Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
KOM (2011) 0559 Spørgsmål 2
Offentligt
1500832_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Europaministeren
14. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2011) 0559
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en
evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne
Spørgsmål 2
Ministeren bedes – i forlængelse af Europaudvalgets møde den 14. juni 2012
– redegøre for, hvilke kontakter regeringen har haft med Europa-Parlamentet
efter den 29. maj 2012 vedr. Kommissionens forslag om Schengen-evalue-
ringsmekanismen samt, hvad disse kontakter mere specifikt har drejet sig om.
Spørgsmålet bedes besvaret inden besvarelse af samrådsspørgsmål A på
KOM (2011) 0559.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lene Espersen (KF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lene.Espersen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
Kopi til justitsministeren
1/1