Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12
KOM (2011) 0764 Bilag 1
Offentligt
1059174_0001.png
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL
FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Forslag til tilpasning af ni direktiver i henhold til Europa-Parlaments
og Rådets afgørelse 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for
markedsføring af produkter (KOM(2011)764, KOM(2011)765,
KOM(2011)766, KOM(2011)768, KOM(2011)769, KOM(2011) 770,
KOM(2011)771, KOM(2011)772, KOM (2011)773)
Dette notat oversendes ligeledes til Folketingets Erhvervsudvalg.
1. Resumé
Kommissionen har den 21. november 2011 fremsat en pakke vedrørende
tilpasning af ni direktiver til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter. Hensigten
med pakken er at justere direktiverne til afgørelsen og dermed gennem en
samlet proces at forenkle og modernisere regler og principper i direktiver-
ne i overensstemmelse med EU’s strategi for bedre regulering.
Direktiverne omhandler markedsføring af elektriske og elektroniske pro-
dukter, trykbeholdere, elevatorer, måleinstrumenter, eksplosivstoffer til ci-
vil brug, pyrotekniske artikler og udstyr til brug i eksplosiv atmosfære.
Forslagene indfører de relevante referencebestemmelser fra afgørelsen i di-
rektiverne, herunder en række definitioner og generelle forpligtelser for de
erhvervsdrivende (dvs. producenten, producentens bemyndigede repræsentant,
importør og distributør), krav til produktets sporbarhed (identifikation af pro-
duktet/den erhvervsdrivende), krav til indhold i producentens overensstemmel-
seserklæring, der ledsager produktet, krav til udformning af CE-mærkning, de-
taljerede krav til bemyndigede organer mv., beskyttelsesklausulprocedure
samt beskrivelse af de faste moduler for overensstemmelsesvurdering.
Europa-Parlamentets holdning til forslagene foreligger endnu ikke. Forsla-
gene vil bevirke, at en række danske love og bekendtgørelser skal opdateres,
da det har konsekvenser for ni direktiver, der er implementeret i dansk ret.
2. Baggrund
Kommissionen har den 21. november 2011 offentliggjort en meddelelse om
en pakke vedrørende tilpasning af ni direktiver om teknisk harmonisering til
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0002.png
2/12
om fælles rammer for markedsføring af produkter (KOM(2011)763)
1
. Pak-
ken indeholder ud over meddelelsen også ni forslag til tilpassede produktdi-
rektiver:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på
markedet (KOM(2011)764).
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet
(KOM(2011) 765)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på marke-
det af ikke-automatiske vægte (KOM(2011)766)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af simple
trykbeholdere (KOM(2011)768)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af må-
leinstrumenter (KOM(2011)769)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af ele-
vatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (KOM(2011)770)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af og
kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (KOM(2011)771)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anven-
delse i eksplosiv atmosfære (KOM(2011)772)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgræn-
ser (KOM(2011)773).
Meddelelsen og forslagene til de ni direktiver er oversendt til Rådet den 21.
november 2011 i dansk sprogversion.
Forslagene er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 114 og skal behandles
efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træf-
fer afgørelse med kvalificeret flertal.
3. Formål og indhold
Formålet med forslagene til ni produktdirektiver er at få tilpasset direktiver-
ne til afgørelsens bestemmelser. Afgørelsen har ikke direkte juridisk virk-
ning, men fungerer som en værktøjskasse i relation til udarbejdelse af ny
1
Afgørelse 768/2008/EF var en del af varepakken, som blev vedtaget af Rådet og Europa-
Parlamentet i juli 2008. Afgørelsen udgør sammen med forordning 765/2008/EF af 9. juli
2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring
af produkter det såkaldte ”New Legislative Framework”.
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0003.png
3/12
lovgivning og revision af eksisterende EU-lovgivning. Afgørelsen indehol-
der en række centrale definitioner og bestemmelser om generelle forpligtelser
for de erhvervsdrivende (dvs. producenten, producentens bemyndigede repræ-
sentant, importør og distributør), krav til produktets sporbarhed (identifikation
af produktet/den erhvervsdrivende), krav til indhold i producentens overens-
stemmelseserklæring, der ledsager produktet, krav til udformning af CE-
mærkningen, detaljerede krav til bemyndigede organer mv., en harmoniseret
beskyttelsesklausulprocedure samt beskrivelse af de faste moduler for over-
ensstemmelsesvurdering.
Den følgende gennemgang fokuserer på de tilpasninger, som afgørelsen
medfører horisontalt på tværs af direktiverne.
Direktivernes kapitel 1: Almindelige bestemmelser
Sprogbrugen i afgørelsens bestemmelser er i stor udstrækning bibeholdt i de
ni direktivforslag, men i visse direktiver er den blevet tilpasset for at mulig-
gøre korrekt tilpasning til de eksisterende direktiver og for at følge direkti-
vernes selvstændige logik. Et eksempel herpå er tilpasning til sektorspeci-
fikke begreber. Fx er begrebet installatør medtaget i direktivet om elevato-
rer. Det betyder også, at antallet af artikler kan variere fra det ene direktiv til
det andet, men betydningen og de retlige forpligtelser vil være ens for de ar-
tikler, der introduceres med afgørelsen.
Direktivernes anvendelsesområde
Anvendelsesområdet i direktiverne er ikke ændret, da tilpasningen kun om-
handler de ændringer, som følger af afgørelsen. Anvendelsesområdet er ikke
en del af afgørelsen og berøres derfor ikke.
Direktivernes definitioner
I forslagene indføres ensartede definitioner i alle ni direktiver for at skabe
en ensartet forståelse af de centrale begreber. Definitionerne indføres i di-
rektiverne enten via indsættelse af alle definitioner direkte fra afgørelsen el-
ler gennem tilpasning af de eksisterende definitioner til afgørelsens ordlyd.
Det foreslås at indsætte eller tilpasse følgende definitioner i direktiverne:
Gøre tilgængelig på markedet, bringe i omsætning på markedet, producent,
bemyndiget repræsentant, importør, distributør, teknisk specifikation, har-
moniseret standard, akkreditering, nationalt akkrediteringsorgan, overens-
stemmelsesvurdering, overensstemmelsesvurderingsorgan, tilbagekaldelse,
tilbagetrækning, CE-mærkning og unionens harmoniseringslovgivning.
Direktivernes kapitel 2: Forpligtelser for økonomiske operatører
I forslagene foreslås det, at der i overensstemmelse med afgørelsen introdu-
ceres forpligtelser for de økonomiske operatører (dvs. producent, producen-
tens bemyndigede repræsentant, importør og distributør) gennem hele leve-
randørkæden. Rationalet bag forpligtelserne er at fremme et effektivt spor-
barhedssystem, der gør det nemmere for markedsovervågningsmyndigheder
at identificere økonomiske operatører, der har gjort ulovlige produkter til-
gængelige på markedet.
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0004.png
4/12
Producentens forpligtelser
Producenter forpligtes til at levere den påkrævede tekniske dokumentation
til at sikre produktets overensstemmelse med de væsentlige krav i direktivet
samt at opbevare overensstemmelseserklæringen ti år efter, produktet er
gjort tilgængeligt på markedet. Producenten skal desuden sikre, at produktet
kan spores, og at producenten kan identificeres gennem et varemærke eller
navn samt adresse. Derudover skal producenten levere en forståelig brugs-
anvisning på det påkrævede sprog. Når det er nødvendigt som følge af risi-
koen ved produktet, skal producenten desuden foretage stikprøvekontrol af
produktet, efter at det er markedsført.
I direktivforslaget om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
(KOM(2011)770) indføres også begrebet installatør. Installatøren gøres an-
svarlig for design, konstruktion og markedsføring af elevatoren på linje med
en producent.
Bemyndigede repræsentanter
I forslagene indføres nye forpligtelser for bemyndigede repræsentanter, med
undtagelse af direktivforslaget om pyrotekniske artikler (KOM(2011)764).
Det er stadig producentens opgave at sikre produkternes overholdelse af de
væsentlige krav. En bemyndiget repræsentant skal dog kunne levere den do-
kumentation og information, som er nødvendig for at konstatere produktets
overensstemmelse med lovgivningen.
Importørens forpligtelser
Importørens forpligtelser er med undtagelse af selve overensstemmelsesvur-
deringsproceduren meget lig den, der gælder for producenten. Importøren
skal sikre sig, at producenten har gennemført overensstemmelsesvurderin-
gen og har udarbejdet den nødvendige dokumentation. I det tilfælde, at pro-
duktet udgør en risiko, skal importøren underrette producenten samt mar-
kedsovervågningsmyndighederne. Derudover skal importøren sikre, at kon-
taktoplysninger fremgår af produktet, og at der udføres stikprøvekontrol af
produktet, når det er nødvendigt. Hvis importøren bringer produktet i om-
sætning under sit eget navn, tilfalder der importøren de samme forpligtelser
som for producenten.
Distributørens forpligtelser
Distributøren er ikke direkte ansvarlig for produktets overensstemmelse
med lovgivningen. Distributøren skal dog kontrollere, at produktet er ledsa-
get af den krævede dokumentation og sikkerhedsinformation. Såfremt di-
stributøren forårsager en ændring af produktet som følge af fx opbevaring
eller transport, er det distributørens ansvar at sikre, at produktet er i over-
ensstemmelse med kravene. Distributøren har tillige en forpligtelse til at fo-
retage de nødvendige foranstaltninger, hvis risici ved produktet opdages, og
til at samarbejde med de relevante myndigheder.
Identifikation af erhvervsdrivende
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0005.png
5/12
Forslagene forpligter erhvervsdrivende til inden for en nærmere bestemt pe-
riode at kunne identificere a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem
et produkt, og b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret et produkt.
Direktivernes kapitel 3
2
: Produktets overensstemmelse
Forslagene indfører en overensstemmelsesformodning, der refererer til de
relevante harmoniserede standarder for det pågældende direktiv. Et produkt,
som er i overensstemmelse med de standarder, der er udviklet i forbindelse
med det relevante direktiv, formodes således at være i overensstemmelse
med de væsentlige krav, der er fastsat i direktivet.
I forslagene indføres afgørelsens bestemmelser om overensstemmelsesvur-
deringsprocedurer. De hidtidige overensstemmelsesvurderingsprocedurer
ændres ikke i substansen, men opdateres blot i forhold til afgørelsens modu-
ler. Forslagene indeholder desuden bestemmelser om udarbejdelse af en
overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen skal indehol-
de de relevante elementer, som er specificeret i modulerne for det pågæl-
dende direktiv.
De overordnede bestemmelser for så vidt angår CE-mærkning fremgår af
forordning 765/2008/EF om kravene til akkreditering og markedsovervåg-
ning i forbindelse med markedsføring af produkter, som har direkte virkning
i medlemsstaterne. Som en konsekvens heraf er de parallelle og identiske
bestemmelser i de enkelte direktiver slettet. Som følge af afgørelsen foreslås
der indført regler om, hvordan CE-mærkning skal anbringes. CE-mærkning
skal være synlig, let læselig og ikke kunne slettes, ligesom det skal anbrin-
ges, før produktet bringes i omsætning. Der er desuden regler for anvendelse
af supplerende mærkninger i forslaget om ikke-automatiske vægte
(KOM(2011)766), i forslaget om måleinstrumenter (KOM(2011)769) samt i
forslaget om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmo-
sfære (KOM(2011)772).
Direktivernes kapitel 4: Notifikation af overensstemmelsesvurderingsor-
ganer
Der indføres i direktiverne bestemmelser om bemyndigede organer, herun-
der hvem der kan udpege dem, og hvilke kriterier de skal leve op til. Eneste
undtagelse er forslaget om direktiv om elektrisk materiel inden for visse
spændingsgrænser (KOM(2011)773), hvor de bemyndigede organer ikke er
medtaget.
Medlemsstaterne forpligtes til at udpege en bemyndigende myndighed, som
vil være ansvarlig for vurdering, notifikation og senere overvågning af de
bemyndigede organer, også kaldet overensstemmelsesvurderingsorganer.
Bemyndigelsen af disse organer skal desuden meddeles Kommissionen og
2
Svarer til kapitel 4 i direktivforslag om eksplosivstoffer til civil brug (KOM(2011)771).
For dette forslag vil kapitlerne være forskudt fremad med et kapitel i resten af gennemgan-
gen.
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0006.png
6/12
de øvrige medlemsstater. Der må ikke være interessekonflikter mellem den
bemyndigede myndighed og de bemyndigede organer.
De bemyndigede organer skal være et tredjepartsorgan og uafhængigt af den
organisation eller det produkt, det vurderer. Organets medarbejdere må bl.a.
ikke udøve et erhverv eller andre aktiviteter, der har relation til de produk-
ter, som vurderes. Hvis et bemyndiget organ benytter sig af underentreprise
eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre sig, at den pågældende
virksomhed lever op til de samme krav, som stilles til det bemyndigede or-
gan. Organet er fortsat ansvarligt for alle de opgaver, der udføres.
Der fastsættes desuden en række kriterier for ansøgnings- og notifikations-
procedurer. Ansøgning om notifikation afhænger overordnet af, om et over-
ensstemmelsesvurderingsorgan er akkrediteret eller ej. Hvis der foreligger
akkreditering, skal ansøgningen om notifikation ledsages af denne. Hvis or-
ganet ikke er akkrediteret, vil det være nødvendigt at levere anden doku-
mentation, der er nødvendig for at kontrollere, om kravene til organet er op-
fyldt. Hvis notifikationen er baseret på et akkrediteringscertifikat, kan det
pågældende organ udføre aktiviteter som bemyndiget organ efter to uger, så-
fremt der ikke gøres indsigelser. Tidsperioden er derimod to måneder, hvis
notifikationen ikke er baseret på et akkrediteringscertifikat.
Forslagene fastlægger regler om ændringer af notifikationer, som sker på
baggrund af, at et bemyndiget organ ikke opfylder sine forpligtelser. Det er
den bemyndigende myndighed, som foretager vurderingen og underretter
Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvis der sker ændringer.
Kommissionen forpligtes desuden til at undersøge alle sager, hvor et be-
myndiget organs kompetence betvivles, og om nødvendigt anmode den be-
myndigende myndighed om at træffe de fornødne foranstaltninger.
De bemyndigede organer forpligtes til at underrette den bemyndigede myn-
dighed om bl.a. tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet eller,
hvor der er sket ændringer i notifikationen og forhold, der har indflydelse på
omfanget af og betingelserne for notifikationen.
Direktivernes kapitel 5
3
: Overvågning af EU-markedet og kontrol af pro-
dukter, der indføres i EU, og beskyttelsesprocedurer
Forslagene indfører krav til markedsovervågningsmyndigheder om at evalu-
ere alle relevante krav til et produkt, når der er tilstrækkelig grund til at tro,
at produktet er ulovligt markedsført. De rette foranstaltninger træffes heref-
ter i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Hvis markedsover-
vågningsmyndigheder konstaterer manglende overensstemmelse, kan de
forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af produktet samt trække eller
kalde produktet tilbage fra markedet. Hvis produktets manglende overens-
stemmelse omfatter andre medlemsstater, skal Kommissionen og de øvrige
3
Svarer til kapitel 4 i direktivforslag om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for
visse spændingsgrænser (KOM(2011)773). For dette forslag vil kapitlerne være forskudt
tilbage med et kapitel i resten af gennemgangen.
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0007.png
7/12
medlemsstater underrettes om evalueringen og de trufne foranstaltninger.
Der kan herefter gøres indsigelse imod berettigelsen af den trufne foran-
staltning.
Forslagene introducerer en ny beskyttelsesklausulprocedure på fællesskabs-
plan, som træder i kraft, hvis en medlemsstat eller Kommissionen er uenig i
en medlemsstats nationale foranstaltning. Hvis Kommissionen anser foran-
staltningen for berettiget, pålægges det alle medlemsstater at indføre de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produktet trækkes tilbage fra
markedet. Omvendt, hvis Kommissionen anser foranstaltningen for uberet-
tiget, må medlemsstaten, der indførte foranstaltningen, trække den tilbage.
Hvis den manglende overensstemmelse skyldes mangler ved de harmonise-
rede standarder, skal Kommissionen underrette de relevante standardise-
ringsorganer.
Forslagene indfører desuden en procedure for de produkter, som opfylder
kravene, men som stadig udgør en risiko for menneskers sundhed og sikker-
hed. En medlemsstat kan pålægge den erhvervsdrivende at træffe de nød-
vendige foranstaltninger for alle produkter, som er gjort tilgængelig på mar-
kedet. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal ligeledes underrettes
under denne procedure.
Medlemsstaterne skal under alle omstændigheder gribe ind overfor produk-
ter, hvor overensstemmelsesmærkning er anbragt forkert eller ikke er med-
taget, hvor overensstemmelseserklæring ikke er udarbejdet eller ikke udar-
bejdet korrekt, og hvor den tekniske dokumentation enten ikke er til rådig-
hed eller ikke er fuldstændig.
Direktivernes kapitel 6
4
: Overgangsbestemmelser og afsluttende bestem-
melser
Der indføres generelle overgangsbestemmelser, der fastslår, at produkter,
som er gjort tilgængelige inden den foreslåede implementeringsfrist, og som
er i overensstemmelse med de tidligere krav, fortsat skal anses for lovlige,
samt at overensstemmelsescertifikater, der er udstedt i henhold til de tidlige-
re krav, fortsat skal anses for gyldige.
I forslaget om pyrotekniske artikler (KOM(2011)764) fastslås det desuden,
at autorisationer, der er bevilget før 4. juli 2010, gælder indtil udløbsdatoen
eller indtil 4. juli 2017. I forslaget om materiel og sikringssystemer til an-
vendelse i eksplosiv atmosfære (KOM(2011)772) fastsættes det, at bemyn-
digede organer skal tage hensyn til testresultater mv., som er foretaget i
henhold til det tidligere direktiv.
4
Svarer til kapitel 7 i direktivforslagene om pyrotekniske artikler (KOM(2011)764), om
måleinstrumenter (KOM(2011)769) og om elevatorer og sikkerhedskomponenter til eleva-
torer (KOM(2011)770) samt kapitel 8 i forslaget om eksplosivstoffer til civil brug
(KOM(2011)771).
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0008.png
8/12
Det foreslås, at direktiverne skal implementeres i national ret to år efter de-
res vedtagelse. Undtagelse hertil er dog direktivet om pyrotekniske artikler,
som skal implementeres senest den 3. juli 2013.
Direktivernes bilag I: Væsentlige krav til sundhed og sikkerhed
De væsentlige krav til sundhed og sikkerhed er ikke ændret i forslagene, da
tilpasningen af direktiverne kun angår en tilpasning til afgørelse
768/2008/EF. De ændringer, som foretages, er derfor hovedsageligt ændrin-
ger, som har karakter af henvisninger til opdaterede versioner af relevante
dokumenter etc.
Dog foretages der en enkelt sektorspecifik ændring i de væsentlige krav i
forslaget om pyrotekniske artikler (KOM(2011)764). Det drejer sig om at
indføre visse undtagelser for anvendelse af detonative eksplosiver i pyrotek-
niske artikler, som er nødvendige pga. deres anvendelse i airbags.
Der er visse gennemgående ændringer i modulerne på tværs af direktiverne.
Disse ændringer udgør ikke nødvendigvis en ændring af retsstillingen, da
der i mange tilfælde blot er tale om en tilpasning til ordlyden i afgørelsen.
Nedenstående gennemgang giver et overblik over de tilpasninger efter afgø-
relsen, som er foretaget i modulerne på tværs af direktiverne.
Gennemgående tilpasninger i modulerne på tværs af direktiverne
Følgende gennemgående tilpasninger indføres for producenten:
Producentens forpligtelse til at anbringe det bemyndigede organs
identifikationsnummer.
Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen skal stilles til rådig-
hed for de relevante myndigheder efter anmodning.
Krav til ansøgningen vedrørende vurdering af bemyndigede organer.
Krav vedrørende de bemyndigede repræsentanter, specielt vedrøren-
de krav til deres mandat.
Krav vedrørende anbringelse af overensstemmelsesmærkning og ud-
arbejdelse af overensstemmelseserklæring.
Dokumenter vedrørende produktkvalitetssystemet eller lignende ud-
færdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndi-
gede organ er etableret.
Følgende gennemgående tilpasninger indføres for de bemyndigede organer
5
:
Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med den teknologiske
udvikling og informere producenten om konsekvenserne ved dette.
Der indføres krav til de bemyndigede organer om at informere andre
bemyndigede organer om EU-typeafprøvningsattester, som de har
godkendt, afvist eller tilbagekaldt.
Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt
et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesterne.
5
Bestemmelser om de bemyndigede organer findes ikke i direktivet om elektrisk materiel
bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (KOM(2011)773).
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0009.png
9/12
Producenten opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten,
bilagene og tillæggene hertil, så de er til rådighed ti år efter, at pro-
duktet er bragt i omsætning.
Det bemyndigede organ skal meddele afgørelsen vedrørende produk-
tet til producenten.
Delegations- og gennemførelsesbeføjelser
I fire forslag foreslås det at ændre direktiverne i henhold til TEUF artikel
290 om delegerede retsakter og artikel 291 om gennemførelsesbeføjelser.
Delegerede retsakter
I forslaget om pyrotekniske artikler (KOM(2011)764), jf. artikel 42, be-
myndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter i relation til a)
identificering af pyrotekniske artikler baseret på FN’s anbefalinger om
transport af farligt gods, b) ændringer til den tekniske udvikling i bilag 2
samt c) ændringer af mærkningskrav, som følger af artikel 9 og 10.
I forslaget om måleinstrumenter (KOM(2011)769), jf. artikel 47, bemyndi-
ges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter i relation til bilag III-
XII for så vidt angår a) maksimalt tilladelige fejl og nøjagtighedsklasser, b)
tilladte driftsbetingelser, c) kritiske ændringsværdier og d) forstyrrelser.
I forslaget om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
(KOM(2011)770), jf. artikel 42, bemyndiges Kommissionen til at vedtage
delegerede retsakter i forhold til opdatering af bilag 3 i medfør af teknisk
udvikling og videnskabelige beviser.
I forslaget om eksplosivstoffer til civil brug (KOM(2011)771), jf. artikel 45,
bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter i relation til
identificering af pyrotekniske artikler og ammunition på grundlag af FN’s
transport om farligt gods.
Det fremgår af de fire forslag, at Kommissionens beføjelser kan tilbagekal-
des af Rådet og Parlamentet, og at Kommissionen forpligtes til at orientere
de øvrige institutioner, når de vedtager delegerede retsakter.
Gennemførelsesbestemmelser
I henhold til forslaget om pyrotekniske artikler (KOM(2011)764), forslaget
om måleinstrumenter (KOM(2011)769) og forslaget om eksplosivstoffer til
civil brug (KOM(2011)771) bistås Kommissionen af en komité. Hver af de
pågældende komitéer arbejder efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 5 i
forordning 182/2011/EU.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal i henhold til TEUF art. 294 høres. Der foreligger
endnu ikke en udtalelse. Pakken vil blive behandlet af Europa-Parlamentets
Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO).
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0010.png
10/12
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med nærheds-
princippet. Ifølge Kommissionen har de ni forslag ingen særlig betydning
for nærhedsprincippet, da der er tale om tilpasning af eksisterende lovgiv-
ning, der regulerer den fri bevægelighed af varer på EU’s indre marked.
Pakken har ifølge Kommissionen til hensigt at effektivisere og ensrette
myndighedernes implementering og håndhævelse af den relevante produkt-
lovgivning for dermed at sikre lige konkurrencevilkår for de erhvervsdri-
vende. Formålet med fællesskabslovgivningen er et højt tillidsniveau mel-
lem de nationale myndigheder og mellem de erhvervsdrivende i hele EU.
Dette kan kun lade sig gøre, hvis myndighederne følger de samme regler og
procedurer. Ensretningen af produktdirektiver i henhold til afgørelsen er
dermed en betingelse for at skabe fri bevægelighed indenfor de områder,
som direktiverne omfatter.
Regeringen vurderer på det foreliggende grundlag, at nærhedsprincippet er
overholdt.
6. Gældende dansk ret
De ni direktivforslag, som er inkluderet i den fremsatte pakke, er implemen-
teret i dansk lovgivning ved:
Bekendtgørelse nr. 1480 af 14/12/2010 om faste offshoreanlægs og rør-
ledningers konstruktion, indretning og udstyr.
Bekendtgørelse nr. 1481 af 14/12/2010 om mobile offshoreanlæg, mv.:
Konstruktion, indretning og udstyr.
Bekendtgørelse nr. 1482 af 14/12/2010 om drift mv. af offshoreanlæg
mv.
Bekendtgørelse nr. 1143 af 15/12/2003 om måletekniske kontrolbe-
stemmelser for ikke-automatiske vægte.
Bekendtgørelse nr. 362 af 15/05/2008 om eksplosivstoffer.
Lovbekendtgørelse nr. 704 af 22/06/2009 om våben og eksplosivstoffer.
Lovbekendtgørelse nr. 990 af 08/12/2003 om elektriske stærkstrømsan-
læg og elektrisk materiel (Stærkstrømsloven).
Bekendtgørelse nr. 696 af 18/08/1995 om indretning af tekniske hjæl-
pemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
Bekendtgørelse nr. 697 af 18/08/1995 om elektrisk materiel og elektri-
ske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 07/09/2010 om arbejdsmiljø.
Lov nr. 467 af 18/05/2011 om ændring af offshoresikkerhedsloven.
Bekendtgørelse nr. 177 af 20/03/1995 om administration mv. af stærk-
strømsloven.
Bekendtgørelse nr. 1246 af 11/12/2009 om Meddelelser fra Søfartssty-
relsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.
Bekendtgørelse nr. 678 af 27/06/2008 om indretning af elevatorer.
Bekendtgørelse nr. 565 af 24/06/1994 om simple trykbeholdere.
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0011.png
11/12
Bekendtgørelse nr. 1308 af 29/11/2010 om ændring af bekendtgørelse
om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om ud-
pegning af bemyndigede organer.
Bekendtgørelse nr. 436 af 16/05/2006 om ikrafttræden af EF-direktiv
om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af bemyndigede organer.
Bekendtgørelse nr. 797 af 30/08/1994 om ikrafttræden af EF-direktiv
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel
bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret
ved EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om elektrisk materiel
bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.
Bekendtgørelse nr. 399 af 04/05/2006 om særlige krav til taxier mv.
Bekendtgørelse nr. 823 af 03/07/2007 af lov om radio- og teleterminal-
udstyr og elektromagnetiske forhold.
Bekendtgørelse nr. 27 af 10/01/2007 om radio- og teleterminaludstyr og
elektromagnetiske forhold.
Bekendtgørelse nr. 1424 af 16/12/2009 om indførsel, fremstilling, opbe-
varing, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler.
Bekendtgørelse nr. 1423 af 16/12/2009 om krav til fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler.
7. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser
En vedtagelse af forslagene vil medføre behov for tilpasning af den relevan-
te danske lovgivning, der implementerer de berørte direktiver.
Det vurderes, at forslagene ikke vil få væsentlige statsfinansielle konse-
kvenser.
8. Samfundsøkonomiske konsekvenser
Tilpasningen af direktiverne til afgørelsen vurderes overordnet at ville med-
føre positive samfundsøkonomiske konsekvenser. En ensretning af termino-
logien i lovgivningen og forpligtelserne for de økonomiske operatører vil
forenkle reglerne og give mere klare vilkår for både myndigheder og øko-
nomiske operatører. Virksomheder vil opnå mere lige konkurrencevilkår, og
myndighedernes markedsovervågning vil blive mere effektiv og målrettet,
da det vil blive nemmere for myndighederne at placere ansvaret for eventuel
manglende overholdelse af reglerne. Et mere effektivt system for markeds-
overvågning vil i sidste ende gavne borgerne, da det vil give færre farlige
produkter på markedet.
9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslagene til de ni direktiver må forventes at indebære administrative byr-
der i forbindelse med de erhvervsdrivendes omstilling til de nye forpligtel-
ser, som indføres i direktiverne. På kortere sigt vurderes forslagene tilmed at
medføre øgede administrative byrder som følge af bestemmelser om, at pro-
ducenten skal foretage stikprøvekontrol af markedsførte produkter, hvor dette
er hensigtsmæssigt og om nødvendigt føre register over klager og holde distri-
butørerne orienteret herom. På længere sigt er det dog forventningen, at for-
kom (2011) 0764 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om fælles rammer for markedsføring af produkter
1059174_0012.png
12/12
slagene vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet, bl.a. ved at de-
finitionerne og forpligtelserne ensrettes. Det vil gøre det lettere for virksom-
hederne at følge reglerne, og myndighedernes håndhævelse af reglerne vil
blive mere ensartet og dermed mindre bebyrdende.
10. Høring
Forslagene har været sendt i høring i EU-specialudvalget for Konkurrence-
evne, Vækst og Forbrugerspørgsmål med frist den 9. december 2011.
Der er modtaget høringssvar fra Forbrugerrådet.
Forbrugerrådet finder, at pakken med ni direktiver vil udgøre en fordel for
forbrugerne, da der sker en ensretning og effektivisering i forhold til både
sporbarhed, markedsovervågning og krav, der stilles til de bemyndigede or-
ganer.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der er en forventning om, at de fleste medlemsstater generelt er positive
overfor pakken og ensretningen af den berørte produktlovgivning.
12. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen er generelt positivt indstillet over for initiativer, der kan styrke
det indre markeds funktionsmåde, da det indre marked har en afgørende be-
tydning for vækst og velfærd i EU.
I forbindelse med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter anerkendte
man fra dansk side, at afgørelsen ville være med til at skabe større gennem-
sigtighed samt et mere entydigt og forenklet regelgrundlag til gavn for virk-
somhedernes konkurrenceevne og beskyttelse af forbrugerne. Regeringen støt-
ter derfor introduktionen af harmoniserede definitioner og procedurer for fæl-
lesskabslovgivningen på produktområdet.
Regeringen finder det væsentligt at få bestemmelserne i afgørelse
768/2008/EF implementeret i den relevante sektorlovgivning. En konsistent
og sammenhængende lovgivning er ikke kun i overensstemmelse med EU’s
strategi for bedre regulering, men vil også gøre det lettere for virksomhederne
at forholde sig til lovgivningen – navnlig i de tilfælde, hvor deres produkter
skal overholde bestemmelserne i mere end et direktiv. Forpligtelserne for de
økonomiske operatører og for produktoverensstemmelsen vil også skabe et
mere sikkert indre marked for forbrugere, arbejdstagere og miljøet.
13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslagene har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.