Udenrigsudvalget 2014
KOM (2011) 0938
Offentligt
1452600_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 31.1.2014
COM(2014) 58 final
2011/0465 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse
procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Serbien på den anden side
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2011/0465 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse
procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Serbien på den anden side
Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument COM(2011) 0938 – 2011/0465 COD):
10. januar 2012
Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Ikke relevant
Udvalg:
Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:
Fremsendelse af det ændrede forslag:
Rådets holdning vedtaget:
2.
F
ORMÅLET MED
K
OMMISSIONENS FORSLAG
25. oktober 2012
Ikke relevant
28. januar 2014
Formålet med forslaget er at vedtage en forordning om regler og procedurer for
gennemførelsen af visse handelsrelaterede bestemmelser i stabiliserings- og
associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene
side og Republikken Serbien på den anden side og interimsaftalen om handel og
handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken
Serbien på den anden side angående f.eks. handelsindrømmelser, tekniske tilpasninger,
beskyttelsesforanstaltninger, konkurrence og svig.
3.
B
EMÆRKNINGER TIL
R
ÅDETS HOLDNING
Dette forslag afhang af resultatet af Omnibus I-pakken. Omnibus I-pakken tjente til at ændre
gældende handelsbestemmelser med henblik på at indføre de nye komitologiregler efter
Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Nogle af de pågældende forordninger er forordninger til
gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalerne med andre lande på Vestbalkan, som
svarer til dette forslag.
I juli 2013 blev der indgået et kompromis om de nye komitologiregler i Omnibus I-pakken.
Teksten til forslaget blev ændret for at indarbejde de reviderede komitologiregler, der var
blevet vedtaget under Omnibus I-pakken om tilsvarende forordninger. Endvidere blev
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forslaget ændret for at tage hensyn til, at interimsaftalen ophørte med at eksistere, da
stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september 2013. Endelig blev der
opnået enighed om en bestemmelse om anvendelse med tilbagevirkende kraft af
forordningens artikel 2, 3 og 4, således at disse kunne anvendes fra den 1. februar 2010.
På et uformelt trepartsmøde den 26. november 2013 blev der indgået en foreløbig aftale om
dette reviderede forslag.
4.
K
ONKLUSION
Kommissionen kan derfor acceptere de ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget.
DA
3
DA