmer af EU.
Eurocontrol har siden 2001 fået overdraget en række opgaver fra EU i sam-
menhæng med udviklingen af Single European Sky (SES). Dette er baseret på
et antal samarbejdsaftaler, som ifølge Kommissionen især af hensyn til den
fremtidige udvikling bør konsolideres. Eurocontrol bliver i stigende grad EU's
"tekniske og operationelle arm" i implementeringen af SES. En overordnet
samarbejdsaftale vil desuden kunne understøtte udviklingen af nye samar-
bejdsrelationer mellem Eurocontrol og det europæiske luftfartssikkerhedsagen-
tur EASA. Endelig vil en overordnet samarbejdsaftale kunne fremme arbejdet i
Eurocontrol med en ny konvention for organisationen.
Kommissionen henstiller derfor til Rådet, at den får mandat til at indlede for-
handlinger med Eurocontrol om indgåelse af en overordnet samarbejdsaftale
med EU på basis af visse forhandlingsdirektiver. Eurocontrols medlemslande
gav for nylig organisationens generaldirektør mandat til at indlede forhandlin-
ger med Kommissionen om en sådan aftale.
2. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Forslaget har ikke lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark.
3. Høring
Høringen finder sted i forbindelse med fremlæggelsen af dette rammenotat i
EU-specialudvalget for Transport idet selve forhandlingsmandatet er fortroligt.
Side 4/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0005.png
4. Statsfinansielle, samfundsøkonomiske og administrative konse-
kvenser af forslaget
Forslaget skønnes ikke at ville have statsfinansielle konsekvenser for Danmark.
5. Nærhedsprincippet
Ikke relevant, idet der alene er tale om en henstilling om mandat til forhand-
ling.
6. Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark er generelt tilhænger af, at der indgås en overordnet samarbejdsaftale
mellem EU og Eurocontrol. Det bør sikres, at der gives Kommissionen det kla-
rest mulige forhandlingsmandat for at undgå muligheder for fortolkning. Det
bør således defineres så klart som muligt, hvad samarbejdet skal omfatte, idet
Eurocontrol - som en organisation med 39 medlemslande og egne vedtægter -
også beskæftiger sig med spørgsmål, som ikke vedrører EU. En præcisering af
omfanget vil være af stor betydning for et effektivt samarbejde mellem Kom-
missionen og Eurocontrol samt mellem Eurocontrol og organisationens med-
lemslande. Spørgsmålet om betaling mellem EU og Eurocontrol må ligeledes
adresseres, idet der bør være gennemsigtighed herom. Endelig bør EU's med-
lemslande kunne være repræsenteret ved Kommissionens møder med Euro-
control under samarbejdsaftalen med henblik på at sikre størst muligt udbytte
heraf.
7. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forslaget har været behandlet et par gange i Rådets transportarbejdsgruppe.
Der forventes enighed om at give Kommissionen bemyndigelse til at indlede
forhandlinger med Eurocontrol.
8. Europa-Parlamentets udtalelser
Ikke relevant, idet der alene er tale om en henstilling om mandat til forhand-
ling.
9. Tidligere forelæggelser for Europaudvalget
Sagen har ikke tidligere været forelagt Europaudvalget.
Side 5/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0006.png
Dagsordenspunkt 4: Kommissionens meddelelse om oprettelse af et
fælles luftfartsområde med Republikken Aserbajdsjan samt Kom-
missionens henstilling til Rådet om at bemyndige den til at indlede
forhandlinger med Republikken Aserbajdsjan om en samlet luft-
fartsaftale
KOM(2011) 527 endelig
1. Baggrund og indhold
På baggrund af en meddelelse af 30. august 2011 fra Kommissionen om opret-
telse af et fælles luftfartsområde med Aserbajdsjan henstiller Kommissionen, at
den bemyndiges til at indlede forhandlinger med Aserbajdsjan om indgåelse af
en samlet luftfartsaftale. Henstillingen er fremsendt den 2. september 2011 på
basis af proceduren for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale
organisationer (Traktatens artikel 218, stk. 3 og stk. 7).
Der er tale om et forslag som led i EU’s politik på luftfartsområdet over for na-
bolandene, hvor bl.a. landene på Vestbalkan og Georgien tidligere er blevet
knyttet til EU, og hvor der for tiden forhandles med bl.a. Ukraine, Israel og
Moldova.
EU og Aserbajdsjan er tidligere enedes om en såkaldt horisontal luftfartsaftale,
hvorved samtlige medlemslandes eksisterende bilaterale luftfartsaftaler med
Aserbajdsjan under ét er gjort overensstemmende med Traktaten, særligt hvad
angår muligheden for indsættelse af EU-luftfartsselskaber frem for alene natio-
nale luftfartsselskaber på ruter mellem EU-lande og Aserbajdsjan.
Med forslaget ønsker Kommissionen nu at gå et skridt videre, idet hovedformå-
let skal være en gradvis åbning af markedsadgangen og udvikling af samarbej-
det på områder som luftfartssikkerhed, miljø og konkurrence så vidt muligt på
grundlag af EU’s bestemmelser herfor. Man forudser en aftale med indbyggede
faser og overgangsregler, og aftalen vil gradvis erstatte medlemslandenes eksi-
sterende bilaterale luftfartsaftaler med Aserbajdsjan. Forslaget indeholder di-
rektiver for Kommissionens forhandlinger om aftalen.
2. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Luftfartsrelationerne mellem Danmark og tredjelande reguleres af lov om luft-
fart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007. Danmark og Aserbajdsjan
har den 27. marts 2000 paraferet en bilateral luftfartsftale, der endnu ikke er
trådt i kraft. Forslaget kræver ikke lovændring.
3. Høring
Høringen finder sted i forbindelse med fremlæggelsen af dette rammenotat i
EU-specialudvalget for Transport idet selve forhandlingsmandatet er fortroligt.
Side 6/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0007.png
Side 7/17
4. Statsfinansielle, samfundsøkonomiske og administrative konse-
kvenser af forslaget
Forslaget skønnes ikke at ville have statsfinansielle eller administrative konse-
kvenser for Danmark.
Der må forventes positive samfundsøkonomiske konsekvenser af en liberalise-
ring af luftfartsrelationerne mellem EU og Aserbajdsjan, om end betydningen
for Danmark vil være beskeden.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen mener ikke, at målene for forslaget vil kunne nås af medlems-
staterne enkeltvis, bl.a. fordi en række bestemmelser på luftfartsområdet er
undergivet fællesskabskompetence. Der er desuden tale om en naturlig udvi-
delse af EU's fælles luftfartspolitik over for nabolandene. Regeringen deler
denne opfattelse og finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærheds-
princippet.
6. Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark er positivt indstillet over for forslaget, der passer ind i EU’s politik på
luftfartsområdet over for bl.a. nabolandene, som Danmark mener, vil gavne
dansk, europæisk og i videre forstand international luftfart.
7. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådets transportarbejdsgruppe. Der
forventes enighed om at give Kommissionen bemyndigelse til at indlede for-
handlinger med Aserbajdsjan.
8. Europa-Parlamentets udtalelser
Ikke relevant, idet der alene er tale om en henstilling om mandat til forhand-
linger.
9. Tidligere forelæggelser for Europaudvalget
Sagen har ikke tidligere været forelagt Europaudvalget.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0008.png
Dagsordenspunkt 5: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Eu-
ropa-Parlamentet om en ny strategi for transportsamarbejde mel-
lem EU og dets naboregioner
KOM (2011) 415
Resumé
Kommissionen har den 7. juli 2011 offentliggjort en meddelelse om en hand-
lingsplan for transportforbindelser til EU’s naboregioner. I handlingsplanen
beskrives kort- og langsigtede initiativer der skal styrke EU’s transportfor-
bindelser mod øst og syd.
Handlingsplanen har til formål at opnå tættere integration mellem EU og na-
bolandenes transportmarkeder. I handlingsplanen fremlægges der en række
initiativer fordelt på alle transportformer som Kommissionen ønsker gen-
nemført. Initiativerne handler bl.a. om emner som at udvide de fælles euro-
pæiske luftrum til at omfatte naboregionerne og at fjerne tekniske hindringer
for jernbanetransport.
1. Baggrund og indhold
Meddelelsen er fremsendt af Kommissionen den 7. juli 2011 og forelå i dansk
sprogversion samme dag.
Meddelelsen bygger på Kommissionens meddelelse fra 2007: ’Køreplan for et
fælles transportområde’ hvor der blev sat fokus på transportsamarbejdet med
EU’s nabolande. Kommissionen vedtog for nyligt hvidbogen ’Køreplan for et
fælles transportområde’ der lagde op til at EU’s transport og infrastrukturpoli-
tik udvides til at omfatte EU’s nærmeste naboer, og at tredjelandes markeder
åbnes for transporttjenester.
Kommissionen præsenterer med den nye handlingsplan initiativer, der skal
styrke det transportpolitiske samarbejde med EU’s naboregioner. Handlings-
planen fokuserer især på de lande der er omfattet af den europæiske nabo-
skabspolitik (ENP), men omfatter også udvidelseslandene.
Handlingsplanen har til formål, at opnå tættere integration mellem EU og na-
bolandenes transportmarkeder for derved at gøre transportforbindelserne hur-
tigere, billigere og mere effektive. Tættere integration opnås primært ved, at
nabolandene indoptager standarder der svarer til dem, som anvendes i EU.
Handlingsplanens initiativer er opdelt på de forskellige transportformer.
Luftfart
På luftfartsområdet ønsker Kommissionen at skabe et bredere europæisk luft-
fartsområde (ECAA) så det omfatter EU’s naboregioner og gradvis give mulig-
hed for at åbne markedet mellem EU og dets naboer.
Side 8/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0009.png
Side 9/17
Handlingsplanen sætter som mål at afslutte alle igangværende forhandlinger
om omfattende luftfartsaftaler og at udvide forhandlingerne om sådanne aftaler
til at omfatte andre interesserede nabolande når de er klar til det.
Kommissionen foreslår, at bistå nabolandene med henblik på at tilslutte sig en
af EU’s luftrumsblokke, de såkaldte FAB’s, samt at fortsætte bistanden til nabo-
landene med henblik på at modernisere deres luftfartsstyringssystemer
(SESAR) og gøre systemerne tilgængelige for andre interesserede lande.
Kommissionen ønsker, at forbedre luftfartssikkerheden i naboregionerne ved
at bistå nabolandene i at opnå europæiske og internationale luftfartssikker-
hedsstandarder.
Søfart
Handlingsplanens initiativer på søfartsområdet er primært rettet mod, at nabo-
landene skal leve op til internationale krav med hensyn til maritim sikkerhed,
beskyttelse og miljøbeskyttelse.
Kommissionen ønsker derudover, at støtte liberalisering af søtransporttjene-
ster for at skabe ensartede konkurrencevilkår i forhold til nabolandene.
Kommissionen lægger op til, at fortsætte bistanden til naboerne med henblik
på at forbedre deres flagstatsstatus og opfylde sikkerheds og beskyttelsesmæs-
sige standarder og sociale standarder.
Kommissionen vil fremme en tættere integration af søfarten gennem deltagelse
af naboregionerne i det såkaldte ”Blue Belt” der skal sikre fri bevægelighed til
søs ved bl.a. at forenkle procedurerne for nærskibstrafikken.
Vejtransport
Handlingsplanens initiativer på vejtransportområdet er primært rettet mod at
lempe procedurerne for grænsepassage, øge trafiksikkerheden i nabolandene
og gradvist at åbne op for vejtransportmarkedet i EU og i nabolandene.
Kommissionen foreslår at styrke toldsamarbejdet med Belarus, Moldova og
Ukraine for at lette grænsepassage samt at hjælpe nabolandene med at udvikle
og gennemføre forbedringer, der øger vejsikkerheden.
Handlingsplanen lægger op til at assistere nabolandene i at indføre digitale
fartskrivere, så de lever op til kravene om køre- og hviletidsregler for internati-
onal landevejstransport.
På lang sigt lægger handlingsplanen op til at udvide anvendelsesområdet for
Interbus-aftalen, der danner ramme for samarbejde om personbefordring med
bus mellem EU og en række nabolande. Kommissionen ønsker, at Interbusafta-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0010.png
len skal omfatte regelmæssig international personbefordring med bus og at af-
talen også skal omfatte ENP-lande.
Jernbanetransport
Kommissionen anfører, at jernbanetransport til EU’s østlige naboer besværlig-
gøres ved forskellen på f.eks. sporvidde og signalsystemer. I handlingsplanen
lægger Kommissionen derfor op til at fjerne tekniske barrierer for effektiv gods-
transport til EU’s østlige naboer.
Kommissionen foreslår, at specificere sporviddesystemet på 1520/1524 mm i
de standarder der udarbejdes af Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) samt
at fremme udvidelses- og nabolandenes deltagelse i ERA.
Kommissionen foreslår endvidere, at fremme udbredelsen af det europæiske
system til styring af jernbanetrafik (ERTMS) til nabolandene og på længere sigt
at undersøge mulighederne for helt at åbne af jernbanemarkedet til ENP-
landene.
Infrastrukturforbindelser
Kommissionen foreslår tre konkrete skridt til at forbedre og fremme infrastruk-
turforbindelser til EU’s nabolande. Første skridt er at definere strategiske
transportnet i naboregionerne, som er forbundet til det reviderede transeuro-
pæiske transportnetværk (TEN).
Andet skridt er at forberede potentielle transportprojekter af europæisk inte-
resse i de østlige nabolande, ved at identificere prioriterede infrastrukturpro-
jekter der forbinder nabolandene med EU.
Sidste skridt er at tilvejebringe finansiering til modne prioriterede projekter.
Kommissionen lægger op til at styrke samarbejdet mellem EU, nabolande, an-
dre donorer og innovative finansieringsinstrumenter (IFI’er) om at tilvejebrin-
ge finansiering.
Kommissionen overvejer at gøre brug af EU-programmer til forbedring af
transportforbindelser med nabolandene, heriblandt naboskabsinvesteringsfaci-
liteten (NIF) der disponerer over ubrugte midler (ca. 3.5 mia. kr. indtil 2013)
og eksisterende innovative investeringsinstrumenter som EU har indført for
naboregionerne.
Derudover nævner Kommissionen den nye facilitet for netforbindelser i Europa
der blev introduceret i Kommissionens meddelelse om ’Et nyt budget for Euro-
pa 2020’ som en mulighed for finansiering.
Transportpanel for det østlige partnerskab
Kommissionen lægger op til, at der for alle berørte regioner defineres en ram-
me for opfølgningen og gennemførelsen af handlingsplanen. Kommissionen
Side 10/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0011.png
foreslår derfor at oprette et transportpanel under det østlige partnerskab, som
skal stå i spidsen for både det politiske samarbejde, planlægningen af trans-
portinfrastrukturen og forberedelsen af infrastrukturprojekter.
Formandskabet har lagt op til vedtagelse af rådskonklusioner der generelt imø-
dekommer Kommissionens meddelelse.
Konklusionerne understrejer transportsektorens vigtighed i at opnå dybere
økonomisk integration og et tættere politisk tilknytning med EU’s naboregio-
ner.
Konklusionerne understrejer desuden vigtigheden af at benytte eksisterende fi-
nansielle ressourcer til at bistå nabolandene som f.eks. naboskabsinvesterings-
faciliteten der kan muliggøre finansiering fra internationale finansielle institu-
tioner.
2. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Meddelelsen har ikke lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark.
3. Høring
Meddelelsen blev sendt i høring i EU-specialudvalget den 7. juli 2011 med hø-
ringsfrist den 11. august 2011.
Dansk Jernbaneforbund og DSB har oplyst at de ingen bemærkninger har til
meddelelsen.
DI Transport:
”DI Transport deler Kommissionens vurdering i at transport i stort omfang bi-
drager til Europas velstand. Et styrket samarbejde med naboregionerne på
transportområdet kan derfor være med til at gøre såvel EU som nabolandene
økonomiske stærkere.
Gode transportforbindelser i EU og med naboregionerne er endvidere med til
at styrke dansk erhvervslivs eksportmuligheder til de pågældende markeder.
I forhold til luftfarten er den internationale tilgængelighed vigtig for de danske
virksomheders vækstpotentiale. DI Transport er derfor positivt indstillet over
for tættere samarbejde med naboregionerne på luftfartsområdet. Særligt vil det
være oplagt at se på luftfartssikkerhed og på et tættere samarbejde indenfor
lufttrafikstyringen og det fælles europæiske luftrum. Dette må dog ikke gå ud
over implementeringen af det fælles luftrum internt i EU.
Side 11/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0012.png
DI Transport mener, det er vigtigt at lette de administrative procedurer ved
grænsepassage med nabolandene og hilser derfor velkommen, at EU fokuserer
på dette i det videre arbejde.
I forhold til vejgodstransporten er det vigtigt, at samarbejdet med naboregioner
er med til at øge trafiksikkerheden, herunder et tættere samarbejde om sikre
rastepladser i relevante nabolande.
Endeligt så er DI Transport som udgangspunkt positiv overfor øget integration
af markedet for vejgodstransport med nabolande. Da markedet for internatio-
nal vejgodstransport er fuldt ud liberaliseret i EU og dermed kendetegnet ved
høj konkurrence, bør en eventuel aftale om øget markedsadgang sikre en lige
og fair konkurrence under hensyn til øvrige relevante fællesskabsregler, som
f.eks. køre- og hviletid.”
DTL:
Generelt skal vi bemærke, at gruppen af ENP-lande – som meddelelsen fokuse-
rer på – er lande, der har en handel med Danmark af relativ beskeden karakter.
Betydningen af disse lande for dansk vejtransport er derfor – i dag – også af
begrænset størrelse. Dette kan selvfølgelig ændre sig og Kommissionens med-
delelse – og EU’s naboregions politik generelt – har jo netop til formål at
fremme tættere kommercielle kontakter med også disse lande. DTL skal derfor
fremføre for en række kommentarer af mere generel karakter.
Tanken om en tættere markedsintegration kan hilses velkommen, men må ikke
ske på bekostning af det niveau for sociale forhold, miljø- og klimabeskyttelse,
færdselssikkerhed, sundhed og sikkerhed for arbejdstager, beskyttelse af chauf-
fører, køretøjstandarder mv som EU har etableret i dag og som EU vedvarende
arbejder på at forbedre. Kommissionen angiver selv dette under pkt.2 i medde-
lelsen, men for DTL er dette et kardinal punkt i eventuelle aftaler med disse
nabolande.
Det er derfor også positivt, hvis Kommissionen vil sikre at transportaftaler kun
indgås, når disse kriterier er opfyldt. Det er tidligere set, at i mere brede aftaler
med ikke-EU lande har hensyn til transporterhvervet spillet end mindre rolle i
forhold til andre økonomiske interesse i EU. Dette kan ikke accepteres.
DTL konstaterer, at Kommissionen på kort sigt blot vil undersøge virkningen af
en gradvis åbning af vejtransportmarkedet for udvalgte nabolande. Det er efter
DTLs opfattelse det rette tempo. I første omgang skal fokus være på at eksiste-
rende aftaler, som f.eks. AETR implementeres og anvendes på samme vis som i
EU, at færdselssikkerheden øges, at standarden for køretøjer fra nabolandene
sikres, at der fokuseres på grænsepassage og forhold for chauffører i f m græn-
sepassage. DTL skal i den forbindelse også pege på de voldsomme problemer,
som vognmænd kan stå overfor, hvis der lige pludselig indføres forbud af im-
Side 12/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0013.png
port af f.eks. fødevarer til et af disse lande. Særligt for de vognmænd som alle-
rede måtte befinde sig ved grænsen. Eventuelle tættere kontakter med disse
nabolande skal derfor også skabe klare retningslinjer for den slags situationer.
Særligt kompliceret er det, når problemerne opstår af andre grunde end trans-
port – f.eks. fødevare lovgivning – men det er vognmænd som rammes af pro-
blemerne.
Erhvervsflyvernes sammenslutning (ES):
”ES har noteret sig, at luftfarten er omtalt således:
På kort sigt
(indtil 2013)
- Afslutte igangværende forhandlinger om omfattende aftaler om luftfartstjene-
ster og udvide forhandlingerne om sådanne aftaler til at omfatte andre interes-
serede nabolande, når disse er klar.
- Fortsætte bistanden til nabolandene med henblik på at modernisere deres
lufttrafikstyringssystemer (SESAR) og gøre dem tilgængelige for andre interes-
serede lande.
- Tilvejebringe oplysninger, vejledning og teknisk bistand til nabolande med
henblik på tilslutning til en af Europas funktionelle luftrumsblokke (FAB).
- Bistand til nabolande med henblik på at opnå overensstemmelse med interna-
tionale og europæiske luftfartsikkerhedsstandarder.
- Samarbejde med EU's naboer med det formål at fastlægge holdninger i Euro-
control på linje med dem, der er udarbejdet af EU.
- Bistå nabolandene med at nå EU's niveau og internationale niveauer inden for
luftfartsikkerhed.
På længere sigt
- Konsolidere luftfartsaftalerne med henholdsvis de østlige ENP-lande og de
sydlige ENP-lande med henblik på at færdiggøre ECAA.
- Udvide luftfartsikkerhedssamarbejdet under EASA til at omfatte de østlige
ENP-lande og de resterende sydlige ENP-lande.
- Fuld integration af nabolandene i det fælles europæiske luftrum.
ES har ikke bemærkninger til de foreslåede tiltag under forudsætning af, at de
er omkostningsneutrale for dansk luftfart.”
Forbrugerrådet:
Side 13/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0014.png
Side 14/17
”Meddelelsen ”EU og dets naboregioner: En ny strategi for transportsamarbej-
de”, der udgør Kommissionens planer for et nyt transportpolitisk samarbejde
med EU's naboregioner er blevet fremsendt til bemærkninger. Forbrugerrådet
skal bemærke følgende:
Forbrugerrådet kan støtte op om intentionerne om et samarbejde mellem EU
og dets nabolande, der skal sikre et transportsystem med høje sikkerhedsmæs-
sige, beskyttelsesmæssige, sociale og miljømæssige standarder. Vi mener dog at
det er vigtigt, at der ligeledes fokuseres på hensynene til passagerer-
ne/brugerne herunder passagerrettigheder for rejsende, der transporteres til og
fra EU. Dette ses ikke umiddelbart medinddraget i nærværende meddelelse
men bør i forlængelse af de øvrige faktorer inddrages. Det kan til eksempel
nævnes at passagerer i EU er beskyttet af forordninger og direktiver der sikrer
deres rettigheder som rejsende med fly, bus og tog mv. Disse standarder bør i
samme udstrækning søges anvendt i nabolandende herunder således, at regler-
ne imødekommes af såvel de fremtidige som eksisterende samarbejdspartne-
re.”
International Transport Danmark:
”Kommissionens oplæg til en transportstrategi med naboregionerne indeholder
en del konkrete forslag til initiativer, der bør fremmes for at sikre et øget trans-
portsamarbejde mellem EU og naboregionerne. Med naboregionerne menes
Hviderusland, Ukraine og Moldova, samt landene på Balkan. Desuden redegør
Kommissionens meddelelse også for EU’s forhold til en del lande i Mellemøsten
og Nordafrika. Transport er en væsentlig faktor i udviklingen af samarbejde på
tværs af grænser, og et effektivt transportsamspil sikrer alt andet lige forbedre-
de markedsmuligheder til gavn for de involverede parter. Virksomheder og
borgere i EU og i nævnte naboregioner har samfundsmæssig stor gavn af at
forbedre transportsamarbejdet, da de ressourcer og den tid, der bruges på
transport af varer og personer hen over grænserne, kan reduceres væsentligt.
ITD hilser derfor Kommissionens udspil velkommen. Det er i EU’s interesse alt
andet lige at sikre et effektivt samarbejde om transport med lande, der ligger
tæt på EU. Der er tale om vidt forskellige lande med hver deres baggrund og
ståsted i forhold til EU. Derfor peger ITD på, at hvert land og region bør be-
handles særskilt. Der er således stor forskel på, om der er tale om et kommende
tiltrædelsesland, fx Kroatien og et land som fx Hviderusland.
Meddelelsen redegør for initiativer inden for de forskellige transportformer.
For
vejtransports
vedkommende lægges der i meddelelsen op til et øget told-
samarbejde med Hviderusland, Moldova og Ukraine. Dette er et relevant om-
råde at fokusere på, da der på grænserne mellem EU og de nævnte lande ople-
ves endog meget lange passageventetider for lastbiler. Som det fremgår spildes
op til 40% af den samlede transporttid ved grænserne. Dette skyldes bl.a. for-
skelle i toldregler og administrative procedurer. ITD peger på, at der på mange
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0015.png
grænseovergange mellem EU og Hviderusland/Ukraine og Moldova eksisterer
en uhensigtsmæssig infrastruktur. Ofte er der tale om for få toldere, for få faci-
liteter til vognmænd, chauffører og speditører, og der eksisterer typisk en ringe
fysisk infrastruktur (veje, toldbygninger m.m.). Der findes alt for mange ek-
sempler på, at grænseovergangene ikke er tidssvarende indrettet. Vi opfordrer
derfor Kommissionen til, at utilstrækkelige fysiske faciliteter på grænserne til
EU’s nabolande opprioriteres i EU-indsatsen. ITD mener, at en generel forbed-
ring af infrastrukturen i nabolandene bør være et prioriteret emne for EU. I dag
er der således alt for stor forskel på vejnettets kvalitet i EU og landene uden for.
Et udvidet TEN-vejnet, der også omfatter veje og internationale ruter i nabore-
gionerne, er derfor et oplagt indsatsområde at fokusere på for EU, jf, meddelel-
sens afsnit herom.
ITD er ellers tilfreds med de tiltag, som Kommissionen lægger op til på vej-
transportområdet. ITD lægger overordnet set vægt på behovet for en øget mar-
kedsadgang og en øget markedsliberalisering, og Kommissionens påtænkte ini-
tiativer synes at være relevante i den sammenhæng. Også de nævnte initiativer
inden for trafiksikkerhed, miljø og køre-hvile-tid udgør hensigtsmæssige ind-
satsområder.
Kommissionen bør dog også fokusere på de forskelle, der eksisterer mellem EU
og enkelte lande om lastbilers vægt og dimensioner. Alt andet lige er det hen-
sigtsmæssigt, at nabolandene animeres til at indføre samme vægt- og dimensi-
onsregler som i EU. Dette emne bør derfor prioriteres. Endelig ser ITD intet til
hinder for, at Kommissionen på vegne af Fællesskabet indgår aftaler om kør-
selstilladelser med EU’s nabolande – i stedet for som hidtil, hvor dette i dag er
et nationalt anliggende.
4. Statsfinansielle, samfundsøkonomiske og administrative konse-
kvenser af meddelelsen
Meddelelsen skønnes ikke i sig selv at have statsfinansielle herunder økonomi-
ske eller administrative konsekvenser for Danmark. Konkrete initiativer, der
foreslås med udgangspunkt i meddelelsen, vil blive analyseret inden regeringen
tager stilling til disse.
Samfundsøkonomisk kan der være gevinster forbundet med, at EU og nabore-
gionernes transportmarkeder integreres.
5. Nærhedsprincippet
Da der er tale om en meddelelse, er nærhedsprincippet ikke relevant.
6. Regeringens foreløbige generelle holdning
Side 15/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0016.png
Regeringen ser overordnet positivt på initiativerne i Kommissionens meddelel-
se om en ny strategi for transportsamarbejde mellem EU og dets naboregioner.
Regeringen finder det vigtigt, at handlingsplanens initiativer ikke medfører
merudgifter på EU’s budget. Initiativer skal således finansieres med eksiste-
rende puljer som f.eks. naboskabsinvesteringsfaciliteten.
Regeringen lægger vægt på, at drøftelserne af handlingsplanen ikke foregriber
forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme, herunder den nye facili-
tet for netforbindelser i Europa, som blev introduceret i Kommissionens med-
delelse om ’Et nyt budget for Europa 2020’.
Regeringen ser generelt positivt på tiltag, der gør gods- og persontransport til
EU’s nabolande enklere og mere effektiv. Effektive transportforbindelser kan
fremme frihandel og kan derfor hjælpe EU’s nabolande med at blive økonomisk
stærkere og politisk mere stabile. For det andet kan en tættere markedsintegra-
tion bidrage til at åbne nye markedsmuligheder for virksomheder i EU.
Regeringen er enig med Kommissionen i, at en betingelse for markedsåbning, i
forhold til EU’s nabolande, er at disse lande indoptager standarder der svarer
til dem der anvendes i EU. Det gælder især miljøbeskyttelse og sikkerhedsni-
veau, således at der gælder lige konkurrencevilkår for transportservices både
hvad angår landtransport og luftfart.
Regeringen ser positivt på Blue Belt pilotprojektet og ser gerne konceptet ud-
bredt til nabolandene. Ligeledes støtter regeringen udbredelsen af signalsyste-
met ERTMS til EU’s naboregioner.
Regeringen støtter Kommissionens ambition om at nabolandene, når de er klar
til det, tilslutter sig en af Europas funktionelle luftrumsblokke (FAB). På den
måde sikres effektiv overflyvning over EU’s naboregioner.
Regeringen ser frem til Kommissionens anbefalinger og / eller forslag til gen-
nemførelse af handlingsplanen.
Regeringen støtter de fremlagte forslag til rådskonklusioner, som generelt set
støtter Kommissionens handlingsplan og ligger fint i tråd med regeringens
holdning, som skitseret ovenfor.
7. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Meddelelsen er gennemgået i den intermodale transportarbejdsgruppe i juli og
arbejdet fortsætter i september. Der var generelt bred opbakning til meddelel-
sen samt til formandskabets udkast til rådskonklusioner.
8. Europa-Parlamentets udtalelser
Side 16/17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029573_0017.png
Side 17/17
Parlamentets holdning forelægger endnu ikke.
9. Tidligere forelæggelser for Europaudvalget
Sagen har ikke tidligere været forelagt Europaudvalget.