Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 544
Offentligt
1143430_0001.png
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 2 9 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
Sted:
Mandag den 30. april 2012
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
Den 27. april 2012
1. Rådsmøde nr. 3163 (økonomi og finans) den 2. maj 2012
2. Forelæggelse af sag ved EU-domstolen på Beskæftigelsesministeriets
område: C-337/10, feriesagen
Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren
EUU alm. del (10) – bilag 35 (afgivelse af indlæg i EU-
domstolens præjudicielle sag C-337/10 George Neidel)
L
3. Fastlæggelse af tidsplan over udvalgets behandling af B 70 (ratifikation af
finanspagten)
B 70 (11) – bilag 1 (udkast til tidsplan)
4. Politisk drøftelse og eventuel afgivelse af betænkning over B 31
(folkeafstemning om ratifikation af finanspagten)
B 31 (11) – bilag 2 (udkast til betænkning)
5. Eventuelt
L
L
Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
1067
EUU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 544: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/4-12
Rådsmøde (økonomi og finans) den 2. maj 2012
Dagsorden, 3. udgave
1. Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV)
– Generel indstilling
KOM (2011) 0452
KOM (2011) 0453
Rådsmøde 3163 – bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2011) 0452 – bilag 1 (grundnotat af 7/10-11)
KOM (2011) 0453 – bilag 1 (grundnotat af 7/10-11)
EUU Alm. del (10) – bilag 296 (notat og høringssvar om
Kommissionens høring vedrørende grænseoverskridende
krisehåndtering)
KOM (2011) 0453 – bilag 2 (Folketingets udtalelse af 14/6-11)
EU-note (11) – E 12 (notat af 21/11-11)
EU-note (11) – E 4 (notat af 11/10-11)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (11) – bilag 315 (side 286 FO, forhandlingsoplæg
forelagt EUU 25/11-11)
2. Opfølgning på G20-møde for økonomi- og finansministre og
centralbankchefer og IMF’s forårsmøde i Washington den 20.-22. april
2012
– Orientering fra formandskabet og Kommissionen
Rådsmøde 3163 – bilag 1 (samlenotat side 13)
UDG.
3. (Evt.) Klimafinansiering
– Rådskonklusioner
Rådsmøde 3163 – bilag 1 (samlenotat side 16)
4.
Kommissionens forslag til Rådets forordning om administrativt
samarbejde på punktafgiftsområdet
– Vedtagelse
KOM (2011) 0730
Rådsmøde 3163 – bilag 1 (samlenotat side 18)
KOM (2011) 0730 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/3-12)
5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske
national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 2. maj 2012, men
forventes vedtaget på et senere rådsmøde
KOM (2010) 0774
KOM (2010) 0774 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 9/2-11)
1068
EUU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 544: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/4-12
6. Orientering om arbejdet med Kommissionens forslag til Rådets direktiv
om ændring af direktiv 93/109/EF af 6. december 1993, for så vidt angår
nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet
for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er
statsborgere
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 2. maj 2012, men
forventes vedtaget på et senere rådsmøde.
KOM (2006) 0791
KOM (2006) 0791 – bilag 1 (grundnotat af 13/2-07)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (06) – bilag 362 (side 1325, senest behandlet i
EUU 23/5-07)
7. Eventuelt
8. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og
Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Finansministeriets og Økonomi- og Indenrigsministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under Skatteministeriets og Økonomi- og Indenrigsministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 5 og 6 hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort.
1069