Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del EU-note E 16
Offentligt
1055448_0001.png
1055448_0002.png
1055448_0003.png
1055448_0004.png
1055448_0005.png
1055448_0006.png
EuropaudvalgetDet Internationale Sekretariat
Til:Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere12. december 2011
Møde i Det Europæiske Råd den 9. december 2011Spørgsmålet om håndteringen af gældskrisen samt vedtagelse af eventuelletraktatændringer var det dominerende emne på mødet under ledelse af DetEuropæiske Råds faste formand, Herman Van Rompuy. Stats- og regerings-cheferne fik dog også lejlighed til at drøfte Kommissionens vækstanalyse for2012, indmeldingerne under europluspagten, energiområdet, udvidelse,Bulgarien og Rumæniens schengen-perspektiv, Iran samt status for forhand-lingerne om den flerårige finansielle ramme.Endelig blev tiltrædelses-traktaten for Kroatien formelt undertegnet af stats-og regeringscheferne.
Finanspolitisk aftale og traktatspørgsmåletTrods intense forhandlinger lykkedes det ikke at opnå enighed blandt alle 27medlemslande om at gennemføre en ny finanspolitisk aftale og en tætterekoordinering af de økonomiske politikker på områder af fælles interesse i formaf en fælles ændring af EU’s traktater.De nye tiltag vil i stedet blive gennemført ved en mellemstatslig aftale blandtde 17 eurolande, hvor yderligere ni medlemslande har tilkendegivet, at deeventuelt vil deltage i processen efter høring af deres nationale parlamenter.Eneste medlemsland der på forhånd valgte at stå udenfor aftalen, var såledesStorbritannien.Aftalen bygger videre på de allerede vedtagne foranstaltninger under denforstærkede stabilitets- og vækstpagt, det europæiske semester, de nyeprocedurer vedr. makroøkonomiske ubalancer samt europluspagten.Ny finanspolitisk aftaleDen finanspolitiske aftale består af følgende tre elementer:En ny finanspolitisk bestemmelse.
1/6
En styrkelse af proceduren i TEUF artikel 126 for eurolande iforbindelsemeduforholdsmæssigtstoreunderskud.Hurtig behandling af de to forslag til forordninger om økonomisk1styring, som Kommissionen fremsatte den 23. november 2011 påbaggrund af beslutningerne på eurotopmødet den 26. oktober 2011.
Finanspolitisk bestemmelseDen finanspolitiske bestemmelse går ud på, at medlemslandene skal indføreen bestemmelse på forfatningsniveau eller tilsvarende niveau der tilsiger, atde samlede offentlige budgetter skal være i balance eller overskud. Hvis detårlige strukturelle underskud generelt ikke overstiger 0,5 procent af detnominelle BNP, anses denne betingelse for at være overholdt. I tilfælde afafvigelse skal der være en automatisk korrektionsmekanisme. Det erhensigten, at EU-Domstolen skal have kompetence til at kontrollere dennationale gennemførelse af bestemmelsen.Medlemslandene skal endvidere konvergere mod deres specifikkereferenceniveau i henhold til en tidsplan, der foreslås af Kommissionen.Medlemslande under stabilitets- og vækstpagtens procedure foruforholdsmæssigt store underskud skal sende et såkaldt økonomiskpartnerskabsprogram til Rådet og Kommissionen, der herefter skal godkendeprogrammet. Programmet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af denødvendige strukturreformer til at sikre en effektiv og vedvarende korrektionaf det uforholdsmæssigt store budgetunderskud. Gennemførelsen afprogrammet og de tilhørende årlige budgetplaner vil blive overvåget afKommissionen og Rådet.Endelig skal der etableres en mekanisme, der på forhånd kan orientere omnationale planer for gældsudstedelse.Styrkelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskudfor eurolandeneStyrkelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud(artikel 126 TEUF) for eurolandene går ud på, at så snart Kommissionenkonstaterer, at loftet på tre procent af BNP er overskredet, så skal der udløsesautomatiske følger, medmindre et kvalificeret flertal af eurolande modsætter2sig det. Gældsreduktions-bestemmelsen fra den forstærkede stabilitets- ogvækstpagt skal også fastsættes i de nye bestemmelser.
1
KOM (2011) 821ogKOM (2011) 8192Iden nye forordning 1177/2011 under den forstærkedestabilitets- og vækstpagt opereres der med et årligt
2/6
Behandling af forslag til styrket økonomisk styringEndelig skal Kommissionens forslag af 23. november 2011 som nævntbehandles hurtigt. Det drejer sig bl.a. om:Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner samt sikring afkorrektion af uforholdsmæssigt store underskud i eurolandene.Skærpelse af den økonomisk og budgetmæssige overvågning afmedlemslande der enten har, eller er truet af, alvorligevanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ieuroområdet.
Kommissionen vil under dette nye regelsæt bl.a. skulle undersøge de centraleparametre i den finanspolitiske kurs i udkastene til budgetplaner. HvisKommissionen som led i denne undersøgelse konstaterer særligt alvorligetilfælde af manglende overholdelse af stabilitets- og vækstpagten, kan denanmode om et revideret budgetudkast.Herman Van Rompuy vil på mødet i Det Europæiske Råd til marts 2012forelægge en rapport om yderligere finanspolitisk integration på længere sigtsamt forbindelserne mellem EU og euroområdet.Forstærket politisk koordinering og styringAftalens del om forstærket politisk koordinering og styring omfatter bl.a. mereaktiv brug af udvidet samarbejde i forbindelse med spørgsmål af betydning foreuroområdets funktion samt at arbejde hen imod en fælles økonomisk politik.Endvidere skal der være en fælles koordinering og drøftelse af eurolandenesstørre reformer af den økonomiske politik. Euroområdets styring vil blivestyrket på linje med aftalen fra eurotopmødet den 26. oktober 2011, herunderregelmæssige eurotopmøder mindst to gange om året.Styrkelse af stabilitetsmekanismerneAftalen omfatter også en fremrykning af ikrafttrædelsen af den permanente3europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) til juli 2012 , hvor det oprindeligt varplanen, at mekanismen først skulle træde i kraft i juli 2013.ESM-traktaten skal endvidere ændres, så det klart fremgår, at privateinvestorer ikke kan blive udsat for gældsafskrivninger som tilfældet var medGrækenland.4
gennemsnitligt gældsreduktionskrav svarende til 1/20-del afforskellen mellem gældsniveauet og de 60 procent.3Teknisk set vil det ske så snart medlemslande, derrepræsenterer 90 procent af kapitalforpligtigelserne, harratificeret ESM-traktaten.
3/6
Endelig skal en speciel hasteprocedure gøre det muligt at træffe afgørelsermed kvalificeret flertal, hvis Kommissionen og ECB vurderer, at enhasteafgørelse om finansiel bistand er nødvendig af hensynet til den5finansielle og økonomiske holdbarhed i euroområdet . Spørgsmålet om,hvorvidt niveauet for ESM på 500 mia. euro i effektiv udlånskapacitet ertilstrækkeligt, vil blive vurderet på Det Europæiske Råds møde til marts 2012.Aftalen indeholder også planer om at stille op til 200 mia. euro til rådighed forIMF i form af bilaterale lån, hvor der samtidig opfordres til yderligere eksternebidrag.Der lægges op til, at den nye mellemstatslige aftale senest skal undertegnespå mødet til marts 2012.
Økonomisk politikStats- og regeringscheferne påpegede behovet for hurtigt at vedtage deforanstaltninger, der har det største potentiale med hensyn til vækst ogbeskæftigelse, herunder tiltag under akten for det indre marked, det digitaleindre marked samt mindskelse af den generelle regelbyrde for SMV’er ogmikrovirksomheder.Stats- og regeringscheferne drøftede på baggrund af Kommissionens6vækstanalyse for 2012 de bedste metoder til at fremme beskæftigelsen oganerkendte behovet for en fuld mobilisering af arbejdskraften med henblik påvækst. Målrettede tiltag på både nationalt og EU-plan var nødvendigt for demest udsatte grupper – specielt de ledige unge.Implementeringen af deltagerlandenes tilsagn under europluspagten blevogså behandlet af stats- og regeringscheferne. Der var enighed om, at enmere grundig evaluering af de nationale tiltags bidrag til opfyldelse af pagtensmålsætninger var nødvendig på mødet i marts 2012. Der var enighed ommere specifikke og målbare tiltag på de forskellige områder omfattet afpagten, hvor deltagerlandene så skal rapportere om fremskridtene i denationale reformprogrammer. Endelig skal der arbejdes videre påkoordineringen af skattepolitiske spørgsmål, hvor vægten især bør lægges på,hvordan skattepolitikken kan støtte koordineringen af den økonomiske politikog bidrage til finanspolitisk konsolidering og vækst. En fremskridtsrapport vilblive forelagt til juni 2012.
4
ESM er etableret som en mellemstatslig aftale mellemeurolandene, der blev undertegnet den 11. juli 2011.5Finland kunne ikke umiddelbart tilslutte sig hasteproceduren, førdet finske parlament var blevet hørt.6KOM (2011) 815
4/6
EnergiStats- og regeringscheferne konstaterede, at der var sket vigtige fremskridtmed hensyn til at etablere det indre marked for energi i 2014, fremme afenergieffektivitet, udvikling af energiinfrastrukturer samt sikringen afsammenhængen i EU’s eksterne energipolitik.Der var dog fortsat behov for snarlige fremskridt på en række områder,7herunder direktivforslaget om energieffektivitet samt lavemissionsstrategien2050 og den kommende energikøreplan 2050.Nuklear sikkerhed blev også behandlet af stats- og regeringscheferne, hvorpålideligheden af EU’s nukleare sikkerhedssystem skal fremmes ved denfortsatte udvikling af det nukleare regelsæt. Den endelige rapport i forbindelsemed stresstestene af de nukleare anlæg vil blive fremlagt til juni 2012.
UdvidelseStats- og regeringscheferne tilsluttede sig Rådets konklusioner fra den 5.december 2011 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen.Montenegro fik stillet i udsigt, at optagelsesforhandlingerne sandsynligvis kanindledes til juni 2012, forudsat at Kommissionens rapport i første halvår af2012 falder ud til Montenegros fordel mht. bestræbelserne på reformer påsærligt retsstatsområdet og grundlæggende rettigheder, navnlig bekæmpelseaf korruption og organiseret kriminalitet.For Serbiens vedkommende kunne en mulig status som kandidatland kommepå tale, hvis Serbien på troværdig vis fortsat viste sit engagement og gjordeyderligere fremskridt. Rådet vil vurdere spørgsmålet til februar 2012, hvorefterDet Europæiske Råd, i tilfælde af en positiv vurdering, kan bekræfte Serbiensstatus som kandidatland på mødet til marts 2012.
Bulgarien og RumænienStats- og regeringscheferne noterede sig, at alle retlige betingelser foroptagelse af Bulgarien og Rumænien i Schengen-samarbejdet var opfyldte.På denne baggrund blev Rådet opfordret til at vedtage den nødvendigebeslutning så hurtigt som muligt. Hvis det ikke er sket inden mødet til marts2012, vil spørgsmålet blive taget op igen.
IranStats- og regeringscheferne bakkede op om konklusionerne vedtaget afRådet for Udenrigsanliggender den 1. december 2011 og gentog sin alvorligeog stadig dybere bekymring over udformningen af Irans atomprogram.7
KOM (2011) 370
5/6
Samtidig blev Rådet opfordret til at prioritere arbejde med at udvide omfangetaf de restriktive tiltag samt udbrede de nuværende sanktioner mod Iran. Stats-og regeringscheferne fordømte endvidere angrebene mod den britiskeregerings diplomatiske områder i Iran.
Flerårige finansielle rammeStats- og regeringscheferne hilste det polske EU-formandskabs forberedendearbejde med den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 velkomment. Detpolske EU-formandskab havde op til mødet i Det Europæiske Råd fremlagt en8rapport om status på forhandlingerne . Samtidig blev det kommende danskeEU-formandskab opfordret til at udarbejde en ramme for den afsluttende faseaf forhandlingerne, der kan fremlægges på Det Europæiske Råds møde tiljuni 2012. Målet er fortsat, at de flerårige finansielle rammer kan vedtages islutningen af 2012.
KroatienStats- og regeringscheferne undertegnede ved en særlig ceremonitiltrædelsestraktaten for Kroatien. Tiltrædelsestraktaten skal nu ratificeres afEU-landenes nationale parlamenter, hvorefter Kroatien kan optages som det28. medlemsland den 1. juli 2013.
Med venlig hilsen,
Martin Jørgensen (3622)
8
Rådsdokument17448/1/11
6/6