Europaudvalget 2011
KOM (2011) 0407
Offentligt
1450493_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 6.7.2011
KOM(2011) 407 endelig
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET
EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET
om resultatet af gennemgangen af, hvordan Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i
Fællesskabet som ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009 har fungeret
{SEK(2011) 870 endelig}
{SEK(2011) 871 endelig}
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET
EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET
om resultatet af gennemgangen af, hvordan Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i
Fællesskabet som ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009 har fungeret
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Indledning .................................................................................................................... 3
Baggrund ...................................................................................................................... 4
Nuværende forordning ................................................................................................. 4
Situationen på markedet............................................................................................... 4
Udviklingen siden forordningen blev vedtaget ............................................................ 5
Høringsprocessen ......................................................................................................... 6
Gennemgang ................................................................................................................ 6
Realisering af målene................................................................................................... 6
Gennemførelse af strukturelle foranstaltninger............................................................ 7
Udvidelse og forlængelse af forordningen................................................................... 9
4. Konklusion ........................................................................................................................... 11
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0003.png
1.
I
NDLEDNING
Europa 2020-strategien
1
har til formål at sikre, at EU omdannes til en "intelligent, bæredygtig
og inklusiv økonomi, der sikrer høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed". En af
byggestenene i denne nye strategi er den nye digitale dagsorden for Europa
2
(DAE), der
definerer en række "nøglemål" for opnåelse af det digitale indre marked. I forbindelse med
roaming er målet, "at forskellen mellem roamingtakster og nationale takster skulle nærme sig
nul inden 2015"
3
. Dette mål kan opnås, hvis konkurrence på mobilmarkeder giver forbrugerne
et hurtigt og let valg med hensyn til roamingtjenester på eller tæt ved et relevant
konkurrencedygtigt prisniveau på nationalt plan.
Behovet for at gribe ind over for roamingproblemerne for at gøre det indre marked til en
håndgribelig realitet for de europæiske borgere og virksomheder fremgår også af akten for det
indre marked, som blev vedtaget af Kommissionen den 13. april 2011. Det digitale indre
marked er en af de løftestænger, der peges på i akten for det indre marked, hvorigennem det
indre markeds potentiale for vækst, beskæftigelse og borgertillid kan frigøres, hvilket bl.a.
også gælder mobiltjenester i hele Europa.
Forordning (EF) nr. 717/2007 (ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009) om roaming på
offentlige mobilkommunikationsnet (i det følgende "forordningen"), der trådte i kraft i juni
2007, udløber den 30. juni 2012, medmindre den forlænges, evt. i en ændret form, af Europa-
Parlamentet og Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen. Ifølge forordningen skal
Kommissionen gennemgå funktionen af denne og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og
Rådet senest den 30. juni 2011. I henhold til artikel 11 i forordningen er Kommissionen
ansvarlig for at evaluere, hvorvidt forordningen har opfyldt sine målsætninger, som er at
sikre, at forbrugerne ikke betaler for høje priser for roamingtjenester i Europa i
sammenligning med konkurrencedygtige nationale priser, hvilket sikrer et smidigt
velfungerende indre marked og samtidig et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, der fremmer
konkurrencen og gennemsigtigheden på markedet og giver både tilskyndelser til innovation
og valgmuligheder for forbrugerne.
I denne rapport bliver der gjort rede for resultatet af Kommissionens gennemgang af, hvordan
forordningen har fungeret, og de vigtigste politikændringer, Kommissionen vil foreslå for at
føre konklusionerne ud i livet, og den ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring
af forordningen. De nærmere oplysninger og den bagvedliggende argumentation findes i det
lovgivningsmæssige forslag og den tilhørende konsekvensanalyse. Som det var tilfældet for
selve forordningen, er retsgrundlaget for det nye forslag artikel 114 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab).
1
2
3
Se meddelelse fra Kommissionen: Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst, KOM(2010) 2020, 3.3.2010.
Se meddelelse fra Kommissionen: En digital dagsorden for Europa, KOM(2010) 245 endelig/2,
26.8.2010.
Se digital dagsorden, bilag 2.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0004.png
2.
2.1.
B
AGGRUND
Nuværende forordning
På grund af roamingmarkedets særlige struktur og dets grænseoverskridende karakter
erkendte de nationale tilsynsmyndigheder allerede i 2005, at de ikke havde de rette værktøjer
til effektivt at løse de konkurrenceproblemer, som ligger til grund for de høje priser på
roamingtjenester, og at forskellige tiltag blandt medlemsstaterne ville være ineffektive og
skade etableringen og funktionen af det indre marked.
For at håndtere problemet med høje roamingtakster på en sikker, harmoniseret og rettidig
måde blev der derfor truffet foranstaltninger på EU-niveau i form af en første forordning om
roaming på offentlige mobiltelefonnet inden for Den Europæiske Union
(roamingforordningen), som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i juni 2007.
Roamingforordningen regulerer engros-og detailroamingtakster for tale ved at fastsætte
prislofter ("eurotariffer"), hvis niveauer er faldende på årsbasis. Mens operatørerne er
forpligtede til at tilbyde en eurotarif, er de frit stillet til også at tilbyde alternative detailpriser
for roamingtjenester.
I juli 2009 blev der vedtaget en ændret forordning, der forlængede gyldigheden af den
oprindelige forordning, og anvendelsesområdet blev udvidet til at omfatte engros- og
detailtakster for SMS-tjenester samt engrosdataroamingtakster. Forordningen indførte
ligeledes foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden. Denne ændrede forordning er
gyldig indtil 30. juni 2012. Selvom forordningen er gyldig for en begrænset tidsperiode,
angives det ligeledes, at den i lyset af en gennemgang, der skal gennemføres af
Kommissionen, kan forlænges eller ændres.
I mellemtiden var Kommissionen ansvarlig for at overvåge og forelægge en rapport for
Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende forordningens funktion. En midtvejsrapport om
roamingforordningens funktion blev vedtaget af Kommissionen i juni 2010
4
.
2.2.
Situationen på markedet
EU's marked for mobilroamingtjenester kan opdeles i taletelefoni, sms-tjenester og
bredbåndsdatatjenester. For så vidt angår størrelse udgjorde EU's detailmarked for roaming i
2009 4,777 mia. EUR i indtægter (71 % for tale, 17 % for data og ca. 11 % for sms). For så
vidt angår indtægterne for engrossalg, adskiller tallene sig kun lidt, idet henholdsvis 69 %,
15 % og 16 % af indtægterne fra roamingengrossalg stammer fra tale-, sms- og datatjenester.
Det samlede engrosmarked udgjorde i 2009 1,253 mia. EUR.
Med en samlet markedsstørrelse for EU's mobilmarked på omkring 164 mia. EUR i 2008
synes indtægter fra roaming i EU (detail- og engrossalg) at udgøre omkring 3,68 % af EU's
samlede mobilmarked. Mellem 2007 og 2009 faldt indtægterne fra taleroaming betragteligt
som følge af lavere priser og lavere trafikmængder (-3,2 %). For sms-roaming ses virkningen
af forordningen allerede tydeligt, da de samlede indtægter i 2009 sammenlignet med 2008
faldt betydeligt på trods af en stor stigning i mængden (+23,1 %). Endelig, for så vidt angår
datatjenester, medførte stigningen i volumen på 43,6 % mellem 2008 og 2009 kombineret
4
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget om midtvejsrapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU,
KOM(2010) 356 endelig, 29.6.2010.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0005.png
med faldet i engrospriserne som følge af forordningen en samlet nedgang i indtægterne. På
detailplan, hvor der ikke var fastsat prislofter for dataroaming, holdt de samlede indtægter for
2009 sig imidlertid på samme niveau som i 2008.
2.3.
Udviklingen siden forordningen blev vedtaget
Kommissionen har overvåget udviklingen på roamingmarkedet omhyggeligt og bemærkede i
sin midtvejsrapport
5
om forordningens funktion, at konkurrencen stadig ikke var tilstrækkelig
stærk. I denne rapport fandt Kommissionen, at gennemførelsen af roamingforordningen
generelt set var gået gnidningsfrit, og at operatørerne overholdt de nye bestemmelser.
Forbrugerne nyder godt af lavere priser på taletelefoni- og sms-roamingtjenester og bedre
information om priserne og beskyttelse mod ubehagelige overraskelser i regningen.
Både gennemsnitsprisen for den eurotarif, som operatørerne tilbyder, og de gennemsnitlige
alternative takster ligger imidlertid samlet omkring de regulerede lofter. Priserne på
dataroamingtjenester er også faldet, men forbrugerne mærker endnu ikke fuldt ud det prisfald,
der er sket på engrosniveau. Kommissionens tjenestegrene har fortsat med at arbejde tæt
sammen med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk
Kommunikation (BEREC), efterfølgeren til ERG, der har givet særdeles værdifulde input til
Kommissionens løbende overvågning af roamingforordningen og denne gennemgang af
forordningen.
Artikel 11 i roamingforordning kræver specifikt, at Kommissionen ved vurderingen af andre
metoder end prisregulering, der kunne anvendes til at skabe et konkurrencedygtigt indre
marked for roaming, skal tage hensyn til en analyse udført af BEREC. For at opfylde denne
forpligtelse offentliggjorde BEREC i december 2010 en fuldstændig analyse af virkningerne
af roamingforordningen og sine synspunkter med hensyn til mulige fremtidige
lovgivningsmæssige tiltag
6
.
I sin rapport mener BEREC, at der fortsat er strukturelle problemer på detail- og engrosplan,
som dæmper konkurrencen og har tendens til at understøtte priser tæt på loftet. BEREC mener
ligeledes, at den nuværende forordning bør udvides, og at en vis form for lovgivning skal
bevares, da der under de nuværende omstændigheder er risiko for, at priserne vil stige igen,
hvis lovgivningen fjernes.
Ud over den ovenfor omtalte generelle dataindsamling foretaget af BEREC har alle nationale
tilsynsmyndigheder forsynet Kommissionen direkte med operatørspecifikke data som led i
deres generelle overvågning. Disse omfattende data har muliggjort opbygningen af en
økonomisk model, som giver et skøn både over virkningerne af den nuværende forordning og
over de økonomiske virkninger af de politikmuligheder, der er beskrevet i denne rapport.
Kommissionens tjenestegrene holdt ligeledes adskillige møder med mobiloperatører i
forbindelse med gennemgangen af roamingforordningen. En undersøgelse af mulighederne
for at løse konkurrenceproblemerne på EU's roamingmarked blev udført på Kommissionens
vegne
7
.
5
6
7
Se KOM(2010) 356 endelig, 29.6.2010.
Bor (10) 58 BEREC Rapport om den internationale mobilroamingforordning.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/cons11/wik_report_final.pdf.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0006.png
2.4.
Høringsprocessen
Der blev den 8. december 2010 igangsat en omfattende offentlig høring, hvor Kommissionen
bad om kommentarer til gennemgangen af roamingforordningen. Andelen af modtagne
besvarelser var høj, og der blev i alt modtaget omkring 90 bidrag.
De fleste svar argumenterede for behovet for yderligere lovindgreb efter 2012. Reaktionerne
fra branchen var blandede. De fleste anerkendte det uundgåelige behov for yderligere
lovgivning, mens et par stykker hævdede, at konkurrencen havde udviklet sig til et niveau, der
ikke garanterede fremtidige lovindgreb. De fleste respondenter anerkendte, at den nuværende
forordning sikrer forbrugerne en række fordele. Omvendt mente kun nogle få, at
konkurrencen var blevet stærkere, siden forordningen trådte i kraft. Branchen var især
skeptisk over for den nuværende models evne til at skabe konkurrence.
Kommissionen havde fremsat en række muligheder for fremtidige lovgivningsmæssige
strategier. Som angivet i forordningen omfattede disse også andre metoder end prisregulering,
der kunne anvendes til at skabe et indre marked for roaming, dvs. mulige strukturelle
løsninger på problemet med manglende konkurrence på roamingmarkedet. Disse alternative
muligheder blev vurderet af interessenter, men deres holdninger var temmelig divergerende.
Visse netværksoperatører og nationale myndigheder udtrykte tvivl vedrørende strukturelle
løsninger, der blev anset for at være dyre, tidskrævende og svære at gennemføre. En
adgangsforpligtelse for operatører af virtuelle mobilnet (MVNO'er) blev opfattet mere
neutralt, og nogle reaktioner (fra mindre operatører) fremhævede dens potentiale til at fremme
konkurrencen. Den fortsatte brug af modellen med det eksisterende prisloft blev foretrukket af
de fleste interessentgrupper.
De fleste operatører var modstandere af at lovgive detaildataroamingen, mens forbrugere,
medlemsstater og andre støttede denne strategi. Hvis en sådan lovgivning ville blive foreslået,
foreslog netværksoperatører et detailprisloft, der kunne tillade fleksibilitet på dette nye og
fremspirende marked. Andre interessenter (medlemsstater, repræsentanter for forbrugerne og
nogle MVNO'er) mente, at spændet mellem detailprisen og engrosprisloftet var for stort og et
tegn på, at der endnu ikke var kommet gang i konkurrencen. Det blev almindeligt anerkendt,
at den nuværende teknologi ikke tilbyder en levedygtig roamingerstatning på dette stadium.
3. G
ENNEMGANG
I lyset af målene i Europa 2020-strategien og den digitale dagsorden for Europa og under
henvisning til konklusionerne fra midtvejsrapporten om roaming, der blev offentliggjort i juni
2010 er formålet med denne gennemgang at forbedre funktionen og yderligere fremme
udviklingen af det digitale indre marked med hensyn til roamingtjenester i EU.
3.1.
Realisering af målene
Kommissionen overvåger fortsat udviklingen på roamingmarkedet. Prisniveauet for roaming
er faldet støt gennem de seneste år, men dette skyldes hovedsageligt lovgivningen for
engrossalgs- og detailsalgspriser. Som det også blev bemærket i Kommissionens
midtvejsrapport af juni 2010
8
, betragtes mængden af pristilbud i forbindelse med taletelefoni-
8
Se KOM(2010) 356 endelig, 29.6.2010.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0007.png
og sms-roamingtjenester, der ligger under de regulerede lofter, således som en nøgleindikator
for graden af konkurrence på markedet. Men de gennemsnitlige EU-tariffer ligger fortsat
generelt meget tæt på de prislofter, der er fastsat i ændringen af forordningen fra 2009 med
undtagelse af takster for engrosdataroaming. Roamingtakster for de europæiske kunder er
derfor stadig høje, meget højere end priserne på nationalt plan, og de afspejler ikke de
underliggende udgifter, der er forbundet med at levere roamingtjenester. Detailpriser, især for
dataroamingtjenester, kan i visse tilfælde være op til syv gange højere end
engrossalgspriserne
9
.
Dataroamingtjenester er de eneste tjenesteydelser, hvor taksterne i øjeblikket ikke er reguleret
på detailplan. Selvom det er blevet bemærket, at taksterne er faldende på engros- såvel som på
detailniveau siden indførelsen af prisloftet over engrostaksterne, synes faldet i engrospriserne
ikke at være slået igennem på detailplan. Derfor er de margener, der indtjenes af
mobiloperatørerne, stadig meget høje.
De gennemsigtighedsforanstaltninger, der er gennemført indtil nu, er blevet hilst velkommen
af forbrugerne og har forbedret deres bevidsthed om roamingpriser og deres evne til at
kontrollere deres regninger.
Med hensyn til konkurrencesituationen for mindre operatører er det blevet observeret, at
netværksadgang for udbud af roamingtjenester ikke eksisterer på dette stadium for alle
operatører, navnlig operatører af virtuelle mobilnet, som ikke altid har adgang til
kommercielle aftaler. Selvom der for nylig er udviklet nogle få alternative processer, såsom
internalisering og lokalisering
10
, som måske kan lægge et vist konkurrencemæssigt pres på
engrospriserne for roaming, forventes disse ikke at blive fulde roamingerstatninger.
Det kan konkluderes, at de konkurrencedygtige markedskræfter på dette tidspunkt ikke har
udviklet sig tilstrækkeligt, og at priserne stadig er grupperet tæt på prislofterne. Denne mangel
på konkurrencepres mærkes stadig på såvel engros- som på detailplan, hvilket hovedsageligt
skyldes det faktum, at de strukturelle problemer, såsom hindringer for markedsadgang og høje
omkostninger ved at skifte, som hersker på roamingmarkedet, endnu ikke er løst. Der er
derfor betydelig risiko for prisstigninger, hvis forordningens gyldighed ikke forlænges. Dette
viser også behovet for at vedtage en anden lovgivningsmæssig strategi. Faktisk har den
nuværende lovgivningsmæssige strategi for prisregulering, selvom den har givet betydelige
prisnedsættelser for forbrugerne i den pågældende periode, ikke løst de strukturelle problemer
på roamingmarkedet, og der er derfor ikke tale om en varig løsning.
Med hensyn til alternativer til roaming opfatter forbrugerne ingen af de nuværende
teknologier som en god erstatning for roaming. Dette gør det meget usandsynligt, at de vil
have nogen indvirkning på det konkurrencemæssige pres på roamingpriserne i fremtiden.
3.2.
Gennemførelse af strukturelle foranstaltninger
Som fastsat i artikel 11 i roamingforordningen er Kommissionen forpligtet til at vurdere andre
metoder end prisregulering, der kan anvendes til at skabe et konkurrencedygtigt indre marked
for international roaming. Kommissionen har derfor analyseret forskellige politiske
alternativer, og denne detaljerede analyse findes i den ledsagende konsekvensanalyse. Med
henblik på at øge effektiviteten af roamingmarkedets dynamik og på baggrund af en vurdering
9
10
Se konsekvensanalysen for at få flere oplysninger om beregningen.
Se konsekvensanalysen for at få flere oplysninger.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0008.png
af fordele og ulemper ved de forskellige fremsatte muligheder foreslår Kommissionen at
indføre følgende kombination af strukturelle løsninger, der er rettet mod både efterspørgsels-
og udbudssiden af roamingmarkedet.
Foranstaltning med sandsynlige virkninger på forbrugerniveau (efterspørgselssiden)
Det manglende konkurrencemæssige pres på detailpriserne for roaming kan forklares med en
række faktorer. Først og fremmest har operatører ringe incitament til at konkurrere, da
roamingtjenester generelt tilbydes som en del af en større mobilpakke, der evt. omfatter
indenlandske mobiltjenester, og derfor ikke kan bruges som et redskab til at tiltrække nye
kunder. Høje omkostninger ved at skifte og manglen på velegnede erstatningsprodukter
hæmmer også udviklingen af alternative konkurrencedygtige tilbud. BEREC mener også, at
der på detailmarkedet er konkurrencefokus på indenlandske tjenester, og at de nuværende
funktioner på detailmarkedet giver detailleverandører et ringe incitament til at konkurrere
aggressivt på roamingtilbud. En udvidelse af forbrugernes valg og større gennemsigtighed for
roamingpriserne ville derfor bidrage til at skabe bedre betingelser for øget konkurrence på
detailplan.
Forslaget
1.
Tillad separat salg ("afkobling") af roamingtjenester på hjemmemarkedet
Kommissionen foreslår, at forbrugerne får mulighed for at fravælge de
standardroamingtjenester, som deres leverandør af nationale tjenester tilbyder, og vælge en
alternativ national operatør blot til roamingtjenester. Hver gang kunden bruger roaming,
skifter detailroamingtjenesten automatisk til denne alternative udbyder.
Det forventes, at en sådan foranstaltning vil have en positiv indvirkning på konkurrencen på
detailniveau ved at lette skift og øge efterspørgselselasticiteten ved at øge forbrugernes
bevidsthed om roaming, når der indgås abonnementsaftaler. Dette vil også medføre øget
gennemsigtighed og give let sammenlignelige, alternative tariftilbud.
Foranstaltning med sandsynlige virkninger på markedsstrukturen (forsyningssiden)
For at separat salg af roamingtjenester, der indføres på detailniveau, skal være fuldt ud
effektivt, skal det kombineres med en adgangsforpligtelse, som vil lette adgangen til markedet
for eksisterende eller nye deltagere, herunder grænseoverskridende udbydere af
roamingtjenester, for at øge den konkurrencemæssige dynamik på detailplan.
Forslaget
2.
Forbedring af markedsadgangen ved at tillade engrosroamingadgang
Kommissionen foreslår at indføre en forpligtelse for netoperatører, så de skal opfylde alle
rimelige anmodninger om engrosadgang for levering af roamingtjenester.
Dette vil lette udviklingen af alternative mobilroamingpriser, navnlig fra mindre operatører og
MVNO'er. MVNO'er vil faktisk være i stand til at forhandle roamingaftaler direkte med
MNO'er i andre medlemsstater eller at opnå reguleret engrosadgang til roamingtjenester fra
deres hosting MNO'er i hjemlandet.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0009.png
Dette vil desuden øge konkurrencepresset på engrosmarkedet og derfor tilskynde operatører
til at levere engrostjenester til den lavest mulige pris.
Sammen med den første strukturelle løsning med afkobling, som foreslås ovenfor, vil denne
foranstaltning også åbne op for nye forretningsmuligheder for mindre operatører, så de kan
tilbyde roamingtjenester på tværs af grænserne, hvilket også vil bidrage til et velfungerende
digitalt indre marked.
3.3.
Udvidelse og forlængelse af forordningen
Forlængelse af forordningen indtil 2022
Kommissionen foreslår, at gyldigheden af forordningen skal forlænges med 10 år, indtil den
30. juni 2022. Det forventes, at det vil kræve tid at gennemføre og se virkninger på markedet
for ovennævnte strukturelle løsninger. Derfor fastsætter forordningen midlertidige prislofter,
som skal bibeholdes med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne også i
den mellemliggende periode, før de strukturelle løsninger bliver effektive. Detailprislofter
skal i princippet gælde indtil den 30. juni 2016. Disse kan dog fjernes tidligere, hvis
markedsdata indikerer, at konkurrencen har udviklet sig tilstrækkeligt. Engrosprislofter skal i
princippet opretholdes under hele den lovgivningsmæssige periode for at sikre tilstrækkelig
stabilitet for nye markedsdeltagere, dog også med en mulighed for at blive fjernet, hvis
markedsdata tyder på en tilstrækkelig konkurrencemæssig udvikling.
Kommissionen foreslår at evaluere forordningens funktionsmåde i 2015, dvs. et år efter
fristen for fuld gennemførelse af de strukturelle foranstaltninger og et år før det planlagte
udløb af prislofterne. Denne evaluering skal bl.a. undersøge foranstaltningernes indvirkning
på konkurrenceniveauet på roamingmarkederne. Viser evalueringen, at de strukturelle
foranstaltninger, der fastsættes i forordningen, ikke er tilstrækkelige til at fremme
konkurrencen på roamingmarkederne til fordel for de europæiske forbrugere, vil
Kommissionen fremsætte passende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet for at rette op på
situationen. Kommissionen vil bl.a. undersøge, om det er nødvendigt at ændre de strukturelle
foranstaltninger eller at forlænge gyldigheden af nogle af de planlagte midlertidige prislofter.
Efter 2015 vil Kommissionen med jævne mellemrum gennemføre en vurdering af
virkningerne af forordningens funktionsmåde, også i lyset af den teknologiske udvikling, før
forordningen udløber i 2022.
Sikrede prislofter på detailplan frem til 2016 og udvidelse til at omfatte dataroaming
På detailplan bør kombinationen af de strukturelle foranstaltninger føre til en bæredygtig
konkurrencedygtig løsning på problemet med for høje roamingpriser uden behov for
langsigtede prisreguleringer. Da det vil tage tid at gennemføre disse løsninger, er der
imidlertid behov for at sikre fortsat beskyttelse af forbrugerne mod for høje roamingpriser ved
at fastholde sikrede prislofter i overgangsperioden for alle tjenester på et passende niveau.
Disse midlertidige prislofter vil blive fastsat på et tilstrækkeligt højt niveau for ikke at
fordreje de potentielle konkurrencemæssige fordele ved de strukturelle løsninger og kan
fjernes helt, når de strukturelle løsninger er blevet så effektive, at de skaber fordele for
forbrugerne gennem øget konkurrence.
I sin gennemgang konkluderede Kommissionen, at detailpriserne, på trods af indførelsen af et
prisloft på engrosdatapriser, stadig er meget høje. Reduktionerne af datapriser på
engrosniveau er ikke slået igennem til detailleddet og på trods af alle de
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0010.png
gennemsigtighedsforanstaltninger, der blev indført i 2009, står forbrugerne fortsat over for
meget store omkostninger i forbindelse med detaildataroamingtjenester. Denne konklusion
deles også af BEREC, som har observeret, at konkurrencepresset inden for
detaildataroamingtjenester ikke er tilstrækkelig stærkt til at bringe priserne ned til et rimeligt
konkurrencedygtigt niveau, og BEREC anbefaler derfor et lovindgreb for at reducere
detaildatapriserne, som det var tilfældet for tale og sms.
Forslaget
3.
Bibeholdelse af et midlertidigt sikkerhedsnet for detailpriserne indtil den 30.
juni 2016, herunder et nyt loft over detailpriserne på dataroamingtjenester
Detailprislofterne for overgangsordningen vil følge en glidebane, indtil de strukturelle
løsninger er på plads (i 2014), hvorefter de sikrede prislofter fortsat vil være flade i op til
yderligere to år indtil den 30. juni 2016. Detailprislofterne vil blive fjernet derefter eller før,
hvis markedsdata indikerer, at konkurrencen har udviklet sig tilstrækkeligt.
I forbindelse med den evaluering, der vil blive gennemført i 2015, vil Kommissionen vurdere,
om de foreslåede strukturelle foranstaltninger er tilstrækkelige til at fremme konkurrencen på
roamingmarkederne. Er det ikke tilfældet, vil Kommissionen fremsætte passende forslag for
at rette op på situationen. Kommissionen vil bl.a. undersøge, om det er nødvendigt at ændre
de strukturelle foranstaltninger eller at forlænge gyldigheden af nogle af de midlertidige
prislofter.
Kommissionen foreslår desuden, at de sikrede prisloftsmekanismer udvides til at gælde
dataroamingtjenester. For levering af en reguleret roamingdatatjeneste, der pålægges en
eurodatatarif, vil hjemmeudbyderen være forpligtet til at opkræve sine roamingkunder pr.
kilobyte (medmindre kunden vælger et abonnement med fast pris).
Desuden finder foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed og samlet fakturering fortsat
anvendelse som under den nuværende forordning med visse ændringer.
Forlængelse af prislofter på engrosplan indtil 2022
For at sikre vedvarende lige vilkår for alle, især for nye aktører på det afkoblede
roamingmarked, opretholdes engrosprislofterne, så længe den nye forordning er gyldig. Da de
strukturelle foranstaltninger vil være godt etableret, vil det være muligt at fjerne disse
prislofter før 2022, hvis markedsdata tyder på en tilstrækkelig konkurrencemæssig udvikling.
I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at engrosmarkedet for dataroamingtjenester
udviser mere dynamik end de tilsvarende engrosmarkeder for tale og sms.
Forslaget
4.
Fastholdelse af prislofter på engrospriser indtil 2022
Prislofter på engrostakster vil blive bevaret og vil følge en kraftigt faldende glidebane på
årsbasis indtil den 30. juni 2015, hvorefter de vil forblive flade, indtil den nye forordning
udløber i 2022.
Engrosprislofterne kan fjernes. før den nye forordning udløber, hvis markedsdata indikerer, at
konkurrencen har udviklet sig tilstrækkeligt.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450493_0011.png
4. K
ONKLUSION
Denne gennemgang har fastslået, at foranstaltninger, der er indført i medfør af
roamingforordningen, har givet forbrugerne mulighed for at nyde betydelige fordele i form af
både lavere priser og øget gennemsigtighed i de seneste år. På trods af disse positive resultater
har dynamikken på det internationale mobilroamingmarked imidlertid ikke ændret sig
tilstrækkeligt, hvilket viser begrænsningerne for den nuværende models evne til at fremme
konkurrence og sikre en varig løsning på roamingproblemet.
Som bekræftet af BEREC's analyse forventes markedskræfterne alene desuden ikke at levere
væsentligt lavere roamingpriser i de kommende år. Derfor er der et klart behov for yderligere
lovgivningsmæssige tiltag efter 2012.
Kommissionen foreslår, at forordningen ændres ved at indføre konkurrencefremmende
strukturelle foranstaltninger, og at dens gyldighed forlænges indtil den 30. juni 2022. De
foreslåede strukturelle foranstaltninger tilsigter at afhjælpe roden af problemet, nemlig den
manglende konkurrence og mangel på valgmuligheder for forbrugerne, der ligger til grund for
de høje roamingpriser. Dette vil ske ved på den ene side at sikre, at markedet er åbent for
forskellige typer af udbydere (og derved øge antallet af roamingtilbud), og på den anden side
øge dels forbrugernes bevidsthed om roamingpriserne og dels deres udvalg ved at give dem
mulighed for også at købe roaming som en selvstændig tjeneste.
Disse foranstaltninger forventes at føre til en bæredygtig konkurrencedygtig løsning på
roamingmarkedproblemet, da det vurderes, at det konkurrencemæssige pres, som de fremmer,
vil være tilstrækkeligt til i fremtiden at sikre lave detailpriser uden behov for en langsigtet
lovgivning. Det vil imidlertid tage tid, inden disse strukturelle løsninger kan gennemføres og
levere resultater, hvilket er grunden til, at Kommissionen foreslår, at engrosprislofterne
opretholdes, indtil der er tegn på tilstrækkelig konkurrence på markedet, og at de sikrede
detailprislofter skal bibeholdes i en begrænset periode for at sikre stabilitet og forudsigelighed
for operatørerne og fortsat forbrugerbeskyttelse. Kommissionen foreslår endvidere, at de
midlertidige detailprislofter udvides til at gælde udbud af detaildataroamingtjenester.
De helt særlige forhold på roamingmarkederne retfærdiggør særlige foranstaltninger. Derfor
bør denne indgriben være tidsbegrænset, således at den udløber den 30. juni 2022.
Kommissionen vil regelmæssigt under hensyntagen til udtalelser fra BEREC aflægge rapport
til Rådet og Parlamentet om forordningens funktionsmåde og vil om nødvendigt overveje at
foretage ændringer (herunder muligheden for at forlænge gyldigheden af nogle af de planlagte
midlertidige prislofter).
Kommissionen agter at gøre sit yderste for at hjælpe Europa-Parlamentet og Rådet med
hurtigst muligt at nå til enighed om ovenstående punkter, så de europæiske brugere af
mobiltjenester kan få fordel af forslagene allerede den 1. juli 2012. Dette er vigtigt for at
opfylde borgernes berettigede forventninger og sikre, at EU fortsat leverer konkrete resultater
til dem.
DA
11
DA