Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
1029578_0001.png
Civil- og Politiafdelingen
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
27. september 2011
Færdselskontoret
Katarina Hvid Lundh
2011-84-0011
243760
Skriftlig forelæggelse
Rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 6. oktober
2011
Dagsordenspunkt 1: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning om ændring af kontrolapparatforordningen og køre- og hvile-
tidsforordningen
Punktet vedrører Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rå-
dets forordning om ændring af kontrolapparatforordningen og køre- og
hviletidsforordningen. Punktet forelægges til orientering. Der henvises til
vedlagte samlenotat, som blev fremsendt til Folketingets Europaudvalg
den 22. september 2011.
Kommissionens forslag har til formål at forbedre det nuværende kontrol-
apparatsystem med henblik på at sikre en bedre håndhævelse af køre- og
hviletidsreglerne og mindske de administrative byrder for bl.a. transport-
virksomheder.
Forslaget indeholder således en række bestemmelser, som skal forbedre
kontrolapparatets tekniske aspekter, herunder regler om indførelse af
fjernkommunikation fra kontrolapparatet til kontrolformål. Forslaget inde-
holder herudover bl.a. regler om styrkelse af værkstedernes troværdighed,
oplæring af kontrolmedarbejdere og medlemsstaternes sanktioner for over-
trædelse af kontrolapparatforordningen.
Der har på nuværende tidspunkt alene været en overordnet præsentation af
forslaget og en helt indledende drøftelse heraf på arbejdsgruppeniveau.
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det er forventningen, at formandskabet på rådsmødet vil lægge op til en
overordnet politisk drøftelse af udvalgte spørgsmål. Spørgsmålene går dels
på, hvilke problemer medlemslandene oplever med det nuværende kon-
trolapparatsystem, dels på om man er enig i, at der er behov for forbedrin-
ger af det nuværende system, samt i givet fald hvilke elementer i forslaget
man finder hensigtsmæssige.
Regeringen er positivt indstillet over for intentionerne bag Kommissionens
forslag, der som nævnt er at forbedre det nuværende kontrolapparatsystem
med henblik på at sikre en bedre håndhævelse af køre- og hviletidsreglerne
og mindske de administrative byrder for bl.a. transportvirksomheder.
For regeringen giver det imidlertid anledning til store betænkeligheder, at
forslaget som sådan indeholder flere elementer, der må antages at ville el-
ler kunne få betydelige statsfinansielle konsekvenser.
Regeringens holdning til forslagets enkelte elementer beror således på en
nærmere analyse heraf, herunder ikke mindst en nærmere vurdering af de
økonomiske konsekvenser.
Med henblik på at fastlægge en nærmere dansk holdning, vil regeringen
derfor lægge stor vægt på en grundig afdækning af de konkrete forslags
merværdi og ikke mindst de statsfinansielle konsekvenser, der er forbundet
med forslaget.
2