Skatteudvalget 2011-12
L 173 Spørgsmål 3
Offentligt
1117152_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren9. maj 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 173

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatte-kontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse afindsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftsstedog åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Spørgsmål 3

Kan ministeren nævne eksempler på andre lande, hvor offentliggørelsen afselskabers skatteoplysninger har haft nogen dokumenterbar effekt i forhold til,at virksomhederne skulle betale mere i skat?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Dennis.Flydtkjaer@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1