Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011
KOM (2011) 0560
Offentligt
1450617_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 16.9.2011
KOM(2011) 560 endelig
2011/0242 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig
genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære
omstændigheder
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450617_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
1.1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forvaltning af Schengensamarbejdet – en styrkelse af området uden kontrol
ved de indre grænser
Hvad angår baggrunden for dette ændrede forslag og begrundelserne for ændringerne heri
samt en detaljeret forklaring på, hvordan det er hensigten, at de skal fungere i praksis,
henvises til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om forvaltning af Schengensamarbejdet
– en styrkelse af området uden indre kontrol, som vedtages sammen med dette forslag.
1.2.
Ændringer i lovgivningen
Med henblik på at skabe de nødvendige retlige rammer for at efterkomme anmodningen fra
Det Europæiske Råd på dets møde den 23.-24. juni 2011 om at indføre en mekanisme til brug
i virkelig kritiske situationer er der behov for at ændre Schengengrænsekodeksen, der blev
fastsat ved forordning (EF) nr. 562/2006. I nævnte forordning fastsættes der dels regler for
grænsekontrol ved de ydre grænser, dels regler om ophævelse af grænsekontrollen ved de
indre grænser og mulighed for i begrænsede tilfælde at genindføre den.
Da den frie bevægelighed for personer inden for området uden indre grænser udgør et vigtigt
resultat for EU, som alle, der bor inden for dette område, kan nyde godt af, bør det kræves, at
der træffes afgørelse på EU-plan om, hvornår den frie bevægelighed kan indskrænkes via
ensidige og undertiden ugennemsigtige nationale beslutninger.
Generelt skal genindførelsen af kontrol ved de indre grænser baseres på et forslag til afgørelse
fremsat og vedtaget af Kommissionen som en gennemførelsesretsakt, efter at medlemsstaterne
har givet udtryk for deres holdning i den undersøgelsesprocedure, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle
regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse
af gennemførelsesbeføjelser
1
. I afgørelsen skal det specificeres, hvor der undtagelsesvis kan
genindføres grænsekontrol ved de indre grænser i tidsrum af 30 dage, som kan forlænges i op
til højst seks måneder. Det kan kun komme på tale at forlænge dette tidsrum, når
genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser skyldes, at det inden for rammerne af
Schengenevalueringsmekanismen er konstateret, at en medlemsstat vedvarende er ude af
stand til på hensigtsmæssig vis at beskytte sin del af EU's ydre grænser.
Medlemsstaterne har dog fortsat mulighed for i tilfælde af uforudsete begivenheder ensidigt at
genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, hvis det er nødvendigt med øjeblikkelig
handling. En sådan beslutning træder i kraft øjeblikkeligt og skal meddeles Kommissionen,
Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater. Genindførelsen af grænsekontrol ved de
indre grænser under disse omstændigheder er dog begrænset til fem dage. I sådanne tilfælde
kan Kommissionen konsultere alle medlemsstater for at vurdere, om den trufne foranstaltning
er hensigtsmæssig. Denne konsultation suspenderer ikke den pågældende medlemsstats
beslutning. Hvis der er behov herfor, kan genindførelsen af grænsekontrol ved de indre
1
EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450617_0003.png
grænser forlænges, men skal i så tilfælde baseres på en kommissionsafgørelse i form af en
gennemførelsesretsakt ved brug af den hasteprocedure, der er fastsat i artikel 8 i forordning
(EF) nr. 182/2011.
En koordineret EU-støttet reaktion vil gøre det muligt at tage hensyn til de fælleseuropæiske
interesser. Der kan være tale om en sådan reaktion i situationer, hvor en medlemsstat står over
for en alvorlig, kortsigtet og i vidt omfang lokaliseret trussel mod den offentlige orden eller
den indre sikkerhed samt i situationer, der har bredere og mere langsigtede konsekvenser. I
begge tilfælde kræves der en koordineret EU-reaktion, da enhver beslutning om at genindføre
grænsekontrol ved de indre grænser – selv i et begrænset tidsrum og inden for et begrænset
geografisk område - har menneskelige og økonomiske følger, der rækker ud over den
medlemsstat, der har truffet foranstaltningen. En sådan koordineret EU-strategi er så meget
desto mere påkrævet, hvis en del af de ydre grænser kommer under uventet og hårdt pres, hvis
en medlemsstat vedvarende er ude af stand til at kontrollere sin del af de ydre grænser, eller
hvis der foreligger omstændigheder, der udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden
eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan. Enhver beslutning om genindførelse
af grænsekontrol ved de indre grænser har direkte indvirkning på alle rejsende og alle
medlemsstaters fælles interesser.
Genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser bør under disse omstændigheder kun
være sidste udvej og kun vare ved, indtil der er truffet andre foranstaltninger for at stabilisere
situationen ved den relevante del af de ydre grænser enten på EU-plan på grundlag af
solidaritet og/eller på nationalt plan for derved at sikre en bedre overholdelse af de fælles
regler.
2.
RESULTATERNE AF KONSEKVENSANALYSER OG HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER
Kommissionen foreslår i sin meddelelse om migration
2
, at der gives mulighed for at indføre
en mekanisme, der gør det muligt via en afgørelse på EU-plan at fastsætte, hvilke
medlemsstater der undtagelsesvis må genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, og i
hvor lang tid. Meddelelsen indeholdt en række overvejelser om muligheden for at indføre en
mekanisme, der gør det muligt at reagere på ekstraordinære omstændigheder, bl.a. ved hjælp
af en på EU-plan koordineret midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
som en sidste udvej.
Disse idéer blev hilst velkomne på Rådets (retlige og indre anliggender) møde den 12. maj
2011 og på Det Europæiske Råds møde den 23.-24. juni 2011, hvor der blev opfordret til, at
der indføres "en mekanisme, så der kan reageres på ekstraordinære omstændigheder, hvor
Schengensamarbejdets overordnede funktion er truet, uden at princippet om fri bevægelighed
for personer sættes over styr".
3.
FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD
Artikel 77, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udgør
retsgrundlaget for forslaget.
2
KOM(2011) 248 of 4.5.2011.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Dette forslag ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af
15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage
(Schengengrænsekodeks), der var baseret på tilsvarende bestemmelser i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, dvs. henholdsvis artikel 62, stk. 1, (de indre
grænser) og artikel 62, stk. 2, litra a), (de ydre grænser).
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Den foreslåede ændring har ingen virkninger for Den Europæiske Unions budget.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2011/0242 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig
genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære
omstændigheder
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77,
stk. 1 og 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
efter den almindelige lovgivningsprocedure og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Skabelsen af et område, hvor personer er sikret fri bevægelighed på tværs af de indre
grænser, udgør et af Den Europæiske Unions vigtigste resultater. I et sådant område
uden kontrol ved de indre grænser er det nødvendigt at sikre en fælles reaktion på
situationer, der i alvorlig grad påvirker den offentlige orden eller den indre sikkerhed i
Den Europæiske Union eller i en eller flere medlemsstater, ved at gøre det muligt at
genindføre grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder
uden derved at sætte princippet om fri bevægelighed for personer over styr. I lyset af,
hvilke virkninger denne sidste udvej vil få for alle personer, der har ret til at færdes
inden for dette område uden grænsekontrol ved de indre grænser, er der derfor behov
for en fælles fremgangsmåde på EU-plan.
Den frie bevægelighed inden for området uden grænsekontrol ved de indre grænser
udgør et af Unionens vigtigste resultater. Da den frie bevægelighed påvirkes af en
midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, bør alle beslutninger
herom træffes på EU-plan. Under alle omstændigheder bør genindførelsen af
grænsekontrol ved de indre grænser kun udgøre sidste udvej i et strengt begrænset
tidsrum og inden for et begrænset geografisk område og ske på grundlag af specifikke
objektive kriterier og en vurdering på EU-plan af nødvendigheden heraf. I situationer,
hvor en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed kræver
øjeblikkelig handling, bør en medlemsstat kunne genindføre grænsekontrol ved sine
indre grænser i et tidsrum på ikke over fem dage; enhver forlængelse af dette tidsrum
skal besluttes på EU-plan.
Forud for genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser bør det overvejes, om
foranstaltningen er nødvendig og står i et rimeligt forhold til den trussel mod den
(2)
(3)
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450617_0006.png
offentlige orden eller den indre sikkerhed, som afstedkommer anmodningen om
genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, ligesom det bør overvejes, om
der kan træffes alternative foranstaltninger på nationalt plan og/eller EU-plan, samt
hvilke virkninger sådanne foranstaltninger vil få for den frie bevægelighed inden for
området uden indre grænser.
(4)
Det kan undtagelsesvis være nødvendigt at genindføre grænsekontrol ved de indre
grænser i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre
sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, navnlig som følge af terrorhandlinger eller
-trusler samt trusler som følge af organiseret kriminalitet.
Der kan opstå situationer, hvor et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer en eller
flere medlemsstaters ydre grænser. Det kan medføre en uventet og betydelig stigning i
de sekundære bevægelser blandt tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på
en anden eller flere andre medlemsstaters område. Under hensyn til antallet af
medlemsstater, der påvirkes af en sådan uventet og betydelig stigning i tredjelands-
statsborgeres sekundære bevægelser, og de samlede konsekvenser af denne stigning
for migrationssituationen i Unionen eller i individuelle medlemsstater kan det anses
for nødvendigt midlertidigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, hvis
disse omstændigheder udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den
indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan. Det forhold, at et stort antal
tredjelandsstatsborgere passerer de ydre grænser, kan under ekstraordinære
omstændigheder berettige, at der øjeblikkeligt genindføres en vis kontrol ved de indre
grænser, hvis det er nødvendigt for at beskytte den offentlige orden og den indre
sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan mod en alvorlig og presserende trussel.
Den midlertidige genindførelse af en vis kontrol ved de indre grænser kan også være
en reaktion på alvorlige mangler, der er konstateret i forbindelse med Schengen-
evalueringerne, jf. artikel 15 i forordningen om indførelse af en evaluerings- og
overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, hvis disse
omstændigheder udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre
sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan.
Inden der træffes afgørelse om midlertidig genindførelse af en vis kontrol ved de indre
grænser, bør muligheden for at træffe foranstaltninger med henblik på at løse de
bagved liggende problemer fuldt ud udnyttes, herunder med bistand fra EU-organer
såsom Frontex eller Europol og ved hjælp af tekniske eller finansielle støtte-
foranstaltninger på nationalt plan og/eller EU-plan. Alle afgørelser om genindførelse
af grænsekontrol ved de indre grænser bør desuden være baseret på underbyggede
oplysninger, som kan fremlægges af den medlemsstat, der anmoder om genindførelse
af kontrollen, eller som kan stamme fra andre kilder, herunder kontrolbesøg.
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør
Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011
af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne
skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
3
. Med
(5)
(6)
(7)
(8)
3
EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450617_0007.png
undtagelse af hastetilfælde og under hensyntagen til artikel 2, stk. 2, litra b), nr. iii), i
nævnte forordning finder undersøgelsesproceduren anvendelse.
(9)
Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, når det i
behørigt begrundede tilfælde i tilknytning til en umiddelbart forestående trussel mod
den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan i særlige
hastetilfælde er tvingende nødvendigt at gøre det.
I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag
til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er
bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da denne forordning udbygger
Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit V, i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, skal Danmark i henhold til artikel 4 i protokollen
om Danmarks stilling træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i
sin nationale lovgivning, inden seks måneder efter forordningens vedtagelse.
Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det
Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000
om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at
deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne
4
. Det Forenede Kongerige deltager
derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Det Forenede Kongerige.
Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland
ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen
fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne
5
. Irland deltager
derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Irland.
For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af
bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den
Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne
6
.
For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i
Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne
7
.
For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i
Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om
Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union,
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
4
5
6
7
EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450617_0008.png
Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne
8
.
(16)
For så vidt angår Cypern udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på
anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten
fra 2003.
For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne forordning en retsakt, der
bygger på eller på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2,
i tiltrædelsesakten fra 2005.
I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, der
bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,
herunder retten til fri bevægelighed og opholdsretten. Denne forordning skal
gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper —
(17)
(18)
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I forordning (EF) nr. 562/2006 foretages følgende ændringer:
1)
Artikel 23-26 affattes således:
"Artikel
23
Generel ramme for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
1.
Hvis der i området uden grænsekontrol ved de indre grænser foreligger en
alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan
eller nationalt plan, kan der undtagelsesvis genindføres grænsekontrol ved de
indre grænser ved alle eller enkelte dele af de indre grænser i en eller flere
medlemsstater i et begrænset tidsrum på højst 30 dage eller i det tidsrum, den
alvorlige trussel forventes at bestå, hvis dette tidsrum overstiger 30 dage.
Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol
ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at
imødegå den alvorlige trussel.
Der kan kun genindføres grænsekontrol ved de indre grænser efter
procedurerne i artikel 24, 25 og 26 i denne forordning. Der skal tages hensyn til
kriterierne i artikel 23a i hvert enkelt tilfælde, hvor det overvejes at træffe
afgørelse om at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser.
Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed
på EU-plan eller nationalt plan varer ved længere end det i stk. 1 nævnte
tidsrum, kan grænsekontrollen ved de indre grænser under hensyntagen til
kriterierne i artikel 23a forlænges af de samme grunde som dem, der er nævnt i
2.
3.
8
EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
stk. 1, under hensyntagen til eventuelle nye oplysninger, i tidsrum på højst 30
dage, som kan forlænges.
4.
Det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre
grænser på grundlag af det oprindelige tidsrum i stk. 1 og forlængelserne i
henhold til stk. 3, må ikke overstige seks måneder. I tilfælde af vedvarende
alvorlige mangler i forbindelse med kontrollen ved de ydre grænser eller
tilbagesendelsesprocedurer, der er konstateret i medfør af artikel 15 i
forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til
kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne, kan Kommissionen træffe
afgørelse om at forlænge dette tidsrum.
Artikel 23a
Kriterier for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
1.
Når Kommissionen eller i de i artikel 25, stk. 1, nævnte tilfælde den berørte
medlemsstat træffer afgørelse om midlertidig genindførelse af grænsekontrol
ved en eller flere indre grænser eller dele heraf, vurderer den, i hvilket omfang
en sådan foranstaltning udgør en passende reaktion på truslen mod den
offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, og
om foranstaltningen står i et rimeligt forhold til truslen. Vurderingen skal
foretages på grundlag af detaljerede oplysninger fremlagt af den eller de
berørte medlemsstater samt alle andre relevante oplysninger, herunder
oplysninger indhentet i henhold til stk. 2. Ved vurderingen tages der navnlig
hensyn til følgende:
a)
de sandsynlige virkninger af truslen mod den offentlige orden eller den
indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, bl.a. efter terror-
handlinger eller –trusler samt trusler som følge af organiseret kriminalitet
hvorvidt der findes tekniske eller finansielle støtteforanstaltninger, der
kan anvendes eller er blevet anvendt på nationalt plan og/eller EU-plan,
herunder bistand fra EU-organer såsom Frontex, EASO eller Europol, og
i hvilket omfang det er sandsynligt, at sådanne foranstaltninger i
tilstrækkeligt omfang vil afbøde truslen mod den offentlige orden eller
den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan
de nuværende eller sandsynlige fremtidige virkninger af alvorlige
mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser eller
tilbagesendelsesprocedurer, der er konstateret under Schengenevalue-
ringer i henhold til forordningen om indførelse af en evaluerings- og
overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne
foranstaltningens sandsynlige virkninger for den frie bevægelighed inden
for området uden grænsekontrol ved de indre grænser.
b)
c)
d)
2.
Inden der træffes afgørelse, kan Kommissionen
a)
anmode medlemsstaterne, Frontex, Europol, Eurojust, agenturet for
grundlæggende rettigheder eller et hvilket som helst andet EU-organ om
at fremlægge yderligere oplysninger
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
b)
med støtte fra eksperter fra medlemsstaterne, Frontex, Europol eller et
hvilket som helst andet EU-organ gennemføre kontrolbesøg for at
indhente eller kontrollere oplysninger af relevans for afgørelsen om
midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser.
Artikel 24
Proceduren for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
1.
Hvis en medlemsstat finder, at der i henhold til artikel 23, stk. 1, bør
genindføres grænsekontrol ved de indre grænser, indgiver den en anmodning til
Kommissionen senest seks uger før den planlagte genindførelse af kontrol eller
inden for en kortere frist, hvis de omstændigheder, der gør det nødvendigt at
genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, først bliver kendt mindre end
seks uger før den planlagte genindførelse af kontrol, og fremlægger følgende
oplysninger:
a)
begrundelsen for den foreslåede genindførelse, herunder alle relevante
oplysninger om de begivenheder, der udgør en alvorlig trussel mod den
offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan
omfanget af den foreslåede genindførelse af grænsekontrol, idet det
præciseres, ved hvilken del eller hvilke dele af de indre grænser der skal
genindføres grænsekontrol
angivelse af de godkendte grænseovergangssteder
datoen for og varigheden af den planlagte genindførelse af grænsekontrol
eventuelle foranstaltninger, som de øvrige medlemsstater skal træffe.
b)
c)
d)
e)
Flere medlemsstater kan også indgive en sådan anmodning i fællesskab.
2.
3.
De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal også forelægges de øvrige
medlemsstater og Europa-Parlamentet samtidig med, at anmodningen indgives.
Kommissionen træffer på anmodning af en medlemsstat, jf. stk. 1, eller på eget
initiativ på grundlag af de oplysninger, der er specificeret i stk. 1, litra a)-e),
afgørelse om, hvorvidt der skal genindføres grænsekontrol ved de indre
grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelses-
proceduren i artikel 33a, stk. 2.
Kommissionen træffer afgørelse om forlængelse af grænsekontrollen ved de
indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelses-
proceduren i artikel 33a, stk. 2.
I behørigt begrundede hastetilfælde i forbindelse med situationer, hvor de
omstændigheder, der gør det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen ved de
indre grænser, jf. stk. 4, først bliver kendt mindre end 10 dage før den planlagte
forlængelse, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der straks skal
finde anvendelse, efter proceduren i artikel 33a, stk. 3.
4.
5.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 25
Særlig procedure i situationer, der kræver øjeblikkelig handling
1.
Hvis en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en
medlemsstat kræver øjeblikkelig handling, kan den pågældende medlemsstat
undtagelsesvis øjeblikkeligt genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i et
begrænset tidsrum på højst fem dage.
En medlemsstat, der genindfører grænsekontrol ved de indre grænser,
underretter samtidig de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og
giver dem de oplysninger, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, og anfører
begrundelsen for anvendelsen af denne procedure. Kommissionen kan
konsultere de øvrige medlemsstater umiddelbart efter, at den har modtaget
underretningen.
Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed
varer ved længere end det i stk. 1 nævnte tidsrum, træffer Kommissionen
afgørelse om, hvorvidt grænsekontrollen ved de indre grænser skal forlænges
eller ej. I lyset af behovet for øjeblikkelig handling af særligt hastende årsager
efter udløbet af det i stk. 1 nævnte tidsrum vedtager Kommissionen efter
proceduren i artikel 33a, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der straks skal finde
anvendelse.
Artikel 26
Særlig procedure i tilfælde af vedvarende alvorlige mangler
1.
Hvis Kommissionen konstaterer, at der er vedvarende alvorlige mangler i
forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser eller
tilbagesendelsesprocedurerne, jf. artikel 15 i forordningen om indførelse af en
evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af
Schengenreglerne, og disse mangler udgør en alvorlig trussel mod den
offentlige orden eller den indre sikkerhed på EU-plan eller nationalt plan, kan
der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser i et tidsrum på højst seks
måneder. Dette tidsrum kan forlænges med et yderligere tidsrum på højst seks
måneder, hvis der ikke er blevet rettet op på de alvorlige mangler. Der kan kun
ske forlængelse tre gange.
Kommissionen træffer afgørelse om genindførelse af grænsekontrollen ved de
indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelses-
proceduren i artikel 33a, stk. 2.
Kommissionen træffer afgørelse om forlængelse af grænsekontrollen ved de
indre grænser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelses-
proceduren i artikel 33a, stk. 2.
I behørigt begrundede hastetilfælde i forbindelse med situationer, hvor de
omstændigheder, der gør det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen ved de
indre grænser, jf. stk. 3, først bliver kendt mindre end 10 dage før den planlagte
forlængelse, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 33a, stk. 3,
gennemførelsesretsakter, der straks skal finde anvendelse."
2.
3.
2.
3.
4.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2)
Artikel 27 affattes således:
"Artikel
27
Underretning af lovgiverne
Kommissionen og den eller de berørte medlemsstater informerer snarest muligt
Europa-Parlamentet og Rådet om omstændigheder, der kan give anledning til at
anvende artikel 23-26."
3)
Artikel 29 og 30 affattes således:
"Artikel
29
Rapport om genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser
Senest fire uger efter ophævelsen af grænsekontrollen ved de indre grænser
forelægger den medlemsstat, der har foretaget grænsekontrol ved de indre grænser,
en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om genindførelsen af
grænsekontrol ved de indre grænser, hvori den bl.a. skal redegøre for, hvordan
kontrollen blev gennemført, og hvorvidt genindførelsen af grænsekontrol ved de
indre grænser har været effektiv.
Artikel 30
Underretning af offentligheden
Kommissionen informerer offentligheden om afgørelsen om at genindføre
grænsekontrol ved de indre grænser og anfører navnlig foranstaltningens start- og
slutdato, medmindre tungerevejende sikkerhedsmæssige grunde taler imod dette."
4)
Der indsættes en ny artikel 33a:
"Artikel
33a
Udvalgsprocedure
1.
2.
3.
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg i betydningen i
forordning (EU) nr. 182/2011.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU)
nr. 182/2011.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU)
nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5."
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i
overensstemmelse med traktaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Europa-Parlamentets vegne
På Rådets vegne
Formand
Formand
DA
13
DA