Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 405
Offentligt
1113415_0001.png
1113415_0002.png

NOTAT

Vandsektor, byer og klimatilpasningJ.nr. NST-4405-00001Ref. ancmaDen 1. maj 2012

Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg om åbningsskrivelse om

mangelfuld gennemførelse af Badevandsdirektivet

Danmark har den 28. februar 2012 modtaget en åbningsskrivelse i sag nr. 2011/2183 SG-Greffe(2012)D/3670 om mangelfuld gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv76/160/EØF (badevandsdirektivet).Badevandsdirektivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1283 af 15. december 2011om badevand og badeområder (herefter badevandsbekendtgørelsen) og andre love ogbekendtgørelser. Badevandsbekendtgørelsen er ændret i december 2011 med henblik på præciseringaf reglerne som følge af EU-Kommissionens pilot-anmodning (ENV A.2/LN/yy/ARES(2010).EU-Kommissionen oplyser i åbningsskrivelsen, at den finder, at enkelte bestemmelser ibadevandsdirektivet på trods af ændringen i december 2011 af badevandsbekendtgørelsen stadig ermangelfuldt gennemført i dansk ret.Det drejer sig om artikel 2, stk. 13, vedrørende definitionen af ”den berørte offentlighed”, som efterEU-Kommissionens vurdering er defineret for snævert i badevandsbekendtgørelsen, idet vigtigeforeninger er afskåret, fx foreninger, som har friluftsliv og sport som formål.Endvidere drejer det sig om artikel 5, stk. 3, hvilken fastsætter en forpligtelse for medlemsstaterne tilmindstat opnå den fastsatte kvalitet, ligesom medlemsstaterne har en forpligtelse til at iværksætte dei artikel 5, stk. 3, fastsatte foranstaltninger med henblik på at øge antallet badevande medklassifikationen ”godt” og ”udmærket”.Videre påpeger EU-Kommissionen, at der er uoverensstemmelse mellem kravet ibadevandsdirektivet om, at alle badevande senest ved udgangen af badesæsonen 2015 skal haveklassifikationen ”tilstrækkelig” og den danske bestemmelse om, at alt overfladevand og grundvand iDanmark senest den 22. december 2015 har opnået god tilstand, idet den danske badesæson går fra1. juni til 1. september.Vedrørende artikel 10 fremgår det ikke af de danske regler, at der af medlemsstaterne skal foretagesen fælles indsats til sikring af badevandskvaliteten ved grænseoverskridende forurening.Sidst påpeges, at direktivets artikel 12, stk. 1, ikke er gennemført korrekt i dansk lovgivning, idet detikke fremgår af bekendtgørelsen, at oplysninger nævnt i direktivets artikel 12, stk. 1, litra a)-g)aktivt ogomgåendestilles til rådighed.
Regeringen har besvaret åbningsskrivelse med tilkendegivelse af, at det forventes, at der hurtigstmuligt sendes en præciseret bekendtgørelse i høring med henblik på ikrafttræden efter badesæsonen2012, hvilket vil sige medio september 2012.
2