Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
KOM (2011) 0559
Offentligt
1139503_0001.png
1139503_0002.png
1139503_0003.png
FolketingetEuropaudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:
27. juni 2012EU-formandskabs-sekretariatetSagsbeh: Helga Lund LaursenSagsnr.: 2012-0032-0275Dok.:460368
Hermed sendes besvarelse af KOM (2011) 0559 spørgsmål nr. 2, som Fol-ketingets Europaudvalg har stillet til justitsministeren den 14. juni 2012.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lene Espersen (KF).
Morten Bødskov/Johan K. Legarth
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål KOM (2011) 0559 spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Euro-

paudvalg:

”Ministeren bedes – i forlængelse af Europaudvalgets mødeden 14. juni 2012 – redegøre for, hvilke kontakter regeringenhar haft med Europa-Parlamentet efter den 29. maj 2012 vedr.Kommissionens forslag om Schengen-evalueringsmekanismensamt, hvad disse kontakter mere specifikt har drejet sig om.”

Svar:

1.

Sagen om Schengen-evalueringsmekanismen har siden begyndelsen afdet danske EU-formandskab være genstand for en lang række drøftelsermellem formandskabet og Europa-Parlamentet.Drøftelserne har fra formandskabets side primært været forestået af Ju-stitsministeriet og den danske EU-repræsentation, og drøftelserne har bl.a.fundet sted under en række møder og telefonsamtaler mellem mig og ord-føreren på forslaget.Spørgsmålet om retsgrundlaget for forslaget har været et tilbagevendendetema for drøftelserne både på minister- og embedsmandsniveau.

2.

For så vidt angår regeringens kontakter med Europa-Parlamentet efterden 29. maj 2012 kan det oplyses, at jeg har drøftet sagen under telefon-samtaler med ordføreren på forslaget Carlos Coelho den 29. maj 2012 ogden 7. juni 2012 og under telefonsamtaler med formanden for Europa-Parlamentet Martin Schultz den 29. maj, den 5. juni og den 8. juni 2012.Jeg har endvidere sendt et brev til Martin Schultz den 7. juni 2012 og til enrække af Europa-Parlamentets gruppeformænd den 8. juni 2012, og jeg harogså sendt en e-mail til Carlos Coelho den 13. juni 2012.Den 12. juni 2012 mødtes jeg bilateralt med Martin Schultz. Samme dagredegjorde jeg for sagen i Europa-Parlamentets plenarforsamling.Herudover har europaministeren og statsministeren haft en række kontak-ter med centrale medlemmer af Europa-Parlamentet om sagen.Hertil kommer en lang række kontakter mellem det danske EU-formandskab og Europa-Parlamentet på embedsmandsniveau.De helt centrale temaer for kontakterne efter den 29. maj 2012 har væretRådets beslutning om at ændre retsgrundlaget fra TEUF artikel 77, stk. 2,2
litra e, til TEUF artikel 70, og spørgsmålet om det videre arbejde medSchengen-governance pakken.
3