Finansudvalget 2011
KOM (2011) 0844
Offentligt
1450885_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 7.12.2011
KOM(2011) 844 endelig
2011/0412 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om indførelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og
menneskerettigheder på verdensplan
{SEK(2011) 1478 endelig}
{SEK(2011) 1479 endelig}
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Den Europæiske Union bygger på respekt for menneskets værdighed, på frihed, demokrati,
lighed, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder (artikel 2 i traktaten om Den
Europæiske Union). Som det også står i traktaten, skal "Unionens
optræden på den
internationale scene bygge på de principper, der har ligget til grund for dens egen
oprettelse, udvikling og udvidelse, og som den tilstræber at fremme i den øvrige verden:
demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende
frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed,
principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede
Nationers pagt og folkeretten" (artikel 21).
Fremme af demokrati og menneskerettigheder er derfor et meget vigtigt aspekt ved EU's
optræden udadtil. I sine bestræbelser på at fremme menneskerettigheder og demokrati overalt
i verden gør EU brug af en bred vifte af virkemidler, lige fra politisk dialog og diplomatiske
initiativer og til finansielt og teknisk samarbejde og bistand.
Forordningen om oprettelse
af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og
menneskerettigheder på verdensplan
1
er en hjørnesten i denne politiske strategi og et
enestående, konkret udtryk for EU's stærke engagement i demokrati og menneskerettigheder.
Dette instrument har givet håndgribelige resultater og skabt mange succeser, med støtte til
civilsamfund og menneskeretsinstitutioner overalt i verden samt valgobservation. I kraft af
dets karakter af et fleksibelt og uafhængigt instrument, der ikke skal godkendes af regeringer,
har det tilført EU's politiske virkemidler en meget betydelig merværdi.
Den nye forordning må fastholde instrumentets anvendelsesområde og formål, som er at
bidrage til at fremme og befæste menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder,
demokrati og retsstatsprincipper overalt i verden.
Forordningen bygger på en snæver forbindelse mellem demokrati og menneskerettigheder. I
de seneste år har EU's dagsorden for støtte til demokrati undergået en dynamisk udvikling og
har udviklet sig til i stigende grad at blive en helhedstilgang. Den første strategiske og
konkrete orientering i retning af en bredere, mere sammenhængende politik for støtte til
demokrati inden for EU's optræden udadtil kom med konklusionerne fra Rådets møde i
november 2009
2
. I december 2010 fremlagde Kommissionen den første rapport om
opfølgningen af disse konklusioner, og der blev vedtaget nye konklusioner
3
, hvor der bl.a.
blev identificeret ti pilotlande, hvor denne handlingsdagsorden skal iværksættes, og hvor der
omgående skal sættes ind.
1
2
3
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et
finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan – EUT L 386
af 29.12.2006, s. 1- 8. betragtning.
Rådets konklusioner om demokratistøtte i EU's eksterne forbindelser - Hen imod øget sammenhæng og
effektivitet, 16081/09.
Rådets konklusioner om demokratistøtte i EU's eksterne relationer – Statusrapport 2010 og liste over
foreslåede pilotlande, udenrigsministrenes 3058. møde i Rådet i Bruxelles den 13. december 2010.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0003.png
Derfor er det af central betydning, at det fremtidige instrument også bevarer et bredt
anvendelsesområde, så det kan dække hele den brede vifte af aktiviteter, der omfatter lige fra
demokrati- og menneskerettighedsfremmende tiltag og konkret støtte til operationer i marken,
herunder bl.a. valgobservation og støtte til alle grundlæggende demokratiske rettigheder og
andre menneskerettigheder og frihedsrettigheder. Det giver garanti for en rationel politik, en
samlet strategi, sammenhæng i foranstaltningerne og skalafordele.
Det europæiske finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder har
siden 2007 haft fire målsætninger:
at øge respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, hvor
de er mest truet
at styrke civilsamfundets rolle med hensyn til at fremme menneskerettigheder og
demokratiske reformer ved at støtte en fredelig forsoning af gruppeinteresser og ved
at konsolidere politisk deltagelse og repræsentation
at støtte foranstaltninger til fremme af menneskerettigheder og demokrati på
områder,
som
er
omfattet
af
EU-retningslinjer,
bl.a.
vedrørende
menneskerettighedsdialoger, menneskerettighedsforkæmpere, dødsstraf, tortur samt
børn og væbnede konflikter, børns rettigheder, vold mod kvinder og piger og
bekæmprelse af alle former for diskrimination mod dem, humanitær folkeret og
mulige fremtidige retningslinjer herfor
at støtte internationale og regionale rammer for fremme og beskyttelse af
menneskerettigheder, retfærdighed, retsstatsprincippet og fremme af demokrati
at opbygge tillid til og forbedre troværdigheden og gennemsigtigheden af de
demokratiske valgprocesser, ikke mindst gennem valgobservation.
Indsatsstrategien
4
for instrumentet bygger på, at man primært skal arbejde sammen med og
gennem civilsamfundsorganisationer med det formål at forsvare de grundlæggende
frihedsrettigheder, der danner grundlaget for enhver demokratisk proces, og hjælpe
civilsamfundet med at blive en effektiv drivkraft for politiske reformer og forsvar for
menneskerettigheder. Denne indsatsstrategi skal i fuldt omfang fastholdes i den nye
forordning. Den vil derigennem komme til at supplere den nye generation af geografiske
programmer, som i stigende grad fokuserer på demokrati og menneskerettigheder, selv om
deres primære fokus er lagt på institutionsopbygning.
Den nye forordning om det europæiske instrument til fremme af demokrati og
menneskerettigheder vil desuden sætte EU i stand til bedre og mere effektivt at sætte ind i
vanskelige lande eller nødsituationer, hvor menneskerettighederne og de grundlæggende
frithedsrettigheder er mest truet. Den seneste udvikling i EU's nabolande, især det arabiske
forår, har vist, at der blandt borgerne i disse lande er et stærkt krav om større frihed og øgede
rettigheder og demokrati, som EU er nødt til at støtte. I disse tilfælde vil Den Europæiske
Union kunne træde til med direkte finansiering af ad hoc-foranstaltninger via direkte tilskud
eller mindre tilskud. Netop her vil procedureregler kunne få negativ indvirkning på
effektiviteten af indsatsen eller udsætte modtagerne for alvorlig intimidering, gengældelse
4
Kommissionens meddelelse af 25. januar 2006.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0004.png
eller andre risici. Strategipapirerne og de årlige programmer skal i princippet omfatte ad hoc-
foranstaltninger. Under ekstraordinære omstændigheder vil der dog også kunne vedtages ad
hoc-foranstaltninger via særlige foranstaltninger uden for programmeringen.
I et bredere perspektiv bør den foreslåede forordning ses i sammenhæng med alle de
finansielle instrumenter, der foreslås i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, således
som det fremgår af meddelelsen "Et budget for Europa 2020". Sammen med instrumenterne
under udgiftsområde 4 (Det globale Europa) og Den Europæiske Udviklingsfond skal det nye
instrument sikre bedre sammenhæng og større effektivitet i EU's optræden udadtil.
I overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
("EU's udenrigstjeneste") skal tilrettelægges og fungere
5
, skal den Højtstående
Repræsentant/næstformanden sikre den overordnede politiske samordning mellem EU's
eksterne foranstaltninger, herunder også det europæiske instrument til fremme af demokrati
og menneskerettigheder. I særdeleshed skal udenrigstjenesten bidrage til programmeringen og
forvaltningen af det europæiske instrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder,
jf. artikel 9, stk. 3, i ovennævnte rådsafgørelse.
2.
RESULTATET AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG
KONSEKVENSANALYSER
Europa-Kommissionen afholdt offentlig høring om den fremtidige finansiering af EU's
optræden udadtil i perioden fra 26. november 2010 og til 31. januar 2011. Høringen foregik
på grundlag af et spørgeskema på internettet ledsaget af et baggrundsnotat med titlen "'What
funding for EU external action after 2013?" udarbejdet af de implicerede tjenestegrene i
Kommissionen og udenrigstjenesten. De 220 høringssvar, der indkom, dækkede et bredt
spektrum, der afspejlede alle de forskellige strukturer, synspunkter og traditioner, der
kendetegner aktørerne på dette område.
Et flertal af høringssvarene (ca. 70 %) udtrykte enighed i, at EU's finansielle indsats gav en
betydelig merværdi
på de vigtigste politikområder, der støttes via EU's finansielle
instrumenter på det eksterne område
6
. Denne EU-merværdi blev af mange respondenter
fremdraget som den vigtiste drivende faktor for fremtiden: De mente, at EU bør udnytte de
komparative fordele, EU har i kraft af sin globale tilstedeværelse, sin omfattende ekspertise,
sin overnationale karakter, sin rolle som samordningsformidler og sine muligheder for at
udnytte skalafordele.
Næsten alle respondenter (92 %) går ind for en mere differentieret tilgang afpasset efter
modtagerlandets situation, baseret på sunde kriterier og en effektiv dataindsamling, som et
middel til at øge virkningerne af EU's finansielle instrumenter. Over totredjedele af
respondenterne mener, at EU's interesser tilgodeses i tilstrækkeligt omfang i EU's optræden
udadtil, som i højere grad bør baseres på EU-værdier og—principper og på partnerlandenes
udviklingsmål. Omvendt mener et mindretal, at EU's optræden udadtil bør koncentreres mere
om EU's egne interesser i den globale økonomi og især fokusere på de nye vækstøkonomier.
5
6
Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010.
Dvs. fred og sikkerhed, fattigdomsbekæmpelse, humanitær bistand, investeringer i stabilitet og vækst i
udvidelses- og nabolande, imødegåelse af globale udfordringer, fremme af EU's og internationale
standarder og værdier og støtte af vækst og konkurrenceevne i tredjelande.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0005.png
Med hensyn til forenkling af instrumenterne og balancen mellem geografiske og tematiske
instrumenter er meningerne delte, hvad angår en revision af EU's tematiske programmer,
eventuelt i retning af færre programmer. Mange frygter, at det kunne føre til en reduktion af
det samlede beløb, der er til rådighed for tematiske foranstaltninger, og mener, at man snarere
burde forenkle reglerne om adgangen til og gennemførelsen af tematiske
finansieringsprogrammer. Der blev peget på flere tematiske emner som værende af særlig
betydning, bl.a. styrkelse af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder,
klimafinansiering og de aktuelle tematiske DCI-programmer. Et stort flertal gik ind for mere
fleksible geografiske grænser i EU-instrumenterne som en måde, hvorpå man kan imødegå
interregionale udfordringer.
Et flertal af respondenterne er enige i, at fælles programmering og samfinansiering med
medlemsstaterne kan øge virkningerne af og sammenhængen i EU's optræden udadtil,
forenkle leveringen af bistand og mindske de samlede transaktionsomkostninger.
Med hensyn til
ligesindethed og konditionalitet
er der blandt respondenterne bred opbakning
til at undersøge mulighederne for en konditionalitet baseret på modtagerlandets respekt for
menneskerettigheder, minoriteter, god regeringsførelse og kulturel mangfoldighed (78 %)
eller kvaliteten af modtagerlandets politikker og dets evne og vilje til at føre en sund politik
(63 %). Et flertal af respondenterne stiller sig kritisk over for at basere det eksterne
samarbejde på EU's egne interesser.
Hvad angår EU's eksterne indsats inden for
menneskerettigheder og demokrati,
understregede alle respondenter nødvendigheden af at fortsætte med at fremme og støtte disse
mål i hele verden, både ved at integrere dem i alle EU-politikker og –foranstaltninger og ved
at støtte dem med et specifikt og særskilt, men komplemtært finansielt instrument. Det
europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder er meget værdsat, og alle
respondenterne opfordrede EU til at øge instrumentets potentiale, sikre dets merværdi og
forbedre dets muligheder for at handle hurtigt, især i de vanskeligste og mest presserende
tilfælde.
Konsekvensanalyse
Kommissionen gennemførte en konsekvensanalyse, hvor man så på de tre væsentligste
politiske alternativer (med visse varianter):
(1) Ingen særskilt forordning om et instrument for demokrati og menneskerettigheder, men
integrering af menneskerettigheder og demokrati i andre instrumenter
(2) Ingen ændring af den nugældende forordning, blot en forhøjelse af budgettildelingen for at
tage højde for yderligere aktiviteter inden for de nuværende rammer
(3) Indførelse af en forordning, der giver større handlemuligheder, men bevarer de vigtigste
træk ved den eksisterende forordning.
Den første mulighed blev opgivet, da det var klart, at ophævelse af et selvstændigt instrument
for menneskerettigheder og demokrati ville sende negative politiske signaler og føre til
opgivelse af særlige, værdifulde arbejdsprincipper, f.eks. med hensyn til modtagerlandets
manglende samtykke eller satsen på civilsamfundaktører. Og det ville igen mindske
effektiviteten i indsatsen og resultere i et betydeligt tab af synlighed og omdømme for EU.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Den anden mulighed blev også opgivet, da den ikke ville åbne mulighed for at imødegå nye
udfordringer, lære af tidligere fejltagelser og tilgodese nye behov.
Det var den tredje mulighed, der blev valgt, da den åbnede mulighed for at bevare de politiske
og operationelle fordele ved instrumentet og samtidig få tilpasset forordning bedre. Den nye
forordning bør derfor udformes som en forordning, der giver bedre handlemuligheder. Den
reviderede udformning af instrumentet skal resultere i et procesorienteret redskab med fokus
på fire forskellige hovedfelter:
tematiske kampagner med en blanding af bevidstgørelse og indsats i marken for at
fremme vigtige sager (f. eks. demokratistøtte) og sætte ind imod alvorlige overgreb
(f.eks. tortur, dødsstraf, diskrimination osv.) samt yde konkret støtte til nøgleaktører
og fremme folkeoplysning
målrettet støtte til udvikling af aktive civilsamfund for at sætte dem i stand til at
fremme og forsvare demokrati og menneskerettigheder som drivkraft for positive
forandringer
styrkelse af EU's kapacitet til hurtigt at sætte ind mod alvorlige trusler mod
menneskerettigheder og indførelse af en samlet EU-ordning for forsvar af
menneskerettigheder
styrket og mere sammenhængende tilgang til demokratiske processer via
valgobservation og andre former for støtte til demokratiske processer og
valghandlinger.
FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
3.
Den foreslåede forordning har hjemmel i artikel 209 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, der indeholder retsgrundlaget for udviklingssamarbejde inden for rammerne
af principperne og målene for Unionens optræden udadtil. Vigtigheden af, at Den Europæiske
Union støtte demokrati og menneskerettigheder som led i sin optræden udadtil, understreges
desuden i artikel 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Målene for den foreslåede forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne alene og kan derfor på grund af omfanget af den indsats, der kræves, bedre
realiseres på unionsplan, og Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I kraft af sin troværdighed i de lande,
hvor den opererer, har Unionen særlige forudsætninger for at gennemføre en del af den
eksterne bistand på vegne af og sammen med medlemsstaterne. Mange medlemsstater har
ikke kapacitet og/eller vilje til at udvikle globale eksterne instrumenter. En indsats på EU-plan
er derfor den eneste mulighed, når det drejer sig om at fremme EU's værdier i verden og sikre
EU's globale tilstedeværelse.
Den foreslåede forordning styrker desuden samordningskapaciteten og letter en fælles
programmering med medlemsstaterne med henblik på en effektiv arbejdsdeling og en effektiv
levering af bistanden. Unionens bistand skal koncentreres om de områder, hvor den har størst
virkning, og om at fremme demokrati, god regeringsførelse, menneskerettigheder og
retsstatsprincipper overalt i verden, sikre et forudsigeligt engagement i udviklingsbistand og
effektiv
samordning
med
medlemsstaterne.
I
overensstemmelse
med
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, går denne forordning ikke ud over, hvad
der er nødvendigt for at nå disse mål.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Det foreslåede instrument indgår i de foranstaltninger, der skal gennemføres inden for
udgiftsområde IV – "Det globale Europa" – i Den europæiske Unions flerårige finansielle
ramme. Den finansielle ramme for gennemførelsen af denne forordning i perioden 2014-2020
er på 1 578 000 000 EUR (løbende priser). Det svarer til en gennemsnitlig årlig ramme på ca.
225 000 000 EUR.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0008.png
2011/0412 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om indførelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder
på verdensplan
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209 og
212,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
efter fremsendelse af forslaget til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
7
,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget
8
,
efter den almindelige lovgivningsprocedure og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Denne forordning indgår i de instrumenter, hvormed der ydes direkte støtte til Den
Europæiske Unions eksterne politikker. Den skal erstatte Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et
finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan
9
.
Ved nærværende forordning oprettes der et finansieringsinstrument til fremme af demokrati
og menneskerettigheder på verdensplan, der gør det muligt at yde støtte uafhængigt af, om
tredjelandes regeringer og andre offentlige myndigheder giver deres samtykke.
I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes det, at Unionen
bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling,
retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der
tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af
pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling
mellem kvinder og mænd.
Artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at Den Europæiske Unions
optræden udadtil skal styres af de selvsamme principper, som ligger til grund for dens
oprettelse: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende
frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed,
EUT C , , s. .
EUT C , , s. .
EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1–11
(2)
(3)
(4)
7
8
9
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede
Nationers pagt og folkeretten.
(5)
(6)
Dette finansieringsinstrument bidrager til at realisere målene med Unionens eksterne
foranstaltninger, herunder målene for den europæiske udviklingspolitik.
Unionens bidrag til demokrati og retsstatsprincippet samt overholdelse af
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder tager udgangspunkt i de
universelt anerkendte principper, der er fastlagt ved de internationale
menneskerettighedsinstrumenter ("International Bill of Human Rights") og alle andre
menneskerettighedsinstrumenter vedtaget af De Forenede Nationer samt relevante regionale
menneskerettighedsinstrumenter.
Ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder er fundamentale menneskerettigheder
og et spørgsmål om social retfærdighed, og der lægges i denne forordning stor vægt på at
fremme disse rettigheder.
Som fastslået i Rådets konklusioner af 18. november 2009 om demokratistøtte i EU's
eksterne forbindelser hænger demokrati og menneskerettigheder uløseligt sammen. De
grundlæggende frihedsrettigheder ytringsfrihed og foreningsfrihed er nødvendige
forudsætninger for politisk pluralisme og demokratiske processer, mens demokratisk kontrol
og magtens deling er en forudsætning for at kunne opretholde et uafhængigt retsvæsen og en
retsstat, hvilket igen er nødvendigt for at kunne beskytte menneskerettighederne effektivt.
Indsatsen for at opbygge og opretholde en menneskerettighedskultur og få demokratiet til at
fungere for borgerne udgør, selv om den er særligt vigtig og vanskelig i spæde demokratier,
en vedvarende opgave, som i første række skal løftes af befolkningerne i de berørte lande,
men uden at det internationale samfunds forpligtelser derved reduceres. Den kræver også
institutioner, især demokratiske nationale parlamenter, der kan sikre deltagelse,
repræsentation, lydhørhed og ansvarlighed.
Efter udløbet af forordning (EF) nr. 1889/2006 er der for at kunne sætte effektivt,
gennemsigtigt, rettidigt og fleksibelt ind på disse områder fortsat behov for særlige
finansielle ressourcer og et særligt finansieringsinstrument, der fortsat kan fungere
uafhængigt.
EU-bistand, der ydes i henhold til denne forordning, har til formål at supplere de forskellige
andre redskaber for gennemførelse af Unionens politikker for demokrati og
menneskerettigheder, der spænder fra politisk dialog og diplomatiske tiltag til forskellige
instrumenter for finansielt og teknisk samarbejde, herunder både geografiske og tematiske
programmer. Bistanden skal desuden være et supplement til de mere kriseorienterede
foranstaltninger under stabilitetsinstrumentet.
Inden for rammerne af denne forordning skal Unionen yde bistand til fremme af
menneskerettigheder og demokrati på globalt, nationalt og lokalt plan i partnerskab med
civilsamfundet, hvorved forstås alle former for samfundsindsats, der gøres af enkeltpersoner
eller grupper, som er uafhængige af regeringen og arbejder for fremme af
menneskerettigheder og demokrati.
Mens målene vedrørende demokrati og menneskerettigheder i stadig højere grad skal
integreres i alle instrumenter for finansiering af ekstern bistand, vil den EU-bistand, der ydes
i henhold til denne forordning, ydermere skulle spille en særlig komplementær og
supplerende rolle, dels på grund af sin globale karakter, dels fordi indsatsen ikke er
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0010.png
afhængig af samtykke fra regeringerne og andre offentlige myndigheder i tredjelande. Det
åbner mulighed for at samarbejde med civilsamfundet om følsomme spørgsmål vedrørende
menneskerettigheder og demokrati, således at bistanden bliver fleksibel og kan tilpasses
skiftende omstændigheder. Desuden får Unionen mulighed for at formulere og støtte særlige
mål og foranstaltninger på internationalt plan, der hverken er geografisk betingede eller
foranlediget af kriser, og som eventuelt kræver en tværnational tilgang eller omfatter en
indsats i både EU og en række tredjelande. Det vil endvidere skabe de nødvendige rammer
for tiltag såsom støtte til uafhængige EU-valgobservationsmissioner, der kræver
politikkohærens, sammenhængende forvaltning og fælles standarder for deres
gennemførelse.
(14)
EU vil lægge særlig vægt på de lande og krisesituationer, hvor menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder er mest truet, og hvor manglende respekt for disse
rettigheder er mest udtalt og systematisk. I sådanne situationer vil det overordnede politiske
mål være at fremme respekten for de relevante folkeretlige regler, yde konkret støtte til
civilsamfundet og forbedre dets muligheder for at handle under de ofte meget vanskelige
forhold. I konfliktsituationer skal Unionen søge at fremme alle krigsførende parters
overholdelse af deres retlige forpligtelser i henhold til den humanitære folkeret, i
overensstemmelse med de relevante EU-retningslinjer.
I sådanne meget vanskelige situationer eller lande og for at kunne imødekomme presserende
behov for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere bør Unionen være i stand til at sætte
smidigt og rettidigt ind med ad hoc-tilskud. Det vil især være tilfældet, hvor valget af
procedurer kan få direkte indvirkning på foranstaltningernes effektivitet eller udsætte
modtagerne for alvorlig intimidering, gengældelse eller andre risici.
EU-valgobservationsmissioner yder et betydeligt og effektivt bidrag til demokratiske
processer i tredjelande. Fremme af demokrati rækker imidlertid langt ud over selve
valgprocessen. Udgifterne til valgobservationsmissioner bør derfor ikke tegne sig for en
uforholdsmæssigt stor del af de samlede midler, der er til rådighed i henhold til denne
forordning.
Gennemførelsesbeføjelserne til programmering og finansiering af de foranstaltninger, der
støttes inden for rammerne af denne forordning, bør udøves i overensstemmelse med
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Under hensyntagen til disse
gennemførelsesbestemmelsers karakter, især deres politisk retningsgivende karakter og
finansielle virkninger, bør de i princippet vedtages efter undersøgelsesproceduren, undtagen
hvor der er tale om tekniske gennemførelsesbestemmelser uden større finansielle virkninger.
Der er fastsat fælles regler og procedurer for gennemførelsen af instrumenterne for Unionens
optræden udadtil i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …./…
10
., i det
følgende benævnt "den fælles gennemførelsesforordning".
De nærmere regler for, hvordan Tjenesten for EU's optræden udadtil skal tilrettelægges og
fungere, er fastlagt i Rådets afgørelse 2010/427/EU —
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
10
EUT
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Genstand og formål
Der oprettes ved denne forordning et europæisk instrument for demokrati og menneskerettigheder
til brug for Unionens ydelse af bistand til udvikling og konsolidering af demokrati,
retsstatsprincippet og respekten for alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.
Formålet med denne bistand er navnlig at
a)
øge respekten for og overholdelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder, som er knæsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne og
andre internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, og styrke beskyttelse,
fremme og overvågning af disse rettigheder, især gennem støtte til relevante
civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og ofre for undertrykkelse og
overgreb
støtte og konsolidere demokratiske reformer i tredjelande ved at fremme folkeligt og
repræsentativt demokrati, styrke den samlede demokratiske proces og forbedre
valghandlingers troværdighed, især gennem valgobservationer.
Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Der kan ydes EU-bistand til:
a)
fremme og styrkelse af et folkeligt og repræsentativt demokrati, herunder
parlamentarisk demokrati, og af demokratiseringsprocesser, særlig gennem
civilsamfundsorganisationer, bl.a. ved at:
i) fremme forenings- og forsamlingsfrihed, uhindret bevægelsesfrihed, menings- og
ytringsfrihed, herunder kunstnerisk og kulturel udtryksfrihed, fri presse og
uafhængige pluratistiske medier, både traditionelle og ikt-baserede medier,
internetfrihed og foranstaltninger til bekæmpelse af administrative hindringer for
udøvelsen af disse frihedsrettigheder, herunder bekæmpelse af censur
ii) styrke retsstaten, fremme et uafhængigt retsvæsen, tilskynde til og evaluere
reformer af retsvæsen og institutioner og fremme domstolsadgang
iii) fremme og styrke Den Internationale Straffedomstol, internationale ad hoc-
straffedomstole og retsopgør efter regimeskift samt sandheds- og
forsoningsmekanismer
iv) støtte reformer med henblik på at sikre en effektiv og gennemsigtig demokratisk
kontrol og overblik, herunder over sikkerhedssektoren og retsvæsenet, og tilskynde
til bekæmpelse af korruption
b)
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
v) fremme politisk pluralisme og demokratisk politisk repræsentation og tilskynde til
borgernes og især marginaliserede gruppers politiske deltagelse i demokratiske
reformprocesser på lokalt, regionalt og nationalt plan
vi) fremme mænds og kvinders lige deltagelse i det sociale, økonomiske og politiske
liv og støtte kvinders lige muligheder, deltagelse og politiske repræsentation
vii) støtte foranstaltninger, der letter fredelig mægling mellem forskellige gruppers
interesser, herunder ved at støtte tillidsskabende foranstaltninger i forbindelse med
menneskerettigheder og demokratisering
b)
fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder, der er knæsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne og
andre internationale og regionale instrumenter vedrørende borgerlige, politiske,
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, hovedsagelig gennem
civilsamfundsorganisationer, bl.a. på følgende områder:
i) afskaffelse af dødsstraf, forebyggelse af tortur, mishandling og anden grusom,
umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf og rehabilitering af ofre for
tortur
ii) støtte til, beskyttelse af og bistand til menneskerettighedsforkæmpere, jf. artikel 1
i FN's erklæring om individers og samfundsgruppers ret og pligt til at fremme og
beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder
iii) bekæmpelse af racisme og fremmedhad samt diskrimination på grund af køn,
race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske træk, sprog, religion eller tro,
politisk eller anden overbevisning, tilhørighed til et nationalt mindretal,
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering eller ethvert andet
forhold
iv) fremme af retten til at tænke frit, samvittighedsfrihed og religions- eller
trosfrihed, bl.a. ved at bekæmpe alle former for had, intolerance og diskrimination,
der grunder på religion eller tro, og ved at fremme tolerance og respekt for religiøs
og kulturel mangfoldighed
v) oprindelige folks rettigheder og rettigheder for personer, der tilhører mindretal og
etniske grupper
vi) kvinders rettigheder, som knæsat i konventionen om afskaffelse af alle former for
diskrimination imod kvinder og de valgfrie protokoller hertil, herunder
foranstaltninger til bekæmpelse af omskæring af kvinder, tvangsægteskaber,
æresforbrydelser, handel med kvinder og enhver anden form for vold mod kvinder
vii) børns rettigheder, som knæsat i konventionen om barnets rettigheder og de
valgfrie protokoller hertil, herunder bekæmpelse af børnearbejde, handel med børn
og børneprostitution samt rekruttering og brug af børnesoldater
viii) handicappedes rettigheder
ix) økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og fremme af grundlæggende
arbejdsnormer og virksomheders sociale ansvar
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
x) almen og faglig uddannelse samt overvågning inden for menneskerettigheder og
demokrati og på det i nr. vii) omhandlede område
xi)
støtte
til
lokale,
regionale,
nationale
og
internationale
civilsamfundsorganisationer, der arbejder på at beskytte, fremme eller forsvare
menneskerettighederne og inden for de under nr. vii) omhandlede områder
c)
styrkelse af de internationale rammer for beskyttelse af menneskerettighederne,
retfærdighed og retsstaten og fremme af demokrati, navnlig ved at:
i) yde støtte til internationale og regionale instrumenter for fremme af
menneskerettigheder, retfærdighed, retsstaten og demokrati
ii) fremme civilsamfundets samarbejde med internationale og regionale
mellemstatslige organisationer og støtte civilsamfundsaktiviteter, der tager sigte på at
fremme og overvåge gennemførelsen af internationale og regionale instrumenter
vedrørende menneskerettigheder, retfærdighed, retsstaten og demokrati
iii) uddannelse i og udbredelse af kendskabet til humanitær folkeret og støtte til dens
håndhævelse
d)
opbyggelse af tillid til demokratiske valgprocesser og styrkelse af deres troværdighed
og gennemsigtighed, sideløbende med bidrag til hele valgprocessens effektivitet og
sammenhæng, bl.a. gennem
i) udsendelse af EU-valgobservationsmissioner
ii) andre foranstaltninger til overvågning af valgprocesser
iii) bidrag til udvikling af regionale og lokale civilsamfundsorganisationers
valgobservationskapacitet og støtte til deres initiativer til fremme af større deltagelse
i og opfølgning af valgprocessen
iv) støtte til foranstaltninger, der tager sigte på en sammenhængende integrering af
valghandlinger i den demokratiske proces og gennemførelse af henstillinger fra EU's
valgobservationsmissioner.
2.
Hvor det er relevant, tages der i alle de bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i denne
forordning, hensyn til målet om at fremme og beskytte ligestilling mellem kønnene,
barnets rettigheder, oprindelige folks rettigheder og handicappedes rettigheder samt
principper såsom adgang til at udøve disse rettigheder, deltagelse, ikke-forskelsbehandling
af sårbare grupper og ansvarliggørelse.
Alle bistandsforanstaltninger gennemføres på tredjelandes område eller skal være direkte
forbundet med situationer i tredjelande eller med globale eller regionale tiltag.
Alle bistandsforanstaltninger skal tilgodese de særlige aspekter ved krise- eller
nødsituationer og lande eller situationer, hvor der er alvorlige problemer med
grundlæggende frihedsrettigheder, hvor menneskers sikkerhed er mest truet, eller hvor
menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere arbejder under de
vanskeligste vilkår.
3.
4.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 3
Generelle rammer for programmering og gennemførelse
EU-bistand, der ydes i henhold til denne forordning, gennemføres ved hjælp af følgende
foranstaltninger og i overensstemmelse med den fælles gennemførelsesforordning:
a)
b)
c)
strategidokumenter og ændringer heraf i relevant omfang
årlige handlingsprogrammer, individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger
særlige foranstaltninger.
Artikel 4
Strategidokumenter
1.
Den Europæiske Unions strategi for den bistand, der i henhold til denne forordning ydes på
grundlag af EU's prioriterede mål, den internationale situation og de vigtigste partneres
aktiviteter, fastlægges i strategidokumenter. De skal være i overensstemmelse med denne
forordnings overordnede formål, mål, anvendelsesområde og principper.
I strategidokumenterne fastlægges de prioriterede områder, der udvælges til EU-
finansiering i denne forordnings gyldighedsperiode, de specifikke mål, de forventede
resultater og resultatindikatorerne. De skal ligeledes indeholde vejledende
finansieringsbeløb, både de samlede beløb og beløbet for hvert prioriteret område,
eventuelt i form af en finansieringsramme.
Strategidokumenterne vedtages efter proceduren i artikel 15, stk. 3, i den fælles
gennemførelsesforordning. Hvor det er nødvendigt på grund af ændrede omstændigheder
eller politik, opdateres strategidokumenterne efter samme procedure.
Artikel 5
Udvalgsprocedure
Kommissionen bistås af et udvalg for demokrati og menneskerettigheder, i det følgende benævnt
"udvalget". Dette udvalg er et udvalg i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.
Artikel 6
Finansielt referencebeløb
Den finansielle referenceramme for gennemførelsen af denne forordning i perioden 2014-2020 er på
1 578 000 000 EUR (løbende priser). De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden
for rammerne af de finansielle overslag for 2014-2020.
2.
3.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 7
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Denne forordning anvendes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU om, hvordan
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere.
Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2014.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den [...].
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0016.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME
1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
1.2. Berørt(e) politikområde(r) i ABM/ABB-strukturen
1.3. Forslagets/initiativets art
1.4. Mål
1.5. Forslagets/initiativets begrundelse
1.6. Foranstaltningens varighed og finansielle virkning
1.7. Planlagt(e) forvaltningsmetode(r)
2.
FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER
2.1. Bestemmelser vedrørende opfølgning og rapportering
2.2. Forvaltnings- og kontrolordning
2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder
3.
FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNING
3.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) udgiftspost(er)
3.2. Anslåede virkninger på udgifterne
3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger på udgifterne
3.2.2. Anslåede virkninger på aktionsbevillingerne
3.2.3. Anslåede virkninger på administrationsbevillingerne
3.2.4. Forenelighed med den nuværende flerårige finansielle ramme
3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen
3.3. Anslåede virkninger for indtægterne.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0017.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
1.
1.1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME
Forslagets/initiativets betegnelse
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et
finansieringsinstrument for fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan.
1.2.
Berørt(e) politikområde(r) i ABM/ABB-strukturen
11
Afsnit 19: Eksterne forbindelser
Aktivitet 19 04: Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder
(EIDHR)
Titlen på dette budgetkapitel svarer til den nuværende struktur i de finansielle instrumenter
for 2007-2013. Det foreslås at bevare samme aktivitet og post 19 04.
1.3.
Forslagets/initiativets art
Forslaget/initiativet vedrører
en ny foranstaltning
Forslaget/initiativet drejer sig om
en ny foranstaltning til opfølgning af et pilotprojekt/en
forberedende foranstaltning
12
Forslaget/initiativet vedrører
en forlængelse af en eksisterende foranstaltning
(Forslaget/initiativet drejer sig om
omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning
1.4.
1.4.1.
Målsætninger
Kommissionens flerårige strategiske mål med forslaget/initiativet
Dette finansieringsinstrument tager sigte på at støtte følgende strategiske mål som anført i
Kommissionens meddelelse om "Et budget for Europa 2020 - Del II" af 29. juni 2011
(KOM (2011)500 - Et budget for Europa 2020- Del II. Politikområde "EU's optræden
udadtil", s. 43)
Denne forordning har to formål:
1. At øge respekten for og overholdelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder, som er knæsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne og
andre internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, og styrke beskyttelsen
og overvågningen af disse rettigheder, især gennem støtte til relevante
civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og ofre for undertrykkelse og
overgreb
11
12
ABM: aktivitetsbaseret forvaltning – ABB: aktivitetsbaseret budgettering.
Jf. finansforordningens artikel 49, stk. 6, litra a) eller b).
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0018.png
2. At støtte og konsolidere demokratiske reformer i tredjelande ved at fremme folkeligt og
repræsentativt demokrati, styrke den samlede demokratiske proces og forbedre
valghandlingers troværdighed, især gennem valgobservationer.
1.4.2.
Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter
De ovennævnte to mål skal i praksis realiseres gennem en række specifikke mål.
Specifikt mål nr. 1:
Tematiske kampagner
med en blanding af bevidstgørelse og indsats i marken for at
fremme vigtige sager (f. eks. international retfærdighed) og sætte ind imod alvorlige
overgreb (f.eks. tortur, dødsstraf, diskrimination osv.) samt yde konkret støtte til
nøgleaktører og fremme folkeoplysning
Specifikt mål nr. 2:
Målrettet støtte til udvikling af
aktive civilsamfund
for at sætte dem i stand til at fremme
og forsvare demokrati og menneskerettigheder som drivkraft for positive forandringer
Specifikt mål nr. 3:
Styrkelse af EU's kapacitet til hurtigt at sætte ind i de vanskeligste situationer, hurtigt
reagere
alvorlige
trusler
mod
menneskerettigheder
og
støtte
menneskerettighedsforkæmpere, der har behov for beskyttelse
Specifikt mål nr. 4:
Styrket og mere sammenhængende tilgang til
demokratiske processer
via
valgobservation og andre former for støtte til demokratiske processer og valghandlinger
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0019.png
1.4.3.
Forventede resultater og virkninger
Her anføres, hvilke virkninger forslaget/initiativet bør have for målgrupperne.
At skabe konkrete resultater med hensyn til fremme af og støtte til demokrati og
menneskerettigheder overalt i verden.
At sætte ind i tide med hurtige reaktionsmekanismer i presserende situationer med
alvorlige overgreb og behov for beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Hurtig
opfølgning, betaling og afslutning.
1.4.4.
Virknings- og resultatindikatorer
Her anføres indikatorerne for kontrol med gennemførelsen af forslaget/initiativet.
Realiseringen af de ovennævnte to hovedmål og de fire specifikke mål vil bl.a. blive målt i
forhold til følgende resultat- og virkningsindikatorer:
Antal iværksatte kampagner, bl.a. antal sager, der er taget op, og især hvilke positive
ændringer der er opnået i tredjelandes lovgivning om menneskerettigheder
Antal ratifikationer af internationale konventioner, især hvor mange konventioner der kan
træde i kraft i hvor mange lande som resultat af EU's støtte
Antal
konkrete
operationer
i
marken,
især
hvor
mange
svækkede
civilsamfundsorganisationer og rettighedsløse grupper, som ellers var overladt til sig selv,
der er blevet støttet
Antal borgere, fagfolk og studerende der er blevet uddannet i og bevidstgjort om
menneskerettigheder og demokrati
Antal nøgleaktører, der er blevet støttet, især tiltag, rapporter, retspraksis og/eller
erklæringer fra internationale organisationer direkte affødt af EU-støtte
Antal civilsamfundsprojekter gennemført, på globalt og lokalt plan og deres virkninger i
relation til fremme, beskyttelse og overvågning af menneskerettigheder
Antal sager angående menneskerettighedsforkæmpere, især hvor mange personer, som har
været udsat for overgreb, der er bragt under politisk, juridisk og/eller fysisk beskyttelse
Antal projekter i de vanskeligste lande og situationer, især hvor mange aktiviteter og
aktører man er nået ud til i disse vanskeligste situationer
Antal valghandlinger og demokratiske processer, der er støttet, observeret og fulgt, især
hvor mange af EU-valgobservatørers henstillinger der er gennemført på området.
1.5.
1.5.1.
Forslagets/initiativets begrundelse
Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt
Afsnit 1 i begrundelsen beskriver de politiske krav, instrumentet tager sigte på at opfylde i
en kontekst præget af ændringer i den politiske orientering. I betragtning af instrumentets
særlige karakter, der beror på, at der er tale om at fremme og støtte demokrati og
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0020.png
menneskerettigheder overalt i verden samt imødegå overgreb på menneskerettigheder og
beskytte menneskerettighedsforkæmpere, er de krav, der skal opfyldes, både kort- og
langsigtede.
1.5.2.
Merværdi som følge af EU-foranstaltningen
På baggrund af sine egne erfaringer med konfliktløsning og skabelse af fred og velstand
må EU siges at have ganske særlige forudsætninger for at opnå resultater på det eksterne
plan på vegne af og sammen med sine medlemsstater, da EU generelt nyder høj
troværdighed i de lande, EU opererer i. EU har en position, som sætter det i stand til at
påtage sig en global lederrolle på vegne af sine borgere, især med hensyn til at støtte og
fremme demokrati og menneskerettigheder. Den merværdi, EU kan tilføre, kan imidlertid
ikke reduceres til et simpelt regnestykke: Det bidrag, EU yder til at skabe fred overalt i
verden, hjælpe de fattigste i verden og støtte demokratisering og respekt for
menneskerettigheder, vidner helt tydeligt om, hvilken merværdi EU tilfører i sit daglige
virke. Og det er netop det, der skal være de prioriterede mål for de kommende finansielle
instrumenter for EU's optræden udadtil.
Med sine 27 medlemsstater, der handler inden for rammerne af fælles politikker og
strategier, har EU den kritiske vægt, der skal til for at kunne imødegå globale udfordringer,
også den udfordring, der består i at fremme menneskerettighedernes universelle karakter
for alle mennesker.
I kraft af sin størrelse er EU i stand til at yde bistand i verdens fjernestbeliggende områder,
som er af liden strategisk interesse for medlemsstaterne, der kun har en begrænset
tilstedeværelse og handleevne i disse områder. Takket være EU's indsats, f.eks. i Fiji,
Vanuatu eller Timor Leste, hvor der er for nylig er ydet ny bistand til et stabilt demokrati
og en bæredygtig udvikling, kommer støtten ud til de folk, der har mest brug for den, men
som ellers ville være overladt til sig selv.
I stramme tider, hvor adskillige medlemsstater er tvunget til at trække sig ud af hele
sektorer og lande, er EU fortsat i stand til at spille en aktiv rolle til fremme af fred,
demokrati, solidaritet, stabilitet, velstand og fattigdomsbekæmpelse i vore nabolande og i
resten af verden. I den sammenhæng giver det ud fra et rent økonomisk perspektiv endnu
mere mening end nogensinde før at investere på EU-plan, hvor der kan gøres en reel
forskel. At handle gennem EU kan i realiteten give medlemsstaterne besparelser.
Reformer, der kan øge bistandeffektiviteten, især i relation til arbejdsdeling, kan give
potentielle besparelser på mellem 3 og 6 mia. om året ifølge en nylig, uafhængig rapport
fra konsulentfirmaet HTSPE (The
Benefits of a European Approach).
Det er også billigere, når det er EU, der handler. De administrative omkostninger – der
anslås til 5,4 % på basis af 2009-data – er lavere end de største donorlandes gennemsnitlige
administrative omkostninger ved bilateral bistand. De gældende administrative regler har
til formål at sikre, at der ikke sløses med EU-skatteydernes penge, men at de bruges efter
strenge kriterier, som der føres kontrol med.
Desuden er Europa-Kommissionen et af de mest gennemsigtige bistandsorganer i verden.
Denne gennemsigtighed er i sig selv et vigtigt middel til at sikre en effektiv udnyttelse af
midlerne. Det er blevet anerkendt af organisationen "Publish what you Fund", der i sin
første vurdering af gennemsigtigheden hos bistandsdonorer fra februar i år placerede
Europa-Kommissionen på fjerdepladsen (ud af 30). Og vi arbejder på at gøre det endnu
bedre.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0021.png
I en nylig grønbogshøring, der havde til formål at få afklaret, hvad interessenterne på
området mener om EU's udviklingspolitik, var alle respondenterne enige i, at EU spiller en
meget positiv rolle med hensyn til fremme af god regeringsførelse (herunder inddragelse af
civilsamfundet), sikkerhed, menneskerettigheder og ligestilling.
1.5.3.
Erfaringer fra lignende, tidligere gennemførte foranstaltninger
Undersøgelser og evalueringer har fremdraget mange stærke sider
EIDHR åbner mulighed for uafhængighed i indsatsen, fordi der kan gribes ind
uden at
skulle indhente regeringens samtykke,
hvilket er meget vigtigt, især fordi demokrati og
menneskerettigheder er så følsomme områder. Via dette instrument ydes der således støtte
til at, at unge hviderussere med universitetsuddannelse, som bliver fremtidens ledere, kan
blive uddannet i demokrati i udlandet, eller til demokratiske aktivister, der er blevet sat i
fængsel for at være i opposition. De folk, der forsvarer disse ofre, f.eks. advokater, må
også selv forsvares (via menneskerettighedsforkæmpersystemet), fordi de også risikerer at
komme i fængsel for at have taget prodemokratiske aktivisters eller
menneskerettighedsforkæmperes sag op.
EIDHR
giver også større fleksibilitet og bedre muligheder for at reagere
på skiftende
omstændigheder i modsætning til den langsigtede programmeringstilgang, der gælder for
de geografiske programmer. Således kunne der omgående ydes bistand til reformkomiteen
i Tunesien til at få opstillet en køreplan for overgangen til demokrati og hjælpe
civilsamfundet med at bidrage hertil. Inden for rammerne af EIDHR vil der også blive ydet
støtte til at træne aktivister fra politiske partier i demokrati, støtte til en fri presse og
pluralistiske medier, både de traditionelle og de ikt-baserede samt til censurfri, uhindret
elektronisk kommunikationsteknologi, til overvågning af overgangen til demokrati og til
folkeoplysning om demokrati. EIDHR vil også kunne anvendes til at styrke
produktionskapaciteten i medier og uddannelsen af journalister. Med henblik på de
kommende valg i Tunesien ydes der støtte til uddannelse af tusindvis af lokale observatører
og finansiering af den planlagte EU-valgobservationsmission.
EIDHR opererer også
i de vanskeligste situationer,
hvor de grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder er mest truet. Af hensyn til aktivister og andre, hvis liv kan blive bragt i
alvorlig fare, og deres sikkerhed kan de nærmere detaljer i forbindelse med disse projekter
ikke offentliggøres. Europa-Kommissionen rapporterer om disse projekter til særligt
bemyndigede personer i Rådet, Parlamentet og Udenrigstjenesten på et "need to know"-
grundlag og kan kun udtrykke sin beundring for disse engagerede aktivisters mod.
Disse vanskelige sager tegner sig for ca. 20 % af aktiviteterne under EIDHR. Siden 2007
har EIDHR støttet over 100 projekter af den art (med i alt ca. 60 mio. EUR). Med støtte fra
menneskerettighedsforkæmpernetværket
har
EIDHR
bl.a.
støttet
19
menneskerettighedsprojekter (med i alt 13,5 mio. EUR) i over 45 lande.
I disse situationer tilfører EIDHR de fleste projekter
et frisk pust,
med fokus på at sikre
svækkede eller ødelagte civilsamfunds og mediers overlevelse og åbne op for dialog og
forandringer. Desuden satses der også på at uddanne studenter og sårbare grupper, ofte
bosiddende i udlandet, i demokrati. Endvidere er instrumentet med til at støtte den indsats,
civilsamfundet og diasporaer i udlandet gør for at fremme menneskerettighederne.
Undertiden er der simpelthen tale om at beskytte ofre for antidemokratiske overgreb og om
nødvendigt få dem ud af landet og bragt i sikkerhed.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0022.png
Efter "jasminrevolutionen" kan det nu afsløres, at der fra EIDHR blev ydet støtte i
Tunesien
i 2010, altså før overgangen, til den tunesiske menneskerettighedsliga (LTDH),
organisationen af demokratiske kvinder (AFTD), fagforeninger (UGTT), dommer- og
advokatforeninger og andre. At offentligheden på det tidspunkt ikke blev gjort bekendt
med denne støtte, kan være blevet fortolket som udtryk for mangel på reaktionsevne, men
EIDHR var faktisk aktiv i Tunesien.
Undersøgelserne og evalueringerne har også indkredset tre problematikker
For det første har de bredt definerede mål og strategier ført til en
vis fragmentering af
tilgangen og mangel på gennemskuelighed,
hvilket har skabt risiko for overlapninger,
vanskeligheder ved at måle aktiviteternes virkninger og en vis afsvækkelse af
komplementariteten.
Selv om den officielle projektbeskrivelse i de vanskeligste situationer for det andet ofte har
været kamufleret under mere traditionelle udviklingsaktiviteter for at beskytte projektet i et
fjendtligt miljø, er der med de yderligere EIDHR-midler, der ydes uden samtykke fra
landets regering, også en risiko for, at de bliver brugt til aktiviteter, der
ikke falder ind
under instrumentets prioriterede
anvendelsesområde. Det har ført til indførelse af en
kvalitativ støttefunktion.
Og for det tredje peges der gentagne gange på nødvendigheden af at
øge instrumentets
fleksibilitet.
Det gælder især den begrænsede del af instrumentet, der tager sigte på de
alvorligste og mest presserende overgreb på menneskerettigheder, som ikke egner sig til
åbne udbud.
1.5.4.
Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning
Traktaten indeholder udtrykkelig hjemmel til at integrere og inddrage støtte til demokrati
og menneskerettigheder i alle EU's politikker.
EIDHR indgår i den række af eksterne finansielle instrumenter, som Europa-
Kommissionen og Den Højtstående Repræsentant for FUSP har foreslået. Instrumentet
tager sigte på civilsamfundsorganisationers arbejde inden for demokrati og
menneskerettigheder,
de
vanskeligste
situationer,
finansiering
af
EU-
valgobservationsmissioner og støtte til lokale, regionale og verdensomspændende
kampagner om centrale menneskerettighedsspørgsmål og udgør dermed et supplement til
de langsigtede instrumenter. Det er en vigtig del af den mere omfattende værktøjskasse,
der på det eksterne plan tager sigte på at fremme og beskytte menneskerettighederne. Det
er også sammen med den humanitære bistand, FUSP-aktiviteterne og
stabilitetsinstrumentet et supplement til krisestyrings- og kriseforebyggelsesredskaberne og
skal tilvejebringe hurtig støtte i tilfælde af alvorlige overgreb på menneskerettighederne.
Desuden fungerer det som et bindeled til nødhjælps-, genopbygnings- og
udviklingsaktiviteterne ved at åbne mulighed for fysisk og mental rehabilitering og
reintegrering af ofre for overgreb eller hjælp til truede menneskerettighedsforkæmpere.
Det er vigtigt, at der i praksis og på en pragmatisk måde sikres en effektiv koordinering og
arbejdsdeling mellem EIDHR og de andre instrumenter, især i den fase, hvor det drejer sig
om at vurdere behovene i de enkelte situationer. EIDHR er da også et supplement til
ECHO's aktiviteter, da flygtninge og modtagere af humanitær bistand ofte også er ofre for
overgreb, der skal dokumenteres, registreres og håndteres. Der er et stærkt samspil og en
stærk synergi med stabilitetsinstrumentet (f.eks. i nødsituationer), programmet for ikke-
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0023.png
statslige aktører (f.eks. støtte til civilsamfundsorganisationer), programmet Investering i
Mennesker (f.eks. kvinder og rettighedsløse grupper) og i fremtiden også den nye
naboskabsfacilitet vedrørende civilsamfundet.
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0024.png
1.6.
Foranstaltningens varighed og finansielle virkning
Forslag/initiativ af
begrænset varighed
Forslag/initiativ gældende fra 1. januar 2014
Finansiel virkning fra 1. januar 2014 til 31. december 2020.
Forslag/initiativ af
ubegrænset varighed
– gennemførelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ
– derefter gennemførelse i fuldt omfang
1.7.
Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)
13
Central forvaltning
- varetaget
direkte
af Kommissionen.
Central forvaltning varetaget indirekte
ved delegation af gennemførelsesopgaver til:
forvaltningsorganer
organer oprettet af Fællesskaberne
14
nationale offentligretlige organ/organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver
personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til afsnit V
i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante
basisretsakt, jf. artikel 49 i finansforordningen
Delt forvaltning
med medlemsstaterne
Decentral forvaltning
i samarbejde med tredjelande
Fælles forvaltning
med internationale organisationer (angiv
nærmere)
Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger" i dette punkt.
Bemærkninger:
Dette instrument er karaktertistisk ved, at det er rettet mod følsomme og komplekse
menneskerettigheds- og demokratiproblemer, især i de vanskeligste lande og situationer, samt
ydelse af beskyttelse i presserende tilfælde, og der er derfor behov for et så bredt spektrum af
forvaltningsmåder som muligt.
13
14
Nærmere oplysninger om forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på
budgetgeneraldirektoratets hjemmeside: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Jf. finansforordningens artikel 185.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0025.png
2.
2.1.
FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER
Bestemmelser om kontrol og rapportering
Hyppighed og betingelser angives
Europa-Kommissionens overvågnings- og evalueringssystemer fokuserer i stigende grad
på resultater. Såvel internt personale som eksterne eksperter medvirker heri.
De ansvarlige Task Managers i delegationerne og hovedsædet følger løbende
gennemførelsen af projekterne og programmerne på forskellig vis, herunder også gennem
besøg på stedet, hvor det er muligt. Denne overvågning giver værdifulde oplysninger om
udviklingen, og den giver mulighed for at identificere faktiske og potentielle flaskehalse og
gribe ind.
EU's eksterne foranstaltninger vurderes af eksterne, uafhængige eksperter via tre
forskellige systemer. Disse vurderinger bidrager til at øge ansvarligheden og forbedre de
igangværende foranstaltninger, de åbner også mulighed for at tage ved lære af hidtidige
erfaringer med henblik på fremtidige politikker og foranstaltninger. Alle disse værktøjer er
baseret på internationalt anerkendte OECD-DAC evalueringskriterier, der også omfatter
(potentielle) virkninger.
På projektniveau giver det resultatorienterede overvågningssystem (ROM), der foregår i
Kommissionens hovedsæde, først et kort, fokuseret øjebliksbillede af kvaliteten af et udsnit
af foranstaltninger. Ved hjælp af en meget struktureret, standardiseret metodologi giver
uafhængige ROM-eksperter projekterne karakterer, der er udtryk for projektets styrker og
svagheder, med anbefalinger om, hvordan de kan gøres mere effektive.
Evalueringer på projektplan i den EU-delegation, der har ansvaret for projektet, giver en
mere detaljeret og dybtgående analyse og hjælper projektlederne til at forbedre
igangværende projekter og forberede fremtidige. Eksterne, uafhængige eksperter med
ekspertise inden for de relevante tematiske og geografiske områder får til opgave at
foretage analyser og indhente feedback og vidnesbyrd fra alle interessenter, ikke mindst de
endelige modtagere.
Kommissionen foretager også strategiske evalueringer af sine politikker, ligefra
programmering og strategi og til gennemførelse af foranstaltninger i en konkret sektor
(f.eks. sundheds- eller uddannelsessektoren), i et land eller en region eller i forbindelse
med et bestemt instrument. Disse evalaueringer yder et væsentligt bidrag til formuleringen
af politikker og udformingen af instrumenter og projekter. Alle evalueringer offentliggøres
på Kommissionens hjemmeside, og der gives et resumé af dem i Kommissionens
årsberetning til Rådet og Europa-Parlamentet.
2.1.
2.2.1.
Forvaltnings- og kontrolordning
Konstaterede risici
Den operationelle kontekst, hvori aktiviteterne under dette instrument gennemføres, er
præget af følgende risici for manglende opfyldelse af instrumentets mål:
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0026.png
de vanskelige miljøer, hvori instrumentet sættes ind, især i de vanskeligste lande eller
situationer, kan skabe fysiske og politiske vanskeligheder for projekternes
gennemførelse
de ofte små og geografisk spredte projekter kan skabe ressourcemæssige
vanskeligheder for gennemførelsen og kontrollen
de forskelligartede modtagere, der har forskellige interne forvaltnings- og
kontrolstrukturer og ofte ringe kapacitet, kan føre til vanskeligheder med og
forsinkelser i gennemførelsen
utilstrækkelige data af ofte kontroversiel karakter om udviklingen i demokrati og
menneskerettigheder i forskellige tredjelande kan gøre det vanskeligt for
Kommissionen at rapportere om resultaterne og tage ansvaret for dem
mangel på administrative bevillinger kan bevirke, at der ikke er ressourcer nok til en
ordentlig forvaltning af instrumentet.
2.2.2.
Påtænkt(e) kontrolmetode(r)
Kommissionens interne kontrolproces er udformet således, at den giver rimelig sikkerhed
for at nå målene om effektivitet i indsatsen, regnskabernes pålidelighed og overholdelse af
alle relevante lovgivnings-, finansielle og proceduremæssige bestemmelser.
Kommissionen følger omfattende standarder for politikudformning og planlægning, intern
og ekstern revision og andre interne kontrolstandarder. Kommissionen vil fortsat benytte
sit nuværende regnskabssystem (ABAC) samt de specifikke redskaber, der findes inden for
ekstern bistand, f.eks. det fælles Relexinformationssystem (CRIS). Den vil anvende de
højeste regnskabs- og rapporteringsstandarder for fortsat at opnå de eksterne revisorers
(Revisionsrettens) godkendelse uden anmærkninger.
For at sikre størst mulig effektivitet vil Kommissionen desuden følge en skræddersyet
tilgang, bl.a. med
decentral forvaltning af en stor del af støtten i EU's delegationer i marken
en klar og formaliseret fordeling af det finansielle ansvar via subdelegationer fra de
anvisningsberettigede i hovedsædet og i delegationenerne
regelmæssige rapporter, herunder årlige revisionserklæringer fra delegationslederne
et omfattende uddannelsesprogram, både i hovedsædet og delegationerne
betydelig støtte og vejledning
regelmæssige kontrolbesøg
en metode til styring af et projekts livscyklus og kvalitetsstøtte til alle metodens dele
redskaber til program- og projektstyring, overvågning og rapportering, der skal sikre
en effektiv gennemførelse, bl.a. med regelmæssig ekstern kontrol af projektet på
stedet.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0027.png
2.3.
Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder
I betragtning af det højrisikomiljø, som EuropeAid/FPI opererer i, er det nødvendigt, at dets
systemer tager højde for, at der temmelig hyppigt kan forekomme fejl og manglende overholdelse
af reglerne (uregelmæssigheder) i forbindelse med transaktioner, og at der er indbygget en høj grad
af kontrol, som så tidligt som muligt i betalingsproceduren kan forebygge, påvise og korrigere fejl.
Det betyder i praksis, at EuropeAids/FPI's kontrol med overholdelsen af reglerne først og fremmest
vil være baseret på den omfattende forudgående kontrol, der på et flerårigt grundlag foretages af
både eksterne revisorer og kommissionspersonale på stedet, inden de endelige projektudbetalinger
finder sted (selv om der dog også i et vist omfang fortsat foretages efterfølgende revision og
kontrol), hvilket går langt videre end de finansielle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold
til finansforordningen. EuropeAids/FPI's indsats for at fremme overholdelsen af reglerne består bl.a.
i følgende:
Forebyggende foranstaltninger
Obligatoriske grundkurser om svig for bistandsforvaltende personale og revisorer
Vejledning (bl.a. via internettet), bl.a. i form af Practical Guide to Contracts, EuropeAid
Companion og Financial Management Toolkit (til gennemførelsespartnerne)
Forudgående vurdering for at sikre, at de myndigheder, der forvalter de relevante midler
under fælles decentral forvaltning, har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at
forebygge, afsløre og bekæmpe svig i forbindelse med forvaltningen af EU-midler
Forudgående screening af de mekanismer til bekæmpelse af svig, der findes i
partnerlandet, som led i vurderingen af det kriterium angående offentlig finansforvaltning,
der skal være opfyldt for at modtage budgetstøtte (dvs. aktivt engagement i at bekæmpe
svig og korruption, passende tilsynsmyndigheder, tilstrækkelig kapacitet i retsvæsenet og
effektive reaktionsmuligheder og sanktionsmekanismer)
Kommissionen undertegnede i 2008 i Accra det internationale initiativ vedrørende
gennemsigtighed i bistanden (IATI), hvori parterne enedes om en standard for
gennemsigtighed i bistanden, som sikrer rettidige, detaljerede og regelmæssige oplysninger
om bistandsstrømme og dokumenter
Kommissionen har siden 14. oktober 2011 gennemført første fase af IATI-standarden for
offentliggørelse af oplysninger om gennemsigtighed i forbindelse med bistanden inden det
næste forum på højt niveau om bistandseffektivitet i Busan i november 2011. Derudover
vil Kommissionen i samarbejde med EU-medlemsstaterne arbejde på en fælles webbaseret
it-applikation kaldet TR-AID, som omdanner oplysninger om EU-bistand indhentet via
IATI og andre kilder til brugervenlige oplysninger om bistand
Foranstaltninger for at afsløre og korrigere fejl
Ekstern revision og kontrol (både obligatorisk og risikobaseret), bl.a. fra Den Europæiske
Revisionsret.
Retrospektiv kontrol (risikobaseret) og tilbagesøgning
Suspendering af EU-finansieringen i alvorlige tilfælde af svig, f.eks. hvis der er foregået
korruption i stor stil, indtil myndighederne har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for
at rette op på og forhindre denne type svig fremover
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0028.png
EuropeAid/FPI vil desuden afpasse sin strategi til bekæmpelse af svig efter Kommissionens nye
strategi for bekæmpelse af svig (CAFS), der blev vedtaget den 24. juni 2011, for bl.a. at sikre:
at EuropeAids/FPI's interne kontrol til bekæmpelse af svig stemmer fuldt overens med
CAFS
at EuropeAids/FPI's strategi for styring af risikoen for svig er gearet til at indkredse
risikoområder og finde passende modforanstaltninger
at de systemer, der anvendes ved EU's udbetalinger i tredjelande, gør det muligt at få de
oplysninger frem, der er relevante for styringen af risikoen for svig (og f.eks. forhindre
dobbeltfinansiering)
Når det er nødvendigt, vil der blev nedsat netværksgrupper og indført hensigtsmæssige it-
redskaber, der er specielt egnede til at analysere tilfælde af svig i relation til ekstern
bistand.
For EuropeAids portefølje som helhed skønnes omkostningerne til intern kontrol og forvaltning i
gennemsnit årligt at beløbe sig til
658 mio. EUR
i forpligtelser i budgetplanlægningen for 2014-
2020. Heri er medregnet forvaltningen af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), der er integreret i
EuropeAids forvaltningsstruktur. Disse "ikke-operationelle" udgifter udgør ca.
6,4 %
af de
skønnede årlige gennemsnitsudgifter på
10,2 mia. EUR,
der er planlagt til EuropeAids samlede
forpligtelser (aktionsbevillinger og administrationsbevillinger) i dets udgiftsportefølje, der
finansieres over EU's almindelige budget og Den Europæiske Udviklingsfond for perioden 2014-
2020.
I disse forvaltningsudgifter er der taget hensyn til alt EuropeAids personale i hovedsædet og
delegationerne, infrastruktur, rejser, uddannelse, kontrol, evaluering og revision (også
revisionskontrakter indgået af modtagerne).
EuropeAid planlægger at øge udgifterne til forvaltningsaktiviteter i forhold til de operationelle
aktiviteter over tid inden for rammerne af de forbedrede og forenklede ordninger for de nye
instrumenter med udgangspunkt i de ændringer, der sandsynligvis vil blive resultatet af den
reviderede finansforordning. De vigtigste formål med disse forvaltningsudgifter er at sikre, at
strategiske mål nås, at midlerne anvendes effektivt, og at der træffes robuste, omkostningseffektive
og forebyggende foranstaltninger og foretages anden kontrol for at sikre en lovlig og formelt rigtig
anvendelse af midlerne.
Selv om EuropAid fortsat vil stræbe efter at forbedre forvaltningen og målrette kontrollen med
reglernes overholdelse bedre, er der som helhed tale om udgifter, der er nødvendige for effektivt at
nå målene for instrumenterne med en minimal risiko for, at reglerne ikke overholdes (en
restfejlprocent på under 2 %). Disse udgifter er betydeligt lavere end de udgifter, der ville være
forbundet med at fjerne eller reducere den interne kontrol på dette højrisikoområde.
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0029.png
3.
3.1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNING
Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) udgiftspost(er)
Eksisterende udgiftsposter i budgettet
I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.
Udgifts-
område i
den
flerårige
finansielle
ramme
Budgetpost
Udgiftens
art
OB/IOB
(15)
Bidrag
fra
EFTA-
lande
16
fra
kandidat-
lande
17
jf. artikel 18, stk. 1,
litra aa), i
finansforordningen
Nr.:
fra tredje-
lande
19 04: Det europæiske instrument for
demokrati og menneskerettigheder
19 04 01: Det europæiske instrument
for demokrati og menneskerettigheder
(EIDHR)
IV
19 04 03 Valgobservation
19 04 05 Afslutning af tidligere
samarbejde
19
04
06
Pilotprojekt
Civilsamfundsforum EU-Rusland
Intet
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
19 04 07 Pilotprojekt - Støtte til
torturofre
Nye budgetposter, der er søgt om
I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.
Udgifts-
område i
den
flerårige
finansielle
ramme
Budgetpost
Udgiftens
art
OB/IOB
fra
EFTA-
landene
fra
kandidat-
lande
Bidrag
fra tredje-
lande
jf. artikel 18, stk. 1,
litra aa), i
finansforordningen
Nr. 19 04
19 04: Det europæiske instrument for
demokrati og menneskerettigheder
IV
19 04 01: Det europæiske instrument
for demokrati og menneskerettigheder
(EIDHR uden EU-valgobservation )
19
15
16
17
Intet
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
04
02
EU-
OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger.
EFTA: Den Europæiske Frihandelsorganisation.
Kandidatlande og eventuelt potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0030.png
valgobservationsmissioner
19 04 03 Afslutning af tidligere
samarbejde
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0031.png
3.2.
3.2.1.
Anslåede virkninger på udgifterne
Sammenfatning af de anslåede virkninger på udgifterne
i mio. EUR (3 decimaler)
Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme
4
"Det globale Europa"
GD:
DEVCO/FPI
Aktionsbevillinger
19 04
Forpligtelser
Betalinger
(1)
(2)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I ALT
198,63
178,43
202,84
182,24
207,04
186,04
211,34
189,94
213,93
192,03
220,24
197,94
224,84
202,14
1.478,87
1.328,77
Administrationsbevillinger finansieret
over bevillingsrammen for
særprogrammer
18
Budgetpost nr. 19.0104 03
(3)
13,57
Forpligtelser
=1+1a
+3
13,66
13,76
13,86
15,77
14,06
14,16
98,83
Bevillinger I ALT
til GD DEVCO/FPI
Betalinger
=2
+3
212,20
216,50
220,80
225,20
229,70
234,30
239,00
1.577,70
192,00
195,90
199,80
203,80
207,80
212,00
216,30
1.427,60
Aktionsbevillinger I ALT
Forpligtelser
Betalinger
(4)
(5)
198,63
178,43
202,84
182,24
207,04
186,04
211,34
189,94
213,93
192,03
220,24
197,94
224,84
202,14
1.478,87
1.328,77
18
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til gennemførelse af EU's programmer og/eller aktioner (tidl. BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0032.png
Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen
for særprogrammer I ALT
(6)
13,57
=4+ 6
=5+ 6
13,66
216,50
195,90
13,76
220,80
199,80
13,86
225,20
203,80
15,77
229,70
207,80
14,06
234,30
212,00
14,16
239,00
216,30
98,83
1.577,70
1.427,60
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE <4>
i den flerårige finansielle ramme
Forpligtelser
Betalinger
212,20
192,00
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0033.png
i mio. EUR (3 decimaler)
Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme
5
"Administration"
i mio. EUR (3 decimaler)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I ALT
GD:
DEVCO/FPI
Menneskelige ressourcer
Andre administrationsudgifter
7,168
0,595
Bevillinger
7,096
0,547
7,643
7,024
0,541
7,565
6,953
0,540
7,493
6,953
0,541
7,494
6,953
0,541
7,494
6,953
0,541
7,494
49,100
3,846
52,945
til GD DEVCO/FPI
7,763
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
(Forpligtelser i alt
= betalinger i alt)
7,763
7,643
7,565
7,493
7,494
7,494
7,494
52,945
i mio. EUR (3 decimaler)
År
N 2014
År
N+1
2015
224,143
203,543
År
N+2
2016
228,365
207,365
År
N+3
2017
232,693
211,293
År
N+4
2018
237,194
215,294
År
N+5
2019
241,794
219,494
År
N+6
2020
246,494
223,794
I ALT
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1 - 5
i den flerårige finansielle ramme
Forpligtelser
Betalinger
219,963
199,763
1.630,645
1.480,545
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0034.png
3.2.2.
Anslåede virkninger på aktionsbevillingerne
Forslaget/initiativet indebærer ikke, at der anvendes driftsbevillinger.
Forslaget/initiativet indebærer, at der anvendes følgende aktionsbevillinger:
Forpligtelsesbevillinger i mio.EUR (3 decimaler)
Der angives
mål og
resultater
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I ALT
OUTPUTS
Antal Resultater
Antal Resultater
Antal Resultater
Antal Resultater
Antal Resultater
Antal resultater
Type
Resultat
19
Omk
ostni
nger
O
mk
ost
nin
ger
O
mk
ost
nin
ger
Omk
ostni
nger
Omk
ostni
nger
Antal resultater
Resultat-
ernes
gnsntl.
omkost-
ninger
Omkost
-ninger
Omko
stning
er
Samlet
antal
resultater
Samlede
omkostninger
SPECIFIKT MÅL NR. 1
20
:
Tematiske kampagner (f.eks. tortur, dødsstraf
osv.)
Subtotal for specifikt mål nr. 1
SPECIFIKT MÅL NR. 2:
Fremme af et aktivt civilsamfund
Subtotal for specifikt mål nr. 2
340-
390
76
340
-
390
76
340-
390
76
340
-
390
76
340-
390
76
340
-
390
76
340-
390
76
2380-
2730
35-40 %
78-
88
43-
53
78-
88
43-
53
78-
88
43-
53
78-
88
43-
53
78-
88
43-
53
78-
88
43-53
78-
88
43-53
546-616
20-25 %
19
20
Ved resultater forstås præsterede produkter og tjenester (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km. veje anlagt osv.)
Som beskrevet i afsnit 1.4.2. "Specifike mål…"
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0035.png
SPECIFIKT MÅL NR. 3:
Presserende menenskerettighedssituationer og
vanskeligste situationer
52-
76
22,2-
33,2
52-
76
22,
2-
33,
2
52-
76
22,
2-
33,
2
52-
76
22,2-
33,2
52-
76
22,2-
33,2
52-
76
22,2-
33,2
52-
76
22,2-
33,2
294-371
20-25 %
Subtotal for specifikt mål nr. 3
SPECIFIKT MÅL NR. 4:
Støtte til demokratiske processer
47-
86
46,4-
76,6
47-
86
46,
4-
76,
6
44-
55
47-
86
46,
4-
76,
6
44-
55
47-
86
46,4-
76,6
47-
86
46,4-
76,6
47-
86
46,4-
76,6
47-
86
46,4-
76,6
329-602
25-30 %
Subtotal for specifikt mål nr. 4
Heraf valgobservationsmissioner
11-
14
506-
640
44-
55
11-
14
506
-
640
11-
14
506-
640
11-
14
506
-
640
44-
55
11-
14
506-
640
44-
55
11-
14
506
-
640
44-55
11-
14
506-
640
44-55
77-98
20-25 %
OMKOSTNINGER I ALT
198,
63
20
2,8
4
20
7,0
4
211,
34
213,
93
220,24
224,8
4
3542-
4480
1.478,87
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0036.png
3.2.3.
Anslåede virkninger på administrationsbevillingerne
3.2.3.1. Sammenfatning
Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
at
der
anvendes
følgende
Forslaget/initiativet
indebærer,
administrationsbevillinger:
i mio. EUR (3 decimaler)
År
N
21
2014
UDGIFTS-
OMRÅDE 5
i den flerårige
finansielle ramme
Menneskelige
ressourcer
Andre
administrationsudgifter
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme
Uden for
UDGIFTSOMRÅDE 5
22
i den flerårige finansielle
ramme
År
N+1
2015
År
N+2
2016
År
N+3
2017
År
N+4
2018
År
N+5
2019
År
N+6
2020
I ALT
7,17
0,595
7,10
0,547
7,02
0,541
6,95
0,540
6,95
0,541
6,95
0,541
6,95
0,541
49,10
3,846
7,763
7,643
7,565
7,493
7,494
7,494
7,494
52,945
Menneskelige
ressourcer
Andre
administrationsudgifter
Subtotal
uden for
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme
8,81
4,76
8,81
4,85
8,81
4,95
8,81
5,05
8,81
6,96
8,81
5,25
8,81
5,35
61,67
37,16
13,57
13,66
13,76
13,86
15,77
14,06
14,16
98,83
I ALT
21,333
21,306
21,324
21,349
23,264
21,551
21,654
151,780
3.2.3.2. Anslået behov for menneskelige ressourcer
Forslaget/initiativet indebærer intet behov for menneskelige ressourcer.
Forslaget/initiativet kræver brug af personaleressourcer som anført nedenfor:
21
22
År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet starter.
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til gennemførelse af EU's programmer og/eller
aktioner (tidl. BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0037.png
Overslag angives i hele enheder (eller højst med en decimal)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)
35,1
34,8
34,4
XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens
repræsentationskontorer)
9,8
9,7
9,6
XX 01 01 02 (delegationer)
XX 01 05 01 (indirekte forskning)
10 01 05 01 (direkte forskning)
Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter, FTE
23
)
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE under den samlede
bevillingsramme)
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA og SNE i
delegationerne)
- i hovedsædet
25
XX 01 04
yy
24
- i delegationer
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – indirekte
forskning)
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – direkte forskning)
Andre budgetposter (skal angives)
I ALT
158,3
157,1
155,9
154,8
154,1
153,5
152,9
5,2
5,2
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
34,1
9,5
34,1
9,5
34,1
9,5
34,1
9,5
34,7
73,4
34,1
73,4
33,4
73,4
32,7
73,4
32,1
73,4
31,5
73,4
30,9
73,4
For 2014 fordeler de menneskelige ressourcer under udgiftsområde 5 sig således mellem
DEVCO og FPI:
- Stillingsfortegnelse: 5,5 FTE til FPI og 39,4 FTE til DEVCO (i alt 44,9 FTE)
- Eksterne personale: 3,2 FTE til FPI og 2 FTE til DEVCO (i alt 5,2 FTE)
Hvad angår de menneskeliger ressourcer under udgiftsområde 4 (BA-post i EIDHR-
programmet) vil der under BA-posten i 2014 blive finansieret 102,1 kontraktansatte i
DEVCO (28,7 i hovedsædet og 73,4 i delegationerne) og 6 kontraktansatte i FPI i
hovedsædet.
XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.
Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat
til aktionen, og/eller interne rokader i GD'et, hvortil kommer de eventuelle yderligere
bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure
under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.
Beskrivelse af de opgaver, som skal udføres:
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Eksternt personale
Finansielle og operationelle beslutninger og gennemførelse
Teknisk implementering
23
24
25
CA= kontraktansatte; INT= midlertidigt ansatte ("Intérimaire"); JED= "Jeune Expert en Délégation"
(unge eksperter i delegationer); LA= Lokalt ansatte; SNE= Udsendt national ekspert.
Under loftet for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere "BA"-poster).
Især til strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikter (ELFUL) og
Den Europæiske Fiskerifond.
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1450885_0038.png
3.2.4.
Forenelighed med den nuværende flerårige finansielle ramme
Forslaget/initiativet er foreneligt med nuværende flerårige finansielle ramme.
Forslaget/initiativet kræver en omlægning af det relevante udgiftsområde i den
flerårige finansielle ramme.
Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.
Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den
flerårige finansielle ramme revideres
26
Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes
størrelse.
3.2.5.
Tredjeparts bidrag til finansieringen
⌧Forslaget/initiativet
tillader ikke samfinansiering med deltagelse af tredjepart
Forslaget/initiativet samfinansieres som anslået nedenfor:
3.3.
Anslåede virkninger på indtægterne
Forslaget/initiativet har ingen finansiel virkning på indtægterne.
Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkning:
på egne indtægter
på diverse indtægter
26
Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.
DA
38
DA