Socialudvalget 2011-12
L 106 Spørgsmål 39
Offentligt
1098257_0001.png

Socialudvalget

Til:

Dato:

Social- og integrationsministeren28. marts 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 106

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lovom ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov omregistreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn).Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Spørgsmål 39

Er ministeren ikke bekymret for, at den forøgelse og tydeliggørelse af forskel-lene mellem de forskellige trossamfund, som forslaget medfører, også vil ty-deliggøre forskellen mellem flertallet og en række religiøse og etniske mindre-tal?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) BirtheRønn Hornbech (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Birthe.Ronn.Hornbech@ft.dkog til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Özlem Sara Cekicformand
1/1