Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
1029577_0001.png
NOTAT
15. september 2011
Samlenotat om rådsmøde for beskæftigelse og soci-
ale anliggender den 3. oktober 2011
J.nr. 2011-0012071
JAIC/rmh
Dagsordenen for rådsmødet forventes at se ud som følger:
1.
Den Europæiske Socialfonds rolle i implementeringen af EU 2020-
Strategien, KOM-dokument foreligger ikke
-
Politisk drøftelse
side 2
2.
Forberedelse af det Sociale Trepartstopmøde, KOM-dokument forelig-
ger ikke
-
Information fra formandskabet
side 6
3.
Frivilligt arbejdes rolle i social- og arbejdsmarkedspolitikken, KOM-
dokument foreligger ikke
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
side 8
Håndtering af den demografiske udvikling – Samarbejde mellem insti-
tutioner på europæisk niveau, KOM-dokument foreligger ikke
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
side 10
4.
Punkt 1 hører under økonomi- og erhvervsministerens ressort.
Punkt 2 hører under beskæftigelsesministerens ressort.
Punkt 3 og 4 hører under socialministerens ressort.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1. Den Europæiske Socialfonds rolle I implementeringen af EU 2020-
Strategien, KOM-dokument foreligger ikke
-
Politisk drøftelse
Nyt notat.
Resumé
EU-Kommissionen forventes i forbindelse med den forestående forhandling af
rammerne for samhørighedspolitikken i fremtiden (2014-2020), herunder bl.a. Den
Europæiske Socialfond, at lægge op til, at samhørighedspolitikken skal understøtte
og bidrage til opfyldelse af Europa 2020-strategien. Forslaget til ny forordning for
Den Europæiske Socialfond er dog endnu ikke fremsat af EU-Kommissionen. Dette
forventes tidligst at ske oktober 2011. Når forslaget til forordning til sin tid er ved-
taget, vil de supplerende nationale love og bekendtgørelser for administrationen af
Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond skulle opdateres, og
der skal udarbejdes et nyt operationelt program for anvendelsen af Socialfonden i
Danmark.
1. Baggrund
Regelsættet for EU’s samhørighedspolitik, herunder Den Europæiske Socialfond
(herefter Socialfonden), står for at skulle forhandles på plads for en ny periode
(2014-2020). EU-Kommissionen har imidlertid endnu ikke fremsat forslag til
hverken generelle forordninger på samhøringspolitikken eller forordning for Soci-
alfonden. Dette forventes at ske tidligst primo oktober 2011.
Forventningerne til det kommende forslag til forordning, der beskrives under de
følgende punkter, beror på EU-Kommissionens overvejelser i dels EU-
Kommissionens 5. samhørighedsrapport om økonomisk, social og territoriel sam-
hørighed: Samhørighedspolitikken i fremtiden (offentliggjort den 10. november
2010) og dels i EU-Kommissionens meddelelse om de flerårige finansielle rammer
(offentliggjort den 29. juni 2011).
2. Formål og indhold
Forslag til forordning for Socialfonden er ikke fremsat endnu.
Det er forventningen, at der i et kommende regelsæt for Socialfonden vil være en
tæt kobling til Europa 2020-strategiens prioriteter: ”Smart growth, sustainable
growth and inclusive growth” (intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst) og den
del af Europa 2020 integrerede retningslinjer, der omhandler medlemsstaternes be-
skæftigelsespolitik, hvilke er:
Retningslinje 7: Øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere strukturel ar-
bejdsløshed
Retningslinje 8: Udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer ar-
bejdsmarkedets behov, fremme jobkvalitet og livslang læring
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Retningslinje 9: Sikre effektive uddannelsessystemer på alle niveauer og
øge den andel af befolkningen, der har afsluttet en videregående eller til-
svarende uddannelse
Retningslinje 10: Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom.
3. Europa-Parlamentets udtalelser
Forslag er ikke fremlagt endnu.
4. Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
5. Gældende dansk ret
Danmark udsteder supplerende regler under de eksisterende EU-forordninger ved-
rørende strukturfondene (Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Soci-
alfond). Gældende dansk ret er:
Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den
Europæiske Regionalfond og Socialfond som ændret ved lov nr. 1272 af
16. december 2009 og lov nr. 718 af 25. juni 2010
Bekendtgørelse nr. 1132 af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjel-
ser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud
fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetenceforde-
ling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Bekendtgørelse nr. 1137 af 26. november 2008 om ændring af bekendtgø-
relse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med admini-
stration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske
Socialfond
Bekendtgørelse nr. 71 af 21. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse
om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration
af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Social-
fond
Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab,
revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den
Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
Grundlaget for den danske implementering af socialfondsindsatsen er desuden fast-
lagt i en national strategisk referenceramme og et nationalt operationelt program,
der er godkendt af EU-Kommissionen.
6. Konsekvenser
Lovmæssige konsekvenser
Dansk lovgivning vil skulle opdateres, når de nye forordninger for strukturfondene
(Socialfonden og Regionalfonden) er vedtaget.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Statsfinansielle konsekvenser
Forslag er ikke fremlagt endnu.
Samfundsøkonomiske konsekvenser
Forslag er ikke fremlagt endnu.
Det er den officielle danske holdning og målsætning, at Socialfonden og Regional-
fonden i Danmark skal bidrage til opfyldelsen af Europa 2020-Strategiens fokus på
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslag er ikke fremlagt endnu. Det forventes dog ikke at få særlige administrative
konsekvenser for erhvervslivet, da der er tale om en frivillig støtteordning.
Beskyttelsesniveauet
Forslag er ikke fremlagt endnu. Det forventes dog ikke at få særlige betydning for
beskyttelsesniveauet.
7. Høring
Forslaget til forordninger er ikke fremlagt endnu og har derfor ikke været i høring.
8. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Kendskabet til andre landes holdninger er sporadisk, eftersom forordningsudkast
vedrørende Socialfonden ikke foreligger. I forslaget til flerårige finansielle rammer
(EU-budgettet 2014-2020) foreslår EU-Kommissionen, at der indføres en mini-
mumsats for medlemslandenes anvendelse af midler fra Socialfonden. I indevæ-
rende periode er det et nationalt anliggende at fastlægge fordelingen af struktur-
fondsmidlerne mellem Regionalfonden og Socialfonden.
EU-Kommissionen foreslår endvidere, at Socialfonden samlet skal tegne sig for
mindst en fjerdedel af det totale budget til samhørighedspolitikken (Samhørigheds-
fonden og Regional- og Socialfonden).
Det forventes umiddelbart, at flere af medlemsstaterne i EU vil være skeptiske
overfor indskrænkninger af det nationale råderum i prioriteringen mellem Regio-
nalfonden og Socialfonden.
9. Regeringens foreløbige generelle holdning
Der er endnu ikke fastlagt officiel dansk holdning i forhold til Socialfondens frem-
tidige virke.
Fra dansk side lægges der generelt vægt på, at strukturfondsmidlerne (Regional-
fonden og Socialfonden) fremadrettet kan medvirke til at understøtte vækst og be-
skæftigelse inden for rammen af Europa 2020, herunder at de mest vækst- og be-
skæftigelsesorienterede politikker opprioriteres.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
For at sikre størst mulig komplementaritet i indsatsen lægges der i forlængelse af
Europa 2020 strategien vægt på, at samhørighedspolitikken fortsat rummer både
Social- og Regionalfonden.
Samhørighedspolitikken bør i fremtiden have fokus på øget effektivitet i anvendel-
se af midlerne, hvilket bl.a. kan ske gennem få fokuserede målsætninger i struktur-
fondene (Socialfonden og Regionalfonden) udledt primært af Europa 2020-
strategien og Europa 2020 integrerede retningslinjer.
Under hensyntagen til overholdelse af reglerne for god forvaltnings- og regnskabs-
praksis bør det tilstræbes, at forenkle og strømline forvaltningen af strukturfonds-
støtten.
Der lægges fra dansk side vægt på, at drøftelserne hverken præjudicerer forhand-
lingerne af forordningerne eller de flerårige finansielle rammer.
10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslag til forordninger er endnu ikke fremlagt og har dermed ikke tidligere været
forelagt Folketingets Europaudvalg.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2. Forberedelse af det sociale trepartstopmøde, KOM-dokument foreligger ik-
ke
-
Information fra formandskabet
Nyt notat.
1. Baggrund
Rådet vedtog under det danske EU-formandskab i 2002 et forslag fra Kommissio-
nen til rådsbeslutning om, at der hvert år skulle afholdes et "socialt trepartstopmøde
om vækst og beskæftigelse" forud for Det europæiske Råds møde i marts. Der er
ved at udvikle sig en praksis for, at der tillige afholdes trepartstopmøde i forbindelse
med DER i oktober. På mødet deltager Rådet, Kommissionen, arbejdsmarkedets
parter samt et nuværende og de kommende to formandskaber. Som kommende for-
mandskab deltager Danmark derfor i mødet.
Formålet med de sociale trepartstopmøder er at styrke den sociale dialogs rolle gen-
nem konsultationer med arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om beskæftigel-
se, økonomisk politik og social beskyttelse, herunder Europa 2020-Strategien. Det
sociale trepartstopmøde bringer den sociale trojka (det nuværende og de to følgende
EU-formandskaber), Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på europæisk ni-
veau sammen mindst én gang om året. Mødets diskussioner/resultater skal rapporte-
res til DER.
2. Formål og indhold
Lissabontraktaten artikel 152 omtaler det sociale trepartstopmøde.
Formandskabet har endnu ikke oplyst om emnet for drøftelserne.
3. Europa-Parlamentets udtalelse
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
4. Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
5. Gældende dansk ret
Ikke relevant.
6. Konsekvenser
Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien,
miljøet og beskyttelsesniveauet.
7. Høring
Sagen har ikke været i høring.
8. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen er generelt positiv over for afholdelsen af de sociale trepartstopmøder,
som vurderes at bidrage til yderligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter i gen-
nemførelsen af strategien vedrørende vækst og beskæftigelse.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
De andre medlemslande har traditionelt støttet afholdelsen af disse møder, hvilket
også forventes at blive tilfældet denne gang.
10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3. Frivilligt arbejdes rolle i social- og arbejdsmarkedspolitikken, KOM-
dokument foreligger ikke
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
Nyt notat.
Resumé
Forslaget til vedtagelse af rådskonklusioner tager udgangspunkt i de aktiviteter og
konferencer, som har været afholdt i 2011 som led i afvikling af det europæiske år
for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab 2011.
1. Baggrund
Det polske formandskab har udarbejdet udkast til rådskonklusioner vedrørende fri-
villigt arbejde, som henviser til alle former for frivillige formelle eller uformelle
aktiviteter, som en person påtager sig af egen fri vilje, valg og motivation og uden
tanke for økonomisk vinding. Rådskonklusionerne forventes vedtaget på rådsmø-
det.
2. Formål og indhold
Forslaget til vedtagelse af rådskonklusioner tager udgangspunkt i, at frivilligt ar-
bejde udgør et vigtigt redskab til at opfylde Europa 2020-Strategiens mål bl.a. ved
at bidrage til at støtte social inklusion og styrke mulighederne for beskæftigelse.
Der findes fortsat en række barrierer, som begrænser frivilligt arbejde og dets fulde
potentiale, herunder undervurdering af det frivillige arbejde, manglende informati-
on om værdien af det frivillige arbejde samt ulige støttevilkår. Formålet med råds-
konklusionerne er at opfordre medlemsstaterne til, at de nævnte barrierer fjernes
med henblik på, at frivilligt arbejde kan opnå sit fulde potentiale.
Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til at fremme samarbejdet om udvik-
lingen af frivilligt arbejde i EU, at støtte udviklingen af civilsamfundsorganisatio-
ner, at fremme frivilligt arbejdes rolle som en form for ikke-formel og uformel læ-
ring, der bidrager til erhvervelse af nye færdigheder. Anerkendelsen af frivilligt ar-
bejde bør synliggøres, og endeligt tilskyndes til løsninger, som fremmer overgan-
gen fra lejlighedsvist frivilligt arbejde til mere langsigtet frivilligt arbejde.
Kommissionen opfordres til at overveje at udarbejde et politik dokument om frivil-
ligt arbejde, der kan uddybe diskussionen om det frivilliges arbejdes rolle og værdi.
3. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Gældende dansk ret
Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant.
6. Konsekvenser
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Sagen har ikke i sig selv hverken lovgivnings-, statsfinansielle eller samfundsøko-
nomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.
7. Høring
Forslaget til rådskonklusioner er sendt til orientering til EU-Specialudvalget for
Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold.
8. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at alle medlemslande har en positiv holdning til forslaget.
9. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen har en generelt positiv holdning til det fremlagte forslag til konklusio-
ner.
10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4. Håndtering af den demografiske udvikling – Samarbejde mellem institutio-
ner på europæisk niveau, KOM-dokument foreligger ikke
-
Vedtagelse af rådskonklusioner
Nyt notat.
Resumé
Forslaget til vedtagelse af rådskonklusioner tager udgangspunkt i de demografiske
udfordringer, som medlemslandene står over for. Skal antallet af fødsler hæves, og
skal der være tilstrækkelig arbejdskraft til at klare samfundskravene, kræves der
gode rammer for familierne, så de kan opnå balance mellem familie- og arbejdsliv.
1. Baggrund
Det polske formandskab har udarbejdet udkast til rådskonklusioner vedrørende de
demografiske udfordringer, som medlemslandene står over for. Rådskonklusioner-
ne forventes vedtaget på rådsmødet.
2. Formål og indhold
Forslaget til vedtagelse af rådskonklusioner tager udgangspunkt i de demografiske
udfordringer, som medlemslandene står over for. Mindre ungdomsårgange og vok-
sende ældregenerationer gør det nødvendigt, at så mange som muligt deltager på
arbejdsmarkedet. Der bør skabes gode rammer for balance mellem familie- og ar-
bejdsliv med henblik på at skabe ligestilling, få flere kvinder til at deltage på ar-
bejdsmarkedet og give mulighed for en stigning i antallet af fødsler.
Medlemslandene og Kommissionen opfordres således til udveksling af oplysninger
og til via Den Åbne Koordinationsmetode at indsamle og sprede oplysninger om
medlemslandenes politikker vedrørende de demografiske udfordringer. De opfor-
dres endvidere til at udvikle samarbejdsmetoder og videndeling inden for pleje- og
dagtilbudssektoren samt til at anvende Den Europæiske Socialfond til aktiviteter
vedrørende mænds og kvinders familieansvar.
Medlemslandene opfordres til at tage højde for de demografiske udfordringer i de-
res nationale reformprogrammer og fremme balancen mellem familie- og arbejds-
liv i alle økonomiske sektorer ved at sikre plejeydelser og pasningsordninger, som
alle har råd til, og af en rimelig kvalitet. De opfordres desuden til at støtte samar-
bejde om de demografiske udfordringer på nationalt plan mellem forskningsinstitu-
tioner, frivillige organisationer, arbejdsmarkedets parter og regeringsorganerne.
Kommissionen opfordres til at fremme samarbejdet mellem på den ene side Ek-
spertgruppen om demografiske spørgsmål og Den rådgivende komité om lige mu-
ligheder for kvinder og mænd og på den anden side Beskæftigelseskomitéen og
Komitéen for Social Beskyttelse. Den opfordres endvidere til at inddrage relevante
aspekter af de demografiske udfordringer i den årlige vækstrapport og vurderingen
af de nationale reformprogrammer under Det Europæiske Semester, til at organise-
re et seminar om forskningsprojekter om de demografiske udfordringer, mainstre-
ame spørgsmål relateret til de demografiske udfordringer og forberede en rapport
om sammenhængen mellem karriere og familieliv.
3. Europa-Parlamentets udtalelser
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
4. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Gældende dansk ret
Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant.
6. Konsekvenser
Sagen har ikke i sig selv hverken lovgivnings-, statsfinansielle eller samfundsøko-
nomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.
7. Høring
Forslaget til rådskonklusioner er sendt til orientering til EU-Specialudvalget for
Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold.
8. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at alle medlemslande har en positiv holdning til forslaget vedrørende
de demografiske udfordringer.
9. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen har en generelt positiv holdning til det fremlagte forslag til konklusio-
ner.
10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
11