Europaudvalget 2011
KOM (2011) 0043
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450172_0002.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 4.2.2011
KOM(2011) 43 endelig
2011/0020 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse og foreløbig anvendelse af et samarbejdsmemorandum mellem Den
Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om forskning og udvikling inden for
civil luftfart
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450172_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
1.1.
B
AGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Den 30. marts 2009 anmodede Rådet Kommissionen om at træffe alle nødvendige foranstalt-
ninger til at opnå den højst mulige grad af interoperabilitet mellem moderniseringsplanen for
det europæiske lufttrafikstyringssystem (ATM-system), SESAR (se nedenfor), og det
tilsvarende amerikanske system, NextGen, samt andre projekter i ICAO-regionerne (ICAO:
Organisationen for International Civil Luftfart). Kommissionen blev også anmodet om at tage
hensyn til behovet for overensstemmelse med udviklingen af globale koncepter i ICAO. Med
henblik herpå opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge Rådet en henstilling om
bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om et samarbejdsmemorandum
med den amerikanske luftfartsadministration,
Federal Aviation Administration
(FAA)
1
.
Denne henstilling
2
forelagde Kommissionen Rådet den 10. juni 2009. Kommissionen foreslog
imidlertid, at forhandlingerne med FAA om samarbejdsrammen blev udvidet til ud over
interoperabilitet mellem SESAR og NextGen at omfatte forskning og udvikling inden for civil
luftfart i almindelighed.
På grundlag af Kommissionens henstilling vedtog Rådet den 9. oktober 2009 en afgørelse om
at bemyndige Kommissionen til på EU's vegne at indlede forhandlinger med FAA om et
samarbejdsmemorandum om forskning og udvikling inden for civil luftfart. Rådet anmodede
desuden Kommissionen om sideløbende at uarbejde et bilag om interoperabilitet mellem
SESAR og NextGen.
I forslaget til memorandum fastsættes vilkårene for EU's og USA's samarbejde om fremme og
udvikling af forskning og udvikling inden for civil luftfart. Memorandummet er et vigtigt
instrument, der fastlægger en juridisk bindende ramme og opfylder en række
gensidighedsprincipper, som der er opnået enighed om, og derved giver parterne mulighed for
at forfølge deres fælles mål om mere miljøvenlige og effektive lufttrafiksystemer. Udkastet til
memorandum vil give parterne mulighed for at iværksætte samarbejdsaktiviteter om forskning
og udvikling inden for alle områder af den civile luftfart.
På grundlag af forhandlingsmandatets direktiver er der udarbejdet et udkast til
samarbejdsmemorandum og et udkast til bilag om interoperabilitet mellem SESAR og
NextGen, som parterne paraferede den 18. juni 2010. Forud for Europa-Parlamentets
samtykke og Rådets afgørelse om indgåelse af det foreslåede memorandum, foreslår
Kommissionen Rådet at vedtage en afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse og foreløbig
anvendelse af det.
1
2
Rådets resolution om godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyring, punkt 14 og 15,
30. marts 2009.
Henstilling fra Kommissionen til Rådet, SEK(2009) 744 endelig af 8.6.2009.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450172_0004.png
1.2.
SESAR
Generel baggrund
SESAR-programmet (Single
European Sky Air traffic management Research)
udgør den
teknologiske grundpille i politikken for et fælles europæisk luftrum
3
. Det er et program i tre
faser, hvorunder en ny generation af ATM-teknologier, -systemer og -procedurer, som er af
høj kvalitet og passer til de mål og krav, der opstilles i politikken for et fælles europæisk
luftrum, er blevet
defineret,
for tiden
er under udvikling
og til sidst
vil blive
implementeret. Et af de centrale resultater af SESAR-programmets definitionsfase er den
europæiske ATM-masterplan (masterplanen). Den er en fælles køreplan, som Rådet har
tilsluttet sig og alle ATM-interessenter anerkendt, for ibrugtagningen af en ny generation af
ATM-teknologier og -procedurer i løbet af de kommende 10-15 år.
Masterplanen
styrer
arbejdsprogrammet for udviklingsfasen og vil også være et afgørende styringsredskab for
SESAR-programmets implementeringsfase.
SESAR-programmet er nu i udviklingsfasen, der består af over 300 sammenhængende og
koordinerede forsknings-, udviklings- og valideringsprojekter, som styres centralt af
fællesforetagendet SESAR (SJU), det første offentlig-private partnerskab for ATM, der er
oprettet som et EU-organ. SJU har til formål at sikre moderniseringen af det europæiske
ATM-system ved at samordne og koncentrere hele den relevante forsknings- og
udviklingsindsats i EU. Det er stiftet af EU og Eurocontrol og har 15 erhvervsvirksomheder
som medlemmer (producenter af jord- og flybaseret udstyr, lufthavne, luftfartsselskaber og
udbydere af luftfartstjenester), herunder organisationer fra tredjelande og flere associerede
partnere.
I USA har FAA også lanceret et program for ATM-modernisering under navnet NextGen. Da
SESAR og NextGen således er paralleltløbende foretagender, har brugerne af det europæiske
luftrum med stor styrke rejst kravet om, at der bliver interoperabilitet mellem SESAR og
NextGen for at garantere en sikker og uhindret luftfartsdrift på verdensplan, øge det
europæiske erhvervslivs forretningsmuligheder og undgå bekostelig duplikering af udstyr om
bord på flyene. Amerikanske selskaber har i forvejen adgang til europæiske forsknings- og
udviklingsprogrammer som SESAR. Derfor er det vigtigt at garantere tilsvarende muligheder
for europæisk erhvervsliv.
Kommissionen mener, at det er påtrængende nødvendigt for den civile luftfartssektor i
almindelighed at styrke det tekniske og operationelle samarbejde med FAA Et mere effektivt
og bæredygtigt lufttrafiksystem kan nemlig bedre nås ved en helhedsorienteret
fremgangsmåde, der tager fat på alle aspekter af den civile luftfart. Det motiverede
Kommissionen til at anbefale, at samarbejdsrammen blev udvidet til at omfatte hele den civile
luftfarts område.
Det foreslåede samarbejdsmemorandum med USA tilvejebringer et solidt og juridisk
bindende grundlag for iværksættelse af samarbejdsaktiviteter om forskning og udvikling, som
tager behørigt højde for følsomme spørgsmål som ansvar, immaterialret og gensidighed.
Dertil kommer, at memorandummet har potentiale til at sætte internationale normer for luft-
farten, som giver verdensomspændende interoperabilitet, og dermed imødekommer luftfarts-
interessenternes forventninger og øger forretningsmulighederne for europæisk erhvervsliv.
3
Forordning …
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1.3.
Gældende bestemmelser på området
Europa-Kommissionen og FAA havde oprindelig, den 18. juli 2006, undertegnet et
aftalememorandum om en ramme for samarbejde med det formål at bidrage til en mere global
lufttrafikstyring ved at lette fælles globale operationer. Aftalememorandummet blev ajourført
den 17. marts 2009 for at tage hensyn til, at SJU udfylder en nøglerolle i det tekniske
samarbejde med FAA, med Europa-Kommissionen som ansvarlig instans. På grund af sin
karakter af hensigtserklæring tilvejebringer aftalememorandummet imidlertid ikke den
juridisk bindende ramme, der er nødvendig, hvis der skal tages fornøden højde for spørgsmål
angående ansvar, immaterialret og gensidighed. Det foreslåede samarbejdsmemorandum,
herunder særlig bilaget om interoperabilitet mellem SESAR og NextGen, vil træde i stedet for
det nuværende aftalememorandum.
1.4.
Overensstemmelse med EU's andre politikker og mål
Det foreslåede samarbejdsmemorandum vil bidrage til at realisere målene for politikken for et
fælles europæisk luftrum, da det understøtter SESAR-programmet, som er denne politiks
bærende element i teknologisk henseende. Ved en forholdsvis tidlig udvikling og
ibrugtagning af nye ATM-teknologier og -procedurer vil Europa nemlig kunne øge sin
innovationsevne og industriens konkurrenceevne på verdensplan og dermed sætte vægt bag
sin indsats i standardiseringsorganerne.
Udkastet til memorandum vil stimulere det tekniske og operationelle samarbejde mellem
parterne, fordi det tilvejebringer et klart retsgrundlag. En sådan impuls stemmer overens med
EU's forskningspolitik og vil bidrage til gennemførelsen af det syvende rammeprogram.
2.
2.1.
I
NTERESSENTHØRING OG KONSEKVENSANALYSE
Interessenthøring
Luftfartsindustrien glæder sig over de udsigter, der ligger i et bindende samarbejdsmemo-
randum mellem EU og USA. Det europæiske erhvervsliv forventer, at gennemførelsen af de
gensidighedsprincipper, der ligger til grund for memorandummet, vil sætte det i stand til at
drage fordel af tilsvarende muligheder for at deltage i samarbejdsaktiviteter med USA på
grundlag af gennemskuelighed, gensidigt udbytte og fair behandling.
Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil
Under hele forhandlingsforløbet har Kommissionen rådført sig med interessenterne, særlig via
fællesforetagendet SESAR, og medlemsstaterne i det særlig udvalg, Rådet har nedsat til at
følge forhandlingerne om memorandummet.
Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem
Der er taget behørigt hensyn til interessenternes bemærkninger ved udarbejdelsen af EU's
forhandlingsposition.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.2.
Ekspertbistand
Fællesforetagendet SESAR har ydet teknisk bistand under forhandlingerne. Juridisk
ekspertise er hentet i Kommissionens Juridiske Tjeneste. Der har ikke været behov for anden
ekstern ekspertbistand.
2.3.
Konsekvensvurdering
Memorandummet tilvejebringer et solidt retsgrundlag, der giver mulighed for dybtgående
teknisk og operationelt samarbejde, som hurtigt kan afføde fælles standarder inden for civil
luftfart. Dertil kommer, at definitionen, gennemførelsen og overvågningen af gensidigheds-
princippet vil hjælpe europæisk erhvervsliv til at få adgang til nye markeder i USA.
Gennemføres gensidighedsprincippet ikke, får europæisk erhvervsliv ikke fair adgang til
USA's marked.
Hvad specielt ATM-moderniseringen angår, vil EU's og USA's samordnede støtte til ICAO's
standardiseringsarbejde blive en drivkraft med potentiale til at gøre fælles SESAR-NextGen-
standarder til internationale ATM-standarder. Sikres interoperabiliteten ikke, må der monteres
dobbelte udstyrssæt i tusindvis af fly, der flyver både i Europa og i USA, og den investering
har luftfartsselskaberne ikke råd til under den nuværende finanskrise.
3.
3.1.
F
ORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD
Resumé af forslaget
Det foreslåede samarbejdsmemorandum består af et hoveddokument med de vigtigste
principper for samarbejdet og ordninger for, hvordan det skal forvaltes. Hoveddokumentet
suppleres af bilag og tillæg til bilagene, der går dybere i særlige tekniske målsætninger for
forskning og udvikling inden for civil luftfart. I overensstemmelse med mandatet fra Rådet
behandler det første bilag interoperabiliteten mellem SESAR og NextGen.
Forvaltningsordningerne består af et fællesudvalg sammensat af repræsentanter for Kommis-
sionen, der bistås af repræsentanter for EU's medlemsstater, og repræsentanter for FAA.
Fællesudvalget kan drøfte ethvert spørgsmål om, hvordan memorandummet og dets bilag og
tillæg fungerer.
3.2.
Retsgrundlag
Artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde.
3.3.
Subsidiaritetsprincippet
På grund af lufttrafikkens paneuropæiske karakter og nødvendigheden af en ensartet
fremgangsmåde på europæisk plan, kan medlemsstaterne ikke samarbejdsmemorandummets
mål ved bilateralt samarbejde med USA. Derfor opfylde forslaget nærhedsprincippet.
3.4.
Proportionalitetsprincippet
Samarbejdsmemorandummet mellem EU og USA er et effektivt, bindende retsinstrument, der
fremmer teknisk samarbejde mellem de to parter. Det fastlægger en overordnet ramme, der
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
muliggør iværksættelse af samarbejdsaktiviteter, der giver de to parter sammenlignelige
muligheder for at deltage i deres forsknings- og udviklingsaktiviteter på ethvert område inden
for civil luftfart.
Den foreslåede aftale pålægger hverken medlemsstaterne eller erhvervslivet flere admini-
strative eller økonomiske byrder.
3.5.
Reguleringsmiddel/reguleringsform
Foreslået reguleringsmiddel: Samarbejdsmemorandum
Forbindelser med tredjelande på luftfartsområdet kan kun reguleres ved internationale aftaler.
4.
B
UDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Forslaget får ingen følger for EU-budgettet.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450172_0008.png
2011/0020 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse og foreløbig anvendelse af et samarbejdsmemorandum mellem Den
Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om forskning og udvikling inden for
civil luftfart
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100,
stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen
4
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I overensstemmelse med Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at
indlede forhandlinger har Kommissionen ført forhandlinger på EU's vegne om et
samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede
Stater om forskning og udvikling inden for civil luftfart ("memorandummet") og om
bilag I til dette memorandum, som vedrører samarbejde om global interoperabilitet
mellem SESAR og NextGen.
Memorandummet og dets bilag I blev paraferet den 18. juni 2010.
Memorandummet og dets bilag I, som Kommissionen har forhandlet færdigt, bør
undertegnes og anvendes foreløbigt med forbehold for senere indgåelse.
Det er nødvendigt at fastlægge proceduremæssige ordninger for EU's deltagelse i det
fællesudvalg, der nedsættes ved memorandummet, for tvistbilæggelse og for opsigelse
af bilag og tillæg til memorandummet —
(2)
(3)
(4)
BESTEMT FØLGENDE:
Artikel 1 (Undertegnelse)
1.
Undertegnelsen af memorandummet og dets bilag I godkendes herved på Unionens
vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af memorandummet. Teksten
til memorandummet og dets bilag I er knyttet til denne afgørelse.
4
EUT C af , s. .
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på
Unionens vegne er beføjet til at undertegne memorandummet med forbehold af
senere indgåelse.
Artikel 2 (Foreløbig anvendelse)
Indtil memorandummet træder i kraft, anvender Den Europæiske Union det som en foreløbig
foranstaltning fra det tidligste af følgende to tidspunkter: i) den første i måneden efter datoen
for den sidste note, hvormed parterne har underrettet hinanden om, at de procedurer, der er
nødvendige for at anvende memorandummet foreløbigt, er afsluttet, eller ii) den første i
måneden efter tolvmånedersdagen for memorandummets undertegnelse.
Artikel 3 (Fællesudvalget)
1.
2.
I fællesudvalget, jf. memorandummets artikel III, repræsenteres Unionen af
Kommissionen, som bistås af repræsentanter for medlemsstaterne.
Kommissionen fastlægger efter høring af det særlige udvalg, Rådet har nedsat,
hvilken holdning Unionen skal indtage i fællesudvalget til bl.a. følgende spørgsmål:
– vedtagelse af flere bilag til memorandummet og tillæg til bilagene
– vedtagelse af ændringer af bilagene til memorandummet og af tillæggene til
bilagene.
Artikel 4 (Gennemførelse)
Kommissionen kan træffe enhver relevant foranstaltning i medfør af memorandummets
artikel II (B), IV, V, VII og VIII.
Artikel 5 (Tvistbilæggelse)
Kommissionen repræsenterer Unionen under samråd i henhold til memorandummets artikel
XI.
Artikel 6 (Opsigelse af bilag og tillæg)
Efter høring af det i artikel 3, stk. 2, omhandlede særlige udvalg kan Kommissionen opsige
bilag eller tillæg til memorandummet i overensstemmelse med dettes artikel XII, litra D.
Udfærdiget i Bruxelles,
På Rådets vegne
Formand
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
SAMARBEJDSMEMORANDUM
NAT-I-9406
MELLEM
AMERIKAS FORENEDE STATER
OG
DEN EUROPÆISKE UNION
EFTERSOM det er et fælles formål for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union
at fremme og udvikle samarbejdet om forskning og udvikling inden for civil luftfart, og
EFTERSOM et sådant samarbejde vil fremme den civile luftfarts udvikling og sikkerhed i
Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union
ER Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (tilsammen "parterne" og hver for
sig "part") NÅET TIL ENIGHED OM at iværksætte fællesprogrammer i overensstemmelse
med følgende vilkår:
ARTIKEL I – FORMÅL
A.
Dette samarbejdsmemorandum, inklusive bilag og tillæg, (memorandummet)
fastsætter vilkårene for det indbyrdes samarbejde om at fremme og udvikle
forskningen og udviklingen inden for civil luftfart. Under forudsætning af at der
findes bevilgede midler og andre nødvendige ressourcer, kan parterne med dette
formål stille personale og andre ressourcer og dertil knyttede ydelser til rådighed for
et samarbejde i det omfang, det kræves i bilagene og tillæggene til dette
memorandum.
Målene for dette memorandum kan nås ved samarbejde på hvert af følgende
områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
udveksling af oplysninger om programmer og projekter, forskningsresultater
eller publikationer
gennemførelse af fælles analyser
samordning af forsknings- og udviklingsprogrammer og -projekter og deres
gennemførelse ved en fælles indsats
udveksling af videnskabeligt og teknisk personale
udveksling af særligt udstyr og software og særlige systemer til
forskningsaktiviteter samt kompatibilitetsundersøgelser
afholdelse af fælles symposier eller konferencer og
B.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7.
C.
indbyrdes rådslagninger med det formål at iværksætte en samordnet indsats i
relevante internationale organer.
I det omfang det ikke strider mod gældende love, forskrifter og politikker, med deres
eventuelle ændringer, fremmer parterne i videst muligt omfang inddragelse af
deltagere i samarbejdsaktiviteter inden for rammerne af dette memorandum med det
sigte at tilvejebringe sammenlignelige muligheder for deltagelse i hinandens
forsknings- og udviklingsaktiviteter. Parterne inddrager deltagerne i
samarbejdsaktiviteter, som gennemføres på grundlag af gensidighed efter følgende
principper:
1.
2.
3.
4.
5.
gensidigt udbytte
sammenlignelige muligheder for at gå ind i samarbejdsaktiviteter
lige og fair behandling
udveksling på det rigtige tidspunkt af viden, der kan få indflydelse på
samarbejdsaktiviteterne, og
åbenhed.
D.
Sådanne samarbejdsaktiviteter skal finde sted i medfør af særskilte bilag og tillæg
som defineret i artikel II.
ARTIKEL II – GENNEMFØRELSE
A.
Dette memorandum gennemføres via sine særskilte bilag og tillæg. Bilagene og
tillæggene beskriver efter omstændighederne arten og varigheden af samarbejdet på
et bestemt område eller med et bestemt formål, håndteringen af spørgsmål om
immateriel ejendomsret, ansvar, finansiering, omkostningsfordeling og andre
relevante forhold. Medmindre andet udtrykkelig er fastsat, har bestemmelser i dette
memorandum forrang for bestemmelser i et bilag eller tillæg, hvis disse strider mod
memorandummets bestemmelser.
Repræsentanter for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union mødes
periodisk for at:
1.
2.
C.
drøfte forslag til nye samarbejdsaktiviteter og
gøre status over igangværende aktiviteter, der er iværksat i medfør af et bilag
eller tillæg til dette memorandum.
B.
Samarbejdsaktiviteter i henhold til dette memorandum koordineres og fremmes på
vegne af Amerikas Forenede Staters regering af den amerikanske luftfartsstyrelse,
Federal Aviation Administration,
og på Fællesskabets vegne af Europa-
Kommissionen.
Følgende kontorer udpeges til at koordinere og forvalte dette memorandum, og alle
anmodninger om ydelser i medfør af dette memorandum skal rettes til dem:
D.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1.
For Amerikas Forenede Stater:
Federal Aviation Administration
Office of International Aviation
Wilbur Wright Bldg., 6
th
Floor, East
600 Independence Ave., S.W.
Washington, D.C.
20591 - USA
Telefon: +1-202-385-8900
2.
For Den Europæiske Union:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport
Direktorat E - Lufttransport
1040 Bruxelles, Belgien
Telefon: +32-2-2968430
Fax:
+32-2-2968353
E.
Tekniske kontakter mellem programmerne for specifikke aktiviteter etableres som
anført i bilagene og tillæggene til dette memorandum.
ARTIKEL III – FORVALTNING
A.
Parterne nedsætter herved et fællesudvalg, som det påhviler at sikre, at
memorandummet fungerer efter hensigten; fællesudvalget mødes jævnligt for at
vurdere, om det gennemføres effektivt.
Fællesudvalget sammensættes af repræsentanter for:
1.
Amerikas Forenede Stater ved
Federal Aviation Administration
(FAA,
medformand) og
2.
C.
Den Europæiske Union ved Europa-Kommissionen (medformand) bistået af
repræsentanter for Den Europæiske Unions medlemsstater.
B.
Fællesudvalget kan opfordre eksperter med specifikke fagkundskaber til at deltage ad
hoc. Fællesudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper og føre tilsyn med deres arbejde og
med arbejdet i udvalg og grupper, der nedsættes i de enkelte bilag og tillæg.
Fællesudvalget udarbejder og vedtager sin forretningsorden.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
D.
Alle fællesudvalgets beslutninger træffes i enighed mellem de to parter,
fællesudvalget består af. Beslutningerne nedfældes skriftligt og underskrives af
parternes repræsentanter i fællesudvalget.
Fællesudvalget kan drøfte ethvert spørgsmål om, hvordan dette memorandum og dets
bilag og tillæg fungerer. Dets opgaver omfatter:
1.
inden for rammerne af dette memorandum og dets bilag og tillæg at udgøre
et forum for drøftelse af:
a.
b.
forefaldende spørgsmål og ændringer, der kan påvirke gennemførelsen af
dette memorandum og dets bilag og tillæg
fælles fremgangsmåder for indførelse af nye teknologier og procedurer,
forsknings- og evalueringsprogrammer og andre områder af fælles interesse
samt
udkast til lovgivning og andre forskrifter hos hver part, der kan få
virkninger for den anden parts interesser inden for rammerne af dette
memorandum og dets bilag og tillæg
E.
c.
2.
3.
4.
efter omstændighederne at vedtage yderligere bilag til dette memorandum
og tillæg til bilagene
efter omstændighederne at vedtage ændringer af bilag til dette memorandum
og af tillæg til bilagene samt
efter omstændighederne at stille forslag til parterne om på anden måde at ændre
dette memorandum.
ARTIKEL IV – UDVEKSLING AF PERSONALE
Parterne kan udveksle teknisk personale i det omfang det er nødvendigt for at udføre de
aktiviteter, der beskrives i et bilag eller tillæg til dette memorandum. Sådanne udvekslinger
skal foregå på de vilkår, der er anført i dette memorandum og dets bilag og tillæg. Teknisk
personale, der udveksles af parterne, skal udføre det arbejde, der specificeres i bilaget eller
tillægget. Det tekniske personale kan komme fra De Forenede Staters eller Den Europæiske
Unions styrelser eller fra deres kontrahenter efter indbyrdes aftale.
ARTIKEL V – ORDNINGER VEDRØRENDE UDLÅN AF UDSTYR
Den ene part ("udlåner") kan låne udstyr til den anden part ("låner") i medfør af et bilag eller
tillæg til dette memorandum. Medmindre andet er fastsat i et bilag eller tillæg, gælder
følgende generelle bestemmelser om alle udlån af udstyr:
A.
B.
Udlåner skal oplyse værdien af det stykke udstyr, der skal lånes ud.
Låner overtager forvaringen og besiddelsen af udstyret på udlåners anlæg som
udpeget af parterne i bilaget eller tillægget. Udstyret forbliver i låners forvaring og
besiddelse indtil det er leveret tilbage til udlåner i overensstemmelse med litra H.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
C.
D.
E.
Låner skal på egen regning transportere eventuelt udstyr til det anlæg parterne har
udpeget i bilaget eller tillægget.
Parterne er hinanden behjælpelige med at tilvejebringe eventuelle eksporttilladelser
og andre dokumenter, der kræves til transport af udstyret.
Det påhviler låner at installere udstyret på det anlæg parterne har udpeget i bilaget
eller tillægget. Udlåner skal om nødvendigt bistå låner med at installere lånt udstyr
på vilkår, som parterne er blevet enige om.
I lånetiden skal låner drive og vedligeholde udstyret, så det forbliver i god stand,
sikre, at det fortsat kan fungere, og tillade udlåner at inspicere det på ethvert rimeligt
tidspunkt.
Udlåner skal bistå låner med at finde kilder til forsyninger med almindelige
genstande og særlige dele, der ikke er umiddelbart tilgængelige for låner.
Når det pågældende bilag eller tillæg til dette memorandum udløber eller opsiges,
eller når der ikke længere er brug for udstyret, tilbageleverer låner for egen regning
udstyret til udlåner.
Ved tab eller beskadigelse af udstyr, der er udlånt i medfør af dette memorandum, og
som låner har overtaget forvaringen og besiddelsen af, skal låner, efter udlåners valg,
enten istandsætte udstyret eller erstatte udlåner værdien (som oplyst af udlåner, jf.
litra A) af det tabte eller beskadigede udstyr.
Udstyr, der udveksles i medfør af dette memorandum, må kun bruges til forskning,
udvikling og validering og ikke på nogen måde til aktiv civil luftfart eller andet
operativt formål.
Eventuelle overførsler af teknologi, udstyr eller andet i medfør af dette memorandum
er omfattet af parternes gældende love og politikker.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
ARTIKEL VI – FINANSIERING
A.
B.
Medmindre andet er fastsat i et bilag eller tillæg til dette memorandum, bærer hver
part omkostningerne ved sine aktiviteter i medfør af dette memorandum.
De Forenede Stater har betegnet dette samarbejdsprogram som memorandum
nummer NAT-I-9406, og denne reference skal oplyses i enhver korrespondance om
dette memorandum.
ARTIKEL VII – FRIGIVELSE AF OPLYSNINGER
A.
Medmindre det er foreskrevet ved lov eller ved forudgående skriftlig aftale mellem
parterne, må ingen af parterne frigive oplysninger eller materiale, der vedrører
opgaverne eller har forbindelse til de aftalte programmer i medfør af dette
memorandum og dets bilag og tillæg til andre tredjeparter end i) kontrahenter eller
underkontrahenter, der arbejder med opgaverne eller programmerne, i det omfang de
er nødvendige for gennemførelsen af disse opgaver og programmer, eller ii) andre af
parternes statslige myndigheder.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
B.
Bliver en af parterne opmærksom på, at den i henhold til landets love eller forskrifter
er eller med rimelighed kan forventes at blive ude af stand til at opfylde
fortrolighedskravet i denne artikel, underretter den straks og inden fremlæggelsen
den anden part. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke skridt der
skal tages.
ARTIKEL VIII – IMMATERIELLE RETTIGHEDER
A.
En part der stiller immateriel ejendom (som i dette memorandum omfatter analyser,
rapporter, databaser, software, knowhow, teknisk og forretningsmæssigt følsomme
oplysninger, data og optegnelser samt dertil knyttet dokumentation og materiale,
uanset i hvilken form og på hvilket medie de måtte være registreret) til rådighed for
den anden part i overensstemmelse med vilkårene i et bilag eller tillæg til dette
memorandum bevarer de ejendomsrettigheder til denne immaterielle ejendom, som
den havde, da udvekslingen fandt sted. Den part, der stiller et dokument eller anden
immateriel ejendom til rådighed i medfør af et bilag eller tillæg til dette
memorandum, markerer tydeligt dokumentet eller den immaterielle ejendom som,
efter omstændighederne, fortrolig, ejendomsretligt beskyttet eller som en
forretningshemmelighed.
Medmindre andet er anført i et bilag eller tillæg til dette memorandum, gælder
følgende for den part, der modtager immateriel ejendom fra den anden part i medfør
af dette memorandum:
1.
2.
Parten erhverver ingen ejendomsret til den immaterielle ejendom, i og med at
den modtages fra den anden part.
Parten må ikke uden forudgående samtykke fra den anden part fremlægge den
immaterielle ejendom for andre tredjeparter end kontrahenter og
underkontrahenter, der arbejder på et program, som er knyttet til bilaget eller
tillægget til dette memorandum. Fremlægges den immaterielle ejendom for en
kontrahent eller underkontrahent, der arbejder på programmet, skal den
fremlæggende part:
a.
begrænse kontrahenten eller underkontrahentens anvendelse af den
immaterielle ejendom til de formål, der er anført i det pågældende bilag
eller tillæg, og
forbyde kontrahenten eller underkontrahenten at videregive den
immaterielle ejendom til tredjeparter, medmindre den anden part på
forhånd og skriftligt godkender en sådan videregivelse.
B.
b.
C.
Medmindre andet er anført i et bilag eller tillæg til dette memorandum, ejer parterne i
fællesskab immateriel ejendom, der frembringes ved parternes fælles udviklings-
arbejde i medfør af dette memorandum og dets bilag og tillæg.
1.
Hvert part er berettiget til en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig ret i alle lande til at
reproducere denne immaterielle ejendom, udarbejde afledte værker på grundlag
af den, distribuere den offentligt og oversætte den, forudsat at denne
reproduktion, udarbejdelse, distribution og oversættelse ikke indskrænker den
anden parts immaterielle ejendomsrettigheder. Hver part eller dens
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
gennemførelsesmyndigheder har ret til at gennemgå en oversættelse, før den
distribueres offentligt.
2.
Alle offentligt distribuerede eksemplarer af artikler i videnskabelige og
tekniske tidsskrifter, ikke ejendomsretligt beskyttede videnskabelige rapporter
og bøger, der er et direkte resultat af samarbejde i medfør af dette
memorandum og dets bilag og tillæg, skal anføre navnene på værkets
forfattere, medmindre en forfatter udtrykkelig beder om ikke at blive nævnt.
D.
Hvis en part ikke er enig i, at et dokument eller anden immateriel ejendom, som den
anden part har stillet til rådighed i medfør af et bilag eller tillæg til dette
memorandum, bør udpeges som fortroligt, ejendomsretligt beskyttet eller en
forretningshemmelighed, anmoder denne part den anden om et samråd for at drøfte
spørgsmålet. Samrådet kan holdes i tilslutning til et møde i fællesudvalget eller til et
møde i andre udvalg, der måtte blive nedsat i medfør af et bilag eller tillæg til dette
memorandum.
ARTIKEL IX – IMMUNITET OG ANSVAR
A.
Parterne behandler spørgsmål om immunitet og ansvar i forbindelse med aktiviteter i
medfør af dette memorandum i det relevante bilag eller tillæg efter
omstændighederne.
Parterne er enige om, at alle aktiviteter i medfør af dette memorandum og dets bilag
eller tillæg skal udføres med den fornødne professionelle omhu, og at enhver rimelig
bestræbelse skal gøres for at minimere potentielle risici for tredjeparter og for at
opfylde alle sikkerheds- og tilsynskrav.
B.
ARTIKEL X – ÆNDRINGER
A.
Parterne kan ændre dette memorandum, dets bilag og tillæg. Parterne dokumenterer
enkelthederne i alle sådanne ændringer i en skriftlig aftale, som begge parter har
undertegnet.
Ændringer af bilagene eller tillæggene til dette memorandum, som er vedtaget af
fællesudvalget, træder i kraft, når fællesudvalget har truffet beslutning om dem i
overensstemmelse med artikel III, litra D, i dette memorandum og fællesudvalgets
medformænd har undertegnet beslutningen på parternes vegne.
B.
ARTIKEL XI – TVISTBILÆGGELSE
Parterne bilægger tvister om fortolkningen eller anvendelsen af dette memorandum eller dets
bilag eller tillæg ved samråd mellem parterne. Parterne indbringer ikke sådanne tvister for en
international domstol eller tredjepart med henblik på bilæggelse.
ARTIKEL XII – IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE
A.
Indtil dette memorandum træder i kraft, anvendes det foreløbigt fra datoen for dets
undertegnelse.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
B.
Dette memorandum træder i kraft, når parterne har givet hinanden skriftlig
notifikation om, at deres respektive interne procedurer, som er nødvendige for, at det
kan træde i kraft, er afsluttet, og det forbliver i kraft indtil det opsiges.
Ethvert bilag eller tillæg, som fællesudvalget vedtager, efter at dette memorandum er
trådt i kraft, træder i kraft, når fællesudvalget har truffet beslutning om dem i
overensstemmelse med artikel III, litra D, i dette memorandum og fællesudvalgets
medformænd har undertegnet beslutningen på parternes vegne.
Hver part kan opsige dette memorandum eller dets bilag eller tillæg når som helst
med tres (60) dages skriftligt varsel til den anden part. Opsigelse af dette
memorandum indskrænker ikke parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til
artikel V, VII, VIII og IX. Hver part har et hundrede og tyve (120) dage til at afslutte
sine aktiviteter efter opsigelse af dette memorandum eller dets bilag eller tillæg.
Opsigelse af dette memorandum gælder også som opsigelse af alle bilag og tillæg,
som parterne har indgået i medfør af dette memorandum.
C.
D.
ARTIKEL XIII – FULDMAGT
De Forenede Stater og Den Europæiske Union er enige om bestemmelserne i dette
memorandum, som det fremgår af deres befuldmægtigede repræsentanters underskrifter.
AMERIKAS FORENEDE STATER
VED:_______________________________
TITEL:
Assistant Administrator
For International Aviation
Federal Aviation Administration
Department of Transportation
DEN EUROPÆISKE UNION
VED:_____________________________
TITEL:
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450172_0018.png
BILAG 1
TIL
SAMARBEJDSMEMORANDUM
NAT-I-9406
MELLEM
AMERIKAS FORENEDE STATER
OG
DEN EUROPÆISKE UNION
SAMARBEJDE OM GLOBAL INTEROPERABILITET
MELLEM SESAR OG NEXTGEN
EFTERSOM SESAR og NextGen er henholdsvis Den Europæiske Unions og Amerikas
Forenede Staters program for udvikling af nye generationer af lufttrafikstyringssystemer, og
EFTERSOM fællesforetagendet SESAR er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 219/2007
af 27. februar 2007 for at styre SESAR-projektets udviklingsfase,
ER Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (under et "parterne" og hver for sig
"part") NÅET TIL ENIGHED om følgende:
ARTIKEL I – FORMÅL
Formålet med dette bilag er at gennemføre samarbejdsmemorandummet NAT-I-9406 mellem
Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (memorandummet) ved at fastsætte
vilkårene for parternes etablering af samarbejde om at sikre global interoperabilitet mellem
deres respektive moderniseringsprogrammer for lufttrafikstyringen (ATM), NextGen og
SESAR, under hensyntagen til civile og militære luftrumsbrugeres interesser.
ARTIKEL II – DEFINITIONER
I dette bilag forstås ved "validering": bekræftelse gennem hele udviklingscyklussen af, at den
foreslåede løsning, herunder konceptet, systemet og procedurerne, opfylder interessenternes
behov.
ARTIKEL III - PRINCIPPER
Inden for rammerne af NextGen- og SESAR-programmerne skal parterne i overensstemmelse
med principperne i memorandummets artikel I, litra C:
A.
efter omstændighederne tillade modpartens statslige og industrielle organisationer at
deltage i deres relevante rådgivende organer og industriinitiativer i overensstemmelse
med gældende love og regler samt de pågældende organers og initiativers
forretningsordner
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
B.
bestræbe sig på at give den anden parts interessenter i industrien muligheder for at
bidrage til arbejdsprogrammerne og få adgang til oplysninger om og resultater af
tilsvarende forsknings- og udviklingsprogrammer og -projekter og
i fællesskab gennem det i medfør af artikel V i dette bilag nedsatte ledelsesudvalg i
tillæg til dette bilag ("tillæg") udpege de områder, hvor der er specifikke muligheder
for deltagelse i hver parts rådgivende organer, initiativer og forskningsprogrammer
og -projekter, herunder især områder, hvor der kan ydes bidrag til systemdefinition
på højt niveau som f.eks. interoperabilitet, fastlæggelse af arkitektur og teknisk
basisniveau.
C.
Ledelsesudvalget overvåger gennemførelsen af denne artikel og ajourfører tillæggene efter
behov.
ARTIKEL IV – ARBEJDSOMRÅDE
A.
Arbejdet omfatter bidrag til forskning, udvikling og validering inden for ATM med
henblik på global interoperabilitet. Det kan bl.a. omfatte de aktiviteter, der er anført i
nr. 1 til 5 i denne artikel.
1.
Tværgående aktiviteter
Tværgående aktiviteter omfatter de opgaver, der ikke er specifikke for nogen
enkelt operationel eller teknisk udvikling, men omfatter afhængighedsforhold
på tværs af SESAR- og NextGen-programmerne. Disse aktiviteter har særlig
stor betydning for samarbejdet, da enhver afvigende fremgangsmåde har
potentielt vidtrækkende og væsentlige implikationer for harmonisering og
interoperabilitet. På dette område er det parternes hensigt at tage følgende
forhold op:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
driftskoncept og planlægning af arbejdet
sikring af separation
arbejdsplanlægning, herunder planer for standardisering og regulering
med det formål at lette synkronisering af gennemførelsen
forretningsgrundlag og investeringsplanlægning
miljø
samordning af den tekniske indsats til støtte for standardiseringsarbejde
inden for modernisering af ATM på globalt plan og i ICAO
synkronisering og sammenhængende udformning af arbejdsplaner på
området luftfartselektronik for at sikre luftrumsbrugerne den bedst
mulige økonomiske effektivitet og
samordnet tilvejebringelse af tekniske og operationelle ændringer, der
medfører eller opretholder driftskontinuitet ud fra luftrumsbrugernes
synsvinkel.
h.
2.
Informationshåndtering
Informationshåndteringen sigter primært mod at sikre tidsmæssigt relevant
distribution af korrekte og relevante ATM-relaterede oplysninger til alle
interessenter på en sømløs (interoperabel) og sikker måde, der fremmer
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
samarbejdet i beslutningsprocessen. På dette område er det parternes hensigt at
tage følgende forhold op:
a.
b.
c.
3.
Interoperabilitet i informationshåndteringen gennem hele systemet
(System
Wide Information Management,
SWIM)
Interoperabilitet i håndteringen af luftfartsinformation (Aeronautical
Information Management,
AIM) og
Udveksling af meteorologisk information.
Flyvevejsstyring
Flyvevejsstyring omfatter udveksling af firedimensionale flyveveje mellem fly
indbyrdes og mellem fly og jordstationer, hvad der kræver ensartethed inden
for terminologi, definition og udveksling af informationer om flyvninger på
ethvert tidspunkt og i alle faser af en flyvning. På dette område er det parternes
hensigt at tage følgende forhold op:
a.
b.
c.
d.
e.
fælles fastlæggelse og udveksling af flyveveje
flyveplanlægning og dynamisk ajourføring af flyveplaner
trafikstyring (herunder integration af flyveveje og flyvevejsprognoser)
integration af systemer for ubemandede fly (Unmanned
Aircraft
Systems,
UAS) i ATM og
konvergens mellem driftskoncepterne i SESAR og NextGen,
definitioner af ydelserne og deres anvendelser, herunder
firedimensional fastlæggelse af flyvevej og udvekslingsformater.
navigations-
og
4.
Interoperabilitet
mellem
kommunikations-,
overvågningssystemer og mellem luftbårne systemer
Interoperabilitet
mellem
kommunikations-,
navigations-
og
overvågningssystemer og mellem luftbårne systemer indebærer planlægning af
flyudrustning og udvikling af indbyrdes interoperable luft/luft- og luft/jord-
applikationer og -systemer. På dette område er det parternes hensigt at tage
følgende forhold op:
a.
Interoperabilitet mellem luftbåren udrustning, herunder:
i.
luftbåret kollisionsforebyggende system (Airborne
Collision
Avoidance System,
ACAS)
ii.
arbejdsplan for luftfartselektronik og
iii.
luftbårne separationsstøttesystemer (Airborne
Separation
Assistance Systems,
ASAS) til brug for luft/luft- og luft/jord-støtte til separation
fra omgivende trafik.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
b.
Kommunikation, herunder:
i.
ii.
datalinktjenester og -teknologi
fleksibel kommunikationsarkitektur.
c.
Navigation, herunder:
i.
performancebaseret navigation og
ii.
anvendelser af globale satellitnavigationssystemer (GNSS) til
en route-flyvning og indflyvning, herunder indflyvning med information om
vertikale afvigelser.
d.
Overvågning, herunder:
i.
ADS-tjenester og -teknologi (ADS:
Automatic Dependent
Surveillance,
afhængig, automatisk overvågning)
ii.
5.
jordbaseret overvågning.
Samarbejdsprojekter
Samarbejdsprojekter omfatter ad hoc-projekter, for hvilke parterne er enige om,
at der er behov for fokuseret samordning og samarbejde. På dette område er det
parternes hensigt at tage følgende forhold op:
a.
et initiativ vedrørende atlantisk interoperabilitet med henblik på
reducerede emissioner (Atlantic
Interoperability Initiative to Reduce
Emissions:
AIRE) og
bedre overvågning og positionssporing af fly over oceanområder og
fjerntliggende regioner.
b.
B.
Efter behov skal parterne på gensidigt grundlag enten hver for sig eller i fællesskab
med henblik på indbyrdes udveksling udarbejde rapporter, der beskriver koncepter
for anvendelse, modeller, prototyper, evalueringer, valideringer og sammenlignende
undersøgelser af de tekniske og driftsmæssige aspekter af ATM. Evalueringer og
valideringer kan udføres med forskellige midler som f.eks. simuleringer og praktiske
forsøg.
ARTIKEL V - FORVALTNING
I det omfang der er finansieringsmidler til rådighed, iværksætter og forvalter parterne
projekter og aktiviteter og sørger for, at det igangværende arbejde forbliver pragmatisk,
tidsmæssigt relevant og resultatorienteret. Med dette formål oprettes følgende
forvaltningsniveauer:
A.
Der oprettes et ledelsesudvalg bestående af et lige antal deltagere fra Europa-
Kommissionen, som kan hente bistand hos fællesforetagendet SESAR, og
Federal
Aviation Administration
(FAA).
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1.
Ledelsesudvalgets formandskab udgøres af en repræsentant for Europa-
Kommissionen og en for FAA. Ledelsesudvalget mødes mindst én gang om året for
at:
a.
b.
c.
d.
føre tilsyn med samarbejdet mellem SESAR og NextGen
vurdere de opnåede resultater
træffe afgørelse om iværksættelse af nye projekter og aktiviteter efter
forslag fra det nedenfor omhandlede samordningsudvalg
træffe afgørelse om forslag til nye tillæg eller ændringer til eksisterende
tillæg til dette bilag, som det forelægger fællesudvalget til godkendelse i
overensstemmelse med memorandummets artikel III, litra D
give instrukser til det nedenfor omhandlede samordningsudvalg og
overvåge gennemførelsen af dette bilags artikel III og efter behov drøfte
mekanismer for industriens deltagelse eller henvise spørgsmål til
drøftelse i det fællesudvalg, der er nedsat i medfør af memorandummet.
e.
f.
2.
Ledelsesudvalget fastsætter sin egen forretningsorden, og alle beslutninger
træffes ved konsensus i formandskabet.
3.
Ledelsesudvalget aflægger rapport til det fællesudvalg, der er nedsat i medfør
af memorandummets artikel III.
B.
Der nedsættes et samordningsudvalg bestående af et passende og begrænset antal
deltagere fra fællesforetagendet SESAR og fra FAA's
Air Traffic Organization,
som
begge kan hente bistand fra eksperter.
1.
Samordningsudvalgets formandskab udgøres af en repræsentant for
fællesforetagendet SESAR og en for FAA's
Air Traffic Organization.
Samordningsudvalget mødes mindst to gange om året for at:
a.
b.
c.
d.
e.
føre tilsyn med, hvordan igangværende projekter og aktiviteter, der er
defineret i tillæggene, skrider frem
sikre, at de nedenfor omhandlede arbejdsgrupper gennemfører tillæggene
effektivt
sikre effektiv gennemførelse af artikel III i dette bilag
udarbejde rapporter til ledelsesudvalget eller
drøfte forslag til forelæggelse for ledelsesudvalget, herunder forslag til
nye tillæg eller ændringer af eksisterende tillæg til dette bilag.
2.
Samordningsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden, og alle beslutninger
træffes ved konsensus i formandskabet.
C.
Der nedsættes arbejdsgrupper for de enkeltprojekter eller -aktiviteter, der er
beskrevet i tillæggene. Hver arbejdsgruppe består af et passende og begrænset antal
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
deltagere. Arbejdsgrupperne mødes efter behov, udfører de instrukser,
samordningsudvalget giver dem, og aflægger med jævne mellemrum rapport til dette.
ARTIKEL VI – IMMUNITET OG ANSVAR
Parterne behandler spørgsmål om immunitet og ansvar i forbindelse med aktiviteter i medfør
af dette bilag i det relevante tillæg efter omstændighederne.
ARTIKEL VII – GENNEMFØRELSE
A.
B.
Alt arbejde, der udføres i medfør af dette bilag, skal beskrives i tillæg, som bliver en
del af dette bilag i det øjeblik, de træder i kraft.
Hvert tillæg nummereres fortløbende og beskriver det arbejde, der skal udføres af
parterne eller de organer, der udpeger til at udføre arbejdet, herunder hvor det skal
udføres, og hvor længe det er planlagt til at vare, hvilket personale og andre
ressourcer der er nødvendige til gennemførelsen af arbejdet, de anslåede
omkostninger og alle andre relevante oplysninger om arbejdet.
ARTIKEL VIII – FINANSIELLE BESTEMMELSER
Finansieringen af det arbejde, der skal udføres i medfør af dette bilag, stilles til rådighed i
overensstemmelse med memorandummets artikel VI.
ARTIKEL IX – KONTAKTORGANER
A.
Følgende kontorer udpeges til samordning og forvaltning af dette bilag:
1.
For Amerikas Forenede Stater:
Africa, Europe & Middle East Office, AEU-10
Federal Aviation Administration
Wilbur Wright Bldg., 6
th
Floor, East
600 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20591 - USA
Telefon:
+1 202-385-8905
Fax: +1 202-267-5032
2.
For Den Europæiske Union:
Kontoret for det fælles europæiske luftrum og modernisering af flyvekontrollen
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport
Direktoratet for lufttransport
Europa-Kommissionen
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Rue de Mot 24
1040 Bruxelles, Belgien
Telefon: +32 2 296 84 30
Fax:
B.
+32 2 296 83 53
Tekniske kontakter mellem programmerne for specifikke aktiviteter etableres som
anført i tillæggene til dette bilag.
ARTIKEL X – IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE
A.
B.
Indtil dette bilag træder i kraft, anvendes det foreløbigt fra datoen for dets
undertegnelse.
Dette bilag træder i kraft, når parterne har givet hinanden skriftlig notifikation om, at
deres respektive interne procedurer, som er nødvendige for, at det kan træde i kraft,
er afsluttet, og det forbliver i kraft indtil det opsiges i overensstemmelse med artikel
XII i memorandummet. Opsigelse af dette bilag gælder også som opsigelse af alle
tillæg, som parterne har indgået i medfør af dette bilag.
ARTIKEL XI – FULDMAGT
Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union er enige om bestemmelserne i dette
bilag, som det fremgår af deres befuldmægtigede repræsentanters underskrifter.
AMERIKAS FORENEDE STATER
VED:_______________________________
TITEL:
Assistant Administrator
For International Aviation
Federal Aviation Administration
Department of Transportation
DATO
STED:
DATO
STED:
DEN EUROPÆISKE UNION
VED:_____________________________
__
TITEL:
DA
23
DA