Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
1029575_0001.png
27. september 2011
Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 4.
oktober 2011
1) Forordning om regulering af handel med finansielle derivater
-
Generel indstilling
KOM(2010) 484
2) Styrket økonomisk samarbejde
-
Vedtagelse
KOM(2010) 522, KOM(2010) 523, KOM(2010) 524, KOM(2010) 525,
KOM(2010) 526 og KOM(2010) 527
3) Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansministermøde den 16.-17. september
2011
-
Orientering fra formandskabet
KOM-dokument foreligger ikke
4) (evt.) Gennemgang af EU’s finanspolitiske exit-strategier
-
Rådskonklusioner
KOM-dokument foreligger ikke
5) (evt.) Status på implementeringen af EU-landenes underskudsprocedurer
-
Orientering fra Kommissionen
KOM-dokument foreligger ikke
6) Internationale møder
a) Opfølgning på IMF og Verdensbankens årsmøder den 24.-26. september 2011 og
på G20-finansministermødet den 22.-23. september 2011
-
Orienterende drøftelse
KOM-dokument foreligger ikke
b) Forberedelse af G20-mødet for finansministre og centralbankdirektører den 13.-16.
oktober 2011
-
Forberedelse af fælles EU-holdning (Terms of References)
KOM-dokument foreligger ikke
7) Forberedelse af FN’s årlige klimakonference (COP-17)
-
Rådskonklusioner
KOM-dokument foreligger ikke
8) Den europæiske bank for genopbygning og udvikling (EBRD) - Udvidelse af EBRD’s
Side 3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
operationsområde til Nordafrika og Mellemøsten
- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 4. oktober 2011, men de enkelte medlems-
lande vil skulle tiltræde en udvidelse af EBRD’s operationsområde
KOM-dokument foreligger ikke
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
Dagsordenspunkt 8:
EBRD - Udvidelse af EBRD's operationsområde til
Nordafrika og Mellemøsten
Resumé
På Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD’s) årsmøde i Astana i maj
2011 blev der i overensstemmelse med holdningen på Det Europæiske Råds møde i marts 2011
vedtaget en beslutning om, at EBRD’s bestyrelse inden sommerferien skulle fremlægge forslag til,
hvordan en udvidelse af bankens operationsområde til Mellemøsten og Nordafrika kunne ske.
Økonomi- og erhvervsministeren har til hensigt på Danmarks vegne at tiltræde de resolutioner,
der muliggør, at EBRD kan udvide sit operationsområde til lande i Mellemøsten og Nordafri-
ka, der grænser op til Middelhavet samt Jordan.
Baggrund og indhold
EBRD blev oprettet i 1991 for at støtte transitionsprocessen fra planøkonomi til
markedsbaseret økonomi i Central- og Østeuropa. Banken er ejet af 61 lande samt
Europa-kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Blandt med-
lemslandene er bl.a. EU-landene, USA, Canada og Rusland samt operationslande-
ne, men også Marokko og Egypten.
Banken opererer i 29 lande i Central- og Østeuropa, Balkan, Kaukasus, Rusland
og Centralasien. Senest er også Tyrkiet i 2008 blevet operationsland. Der ydes lån
og egenkapitalindskud til virksomheder i den private sektor og til privatisering af
statsejede virksomheder. EBRD prioriterer desuden at fremme adgangen til kapi-
tal. Derudover har banken i sit mandat et krav om, at de lande, den skal operere i,
skal bekende sig til demokrati. Der tilstræbes derfor en tæt politisk dialog med
operationslandene.
Det har gennem en årrække været et udtrykt ønske fra særligt Egypten at blive
operationsland for EBRD. Også andre lande i regionen har vist interesse herfor.
Den seneste tids markante politiske omvæltninger i den arabiske verden har aktua-
liseret problemstillingen om udvidelse af bankens geografiske operationsområde.
Det internationale samfund, herunder EU og Danmark, har ønsket at støtte de
arabiske befolkningers bestræbelser i deres kamp for demokrati og retfærdighed.
Det står samtidig klart, at der vil være et behov for støtte til disse lande på mange
forskellige områder fremover.
Spørgsmålet om støtte til de sydlige middelhavslande, herunder også tilbud om
brug af den ekspertise, som EBRD har opnået i forbindelse med demokratiserin-
gen af det tidligere Sovjetunionen er blevet drøftet både i G8-kredsen og i EU.
Kommissionen lægger i sit dokument om en ny Naboskabspolitik af 25. maj 2011
bl.a. op til en udvidelse af EBRDs mandat. Den ny Nabokabspolitik blev vedtaget
på Rådet for Udenrigsanliggender den 20. juni 2011, og dermed tages der nu en
meritbaseret tilgang, således nabolande, der arbejder mod demokratisering og re-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1029575_0004.png
4
spekt for menneskerettigheder, tilbydes øget samarbejde med EU.
De seneste måneders afklaringsproces i banken, som har resulteret i de resolutio-
ner, der nu foreligger til afstemning, skal i høj grad ses i det lys. Endelig kan udvi-
delsen af EBRD’s operationsområde ses i lyset af, at blandt andet Frankrig flere
gange har fremført tanken om oprettelsen af en egentlig ”middelhavsbank”, mens
andre lande har ønsket at anvende eksisterende internationale finansielle instituti-
oner.
Hvis EBRD skal udvide sit geografiske område, skal bankens vedtægter ændres.
En ændring af vedtægterne skal ske gennem nedenstående resolutioner. Den ad-
ministrative og/eller politiske proces i bankens forskellige medlemslande og insti-
tutioner er dog meget forskellig, og vurderes derfor at kunne trække ud.
Resolution 137 er en ændring af artikel 1 i vedtægterne for EBRD, der definerer
operationsområdet for banken.
1
Det fremtidige nye område defineres som “mem-
ber countries of the Southern and Eastern Mediterranean as determined by the
Bank upon the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, rep-
resenting not less than three-fourths of the total voting power of the members”.
Området er afgrænset til landene, der grænser op omkring Middelhavet samt Jor-
dan, men landene kan ikke automatisk forvente at blive operationsland, blot fordi
landet ansøger om at blive medlem i banken. Dette vil kræve en case-by-case vur-
dering af det enkelte land, som skal godkendes af guvernørerne.
I lyset af behovet for hurtig bistand og støtte har det derfor været undersøgt,
hvorledes banken kunne igangsætte en tidligere indsats. De forelagte resolutioner
nr. 138 og 139 indeholder den fornødne juridiske hjemmel hertil, så banken kan
begynde projekter på en foreløbig basis.
De to resolutioner muliggør igangsættelse af en første-fase-indsats så tidligt som 4.
kvartal 2011 således, at banken kan modtage og administrere ”Coorporation
funds” straks i landene givet de exceptionelle omstændigheder for at støtte op
omkring den økonomiske genopbygning og transition i landene. ”Cooperation
Funds” stammer ikke fra bankens egne ressourcer, men er midler fra donorlande
samt andre IFI’s og kan kun anvendes til teknisk assistance, forundersøgelse osv.
Samtidig bemyndiges banken til at overføre 20 mio. fra dens eget overskud til en
anden IFI, der efter aftale vil bruge disse midler som ”coorporation funds”.
De to resolutioner muliggør endvidere en anden-fase-indsats, der betyder, at ban-
ken kan anvende ”Special funds”, som ikke er en del af bankens ordinære kapital-
1
Artikel 1 i vedtægterne for EBRD lyder aktuelt: ”In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose
of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entre-
preneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty
democracy, pluralism and market economics. The purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia subject to the
same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to "Central and Eastern European coun-
tries", "countries from Central and Eastern Europe", "recipient country (or countries)" or "recipient member country (or
countries)" shall refer to Mongolia as well.”
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5
ressourcer i ”potentielle nye medlemslande” forudsat, at disse lande opfylder be-
tingelserne for at blive et operationsland. Anvendelse af ” Special Funds”, som
bl.a. består af overskud fra bankens egne investeringer, tilbagebetaling af lån og
garantier samt donormidler, giver mulighed for at anvende det fulde register af
bankens forskellige instrumenter. Hvis landet således efter en nærmere undersø-
gelse og vurdering lever op til lånekravene, kan guvernørerne, med 2/3 flertal af
stemmerne repræsenterende ¾ af kapitalen, godkende et givet land som ”potenti-
elt nyt operationsland”.
På baggrund af den øgede efterspørgsel efter investeringer i den europæiske bank
for genopbygning og udviklingsbanks (EBRD) operationslande blev det i 2010
foreslået, at kapitalniveauet for EBRD blevet midlertidigt forøget fra 20 mia. euro
til 30 mia. euro i perioden 2011-2015. På årsmødet blandt EBRDs ejerkreds den
14. maj 2010, var der enighed om forslaget om kapitaludvidelse.
Som følge heraf tiltrådte Folketinget d. 16. december 2010 et aktstykke, der øgede
den danske garantistillelse i EBRD med ca. 108 mio. euro.
Hjemmelsgrundlag
Ikke relevant.
Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke.
Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Sagen har ingen konsekvenser i forhold til gældende dansk ret.
Statsfinansielle konsekvenser
Sagen har ingen statsfinansielle konsekvenser, da EBRD finansierer udvidelsen af
operationsområdet til Nordafrika og Mellemøsten vedr. omprioriteringer inden for
egen ramme.
Samfundsøkonomiske konsekvenser
Udvidelsen af EBRD’s operationsområde ventes at bidrage til en styrkelse af
strukturerne og den økonomiske udvikling i Mellemøsten og Nordafrika.
Høring
Sagen har ikke været i høring.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen vedrørende en udvidelse af EBRD's operationsområde til Nordafrika og
Mellemøsten har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6
Holdning
Dansk holdning
Fra dansk side har man været positiv overfor at undersøge mulighederne for at
udvide bankens operationsområde, men har i forhandlingerne i EBRD’s bestyrelse
lagt vægt på, at denne udvidelse skulle kunne ske uden en ny udvidelse af bankens
kapital, at den aktivitet, som EBRD i øjeblikket udøver i det nuværende opera-
tionsområde, ikke blev forringet, samt at banken havde fokus på koordination,
effektivitet og sammenhæng i det eksisterende system af europæiske finansielle
institutioner.
Disse betingelser er der bred enighed om i bestyrelsen og afspejles i de resolutio-
ner, der nu foreligger til afstemning. Det anbefales derfor, at man fra dansk side
støtter op omkring udvidelsen af operationsområdet.
Fra dansk side vil man også i det videre arbejde med implementeringen og ud-
møntningen af beslutningen arbejde for, at der er fokus på tæt koordination og
samarbejde med de andre internationale finansielle institutioner, herunder særligt
EIB, at der er fortsat fokus på bankens mandat om at investere i projekter, der er
bankmæssigt forsvarlige med henblik på at fastholde bankens stærke kapitalpositi-
on samt at projekterne skal have en klar transitionseffekt, dvs. bidrage til udviklin-
gen mod markedsøkonomiske strukturer.