Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
L 180 Spørgsmål 23, L 180 A Spørgsmål 23, L 180 B Spørgsmål 23
Offentligt
1113921_0001.png

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Til:

Dato:

Justitsministeren3. maj 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 180

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om tids-ubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændingefor opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, æn-dring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).Af justitsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 23

Mener ministeren, at man kunne formulere reglerne om Flygtningenævnetsvirke således, at man på den ene side sikrer, at myndighedsrepræsentanter inævnet ikke modtager instruktion om konkrete sager fra den myndighed, derhar indstillet dem, og på den anden side, at Dansk Flygtningehjælps asylafde-ling - i lighed med praksis indtil 2002 - får mulighed for at læse de konkretesagsakter og inden nævnsmødet drøfte dem med det medlem, Dansk Flygt-ningehjælp har indstillet, og som skal behandle den pågældende asylsag - jf.Dansk Flygtningehjælps høringssvar af 16. april 2012?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Johanne.Schmidt-Niel-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Trine Bramsenformand
1/1