Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
KOM (2011) 0452 Bilag 5
Offentligt
1305342_0001.png
Dato
26-11-2013
Status vedr. EU’s likviditetsregler i kapitalkravsdirektivet
(CRR/CRD-IV) – ”LCR”
De nye EU-regler for kapital og likviditet foreskriver, at kreditinstitutterne skal holde et
tilstrækkeligt likviditetsberedskab (en såkaldt ”liquidity coverage ratio” – LCR) til at
modstå markedsuro, og at beredskabet skal bestå af tilstrækkeligt likvide aktiver. LCR
skal indfases gradvist fra 2015 til 2018.
Det er fastsat i EU-forordningen vedr. kapital- og likviditetskrav, at Kommissionen
inden 30. juni 2014 skal vedtage en delegeret retsakt, der definerer LCR med virkning
fra 1. januar 2015. Den delegerede retsakt træder i kraft, medmindre Rådet (med kva-
lificeret flertal) eller Europa-Parlamentet (almindeligt flertal) gør indsigelser inden for 3
måneder fra Kommissionens fremsættelse af forslaget. Indsigelsesfristen kan forlæn-
ges med 3 måneder.
Det fremgår af EU-forordningen vedr. kapital- og likviditetskrav, at Kommissionen i sin
delegerede retsakt skal tage højde for input fra den europæiske bankmyndighed
(EBA), internationale standarder samt EU-specifikke forhold. EBA skal inden 31. de-
cember 2013 (og efter konsultation af ECB og EU-myndigheden for værdipapirer,
ESMA) udarbejde en rapport til Kommissionen om hensigtsmæssige og ensartede
definitioner af, hvilke aktiver, der kan anses for at have hhv. høj og særdeles høj likvi-
ditet og kreditkvalitet, samt passende ”haircuts”
1
for aktiver, der har ”høj” (og ikke
”særdeles høj”) likviditet. Europa-Parlamentet og Rådet skal ifølge CRR høres om
rapporten.
EBA har nu gennemført analyserne af diverse aktivklasser og har udarbejdet udkast til
rapporten. Rapporten ventes formelt vedtaget i EBA i nærmeste fremtid mhp. frem-
sendelse til Kommissionen inden årsskiftet. Ifølge det oplyste dokumenterer analyser-
ne og rapporten som forventet, at danske realkreditobligationer er blandt de mest li-
kvide aktiver. Der er imidlertid tegn på, at et flertal i EBA – i modsætning til rapportens
konklusioner og bl.a. danske synspunkter – vil anbefale en konklusion om, at aktivers
likviditetsegenskaber skal bedømmes på basis af, hvem der har udstedt aktivet, frem
for en analyse af aktivets faktiske likviditetsegenskaber, og at ”covered bonds” (her-
under danske realkreditobligationer) bør kategoriseres som at have ”høj” frem for
”særdeles høj” likviditet. Denne konklusion ventes at fremgå det materiale, der sam-
men med rapporten vil skulle fremsendes til Kommissionen.
Det er som tidligere drøftet afgørende for Danmark at sikre, at realkreditobligationer
fortsat kan anvendes af kreditinstitutterne som særdeles likvide aktiver svarende til
deres faktiske egenskaber. Realkreditobligationerne har netop vist sig at være særde-
Et ”haircut” på fx 15 pct. på de konkrete aktiver vil i denne sammenhæng betyde, at aktiverne højst kan
medregnes til 85 pct. af deres nominelle værdi i forhold til opfyldelsen af kravet til institutternes likviditetsbe-
redskab.
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1305342_0002.png
les likvide (og lige så likvide som danske statsobligationer) også under kriser. Den
forventede konklusion i EBA kan således indebære, at den afgørende vægt man fra
dansk side lægger på at danske realkreditobligationer skal vurderes på baggrund af
faktiske likviditetsegenskaber, når det gælder anvendelsen af realkreditobligationer til
opfyldelse af EU-kravet til kreditinstitutternes likviditetsberedskab, isoleret set bliver
sværere at opfylde.
Uagtet EBA’s holdning vil det fortsat være op til Kommissionen at fastsætte den kon-
krete definition af LCR gennem den nævnte delegerede retsakt.
Der vil fra dansk side fortsat blive arbejdet intenst på at sikre, at den delegerede rets-
akt udformes i overensstemmelse med den underliggende dokumentation for så vidt
angår realkreditobligationer. Regeringen vil løbende holde Folketinget underrettet om
sagen.
2