Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
1029580_0001.png
28. september 2011
Skriftlig forelæggelse vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. oktober
2011
Der henvises generelt til samlenotat vedr. ECOFIN den 4. oktober 2011.
Dagsordenspunkt 1:
Forordning om regulering af handel med finansielle
derivater
ECOFIN ventes at drøfte et kompromisforslag vedrørende en forordning om de-
rivathandel med henblik på politisk enighed. Efter politisk enighed i ECOFIN vil
trialogforhandlingerne med Europa-Parlamentet blive indledt. ECOFIN drøftede
sidst sagen på rådsmødet den 20. juni i år. Sagen blev i den forbindelse forelagt
Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg.
Derivater er finansielle instrumenter, som f.eks. er knyttet til udviklingen i prisen
på råvarer, renteniveauet, aktier, obligationer o.l. Derivatkontrakter kan bl.a. bru-
ges til at sikre sig mod risici. Den finansielle krise satte fokus på behovet for styr-
ket regulering og tilsyn med derivater, særligt de derivater, som ikke handles på
børser, men bilateralt mellem sælger og køber (de såkaldte ”over the counter” eller
”OTC”-derivater).
Hovedformålet med forordningen er at bringe handel med OTC-derivater ind i
ordnede og transparente rammer. Det sker ved, at alle handler med derivater ind-
berettes til centrale registre, og at de mest standardiserede og egnede derivater
fremover skal cleares centralt via såkaldte centrale modparter. De centrale registre
og de centrale modparter underlægges regulering og tilsyn.
Der er en række konkrete udeståender i sagen, som fortsat drøftes. Det drejer sig
bl.a. om den europæiske værdipapirtilsynsmyndigheds nærmere rolle og beføjelser
i godkendelsen af og tilsynet med centrale modparter samt muligheden for midler-
tidige undtagelser for pensionsfonde fra kravet om central clearing. Fra dansk side
kan formandskabets seneste kompromisforslag støttes. Det indebærer bl.a., at
pensionsselskaber i en nærmere overgangsperiode på 3 år, og muligvis længere,
undtages fra kravet om central clearing, indtil de centrale modparter er i stand til
at modtage andre aktiver end kontanter som sikkerhed.
Dagsordenspunkt 2:
Styrket økonomisk samarbejde
ECOFIN og Europa-Parlamentet er nået til enighed om en endelig aftale vedrø-
rende Kommissionens forslag til seks retsakter om et styrket økonomisk samar-
bejde. Reformen indebærer en styrkelse af de finanspolitiske regler i Stabilitets- og
Vækstpagten, et nyt samarbejde om makroøkonomiske ubalancer samt et direktiv
om nationale budgetmæssige rammer. Det polske formandskab har forhandlet
med Europa-Parlamentet på vegne af ECOFIN, som godkendte aftaleforslaget på
det uformelle møde medio september, og som på det kommende møde ventes at
vedtage aftalen. Europa-Parlamentet stemte og godkendte aftalen ved dets netop
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Side 2 af 5
afsluttede plenarforsamling ultimo september 2011. DER ventes at endossere af-
talen på sit møde den 17.-18. oktober. Det afgørende udestående har været
spørgsmålet om mere automatik i Rådets beslutningsprocesser. Derudover ude-
stod enighed om behandlingen af betalingsbalanceindikatoren i den nye makro-
ubalanceprocedure og formatet for den økonomiske dialog mellem EU-
institutionerne. Disse udeståender er der nu fundet løsninger på, jf. samlenotatet.
Fra dansk side kan man støtte aftalen i overensstemmelse med de løbende fore-
læggelser og forhandlingsmandater i Folketingets Europaudvalg. Implementerin-
gen af de nye reformerede regler inden for rammerne af det europæiske semester
finder for første gang sted under det danske formandskab i 1. halvår af 2012.
Dagsordenspunkt 3:
Opfølgning på det uformelle økonomi- og finansmi-
nistermøde den 16.-17. september 2011
ECOFIN ventes at følge op på det uformelle ministermøde den 16.-17. september
2011 på baggrund af en orientering fra formandskabet. Det er muligt, at formand-
skabet vil lægge op til en drøftelse af gældskrisen i en række europæiske lande og
mulige løsninger. Fra dansk side vil man tage opfølgningen til efterretning.
Dagsordenspunkt 4:
(evt.) Gennemgang af EU’s finanspolitiske exit-
strategier
ECOFIN ventes at have en drøftelse og evt. vedtage rådskonklusioner vedrørende
finanspolitiske exitstrategier i lyset af den seneste tids økonomiske udvikling.
Sandsynligheden for et konjunkturforløb i verdensøkonomien, der er svagere end
hidtil ventet, er steget. Det skyldes blandt andet usikkerheden om den europæiske
gældskrise med stigende renter og skrøbelig markedstillid, og effekten af hushold-
ningernes, virksomhedernes samt den finansielle og offentlige sektors rebalance-
ring af deres budgetter, samt stigende oliepriser m.v.
Drøftelsen og eventuelle rådskonklusioner ventes overordnet at pege på, at lande-
ne fortsat konsekvent bør følge de eksisterende finanspolitiske exitstrategier og så-
ledes fuldt ud efterleve deres henstillinger samt at efterleve de landespecifikke an-
befalinger, som ECOFIN og DER rettede til landene i juni i år som afslutning på
det europæiske semester. Det dominerende synspunkt i drøftelsen ventes at være
flg.:
lande med EU/IMF låneprogrammer bør holde sig til den finanspolitiske
konsolidering i deres programmer
lande under markedspres bør uafhængigt af den makroøkonomiske udvikling
følge deres konsolideringsplaner og være rede til at gennemføre nye tiltag hvis
nødvendigt
lande, som har udskudt dele af deres konsolidering, bør intensivere deres kon-
solideringsindsats og specificere de manglende tiltag snarest og senest i 2012-
budgetterne, og bør i tilfælde af en begrænset forværring af konjunkturudsig-
terne ikke forsinke korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud
lande, som ikke har et uforholdsmæssigt stort underskud, og som er på vej til
at overholde deres mellemfristede mål, kan anvende fleksibiliteten i Stabilitets-
og Vækstpagten og lade de automatiske stabilisatorer virke, samtidig med at
landene gennemfører den nødvendige strukturelle budgettilpasning og fortsat
sikrer den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Side 3 af 5
Endelig ventes ECOFIN at understrege vigtigheden af aftalen mellem Europa-
Parlamentet om de seks retsakter vedrørende et styrket økonomisk samarbejde.
Således ventes ECOFIN at opfordre Kommissionen til at implementere de nye
regler fra dag ét.
Fra dansk side ventes man at kunne acceptere eventuelle rådskonklusioner, hvis
der er bred opbakning hertil.
Dagsordenspunkt 5:
(evt.) Status på implementeringen af EU-landenes
underskudsprocedurer
På ECOFIN den 4. oktober ventes en ny opfølgning på implementeringen af EU-
landenes henstillinger om at gennemføre finanspolitisk konsolidering og korrigere
de uforholdsmæssigt store underskud. 23 ud af 27 EU-lande har på nuværende
tidspunkt en henstilling om at bringe deres underskud ned under 3 pct. af BNP
inden for en given frist, og landene skal i gennemsnit stramme finanspolitikken
med i alt ca. 4 pct. af BNP. Kommissionen ventes overordnet at konkludere, at
der aktuelt ikke kræves nye skridt i underskudsprocedurerne, idet landene generelt
vurderes at være tilstrækkeligt på sporet i forhold til deres henstillinger. Flere lan-
de, hvor vurderingen tidligere har været, at konsolideringen lå i underkanten af
stramningskravene i deres henstillinger, vurderes nu at være i gang med at gen-
nemføre yderligere tiltag i forhold til at efterleve deres henstillinger, mens der i
andre lande vurderes at være behov for styrket konsolidering. Kommissionen ven-
tes desuden at opfordre EU-landene til en streng implementering af de nødvendi-
ge konsolideringstiltag, og til at lande, hvis konsolidering synes at ligge i underkan-
ten af henstillingernes stramningskrav, fremlægger nye tiltag i tilknytning til lande-
nes budgetter for 2012.
Fra dansk side kan man tage opfølgningen på implementeringen af EU-landenes
henstillinger til efterretning.
Dagsordenspunkt 6:
Internationale møder
a. Opfølgning på IMF og Verdensbankens årsmøder den 24.-26. september 2011
og på G20-finansministermødet den 22.-23. september 2011
b. Forberedelse af G20-mødet for finansministre og centralbankdirektører den
13.-16. oktober 2011
På ECOFIN forventes en opfølgning på G20- og IMF-møderne den 23.-24. sep-
tember i Washington og en drøftelse af EU’s holdning til G20-mødet for finans-
ministre og centralbankchefer den 13.-16. oktober 2011. Der ventes at være fokus
på især den internationale økonomiske situation; G20’s ramme for stærk, balance-
ret og holdbar vækst; finansiel regulering; samt reformer af det internationale mo-
netære system.
G20 ventes at drøfte landenes konkrete forpligtelser i den fælles handlingsplan,
som skal vedtages på G20-topmødet i Cannes med henblik på at reducere de glo-
bale ubalancer og sikre stærk, bæredygtig og balanceret vækst. G20-lande med be-
tydelige betalingsbalanceunderskud (fx USA) bør søge at øge den indenlandske
opsparing, mens lande med betydelige betalingsbalanceoverskud (fx Kina og
Tyskland) bør gennemføre strukturelle reformer med henblik på at øge den inden-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Side 4 af 5
landske efterspørgsel. Endvidere vil G20 drøfte en styrkelse af det internationale
monetære system, herunder styrkelse af IMF’s finansielle og makroøkonomiske
overvågning, fælles rammer for landenes håndtering af store udenlandske kapital-
indstrømninger samt overvejelser om tilpasning af IMF’s lånefaciliteter til bedre at
håndtere kortfristede likviditetsproblemer. Endelig ventes G20 at gøre status for
fremskridtene i arbejdet vedr. styrkelsen af den finansielle regulering.
Det forventes, at man fra EU’s side bl.a. vil lægge vægt på følgende på det kom-
mende G20-finansministermøde:
at der er behov for konkrete og beslutsomme tiltag for at styrke den finansielle
stabilitet, genoprette tilliden i de finansielle markeder samt understøtte væk-
sten;
at G20-lande med store betalingsbalanceoverskud og betalingsbalance-
underskud bør være så konkrete som muligt i udformningen af deres forplig-
telser til reducering af de globale ubalancer, og at G20-lande med ikke-
markedsbaserede valutakursregimer (særligt Kina) forpligter sig til konkrete og
målbare skridt i retning af øget valutakursfleksibilitet;
at G20 sender et klart signal om konvergens i den internationale finansielle re-
gulering, og at der sikres fuld og rettidig implementering af G20-
forpligtelserne herom, hvilket indebærer rettidig og konsistent implementering
af Basel-komitéens anbefalinger vedr. nye kapital- og likviditetsstandarder (Ba-
sel III);
at IMF’s overvågningsmandat bør styrkes, så det i højere grad omfatter over-
vågning af den finansielle sektor og dens tilknytning til realøkonomien, og at
der sikres enighed i G20 om fælles tilgang til landenes håndtering af internati-
onale kapitalbevægelser, så man undgår indførelse af forvridende kapitalre-
striktioner.
Den fælles EU-holdning til G20-finansministermødet ventes at indgå som bidrag
fra ECOFIN til Det Europæiske Råds forberedelse af G20-topmødet i Cannes 3.-
4. november 2011.
Fra dansk side ventes man at kunne støtte den fælles EU-holdning til G20-mødet.
Dagsordenspunkt 7:
Forberedelse af FN’s årlige klimakonference (COP-
17)
ECOFIN ventes at vedtage rådskonklusioner, som vil udgøre EU’s mandat for
klimafinansiering til COP17. Der lægges op til, at ECOFIN bekræfter EU’s tilsagn
om opstartsfinansiering fra 2010-2012 og bekræfter tilsagn om at bidrage til at nå
det internationale mål for den langsigtede internationale klimafinansiering på 100
mia. USD i 2020. Det forudsætter, at der mobiliseres midler fra en bred vifte af
kilder, både offentlige midler og midler fra private, innovative, bi- og multilaterale
kilder. Derudover skal udviklingslandene også selv bidrage med at reducere deres
udledninger. Det forventes, at man fra dansk side kan støtte konklusionernes ind-
hold.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Side 5 af 5
Dagsordenspunkt 8:
Den europæiske bank for genopbygning og udvikling
(EBRD) – Udvidelse af EBRD’s operationsområde til
Nordafrika og Mellemøsten
Bestyrelsen i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) har
fremlagt forslag til en udvidelse af bankens operationsområde til Mellemøsten og
Nordafrika. Sagen er ikke på dagsordenen for ECOFIN. De enkelte EBRD-
medlemslande vil skulle tiltræde udvidelsen af EBRD’s operationsområde. Dan-
marks EBRD-guvernør, økonomi- og erhvervsministeren, har til hensigt på Dan-
marks vegne tiltræde de resolutioner, der muliggør, at EBRD kan udvide sit ope-
rationsområde til lande i Mellemøsten og Nordafrika, der grænser op til Middel-
havet samt Jordan.