Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
1029581_0001.png
Socialministeriet
Jura og International
J.nr. 2011-xx
akj
27. september 2011
Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for EPSCO den 3. oktober 2011
Der henvises i øvrigt til samlenotat om EPSCO-rådsmødet
Punkt 3. Frivilligt arbejdes rolle i social- og arbejdsmarkedspolitikken.
Forslaget til vedtagelse af rådskonklusioner tager udgangspunkt i de aktiviteter
og konferencer, som har været afholdt i 2011 som led i afvikling af det europæ-
iske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab 2011.
Frivilligt arbejde udgør et vigtigt redskab til at opfylde Europa 2020-
Strategiens mål bl.a. ved at bidrage til at støtte social inklusion og styrke mu-
lighederne for beskæftigelse. Sagen forelægges til orientering.
Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til at fremme samarbejdet om
udviklingen af frivilligt arbejde i EU, at støtte udviklingen af civilsamfundsor-
ganisationer, at fremme frivilligt arbejdes rolle som en form for ikke-formel og
uformel læring, der bidrager til erhvervelse af nye færdigheder. Anerkendelsen
af frivilligt arbejde bør synliggøres, og endeligt tilskyndes til løsninger, som
fremmer overgangen fra lejlighedsvist frivilligt arbejde til mere langsigtet fri-
villigt arbejde.
Man har fra dansk side en generelt positiv holdning til det fremlagte forslag til
konklusioner.
Punkt 4. Håndtering af den demografiske udvikling – Samarbejde mellem
institutioner på europæisk niveau
Forslaget til vedtagelse af rådskonklusioner tager udgangspunkt i de demogra-
fiske udfordringer, som medlemslandene står overfor. Mindre ungdomsårgange
og voksende ældregenerationer gør det nødvendigt, at så mange som muligt
deltager på arbejdsmarkedet. Der bør i tråd med bl.a. Europa 2020-strategien
skabes gode rammer for balance mellem familie- og arbejdsliv med henblik på
at skabe ligestilling, få flere kvinder til at deltage på arbejdsmarkedet og give
mulighed for en stigning i antallet af fødsler. Udkastet lægger op til et styrket
samarbejde blandt europæiske institutioner og organer på demografiområdet.
En sådan balance mellem familie- og arbejdsliv skal gøre det muligt at opnå
beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien. Sagen forelægges til oriente-
ring.
Man har fra dansk side en generelt positiv holdning til det fremlagte forslag til
konklusioner.
Side
1
af
1